• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI PLASTYCZNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej
   Kształcenie obejmuje zagadnienia teorii i historii sztuki w bardzo szerokim zakroju – od idei estetyki po komputerową edycję obrazu i promocję dzieł kultury. Studenci poznają kilka podstawowych dziedzin twórczych: malarstwo, grafikę, rzeźbę i kształtowanie przestrzeni, rysunek oraz fotografię. Zajęcia te mają formę ćwiczeń i działań w pracowni artystycznej oraz w plenerze. Prócz tego każda z realizowanych specjalności przewiduje kilka przedmiotów ściśle z nią związanych, przykładowo studenci rzeźbiarskiego kształtowania przestrzeni zgłębiają umiejętności posługiwania się materiałami ceramicznymi i ich termiczną obróbką. Studia kończą się przygotowaniem pracy artystycznej w ramach wybranej specjalności oraz pisemną pracą licencjacką lub magisterską. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych korzysta z bogactwa innych dziedzin wiedzy i najnowszych osiągnięć technologii wizualnej. Z terenu biologii zapożycza mechanizmy percepcji wzrokowej w kontekście zjawiska fizjologicznego – rozpoznawanie pionu i poziomu, postrzeganie zmian kształtu bryły, widzenie faktury i barwy. Informatyka natomiast pozwala artystom twórczo wykorzystywać nowe media: poznać narzędzia rejestrowania i przetwarzania obrazu i dźwięku, techniki łączenia obrazu z dźwiękiem oraz cyfrowej obróbki materiałów audiowizualnych i multimedialnych. Taka interakcja dyscyplin pozwala przenieść doświadczenia z tradycyjnych obszarów działalności plastycznej na nową płaszczyznę cyfrowej przestrzeni wirtualnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

   • przegląd i ocena teczek z pracami,
   • egzamin praktyczny (z rysunku oraz malarstwa).

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej jest wynik rozmowy na temat planowanej pracy magisterskiej oraz przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie: maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GRAFIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Grafika
   Jednolite studia magisterskie 5-letnie obejmują kształcenie w zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego oraz grafiki artystycznej. Uzyskane kwalifikacje pozwalają absolwentowi na kreatywne podejmowanie wyzwań współczesnej sztuki nie tylko w grafice projektowej, ale również w zakresie grafiki cyfrowej, grafiki multimedialnej, fotografii, rysunku, ,malarstwa, animacji komputerowej oraz grafiki warsztatowej. Student jest przygotowywany do podjęcia samodzielnej i profesjonalnej działalności artystycznej i projektowej. Nabyte na studiach doświadczenie warsztatowe, szerokie wykształcenie plastyczne, uzyskana wiedza zawodowa i humanistyczna otwierają wiele obszarów aktywności po ukończeniu studiów. Kształcenie ma komplementarną strukturę i pozwala wykorzystać nabyty potencjał alternatywnie, co w praktyczny sposób wspomaga czystą twórczość artystyczną, a w sferę projektową wnosi ceniony w agencjach projektowych element swobodnej, odważnej kreacji artystycznej. W trakcie studiów student uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk pięknych: malarstwa, rysunku, rzeźby i form przestrzennych, struktur wizualnych i kompozycji oraz fotografii. Zapoznawany jest z technikami animacji obrazu, w ramach technologii informatycznej i warsztatów komputerowych i multimediów, poznaje graficzne programy komputerowe 2D i 3D. Uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu i technologii graficznych (druku wypukłego, druku wklęsłego, druku płaskiego oraz druku cyfrowego). Nabywa umiejętności w zakresie projektowania graficznego, liternictwa i typografii oraz projektowania form reklamowych. Studia dają kwalifikacje grafika w takim samym zakresie, jak studia na Wydziałach Grafiki Akademii Sztuk Pięknych i przygotowują do działalności artystycznej w różnych obszarach grafiki warsztatowej i projektowej z uwzględnieniem komunikacji medialnej. Gruntowne przygotowanie ogólnoplastyczne, profesjonalna znajomość technik i technologii grafiki warsztatowej, oprogramowania i technologii cyfrowych oraz przygotowanie humanistyczne z zakresu historii sztuki, estetyki, wiedzy o kulturze i filozofii, wiedzy o mediach, reklamie i marketingu  przygotowują absolwenta studiów do działalności na rynku sztuki. Umożliwiają podejmowanie aktywności zawodowej w wydawnictwach, agencjach graficznych, reklamowych, instytucjach wystawienniczych, mass-mediach, telewizji, galeriach sztuki oraz instytucjach kulturalno-oświatowych. Przygotowują do  realizacji różnorodnych i profesjonalnych zadań w dziedzinie szeroko rozumianej działalności plastycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

