Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. +48 22 234 7497

fax. +48 22 234 5885

e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl

http://www.elka.pw.edu.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka i robotyka
  Kształcenie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych nie jest ukierunkowane wąsko, na zastosowania automatyki i robotyki w wybranych dziedzinach, lecz ma na celu przygotowanie do systemowego, metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską, projektowania systemów automatyki i robotyki. Studenci uzyskują solidne przygotowanie z elektroniki, w tym z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej, oraz z informatyki, poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego. Uzyskują gruntowną wiedzę teoretyczną na temat modelowania matematycznego, identyfikacji i projektowania algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).
  Absolwent potrafi:
  • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki, modelować i identyfikować procesy, opracowywać algorytmy obliczeniowe wykorzystywane we współczesnej automatyce i robotyce
  • projektować współczesne systemy automatyki i robotyki, programować i zajmować się ich wdrażaniem oraz eksploatacją w różnych zastosowaniach
  • efektywnie pracować w zespole, kierować swoim dalszym rozwojem zawodowym i podnosić kwalifikacje, a tym samym skutecznie adaptować się do zmian na rynku pracy
  • prowadzić własną działalność gospodarczą
  Perspektywy zawodowe:
  • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny)
  • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki
  • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki
  • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje
  • własna działalność gospodarcza

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • COMPUTER SCIENCE, TELECOMMUNICATIONS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Computer science, telecommunications
  Kształcenie na kierunkach Computer Science, Telecommunications przygotowuje studentów do pracy w zakresie projektowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz zarządzania systemami już istniejącymi. Studenci kierunku Computer Science otrzymują przygotowanie z zakresu podstaw informatyki, w tym podstaw przetwarzania informacji, algorytmów i modelowania systemów oraz z zakresu różnych aspektów inżynierskich informatyki i jej zastosowań. Poznają metody projektowania obiektowego, projektowania z wykorzystaniem narzędzi typu CASE, analizy systemowej oraz modelowania i prototypowania systemów. Znają nowoczesne systemy operacyjne, języki programowania, bazy danych i różnego rodzaju oprogramowanie aplikacyjne. Studenci kierunku Telecommunications zdobywają umiejętności rozwiązywania zagadnień systemowych wymagających łączenia wiedzy z zakresu telekomunikacji, informatyki i dziedzin nietechnicznych.
  Specjalności:
  • Computer Systems and Networks (na kierunku Computer Science)
  • Telecommunications (na kierunku Telecommunications)
  Absolwent potrafi:
  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi
  • projektować, implementować i eksploatować złożone systemy i sieci komputerowe
  • projektować cyfrowe układy telekomunikacyjne i układy  cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych
  • projektować i eksploatować systemy i sieci telekomunikacyjne (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane)
  Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
  • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
  • przedsiębiorstwa gdzie są eksploatowane nowoczesne urządzenia i systemy telekomunikacyjne
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych
  • własna działalność gospodarcza
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science, Telecommunications brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science, Telecommunications jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Elektronika
  Kształcenie na kierunku Elektronika jest ukierunkowane na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej, a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz informatycznych. Studenci nabywają umiejętności metodycznego projektowania układów i systemów elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.
  Absolwent potrafi:
  • projektować i twórczo wykorzystywać systemy tworzone w oparciu o techniki mikroelektroniczne, optoelektroniczne i komputerowe
  • projektować złożone systemy elektroniczne obejmujące przyrządy półprzewodnikowe, czujniki, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, moduły komunikacyjne, mikroprocesory oraz rekonfigurowalne układy cyfrowego przetwarzania sygnałów
  • projektować i testować układy i systemy elektroniczne i fotoniczne stosowane w szeroko rozumianej informatyce, komunikacji, medycynie, metrologii i ochronie środowiska
  • twórczo wykorzystywać osiągnięcia elektroniki i informatyki w medycynie
  Perspektywy zawodowe:
  • działy badawczo-rozwojowe instytucji związanych z produkcją urządzeń elektronicznych
  • światowe koncerny działające na rynku elektronicznym i telekomunikacyjnym
  • firmy projektujące układy scalone cyfrowe i analogowe
  • operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe i konsultingowe
  • instytucje naukowe
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
  Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zrówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwarzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego. Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole. 
  Absolwent potrafi:
  • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eksploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi
  • projektować systemy informacyjne, stosując metody analizy systemowej oraz metody modelowania i prototypowania przy użyciu metodyki baz danych, baz wiedzy i systemów ekspertowych
  • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji
  • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową
  Perspektywy zawodowe:
  • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
  • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne
  • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją
  • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych
  • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne
  • własna działalność gospodarcza

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria biomedyczna
  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.
  Absolwent potrafi:
  • Wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do projektowania systemów mechatronicznych stosowaych w inżynierii biomedycznej
  • Posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej
  • Sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system; Potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego
  • Dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych
  Perspektywy zawodowe:
  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Telekomunikacja
  Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych. Kształcenie jest ukierunkowane na przygotowanie specjalistów mających gruntowną wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, połączoną z wiedzą w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych zarządzania sieciami oraz oferowanymi przez nie usługami.
  Absolwent potrafi:
  • projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, zarówno studyjny jak też powszechnego użytku oraz projektować systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne
  • przetwarzać obrazy i dźwięki oraz projektować systemy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet
  • dokonywać pomiarów urządzeń do akustycznej diagnostyki maszyn i materiałów, systemów telewizyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych, łącz przewodowych i satelitarnych oraz urządzeń elektroniki przemysłowej;
  • projektować systemy i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i satelitarnej oraz kierować ich eksploatacją
  • tworzyć infrastrukturę wspomagającą procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, wiążącą różnorodne, specjalizowane systemy informatyczne
  Perspektywy zawodowe:
  • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego
  • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych, jak: Telekomunikacja Polska, Netia, Orange, T-Mobile, Polkomtel, Play
  • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych dużych przedsiębiorstw
  • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych
  • ośrodki naukowo badawcze i jednostki administracji państwowej dokonującej regulacji w zakresie telekomunikacji
  • nadawcy i producenci telewizyjni; nadawcy radiowi i studia nagrań; drobne firmy telekomunikacyjne i informatyczne
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Telekomunikacja jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry