• FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka
  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów. Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodzie nauczyciela, mogą na kierunku Fizyka wybrać specjalność nauczycielską. Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 13 specjalności, których tematyka pokrywa niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki w skalach od kwantowej do kosmologicznej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z fizyki.

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Astronomia
  Studiując na tym kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. Absolwenci kierunku Astronomia mają wpojony nawyk ustawicznego samokształcenia i posiadają umiejętność twórczego myślenia, co ma ogromne znaczenie na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia są wyniki osiągniętye w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z astronomii i fizyki.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Fizyka
  Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • zyk polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka i  astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria nanostruktur
  Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego utworzyły w roku akademickim 2009/2010 makrokierunek z nowym jakościowo programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.
  Absolwenci studiów I stopnia kształcą się dalej na studiach stopnia II, wybierając po pierwszym semestrze jedną z 3 ścieżek kształcenia:
  • Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) - projektowanie i badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych;  poznanie, opracowywanie i modyfikowanie  metod  syntezy nanostruktur, zastosowania spektroskopowych i mikroskopowych metod charakteryzacji nanostruktur.
  • Fotonika - zaznajomienie się z podstawowymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi w technologii nanostruktur i materiałów fotonicznych, poznanie zasad działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych.
  • Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) - modelowanie nanostruktur i nowych materiałów i badanie ich właściwości, praktyczne wykorzystania technologii informacyjnych potrzebnych do modelowania nowych materiałów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOFIZYKA W GEOLOGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geofizyka w geologii
  W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Fizyki ruszył nowy kierunek studiów Geofizyka w geologii, utworzony wspólnie z Wydziałem Geologii UW. Do studiowania na tym kierunku zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi, naukami o innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kształcić się dalej na studiach stopnia II, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka w geologii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa
  Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, otwartego w roku akademickim 2011/2012 zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych – fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej – od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.
  Na studiach II stopnia studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 2 ścieżek kształcenia:
  • Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.
  • Chemia jądrowa
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
  Jest to nowy kierunek, na którym pierwsi studenci rozpoczną swoje kształcenie w roku akademickim 2016/2017. Są to czteroletnie studia licencjackie, pierwsze w Polsce, zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Optometrysta jest specjalistą należącym do grupy zawodów paramedycznych, zajmującym się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, mających predyspozycje do pracy samodzielnej, wymagającej dużej odpowiedzialności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów z pacjentami.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Astronomia
  Celem studiów jest wykształcenie absolwenta posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent kierunku powinien znać zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych. Powinien potrafić posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych. Powinien znać język angielski na poziomie B2 lub wyższym. Powinien posiadać umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych. W zakresie kompetencji społecznych, powinien potrafić pracować w zespole przyjmując w nim różne, również kierownicze, role. Powinien dostrzegać potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, powinien być gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.
  Studia te mają charakter elitarny i przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych, które mają bardzo dobre przygotowanie matematyczno-fizyczne. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki, wraz z którym ustala indywidualny program studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka i  astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • andrzej
  ocena

  super wydział, chyba jeden z najnowocześniejszych wydziałów jeśli chodzi o fizykę w Polsce. Polecam,

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry