• ADMINISTRACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Administracja
   Jako Absolwent będziesz posiadał ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Będziesz potrafił samodzielnie doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Kwestie dot. rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami – będą Ci doskonale znane!  Jako Absolwent Administracji możesz samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza  o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
   Po ukończeniu tych studiów będziesz posiadał wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych. Samodzielność w analizowaniu zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, wiedza z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju i struktury – nie będą Ci obce! Dzięki tym studiom poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego.  Po ukończeniu Bezpieczeństwa wewnętrznego świetnie poradzisz sobie z rozwiązywaniem problemów zawodowych. Będziesz potrafił także kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem oraz zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Zostaniesz także w pełni przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza  o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Prawno-biznesowy
   Jako Absolwent tego unikalnego, interdyscyplinarnego kierunku będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej. Po tych studiach nauczysz się analizować i oceniać wzajemne interakcje między zewnętrznymi a wewnętrznymi czynnikami prawnymi, ekonomicznymi, zarządzania i finansowymi - wpływającymi na prawno-gospodarczą sytuację przedsiębiorstwa. Podsiądziesz umiejętność rozumienia tekstów prawnych i interpretowania przepisów. Jako Absolwent będziesz znać uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz posiadać umiejętność swobodnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym o charakterze transgranicznym. Wiedza z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, ekonomiczna w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, z zarządzania i finansów – będzie Ci bardzo dobrze znana! Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, a także zarządzania nią. Będziesz również zdolny do pracy w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach (zwłaszcza pozarządowych), zarówno na stanowiskach operacyjnych, samodzielnych i kierowniczych oraz niesamodzielnych. Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę m.in. w: 
   • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, usługową, wytwórczą, budowlaną, 
   • instytucjach finansowych; w szczególności bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych,
   • podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego, 
   • instytucjach pozarządowych uczestniczących w działalności gospodarczej lub wspierających taką działalność w ramach działań statutowych, 
   • na stanowisku związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej w administracji samorządowej czy rządowej. 
   Po dopełnieniu dodatkowych warunków, będziesz mógł także pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego. Kończąc naukę na kierunku prawno-biznesowym - w pełni zaspokoisz oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o interdyscyplinarnym wykształceniu, posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawno-biznesowym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

  • PRAWO REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Prawo
   Jako Absolwent będziesz swobodnie posługiwał się wiedzą z zakresu poszczególnych dyscyplin prawa, poszerzoną o teorię, historię i filozofię przedmiotu. Wykażesz się także  umiejętnością jej odpowiedniego wykorzystania w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów będziesz potrafił tworzyć profesjonalne teksty prawne i ich wykładnię, a także posiądziesz zdolność do dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Specjalistyczny język prawniczy konieczny do wykonywania zawodu - będzie Ci bardzo dobrze znany! Absolwent studiów z zakresu Prawa jest świetnie przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Studentom Prawa dajemy możliwość wszechstronnego rozwijania swoich pasji i zainteresowań. To właśnie bogata oferta funkcjonujących na Wydziale organizacji i kół  naukowych - stanowi doskonałą okazję do kreatywnego spędzania czasu studiów. Oferujemy Ci możliwość udziału w:
   • Radzie Wydziałowej Samorządu Studentów WPiA,
   • Studenckim Kole Naukowym Prawników UMCS,
   • Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa - ELSA LUBLIN,
   • Międzynarodowym Bractwie Prawniczym Phi-Delta-Phi,
   • Studenckim Kole Naukowym Prawa Podatkowego,
   • Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej,
   • Kole Naukowym Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka,
   • Kole Prawa Gospodarczego,
   • Kole Naukowym Inicjatyw Studenckich WPiA
   Ponadto, w ramach funkcjonującej na Wydziale Uniwersyteckiej Studenckiej  Poradni Prawnej - będziesz mógł zdobyć cenne doświadczenie prawnicze. Dzięki merytorycznej i naukowej opiece Twoich nauczycieli akademickich – nauczysz się świadczyć profesjonalną pomoc prawną. Podejmując naukę na tym właśnie kierunku będziesz mógł również poszerzyć swoją wiedzę i znajomość języków obcych. Zapewni Ci to uczestnictwo w szkołach prawa obcego: brytyjskiego, ukraińskiego, czeskiego, białoruskiego, litewskiego, niemieckiego, francuskiego lub amerykańskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

  • KIERUNEK PRAWNO-MENEDŻERSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Prawno-menedżerski

   Studia na kierunku prawno-menadżerskim dostarczają specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich. Program kształcenia realizowany na kierunku prawno-menadżerskim zakłada unikalne połączenie wiedzy z dziedziny prawnej i ekonomicznej. Program ten obejmuje bowiem zagadnienia z zakresu prawa prywatnego i publicznego dotyczące obrotu gospodarczego, statusu przedsiębiorcy, zatrudnienia oraz opodatkowania działalności gospodarczej, a także elementy wiedzy ekonomicznej z zakresu nauk o zarządzaniu odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Studia na kierunku prawno-menadżerskim trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra uznawanym i cenionym na rynku pracy oraz w środowisku kadry kierowniczej pionów finansowych przedsiębiorstw. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty, takie jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem; Prawo finansowe w obrocie gospodarczym; Prawo pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Prawo handlowe; Ochrona własności intelektualnej; Publicznoprawna regulacja obrotu gospodarczego; Stosunki cywilnoprawne w obrocie gospodarczym; Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem; Prawo podatkowe w obrocie gospodarczym; Umowy handlowe; Międzynarodowe prawo handlowe; Zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Prawo konkurencji; Zarządzanie zasobami naturalnymi; Prawo rynku kapitałowego. Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.
   Sylwetka absolwenta
   Po ukończeniu kierunku prawno-menadżerskiego Absolwent spełnia oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o wysokich umiejętnościach menadżerskich. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą menadżerską pozwalającą na zarządzanie przedsiębiorstwem, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Absolwent kierunku prawno-menadżerskiego potrafi analizować i oceniać wzajemne interakcje między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, które wpływają na sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie regulacyjne. Program studiów łączy specjalistyczne przygotowanie przyszłych praktyków gospodarczych przez wyposażenie ich w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich oraz na studiach Master of Business Administration (MBA). Absolwent posiada także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami projektowymi. Absolwent może, po dopełnieniu dodatkowych warunków, pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Prawno-menedżerskim jest kolejność złożenia kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.
    

    

opinie (1)

 • XxxxxxxX
  ocena

  Bardzo dobra zdawalność na aplikacje!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
PRAWNO - BIZNESOWY
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
KIERUNEK PRAWNO - MENEDŻERSKI

Niestacjonarne

Jednolite studia magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
PRAWNO - BOZNESOWY
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE
KIERUNEK PRAWNO - MENEDŻERSKI