• BUDOWNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Płock - kierunek Budownictwo
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, cwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. 
   Absolwent potrafi:
   • Stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane
   • Stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi
   • Wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi
   • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna zasady oceny efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych; zna podstawy prawa budowlanego
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy wykonawcze, nadzór budowlany
   • Wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem
   • Biura projektowe
   • Przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest wynik analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Płock - kierunek Inżynieria środowiska
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, cwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej.
   Absolwent potrafi:
   • Stosować odpowiednie materiały instalacyjne w projektowanych rozwiązaniach technologicznych; sprawnie i poprawnie komunikować się w zakresie kierunkowej problematyki i specjalności pokrewnych
   • Projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi
   • Wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska
   • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; zna podstawy kalkulacji kosztów i organizacji budowy instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych; zna podstawy przepisów prawnych obowiązujących w inżynierii środowiska
   Perspektywy zawodowe:
   • Firmy wykonawcze
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska
   • Biura projektowe
   • Przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm
   • Służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych
   • Jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

   Dowiedz się więcej

    

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Płock - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, pracę przejściową i pracę dyplomową wraz z jej obroną.
   Absolwent potrafi:
   • Dokonywać doboru materiałów inżynierskich stosowanych w budowie maszyn oraz zna sposoby wytwarzania części maszyn
   • Projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych
   • Nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.
   • Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zna zasady organizacji produkcji i zarządzania jakością
   Perspektywy zawodowe:
   • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn
   • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji
   • Przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń
   • Jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów
   • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
   • Jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Płock - kierunek Technologia chemiczna
   Program kształcenia pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wiedza praktyczna i umiejętności uzyskiwana jest dzięki dużej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, połączonych z praktykami zawodowymi, wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej.
   Absolwent potrafi:
   • Posługiwać się właściwie dobranymi narzędziami komputerowego wspomagania projektowania i symulacji procesów technologicznych
   • Planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne
   • Określać zależności pomiędzy procesami produkcji chemicznej a właściwościami chemicznymi i fizyko-chemicznymi produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych, określać wpływ właściwości fizykochemicznych produktów przerobu ropy naftowej i produktów polimerowych na ich właściwości eksploatacyjne i ich jakość
   • Dokonać oceny efektywności procesów technologicznych za pomocą głównych wskaźników technologicznych,  dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych
   Perspektywy zawodowe:
   • Przemysł przerobu ropy naftowej
   • Przemysł syntezy polimerów
   • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych
   • Laboratoria analityczne i badawcze
   • Firmy projektowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język polski, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Jacek
  ocena

  Polecam!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo ogólne
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Urządzenia sanitarne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia tworzyw sztucznych
 • Technologia produktów naftowych
 • Technologia petrochemiczna
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia produktów naftowych
 • Technologia tworzyw sztucznych
 • Informatyzacja technologii chemicznej
 • Technologia petrochemiczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Budownictwo ogólne
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Urządzenia sanitarne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia tworzyw sztucznych
 • Technologia produktów naftowych
 • Technologia petrochemiczna
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Konstrukcje budowlane
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia produktów naftowych
 • Technologia tworzyw sztucznych
 • Informatyzacja technologii chemicznej
 • Technologia petrochemiczna

Podyplomowe

AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE RAFINERYJNYM I PETROCHEMICZNYM
DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
MATERIAŁY POLIMEROWE
ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELAMI PRZEDSIĘWZIĘĆ
INFORMATYZACJA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Doktoranckie

BUDOWNICTWO
BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN