• FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka
  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów. Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodzie nauczyciela, mogą na kierunku Fizyka wybrać specjalność nauczycielską. 
  Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 13 specjalności, których tematyka pokrywa niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki w skalach od kwantowej do kosmologicznej:
  1. Biofizyka
  2. Fizyka Biomedyczna
  3. Nauczanie i popularyzacja fizyki
  4. Geofizyka
  5. Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
  6. Metody jądrowe fizyki ciała stałego
  7. Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej
  8. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
  9. Fotonika
  10. Optyka
  11. Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
  12. Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
  13. Fizyka teoretyczna  
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z fizyki.

   

  Dowiedz się więcej

 • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Astronomia
  Studiując na tym kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. Absolwenci kierunku Astronomia mają wpojony nawyk ustawicznego samokształcenia i posiadają umiejętność twórczego myślenia, co ma ogromne znaczenie na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia są wyniki osiągniętye w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z astronomii i fizyki.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Fizyka
  Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • zyk polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka i  astronomia/fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ASTRONOMIA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Astronomia

  Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka i  astronomia/fizyka lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach kierunku wybiera się jedną z czterech specjalności (rekrutacja odbywa się na konkretną specjalność):

  Biofizyka molekularna

  Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.

  Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych

  http://biofizyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.

  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl/specjalnosc

  Fizyka medyczna

  Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Neuroinformatyka

  Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. http://INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (http://OpenBCI.pl).

  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl/index.php/for-students/

  Studia II stopnia

  4 specjalności do wyboru od początku studiów:

  1. Biofizyka molekularna
  2. Projektowanie molekularne i bioinformatyka
  3. Fizyka medyczna
  4. Neuroinformatyka
  wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki z elementami chemii i biologii.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

  Są to czteroletnie studia licencjackie, pierwsze w Polsce zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Optometrysta jest specjalistą należącym do grupy zawodów paramedycznych, zajmującym się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, mających predyspozycje do pracy samodzielnej, wymagającej dużej odpowiedzialności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów z pacjentami.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria nanostruktur

  Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólny kierunek studiów z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

  http://nano.fuw.edu.pl

  Na studiach II stopnia studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 3 ścieżek kształcenia:

  1. Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) - projektowanie i badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych; poznanie, opracowywanie i modyfikowanie metod syntezy nanostruktur, zastosowania spektroskopowych i mikroskopowych metod charakteryzacji nanostruktur.
  2. Fotonika - zaznajomienie się z podstawowymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi w technologii nanostruktur i materiałów fotonicznych, poznanie zasad działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych.
  3. Modelowanie Nanostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) - modelowanie nanostruktur i nowych materiałów i badanie ich właściwości, praktyczne wykorzystania technologii informacyjnych potrzebnych do modelowania nowych materiałów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOFIZYKA W GEOLOGII Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geofizyka w geologii
  W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Fizyki ruszył nowy kierunek studiów Geofizyka w geologii, utworzony wspólnie z Wydziałem Geologii UW. Do studiowania na tym kierunku zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi, naukami o innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka w geologii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa

  Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, prowadzonego wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW, zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych – fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej – od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.

  http://atom.chem.uw.edu.pl

  Na studiach II stopnia studenci  jedną z 2 ścieżek kształcenia:

  1. Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.

  2. Chemia jądrowa

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Katarzyna Ocena

Wydział nowoczesny pod względem architektonicznym, natomiast pod względem nauczania wypada dużo gorzej. Raczej niezbyt przychylne podejście do studentów, niektórzy pracownicy prowadzą zajęcia w sposób chaotyczny, niezrozumiały i nie są chętni pomagać zrozumieć materiał. Ogólnie nie jest źle, ale mogłoby być duO lepiej.

andrzej Ocena

super wydział, chyba jeden z najnowocześniejszych wydziałów jeśli chodzi o fizykę w Polsce. Polecam,