• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie wykorzystania i zastosowania zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska. Posiadają ogólną wiedzę w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistyczną dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń obecnych w wodzie, ściekach, glebie oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych i odpadów. Potrafią także stosować konkretne techniki biotechnologiczne, umożliwiające selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz projektować i eksploatować obiekty inżynierskie służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie ścieków czy kompostownie odpadów. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdą pracę w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, a także planowaniem, administracją i zarządzaniem w tej dziedzinie. Mogą również pracować w laboratoriach kontrolnych i badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Energetyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń, analizy ryzyka, a także z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Potrafią projektować i monitorować warunki pracy oraz podejmować działania zapobiegające i ograniczające wypadki, choroby zawodowe, awarie przemysłowe i skażenie środowiska. Posiadają również podstawową wiedzę organizacyjną, prawną, ekonomiczną i medyczną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa są przygotowani do prowadzenia szkoleń oraz sporządzania dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizowania akcji ratowniczych. Znajdą zatrudnienie we wszystkich zakładach jako osoby zajmujące się nadzorem nad warunkami i środowiskiem pracy. Mogą również pracować w jednostkach administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwenci posiadają wiedzę ogólnotechniczną, obejmującą matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska, a także wiedzę z zarządzania i marketingu. Potrafią projektować, budować oraz eksploatować instalacje ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także obiekty służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i gruntów. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Mają wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii inżynierii środowiska i umiejętności ich wdrażania w skali technicznej. Mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej. Potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn, sterowania ich pracą oraz diagnostyki stanu technicznego urządzeń. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w medycynie, transporcie, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Posiadają umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Są przygotowani do ich projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, zwłaszcza energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, jak również gospodarczych czy administracyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu – oraz do oceny stanu tego skażenia. Potrafią oceniać stan czystości atmosfery i interpretować wyniki, jak również przewidywać i zarazem rozwiązywać zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w inspektoratach ochrony środowiska, ośrodkach badań i kształtowania środowiska, laboratoriach badawczych, laboratoriach przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, sanepidach i wydziałach ochrony środowiska urzędów różnych szczebli administracji samorządowej. Znajdą również pracę w instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko, monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz projektujących systemy ochrony wód i gleby.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • student z depresją
  ocena

  Wydział Inżynierii środowiska? Śmiech i rozpacz. Bajzel totalny! Sztucznie tworzą etaty jak za dobrej komuny. Jeżeli myślisz, że inżynier ma mieć konkretną wiedzę z danego tematu to się mylisz! Tutaj pokolorujesz mapy z Panią na K. z katedry powietrza! Nauczą Cię jak wysiedlać starszych ludzi w bardziej zanieczyszczone miejsca, bo i tak już swoje się nażyli - ideologia pana, który niedawno zrobił profesurę właśnie na tej uczelni! Ciekawe czy sam też się wysiedli, bo to już ten wiek. Znów pozdrawiam powietrze. Tutaj nauczysz się nic nie przydatnych rzeczy. Tutaj będziesz miał przedmioty jak psychologia, negocjacje. Tutaj nie poznasz nowych metod i rozwiązań technologicznych, bo po co? Przecież książki z lat '60 są dalej aktualne! (ironia) Czas zapełniają przedmiotami niepotrzebnymi. Rozkład zajęć na magisterce to totalne dno. Na swojej specjalności mam tylko jeden przedmiot z nią związany, bo przecież wszyscy muszą mieć pracę. Drodzy królowie uczelni: BRAWO WY! Idealnie pogrążyliście kierunek Inżynierii Środowiska. Powiem więcej: nawet pracodawcy tak twierdzą.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Modernizacja instalacji energetycznych
 • Procesy i systemy energetyczne
 • Źrodła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
ENERGETYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Sustainable energy engineering
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy
 • Inżynieria bezpieczeństwa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Technika samochodowa
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona środowiska
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
BIOTECHNOLOGIA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Biotechnology - biofuels
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • Cieplne systemy energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Modernizacja instalacji energetycznych
ENERGETYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Clean coal technologies
 • Computer aided energy engineering
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo obiektów i higiena pracy
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Inżynieria środowiska w energetyce
 • Ochrona powietrza i klimatu
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Chłodnictwo
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Technika samochodowa
 • Diagnostyka i bezpieczeńswto konstrukcji energetycznych
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekotoksykologia i biomonitoring
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy ochrony wód i gleby

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka zawodowa i przemysłowa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka zawodowa i przemysłowa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków