• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
   • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
   • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
   • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
   • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
   • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
   • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
   • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
   • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
   • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
   • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
   • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
   • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
   • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
   • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
   • Umiejętności
   Student po ukończeniu umie:
   • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
   • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
   • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
   • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
   • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
   • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
   • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
   • budować skuteczny komunikat perswazyjny
   • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
   • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
   • Kompetencje
   Student po ukończeniu studiów:
   • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
   • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
   • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
   • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
   • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ocena uzyskana na dyplomie studiów wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie trwania toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

  • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo
   Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
   • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
   • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
   • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
   • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
   • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
   • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
   • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
   • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
   • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
   • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
   • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
   • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
   • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
   • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
   Student po ukończeniu umie:
   • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
   • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
   • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
   • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
   • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
   • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
   • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
   • budować skuteczny komunikat perswazyjny
   • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
   • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
   Student po ukończeniu studiów:
   • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
   • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
   • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
   • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
   • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo jest ocena na dyplomie studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego jednokrotnego wyboru oraz rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio.

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Logistyka i administrowanie w mediach
   Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
   Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługi mobilne w mediach).
   Dodatkowe kompetencje, które uzyska absolwent logistyki mediów, dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów, wynik egzaminu jednokrotnego wyboru oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
Specjalności:
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • Dziennikarstwo
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w mediach
 • Technologie informacyjne mediów
LOGISTYKA W MEDIACH
 
Studia II stopnia:
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
Specjalności:
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • Dziennikarstwo
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarska
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa
 • Reklamowa i wydawnicza
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w mediach
 • Technologie informacyjne mediów
LOGISTYKA MEDIÓW
 
Studia II stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarska
 • Fotografia prasowa 
 • Reklamowa i wydawnicza
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO