• FIZYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Fizyka
   Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych przy jednoczesnym umożliwieniu, głównie poprzez elastyczność proponowanego programu studiowania i bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, zindywidualizowania ścieżki kształcenia zgodnie z zainteresowaniami studentów. Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodzie nauczyciela, mogą na kierunku Fizyka wybrać specjalność nauczycielską. Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 13 specjalności, których tematyka pokrywa niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki w skalach od kwantowej do kosmologicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z fizyki.

    

   Dowiedz się więcej

  • ASTRONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Astronomia
   Studiując na tym kierunku studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii ogólnej i astrofizyki obserwacyjnej, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. Absolwenci kierunku Astronomia mają wpojony nawyk ustawicznego samokształcenia i posiadają umiejętność twórczego myślenia, co ma ogromne znaczenie na rynku pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Astronomia są wyniki osiągniętye w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemny z astronomii i fizyki.

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZYKA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Fizyka
   Studia indywidualne przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • zyk polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka i  astronomia/fizyka

   Dowiedz się więcej

    

  • BIOFIZYKA MOLEKULARNA - ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia na kierunku Biofizyka molekularna - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

   W roku akademickim 2009/2010 Wydział Fizyki UW otworzył interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest aktualnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach w/w kierunku wybiera się od początku studiów jedną z czterech specjalności:
   • Biofizyka molekularna - stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemnego.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • POJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA - ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia na kierunku Projektowanie molekularne i bioinformatyka - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

   W roku akademickim 2009/2010 Wydział Fizyki UW otworzył interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest aktualnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach w/w kierunku wybiera się od początku studiów jedną z czterech specjalności:

   • Projektowanie molekularne i bioinformatyka - przygotowanie do projektowania układów molekularnych (np.: leków) oraz do modelowania złożonych układów i procesów biomolekularnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • FIZYKA MEDYCZNA - ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia na kierunku Fizyka Medyczna - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

   W roku akademickim 2009/2010 Wydział Fizyki UW otworzył interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest aktualnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach w/w kierunku wybiera się od początku studiów jedną z czterech specjalności:

   • Fizyka medyczna - studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Wydział posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1R, IOR-1Z oraz IOR-1.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • NEUROINFORMATYKA - ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia na kierunku Neuroinformatyka - Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

   W roku akademickim 2009/2010 Wydział Fizyki UW otworzył interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest aktualnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach w/w kierunku wybiera się od początku studiów jedną z czterech specjalności:

   • Neuroinformatyka - pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie. Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru "elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub egzamin pisemnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria nanostruktur
   Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego utworzyły w roku akademickim 2009/2010 makrokierunek z nowym jakościowo programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.
   Absolwenci studiów I stopnia kształcą się dalej na studiach stopnia II, wybierając po pierwszym semestrze jedną z 3 ścieżek kształcenia:
   • Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów (NiChNM) - projektowanie i badania właściwości fizykochemicznych nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych;  poznanie, opracowywanie i modyfikowanie  metod  syntezy nanostruktur, zastosowania spektroskopowych i mikroskopowych metod charakteryzacji nanostruktur.
   • Fotonika - zaznajomienie się z podstawowymi metodami fizyko-chemicznymi stosowanymi w technologii nanostruktur i materiałów fotonicznych, poznanie zasad działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych.
   • Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) - modelowanie nanostruktur i nowych materiałów i badanie ich właściwości, praktyczne wykorzystania technologii informacyjnych potrzebnych do modelowania nowych materiałów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria nanostruktur są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOFIZYKA W GEOLOGII Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Geofizyka w geologii
   W roku akademickim 2015/16 na Wydziale Fizyki ruszył nowy kierunek studiów Geofizyka w geologii, utworzony wspólnie z Wydziałem Geologii UW. Do studiowania na tym kierunku zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi, naukami o innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kształcić się dalej na studiach stopnia II, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geofizyka w geologii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: Fizyka i  astronomia/fizyka

   Dowiedz się więcej

    

  • ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Energetyka i chemia jądrowa
   Studenci kierunku Energetyka i chemia jądrowa, otwartego w roku akademickim 2011/2012 zdobywają wiedzę w obszarze dwóch nauk przyrodniczych – fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej i radiochemii. Zapoznają się z różnymi aspektami energetyki jądrowej – od podstaw naukowych, aż po kwestie prawne, ekologiczne i społeczne.
   Na studiach II stopnia studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 2 ścieżek kształcenia:
   • Fizyka u podstaw energetyki jądrowej - specjalność ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe. W toku studiów przewidujemy ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i światowej klasy oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.
   • Chemia jądrowa
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka i chemia jądrowa są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z fizyki i chemii.

    

   Dowiedz się więcej

  • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
   Jest to nowy kierunek, na którym pierwsi studenci rozpoczną swoje kształcenie w roku akademickim 2016/2017. Są to czteroletnie studia licencjackie, pierwsze w Polsce, zaprojektowane zgodnie ze standardami Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, których ukończenie prowadzi do zdobycia pełnych kwalifikacji zarówno optyka okularowego jak i optometrysty. Optometrysta jest specjalistą należącym do grupy zawodów paramedycznych, zajmującym się przede wszystkim pomiarem i korygowaniem wad wzroku. Kierunek ten przeznaczony jest dla osób uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, mających predyspozycje do pracy samodzielnej, wymagającej dużej odpowiedzialności oraz łatwości w nawiązywaniu kontaktów z pacjentami.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i  astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

   Dowiedz się więcej

  • ASTRONOMIA - STUDIA INDYWIDUALNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia indywidualne na kierunku Astronomia
   Celem studiów jest wykształcenie absolwenta posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent kierunku powinien znać zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych. Powinien potrafić posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych. Powinien znać język angielski na poziomie B2 lub wyższym. Powinien posiadać umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych. W zakresie kompetencji społecznych, powinien potrafić pracować w zespole przyjmując w nim różne, również kierownicze, role. Powinien dostrzegać potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, powinien być gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.
   Studia te mają charakter elitarny i przeznaczone są dla osób o wybitnych uzdolnieniach w zakresie nauk ścisłych, które mają bardzo dobre przygotowanie matematyczno-fizyczne. Każdy ze studentów pozostaje pod opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki, wraz z którym ustala indywidualny program studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na indywidualne studia I stopnia na kierunkach Astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka i  astronomia/fizyka

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • andrzej
  ocena

  super wydział, chyba jeden z najnowocześniejszych wydziałów jeśli chodzi o fizykę w Polsce. Polecam,

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FIZYKA
ASTRONOMIA
STUDIA INDYWIDUALNE  (FIZYKA, ASTRONOMIA)
ZASTOSOWANIE FIZYKII W BIOLOGII I MEDYCYNIE
Specjalności:
 • Biofizyka molekularna
 • Projektowanie molekularne i bioniformatyka
 • Fizyka medyczna
 • Neuroinformatyka
EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII
INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
GEOFIZYKA W GEOLOGII
ENERGETYKA i CHEMIA JĄDROWA.
 
Studia II stopnia:
FIZYKA
Specjalności:
 • Biofizyka
 • Fizyka Biomedyczna
 • Nauczanie i popularyzacja fizyki
 • Geofizyka
 • Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych
 • Metody jądrowe fizyki ciała stałego
 • Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej
 • Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
 • Fotonika
 • Optyka
 • Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych
 • Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
 • Fizyka teoretyczna
ASTRONOMIA
ZASTOSOWANIE FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE
Specjalności:
 • Biofizyka molekularna
 • Projektowanie molekularne i bioinformatyka
 • Fizyka medyczna
 • Neuroinformatyka
INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR
Specjalności:
 • Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów
 • Fotonika
 • Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów
ENERGETYKA i CHEMIA JĄDROWA
Specjalności:
 • Fizyka u podstaw energetyki jądrowej
 • Chemia jądrowa