   • przegląd i ocena teczek z pracami,
   • egzamin praktyczny (z rysunku oraz malarstwa).

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest wynik rozmowy na temat planowanej pracy magisterskiej oraz przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie: maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
   Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej indywidualności. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej. Kierunek ten został opracowany ściśle przy ścisłej współpracy z branżą gier wideo. Współpraca ta też przybrała formę prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym przez specjalistów z różnych obszarów produkcji gier (producentów, programistów, grafików itp.). Wydział artystyczny stale poszerza grupę firm wspierających kierunek, co przejawia się współpracą przy organizacji wielu imprez towarzyszących tj. Letnia Akademia Gier. organizowanych cyklicznie w czerwcu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

   • przegląd i ocena teczek z pracami,
   • rozmowa kwalifikacyjna,
   • wynik egzaminu maturalnego z historii, języka polskiego lub języka obcego.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, konkurs dyplomów oraz przegląd i ocena teczek z pracami.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE REKRUTACJA

   Uczelnie Cieszyn - kierunek Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
   Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa jak i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem różnych technologii. Program pozwala również zdobyć umiejętności w wybranych obszarach sztuki takich jak witraż, ceramika, fotografia, film, grafika, rzeźba. Możliwe jest samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny.  Program kierunku jest skonstruowany elastycznie. Pozwala  studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę  kształcenia. Istnieją trzy warianty realizacji pracy dyplomowej. Od pierwszego roku można wybierać pracownie dodatkowe. Na drugim roku można wybierać zarówno pracownie malarstwa i rysunku o określonym profilu jak i inne pracownie oraz różne projekty interdyscyplinarne (np. łączące malarstwo z witrażem, ceramikę z malarstwem i działaniami przestrzennymi, fotografię z filmem i wideoinstalacją, multimedia z działaniami performatywnymi i instalacją).
   Kierunek ten stanowi z jednej strony ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy:  samodzielnego funkcjonowania jako artysta i projektant w rożnych obszarach życia i rzeczywistości, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Z drugiej strony jest skierowany do osób wykazujących potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką, które mają charakter bezinteresowny. Wykształcenie to pozwoli zarówno odnaleźć się w różnych i zmiennych okolicznościach środowiskowych oraz technologiczno-warsztatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Malarstwo i projekty interdyscyplinarne brane są pod uwagę następujące kryteria przyjęcia:

   • przegląd i ocena teczek z pracami,
   • egzamin praktyczny (z rysunku oraz malarstwa).

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo i projekty interdyscyplinarne jest wynik rozmowy na temat planowanej pracy magisterskiej oraz przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie: maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA
Specjalności:
 • Komunikacja wizualna i grafika artystyczna
 • Grafika wydawnicza i grafika artystyczna
 
Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Malarska kreacja obrazu
 • Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
 • Fotografia artystyczna
 • Rysunek autonomiczny
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika artystyczna
MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE
PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
Specjalności:
 • Grafika komputerowa gier
 • Dźwięk w grach
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Malarska kreacja obrazu
 • Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
 • Fotografia artystyczna
 • Rysunek autonomiczny
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika artystyczna
GRAFIKA
Specjalności:
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika artystyczna
MALARSTWO I PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE
PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
Specjalności:
 • Grafika komputerowa gier
 • Dźwięk w grach

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA
 
Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Malarska kreacja obrazu
 • Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
 • Fotografia artystyczna
 • Rysunek autonomiczny
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika artystyczna
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Malarska kreacja obrazu
 • Rzeźbiarskie kształtowanie przestrzeni
 • Fotografia artystyczna
 • Rysunek autonomiczny
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika artystyczna
GRAFIKA