• DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
   • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
   • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
   • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
   • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
   • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
   • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
   • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
   • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
   • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
   • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
   • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
   • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
   • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
   • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
   • Umiejętności
   Student po ukończeniu umie:
   • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
   • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
   • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
   • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
   • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
   • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
   • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
   • budować skuteczny komunikat perswazyjny
   • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
   • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
   • Kompetencje
   Student po ukończeniu studiów:
   • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
   • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
   • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
   • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
   • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ocena uzyskana na dyplomie studiów wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie trwania toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

  • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo
   Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
   • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
   • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
   • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
   • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
   • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
   • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
   • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
   • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
   • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
   • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
   • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
   • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
   • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
   • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
   Student po ukończeniu umie:
   • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
   • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
   • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
   • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
   • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
   • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
   • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
   • budować skuteczny komunikat perswazyjny
   • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
   • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
   Student po ukończeniu studiów:
   • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
   • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
   • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
   • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
   • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo jest ocena na dyplomie studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego jednokrotnego wyboru oraz rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio.

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Logistyka i administrowanie w mediach
   Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
   Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługi mobilne w mediach).
   Dodatkowe kompetencje, które uzyska absolwent logistyki mediów, dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów, wynik egzaminu jednokrotnego wyboru oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
Specjalności:
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • Dziennikarstwo
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w mediach
 • Technologie informacyjne mediów
LOGISTYKA W MEDIACH
 
Studia II stopnia:
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
Specjalności:
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • Dziennikarstwo
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarska
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa
 • Reklamowa i wydawnicza
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w mediach
 • Technologie informacyjne mediów
LOGISTYKA MEDIÓW
 
Studia II stopnia:
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarska
 • Fotografia prasowa 
 • Reklamowa i wydawnicza
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO