• BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Biotechnologia
   Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie wykorzystania i zastosowania zjawisk biochemicznych i biofizycznych w procesach i obiektach związanych z ochroną środowiska. Posiadają ogólną wiedzę w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistyczną dotyczącą wykorzystania mikroorganizmów do ochrony środowiska i usuwania z niego zanieczyszczeń obecnych w wodzie, ściekach, glebie oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych i odpadów. Potrafią także stosować konkretne techniki biotechnologiczne, umożliwiające selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz projektować i eksploatować obiekty inżynierskie służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie ścieków czy kompostownie odpadów. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdą pracę w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, a także planowaniem, administracją i zarządzaniem w tej dziedzinie. Mogą również pracować w laboratoriach kontrolnych i badawczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Energetyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji i urządzeń, analizy ryzyka, a także z obszaru bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Potrafią projektować i monitorować warunki pracy oraz podejmować działania zapobiegające i ograniczające wypadki, choroby zawodowe, awarie przemysłowe i skażenie środowiska. Posiadają również podstawową wiedzę organizacyjną, prawną, ekonomiczną i medyczną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa są przygotowani do prowadzenia szkoleń oraz sporządzania dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także organizowania akcji ratowniczych. Znajdą zatrudnienie we wszystkich zakładach jako osoby zajmujące się nadzorem nad warunkami i środowiskiem pracy. Mogą również pracować w jednostkach administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria środowiska
   Absolwenci posiadają wiedzę ogólnotechniczną, obejmującą matematykę, fizykę, rysunek techniczny i podstawy ochrony środowiska, a także wiedzę z zarządzania i marketingu. Potrafią projektować, budować oraz eksploatować instalacje ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, a także obiekty służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i gruntów. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Mają wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii inżynierii środowiska i umiejętności ich wdrażania w skali technicznej. Mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu podstaw konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej. Potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn, sterowania ich pracą oraz diagnostyki stanu technicznego urządzeń. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w medycynie, transporcie, lotnictwie, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Posiadają umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Są przygotowani do ich projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych. Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, zwłaszcza energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych i konsultingowych, jak również gospodarczych czy administracyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Ochrona środowiska
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu – oraz do oceny stanu tego skażenia. Potrafią oceniać stan czystości atmosfery i interpretować wyniki, jak również przewidywać i zarazem rozwiązywać zagrożenia powstające w wyniku działalności człowieka. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalając na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym. Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w inspektoratach ochrony środowiska, ośrodkach badań i kształtowania środowiska, laboratoriach badawczych, laboratoriach przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, sanepidach i wydziałach ochrony środowiska urzędów różnych szczebli administracji samorządowej. Znajdą również pracę w instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko, monitorujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń oraz projektujących systemy ochrony wód i gleby.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Modernizacja instalacji energetycznych
 • Procesy i systemy energetyczne
 • Źrodła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
ENERGETYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Sustainable energy engineering
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy
 • Inżynieria bezpieczeństwa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Technika samochodowa
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ochrona środowiska
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
BIOTECHNOLOGIA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Biotechnology - biofuels
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • Cieplne systemy energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Modernizacja instalacji energetycznych
ENERGETYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Clean coal technologies
 • Computer aided energy engineering
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo obiektów i higiena pracy
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Inżynieria środowiska w energetyce
 • Ochrona powietrza i klimatu
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Chłodnictwo
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Technika samochodowa
 • Diagnostyka i bezpieczeńswto konstrukcji energetycznych
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekotoksykologia i biomonitoring
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy ochrony wód i gleby

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka zawodowa i przemysłowa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków
 
Studia II stopnia:
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Energetyka zawodowa i przemysłowa
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków