Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

ul. Skromna 8

20-704LUBLIN

tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76

http://www.up.lublin.pl/foodscience/

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Skromna 8

20-704LUBLIN

tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76

http://www.up.lublin.pl/foodscience/

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biotechnologia
  Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Na studia stacjonarnych prowadzone są następujące specjalizacje: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia przemysłowa i środowiska. Absolwent posiada wiedzę z  biotechnologii  stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska;  zdobywa umiejętność projektowania bioprocesów  i bioproduktów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest dyplom inżyniera uzyskany z kierunku biotechnologia albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • DIETETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Dietetyka
  Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, planowania racjonalnego żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Pozna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dietetyka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Gastronomia i sztuka kulinarna
  Gastronomia i sztuka kulinarna to kierunek umożliwiający zdobycie specjalistycznej wiedzy  i umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania  i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność gastronomiczną. Treści kształcenia zawarte w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb konsumentów. Absolwent kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna  to specjalista posiadający wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w obiektach gastronomicznych i gastronomiczno - hotelarskich na każdym szczeblu ich organizacji, jak również w firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych i specjalizujących się  w sprzedaży aparatury i wyposażenia dla tych obiektów. Uzyskana wiedza umożliwia również prowadzenie własnej działalności w branży HoReCa. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w placówkach branży HoReCa, tj. w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych w placówkach handlowych, hotelowych, stołówkach oraz w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gastronomia i sztuka kulinarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, matematyka, biologia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
  Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek integrujący wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Inżynier technologii żywności opracowuje i wykorzystuje technologie otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości, estetycznie opakowanych, smacznych, zdrowych. Absolwent kierunku jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. W zawodzie technologa żywności i żywienia człowieka występuje wiele specjalizacji, a za tym idzie również różnorodność zajmowanych stanowisk. Absolwent jest przygotowany m.in. do pracy w przedsiębiorstwach jako:
  • kierownik wyższego szczebla np. zakładu, gdzie dba o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
  • kierownik średniego szczebla np. zmiany, linii, gdzie nadzoruje pracę podległych mu pracowników oraz koordynuje i nadzoruje przebieg poszczególnych etapów produkcji;
  • kierownik niższego szczebla - brygadzista, główny technolog;
  • laborant, który wykonuje wszechstronne analizy biochemiczne surowców, produktów, czuwa nad ich jakością;
  • pracownik naukowy, który opracowuje nowe receptury i technologie w skali laboratoryjnej, prowadzi badania nad
  • poprawą jakości i trwałości produktów spożywczych, dodatkowo poszerzają swoją wiedzę, prowadzą
  • działalność dydaktyczną.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)