Politechnika Warszawska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Politechnika Warszawska

ul. Łukasiewicza 17

09-400 Płock

tel. (24) 36-72-100

http://www.pw.plock.pl

 • BUDOWNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Budownictwo
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, cwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. 
  Absolwent potrafi:
  • Stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane
  • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi
  • Wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi
  • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna zasady oceny efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych; zna podstawy prawa budowlanego
  Perspektywy zawodowe:
  • Firmy wykonawcze, nadzór budowlany
  • Wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem
  • Biura projektowe
  • Przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Inżynieria środowiska
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, cwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej.
  Absolwent potrafi:
  • Stosować odpowiednie materiały instalacyjne w projektowanych rozwiązaniach technologicznych; sprawnie i poprawnie komunikować się w zakresie kierunkowej problematyki i specjalności pokrewnych
  • Projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi
  • Wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska
  • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna podstawy kalkulacji kosztów i organizacji budowy instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych; zna podstawy przepisów prawnych obowiązujących w inżynierii środowiska
  Perspektywy zawodowe:
  • Firmy wykonawcze
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska
  • Biura projektowe
  • Przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm
  • Służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych
  • Jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, pracę przejściową i pracę dyplomową wraz z jej obroną.
  Absolwent potrafi:
  • Dokonywać doboru materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn oraz zna sposoby wytwarzania części maszyn
  • Projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych
  • Nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.
  • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zna zasady organizacji produkcji i zarządzania jakością
  Perspektywy zawodowe:
  • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn
  • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji
  • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń
  • Jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów
  • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
  • Jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Płock - kierunek Technologia chemiczna
  Program kształcenia pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wiedza praktyczna i umiejętności uzyskiwana jest dzięki dużej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, połączonych z praktykami zawodowymi, wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej.
  Absolwent potrafi:
  • Posługiwać się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania i symulacji procesów technologicznych
  • Planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne
  • Określać zależności pomiędzy procesami produkcji chemicznej a właściwościami chemicznymi i fizyko-chemicznymi produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych, określać wpływ właściwości fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych na ich właściwości eksploatacyjne i ich jakość
  • Dokonać oceny efektywności procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników technologicznych,  dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych
  Perspektywy zawodowe:
  • Przemysł przerobu ropy naftowej
  • Przemysł syntezy polimerów
  • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • Laboratoria analityczne i badawcze
  • Firmy projektowe
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Jacek Ocena

Polecam!