ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44

 fax. (+ 81) 445-60-31

http://www.up.lublin.pl/agrobio/

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

tel. (+ 81) 445-69-46, (+ 81) 445-66-44

 fax. (+ 81) 445-60-31

http://www.up.lublin.pl/agrobio/

 • AGROBIZNES Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Agrobiznes
  Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący w sposób bezpośredni lub pośredni zaspokajaniu potrzeb żywnościowych konsumentów. Z powyższego wynika, że istotnym novum w nauczaniu na kierunku agrobiznes będzie opanowanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. w przenośni: „od pola do stołu”. Studenci kierunku agrobiznes pozyskają wiedzę  w zakresie: 
  • technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa,
  • procesów stworzenia produktu finalnego dla konsumentów,
  • sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych,
  • kształtowania konkurekcyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Agrobiznes brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Agrobiznes jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku agrobiznes albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINŻYNIERIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Bioinżynieria
  Bioinżynieria to kierunek łączący nauki przyrodnicze i techniczne zajmujący się pogłębianiem wiedzy i propagowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie modelowania organizmów i środowiska w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju. Studia na tym kierunku pozwalają na zrozumienie złożonych systemów żywych i właściwe ich modelowanie (z zastosowaniem najnowszych technik i technologii) a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska.  Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym oraz w warunkach środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz   w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a także jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinżynieria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka , geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinżynieria jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku bioinżynieria albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • EKONOMIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Ekonomia
  Ekonomia jako dziedzina nauki zajmuje się opisywaniem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Jako kierunek studiów kształci specjalistów w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Studiując ten kierunek, student zrozumie sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji oraz ogólnie całej gospodarki. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, co umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach II stopnia i zdobycie tytułu magistra ekonomii. Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, rachunkowości oraz prawa. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Może wykonywać zawód ekonomisty (np.  w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca lub księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Przestrzeń jest miejscem, w którym realizujemy nasze indywidualne i społeczne potrzeby. Korzystamy z niej, wykorzystujemy i zużywamy jej zasoby, przekształcamy ją. Korzystanie z przestrzeni definiujemy jako gospodarowanie przestrzenią, a gospodarkę przestrzenną jako sferę wiedzy z nią związaną. Kierunek studiów gospodarka przestrzenna obejmuje te zagadnienia. Oferowany program jest reakcją na problem ograniczoności i zużycia dobra jakim jest przestrzeń, zarówno jako całość (powierzchnia Ziemi), jak i poszczególne jej składniki (np. zasoby naturalne, środowisko przyrodnicze, surowce). Obejmuje także zagadnienia urbanizacji, tj. budowy miast i osiedli ludzkich. Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa.  Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad  i technik planowania i kształtowania przestrzeni - niezbędną do rozwiązywania problemów środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego    i rozwoju zrównoważonego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku gospodarka przestrzenna albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria środowiska
  Różnorodne presje antropogeniczne, a także naturalne są przyczyną wieloaspektowej degradacji i dewastacji środowiska, co jednocześnie nakreśla potrzebę stosowania działań naprawczych. Ich efekty wynikają z wszechstronnej wiedzy o środowisku przyrodniczym i stosowania odpowiednich metod inżynieryjnych. Edukację w tym zakresie znakomicie realizuje kierunek studiów – Inżynieria środowiska.  Inżynieria Środowiska to nowoczesny kierunek studiów o charakterze przyrodniczo-technicznym przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynieryjnych w procesie ochrony i kształtowania środowiska.  Są to studia pierwszego stopnia 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 4-letnie niestacjonarne inżynierskie. Od roku akadem. 2011/2012 będą uruchomione studia stacjonanre drugiego stopnia magisterskie, a od roku akadem. 2012/2013 studia niestacjonarne drugiego stopnia magisterskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku inżynieria środowiska albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Leśnictwo
  Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje merytorycznie i praktycznie absolwentów do prac  z zakresu gospodarki leśnej, w tym projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody oraz organizacją i zarządzaniem parkami narodowymi z zapewnieniem i wykorzystaniem wielostronnej funkcji lasu.  Studia na kierunku Leśnictwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne absolwentów do zapewnienia wielostronnej funkcji lasu z zakresu: - gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Leśnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Rolnictwo
  Rolnictwo jako dyscyplina naukowa integruje w sobie wiedzę z szerokiego zakresu, daleko wykraczającego poza jego stereotypowe postrzeganie. Studia na tym kierunku dają wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska - to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia.  Absolwent posiada podstawową wiedzę ekologiczną, biologiczno-chemiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Może pracować w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także w prowadzeniu gospodarstw rolniczych i produkcji zwierzęcej. Jest również cenionym specjalistą z zakresu turystyki zorganizowanej (specjalność - agroturystyka). 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest posiadanie dyplomu inżyniera z kierunku rolnictwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Towaroznawstwo
  Są to studia dwustopniowe - 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 1,5-roczne stacjonarne magisterskie oraz 4-letnie niestacjonarne inżynierskie i 2-letnie niestacjonanre magisterskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie. Studia na kierunku Towaroznawstwo mają charakter interdyscyplinarny, łączą nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Studia te kształcą specjalistów z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego, w tym obsługi celnej. Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę jako towaroznawcy, menedżerowie jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych, w urzędach celnych i jednostkach kontroli. Są przygotowani do prac związanych ze standaryzacją i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania jakości.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:
  • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;
  • gospodarstwach agroturystycznych;
  • ośrodkach doradztwa rolniczego;
  • administracji rządowej i samorządowej;
  • organizacjach społecznych;
  • fundacjach i stowarzyszeniach;
  • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).
  Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania poprzez:
  • działalność w Studenckim Kole Naukowym Turystyczno-Krajoznawczym,
  • uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych: LLP-ERASMUS, Leonardo da Vinci, Tempus,
  • odbywając część studiów na innych polskich lub zagranicznych uczelniach w ramach wymian studenckich,
  • działalność w Chórze oraz Zespole Pieśni i Tańca Jawor działających na Naszej Uczelni
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, wiedza  o społeczeństwie, historia

  Dowiedz się więcej

   

   

   

Opinie (0)