• JOURNALISM AND COMMUNICATION STUDIES REKRUTACJA

   Knowledge
   • After graduating, a student shall demonstrate the following knowledge:
   • He has in-depth knowledge of the various groups, trends and cultural institutions, functioning in a democratic society
   • He has an extended knowledge about the specifics of working as a photojournalist, photo editor, graphic designer and working in the studio and in the open air
   • He has an in-depth knowledge of the processes and phenomena occurring within the constantly interacting social groups in the psychological and communication dimension
   • He has a firm knowledge of the scope and impact of mass media effects on particular groups of customers within broad (national and international) audiences, social, political, economic and cultural structures
   • He has an extended knowledge of the principles of creating and editing video and audio
   • He has an in-depth knowledge of the various dimensions of interdisciplinary aspects of intercultural communication
   • He has a knowledge of basic journalistic types used in the radio, television and in the press
   The student has the following skills:
   • He is able to independently prepare various current affairs programs (discussion, interview, roles and responsibilities distribution, recording, editing) and prepare various elements of television news, as well as to appear live
   • He can independently apply all kinds of journalism in the radio, he can operate studio and mobile support equipment used in radio and operate appropriate computer programs used on the radio
   • He is able to independently analyze any journalism material, demonstrating its advantages and disadvantages
   • He is able to identify the most important problems of social, political, economic, and cultural structures and explain relationships occurring between identified subsystems of a social community
   Competence
   • He can lead the work in a team of journalists
   • He understands the specific role and importance of television journalist, online radio reporter and photojournalist in a society
   • He can independently detect manipulation of information, and he has extended knowledge to avoid the practice of violations of the press law and other regulations related to the work of a journalist
   • He is able to play a leadership role in task groups dedicated to various projects of media nature
   • He can put together the conflicting opinions, expose the advantages and disadvantages of multi-vectored arguments and the right, thus he is able to take adequate rational position

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać wiedzę na temat:
   • norm i reguł rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
   • konfliktów i kryzysów występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmach ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;
   • atrybutów i mechanizmów współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawa, systemu organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administracji rządowej i samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucji wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacji pozarządowych, ustroju gospodarczego;
   • funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych;
   • zagrożeń dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposobów oraz mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom.
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać umiejętności:
   • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa (w tym różnego rodzaju kryzysów);
   • wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu zagadnień bezpieczeństwa o różnorakim charakterze;
   • gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa;
   • wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań.
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać kompetencje:
   • określania i definiowania podstawowych priorytetów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;
   • pracy w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych i państwowych;
   • kierowania małymi zespołami;
   • komunikowania z otoczeniem i przekazywania w sposób kompetentny informacji o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed zagrożeniami.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki), język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o tańcu

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

    

   Dowiedz się więcej

  • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
   • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
   • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
   • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
   • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
   • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
   • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
   • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
   • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
   • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
   • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
   • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
   • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
   • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
   • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
   • Umiejętności
   Student po ukończeniu umie:
   • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
   • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
   • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
   • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
   • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
   • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
   • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
   • budować skuteczny komunikat perswazyjny
   • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
   • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
   • Kompetencje
   Student po ukończeniu studiów:
   • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
   • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
   • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
   • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
   • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest ocena uzyskana na dyplomie studiów wyższych oraz średnia ocen uzyskanych w trakcie trwania toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

  • DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Dziennikarstwo i medioznawstwo
   Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
   • o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
   • o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
   • o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
   • o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
   • o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
   • na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
   • o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
   • o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
   • o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
   • o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
   • o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
   • na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
   • na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
   • na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania
   Student po ukończeniu umie:
   • identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
   • rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
   • scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
   • rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
   • analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
   • rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
   • porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
   • budować skuteczny komunikat perswazyjny
   • rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
   • tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne
   Student po ukończeniu studiów:
   • jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
   • potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
   • potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
   • zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
   • ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i medioznawstwo jest ocena na dyplomie studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego jednokrotnego wyboru oraz rozmowa kwalifikacyjna z przedstawieniem portfolio.

    

