Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

http://www.umcs.pl/pl/artystyczny,40.htm

Instytut Sztuk Pięknych

tel. 81 537-69-00

e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Muzyki

tel. 81 537-69-01

e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest kierunkiem artystycznym, na którym prowadzone jest wszechstronne kształcenie w zakresie tradycyjnych sztuk pięknych oraz nowych mediów: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, struktury wizualne, projektowanie graficzne, fotografia, multimedia, intermedia. Uzupełnia je wiedza humanistyczna z rozszerzoną wiedzą o kulturze i sztuce. Integralną częścią programu studiów jest kształcenie edukacyjne: psychologia, pedagogika, metodyka, emisja głosu oraz praktyki pedagogiczne, spełniające standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.
  Kwalifikacje zawodowe:
  Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Wydział Artystyczny UMCS zapewnia kontynuację nauki na tym samym kierunku - z możliwością wyboru innej specjalności - na studiach drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra sztuki. Absolwent może przystąpić także do rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek zgodny z ukończoną specjalnością. Umiejętności artystyczne absolwenta w powiązaniu z jego wiedzą i kompetencjami ogólnymi składają się na kwalifikacje zawodowe artysty plastyka. Absolwent posiada kwalifikacje pedagogiczne w zakresie edukacji plastycznej uprawniające do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych w szkołach podstawowych. Umiejętności i wiedza dotycząca animacji kultury wraz z przygotowaniem pedagogicznym uprawniają absolwenta do pracy jako animator kultury.
  Profile zawodowe absolwentów:
  • artysta plastyk,
  • animator kultury,
  • kurator i promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki - w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych i marketingowych,
  • projektant – w graficznych pracowniach projektowych, agencjach reklamowych,
  • nauczyciel w zakresie edukacji plastycznej w szkołach podstawowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   
   

   

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Trzyletnie studia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej kultury i in.; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologie informacyjne. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych. Absolwent posiada przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotu muzyka w szkole podstawowej; posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych, warsztatów muzycznych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kandydaci na studia powinni wykazać się wiedzą muzyczną z zakresu szkoły muzycznej I stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brany pod uwagę jest wynik sprawdzianu praktycznego w zakresie: słuchu muzycznego umiejętności gry na wybranym instrumencie predyspozycji manualnych i wokalnych. Sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przystąpią kandydaci, którzy otrzymają minimalną liczbę punktów z każdego ze sprawdzianów praktycznych (minimum 11 punktów). Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
   

 • GRAFIKA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Grafika
  Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku grafika niezależnie od specjalności posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatowych technik grafiki artystycznej, graficznych programów komputerowych, między innymi ADOBE Photoshop i Illustrator, liternictwa i typografii, grafiki wydawniczej i projektowania grafiki na strony internetowe, a także multimediów i animacji komputerowej. Jego kwalifikacje obejmują przygotowanie zawodowe grafika komputerowego oraz doświadczenie pracy w wydawnictwie lub agencji reklamowej w trakcie praktyki zawodowej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rysunku, malarstwa, rzeźby oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii grafiki, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości i reklamy. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny. Absolwent specjalności grafika warsztatowa potrafi swobodnie posługiwać się warsztatowymi technikami, które wybiera spośród: linorytu, suchorytu, akwaforty, akwatinty, litografii, serigrafii i innych. Jest w stanie łączyć techniki klasyczne z drukiem cyfrowym i technikami unikatowymi. Jest zdolny do profesjonalnej twórczości artystycznej na gruncie grafiki warsztatowej. Absolwent specjalności grafika projektowa posiada zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania plakatu, znaków graficznych, liternictwa, książki, ilustracji, grafiki wydawniczej, grafiki wystawienniczej, stron internetowych, materiałów reklamowych. Jest zdolny do poszukiwania indywidualnych rozwiązań zadań projektowych uwzględniając ich funkcje estetyczne i użytkowe. Absolwent specjalności sztuka mediów cyfrowych potrafi realizować projekty artystyczne z zakresu grafiki cyfrowej oraz multimediów oparte na montażu obrazu i dźwięku. Potrafi przygotować swoje prace do druku, prezentacji ekranowej i internetowej. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie animacji cyfrowej i eksperymentalnych form filmowych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.
  Profile zawodowe absolwentów:
  • artysta grafik, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
  • projektant grafiki użytkowej - w pracowniach projektowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych,
  • projektant multimediów – w studiach filmowych,
  • dyrektor kreatywny w agencji reklamowej,
  • grafik komputerowy – posługujący się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji oraz grafiki na potrzeby stron internetowych,
  • kurator wystaw,
  • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika brany pod uwagę jest wynik egzaminu z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   
   

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Jazz i muzyka estradowa
  Trzyletnie studia licencjackie o profilu ogólnoakademickim. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej. Przygotowują do wykonawstwa estradowego i podejmowania twórczych inicjatyw w tej dyscyplinie. Dają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym, pogłębienia wiedzy humanistycznej i ogólnomuzycznej oraz specjalizowania się w wykonawstwie wokalnym lub instrumentalnym (gitara, gitara basowa, kontrabas, perkusja, saksofon, trąbka, puzon, fortepian). Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: instrument/śpiew, kształcenie słuchu, harmonia klasyczna i jazzowa, historia muzyki, historia jazzu i pop music, propedeutyka instrumentacji i aranżacji, zespoły, big band i in. oraz przedmioty kształcenia ogólnego, język obcy, technologie informacyjne. Indywidualny tok nauczania takich przedmiotów jak instrument i śpiew zapewnia optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na: podjęcie muzycznej działalności estradowej; podjęcie pracy w placówkach kulturalnych, instytucjach kultury i mediach; uczestnictwo w różnorodnych projektach artystycznych i organizacyjnych związanych z animacją kultury muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego w zakresie: umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego: śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną) lub gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną), słuchu muzycznego. Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego  wynosi 16, ze sprawdzianu słuchu muzycznego – 11. Egzamin dwuetapowy – kandydaci, którzy otrzymają minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Suma punktów stanowi wynik ostateczny. Przy jednakowej sumie punktów o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja  z przedmiotu kierunkowego. 

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MALARSTWO Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Malarstwo
  Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku malarstwo jest wszechstronnie wykształcony w zakresie malarstwa, technologii malarstwa oraz rysunku. Zna dekoracyjne i pozłotnicze techniki malarskie oraz nowoczesne media z pogranicza malarstwa. Jest przygotowany do projektowania i realizacji intermedialnych działań artystycznych oraz do promocji sztuki w przestrzeni publicznej. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rzeźby, ceramiki oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Absolwent kończy studia w wybranej specjalności malarskiej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny. Absolwent specjalności malarstwo sztalugowe posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Posiada zdolność świadomego budowania obrazu za pomocą malarskich środków ekspresji. Potrafi przedstawiać swoje koncepcje na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu w sposób realistyczny, abstrakcyjny lub dowolnie wybrany, tworząc profesjonalny przekaz artystyczny. Absolwent specjalności media malarskie posiada szerokie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik malarskich i rysunkowych, a także witrażu. Potrafi stosować innowacyjne metody kreacji obrazu malarskiego wychodzące poza utarte schematy koncepcyjne i warsztatowe. Absolwent jest zdolny do kreowania indywidualnego przekazu artystycznego. Absolwent specjalności eko-art wykazuje się wrażliwością na kwestie ekologiczne, potrafi pracować z naturalnymi materiałami takimi jak papier czerpany, drewno, wiklina, tkanina oraz różnego rodzaju włókna roślinne, w połączeniu z technikami malarskimi i rysunkowymi. Tworzy obiekty malarskie i rysunkowe, w tym również artystyczne formy użytkowe, będące autorską kreacją. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.
  Profile zawodowe absolwentów:
  • artysta malarz, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
  • kurator wystaw,
  • animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
  • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Malarstwo jest ocena dokumentacji artystycznej złożonej w formie elektronicznej.
   
   

Opinie (1)

Ania Ocena

Duże możliwości rozwoju, Panie z Dziekanatu też całkiem przyjemne ;]