   Dowiedz się więcej

  • EUROPEISTYKA W ZAKRESIE EUROPEJSKICH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych
   Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:
   • ma wiedzę o rozwoju i dorobku cywilizacyjnym Europy, jego uwarunkowaniach i obecnym poziomie;
   • ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie;
   • ma wiedzę o grupach, społeczeństwach, narodach i kulturach Europy, a także o prawidłowościach, naturze, zmianach i przejawach ich funkcjonowania;
   • ma wiedzę o strukturze i uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską;
   • ma uporządkowaną wiedzę, rozumie proces oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej oraz zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej, a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu;
   • ma wiedzę o ładzie prawno-politycznym Unii Europejskiej i państw europejskich;
   • ma wiedzę o strukturze, kompetencjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
   • ma wiedzę o oddziaływaniu Unii Europejskiej na państwa członkowskie i o wzajemnych relacjach międzypaństwowych;
   • ma wiedzę o formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych;
   • ma wiedzę o historii Polski, jej znaczeniu w Europie i na świecie oraz o czynnikach determinujących jej obecną pozycję;
   • zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesach w niej zachodzących.
   • Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:
   • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizuje powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym;
   • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować oraz użytkować informacje o Unii Europejskiej i Europie z wykorzystaniem różnych źródeł, sposobów i narzędzi badawczych;
   • potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych w Europie i wewnątrz państw europejskich;
   • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym;
   • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
   • posiada umiejętność posługiwania się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur praktykowanych w Unii Europejskiej;
   • posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki;
   • posiada umiejętności językowe w zakresie studiów europejskich, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ.
   Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:
   • potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, pełniąc w niej różne role;
   • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych;
   • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
   • uczestniczy w inicjatywach i projektach obywatelskich, uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język obcy nowożytny (kandydat może wybrać dwa języki obce), język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych jest średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Logistyka i administrowanie w mediach
   Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
   Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługi mobilne w mediach).
   Dodatkowe kompetencje, które uzyska absolwent logistyki mediów, dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach jest ocena na dyplomie ukończenia studiów, wynik egzaminu jednokrotnego wyboru oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • POLITOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Politologia
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia powinien posiadać wiedzę na temat:
   • warunków i form uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
   • państwa, władzy, polityki, administracji oraz prawa, także zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
   • nurtów w myśli politycznej;
   • różnych koncepcji polityki oraz wartości, wzorów i norm społecznych;
   • mechanizmów działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
   • procesów komunikowania w przestrzeni politycznej.
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia powinien posiadać umiejętności:
   • obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych różnej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
   • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania zjawisk dotyczących sfery polityki;
   • wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
   • wskazywania założeń różnych koncepcji polityki oraz oceniania ich efektywności;
   • dostrzegania relacji między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
   • analizowania i oceniania treści przekazu medialnego oraz wykorzystania przekazu w działalności publicznej.
   • przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł.
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia powinien posiadać kompetencje:
   • przygotowania do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie;
   • odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji zadań;
   • identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
   • przygotowania do kierowania małymi zespołami ludzkimi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wos, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki), język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o tańcu

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Politologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen z całego toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

  • POLITYKA SPOŁECZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Polityka społeczna
   Absolwent:
   • ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach
   • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
   • zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
   • ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
   • ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
   • ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny
   • rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
   • zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
   • zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
   • zna podstawowe zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
   • zna podstawowe zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych
   • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy
   • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną
   • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach polityki społecznej
   Absolwent:
   • potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
   • potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
   • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach
   • na podstawie samodzielnie dobranych danych źródłowych potrafi zaproponować wskaźniki sukcesu programu społecznego, wskazać ważniejsze czynniki jego sukcesu lub porażki oraz prognozować sukces lub porażkę programu
   • potrafi wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
   • umie wskazać najważniejsze aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
   • potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne
   • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej
   • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej
   • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach
   • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
   • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
   • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2 w zakresie nauki o polityce społecznej
   Absolwent:
   • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
   • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
   • potrafi określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub grupę
   • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
   • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
   • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
   • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów.

    

   Dowiedz się więcej

  • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Stosunki międzynarodowe
   Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, jak również posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki), język mniejszości narodowej, biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język mniejszości etnicznej, język regionalny

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest wynik testu wiedzy.

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNAWSTWO
Specjalności:
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • Dziennikarstwo
EUROPEISTYKA W ZAKRESIE EUROPEJSKICH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w mediach
 • Technologie informacyjne mediów
ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w języku angielskim
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalności:
 • Graduate Programme in Security Studies
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Zarządzanie kryzysowe
DZIENNIKARSTWO I MEDIOZNASTWO
Specjalności:
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • Dziennikarstwo
EUROPEISTYKA W ZAKRESIE EUROPEJSKICH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
NAUKI O RODZINIE
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Marketing polityczny
 • Analiza i doradztwo polityczne
 • Administracja publiczna
POLITICAL SCIENCE
Specjalizacja:
 • Graduate Programme in Political Science
POLITYKA SPOŁECZNA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w języku angielskim
STUDIA EURAZJATYCKIE 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarska
 • Public relations i marketing medialny
 • Fotografia prasowa
 • Reklamowa i wydawnicza
EUROPEISTYKA W ZAKRESIE EUROPEJSKICH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
LOGISTYKA I ADMINISTROWANIE W MEDIACH
Specjalności:
 • Logistyka i marketing w mediach
 • Technologie informacyjne mediów
POLITOLOGIA 
POLITYKA SPOŁECZNA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 
Studia II stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Zarządzanie kryzysowe
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Dziennikarska; 
 • Fotografia prasowa, 
 • Reklamowa i wydawnicza
EUROPEISTYKA W ZAKRESIE EUROPEJSKICH PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
NAUKI O RODZINIE
POLITOLOGIA
Specjalności:
 • Marketing polityczny
 • Analiza i doradztwo polityczne
 • Administracja publiczna
POLITYKA SPOŁECZNA
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE