Uniwersytet Warszawski

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

ul. Krakowskie Przedmieście 30,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 660

fax. 22 55 21 521

e-mail: dyd.wgsr(at)uw.edu.pl

http://www.wgsr.uw.edu.pl

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 30,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 660

fax. 22 55 21 521

e-mail: dyd.wgsr(at)uw.edu.pl

http://www.wgsr.uw.edu.pl

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geografia
  Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
  Studia geograficzne, jako studia interdyscyplinarne, wymuszają stosowanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach i pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. Dodatkowo o specyfice tych studiów decydują zajęcia terenowe, zarówno wyjazdowej, jak i odbywane w Warszawie.
  STUDIA I STOPNIA
  Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) przez pierwsze 3. semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku. Od 4. semestru każdy student studiuje już na jednej z trzech specjalności: Geografii fizycznej stosowanej, Geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej lub Geoinformatyce. Zajęcia w ramach specjalności stanowią główny element programu studiów w semestrach 4-6. W tej części studiów duży jest udział przedmiotów samodzielnie wybieranych przez studenta. Składają się na nie, zarówno przedmioty z zakresu realizowanej specjalności, jak i z zakresu pozostałych specjalności kierunku Geografia, oraz z puli zajęć opcjonalnych, tych realizowanych na WGSR,  jak i zajęć ogólnouczelnianych. Na początku trzeciego roku studiów pierwszego stopnia student musi wybrać temat i opiekuna pracy licencjackiej, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności.
  Absolwent specjalności Geografia fizyczna stosowana
  • posiada podstawową wiedzę o komponentach środowiska z zakresu geomorfologii, klimatologii, hydrologii, gleboznawstwa, biogeografii i geoekologii;
  • zna podstawowe procesy zachodzące w geosystemie w warunkach naturalnych i przeobrażonych w wyniku działalności człowieka;
  • dysponuje znajomością narzędzi i technik służących do badania zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, w tym  podstawowych technik GIS;
  • umie poprawnie prowadzić pomiary i obserwacje środowiska oraz wykorzystywać aparaturę pomiarową  i badawczą;
  • umie dokonać oceny oddziaływań na środowisko, w tym wykonać podstawowe opracowania o charakterze eksperckim.
  Absolwent specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana
  • dysponuje elementarną wiedzą o składowych środowiska geograficznego oraz rozumie współzależności między środowiskiem przyrodniczym a społeczno-gospodarczym;
  • zna i wyjaśnia zjawiska i procesy społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne zachodzące w społecznościach terytorialnych w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i globalnej;
  • posiada umiejętność diagnozowania, analizowania i prognozowania problemów związanych z rozwojem terytorialnym i kształtowaniem przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej zgodnie z kanonami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
  • dysponuje znajomością metod analizy przestrzennej (w tym podstawowych technik GIS) oraz jakościowych metod badań, pozwalających analizować i wyjaśniać najważniejsze problemy rozwoju terytorialnego i kształtowania przestrzeni.
  Absolwent specjalności Geoinformatyka
  • posiada wiedzę o fundamentach nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz dysponuje elementarną wiedzą o składowych środowiska geograficznego;
  • dysponuje znajomością matematyki i statystyki na poziomie, który pozwala opisywać ilościowo i jakościowo zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym;
  • posiada umiejętności posługiwania się zarówno kameralnymi jak i terenowymi narzędziami geoinformatycznymi  wykorzystywanymi do rozwiązywania  różnych problemów przestrzennych związanych z oceną i monitoringiem środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego oraz posiada umiejętność kartograficznej prezentacji badanych zjawisk;
  • orientuje się w lokalizacji, strukturze i umie skorzystać z elektronicznych źródeł informacji, a w szczególności potrafi skonstruować nieskomplikowany zbiór danych lub prostą bazę danych przestrzennych w formie cyfrowej w oparciu o dostępne rozproszone źródła informacji w sieci lub  komercyjne oraz dysponuje umiejętnością akwizycji danych przestrzennych ze źródeł analogowych i archiwalnych i potrafi je przekształcić do postaci cyfrowej.
  Na studiach licencjackich na kierunku geografia, w ramach dodatkowych bezpłatnych zajęć (tzw. „Blok pedagogiczny”), można realizować przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii w szkole podstawowej.
   
  Studia niestacjonarne prowadzone są w trybie zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele). Studia te są płatne. Na studiach zaocznych nie ma podziału na specjalności, zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów. 
  Absolwent studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku geografia
  • dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego; 
  • dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej; 
  • potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych;
  • ma kompetencje społeczne umożliwiające mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur;
  • przygotowany jest do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. 
  STUDIA II STOPNIA
  Studia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
  Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
  Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) od początku studiów wybierają jedną ze specjalności: 
  • Geoekologia i kształtowanie krajobrazu; 
  • Hydrologia i klimatologia; 
  • Geografia miast i turystyki; 
  • Geografia globalizacji; 
  • Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.
  Absolwent specjalności Geoekologia i kształtowanie krajobrazu
  • posiada wiedzę na temat zróżnicowania poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego i biotycznego oraz związków między nimi;
  • zna najważniejsze procesy naturalne i antropogeniczne kształtujące środowisko  i krajobraz w czasach współczesnych i w przeszłości;
  • nabywa umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi informacji geograficznej, która zasila bazy i banki informacji przestrzennej;
  • posiada umiejętności wykonywania analizy  komponentów krajobrazu, jego typologii i regionalizacji;
  • nabywa umiejętności inwentaryzacji  przyrodniczej w zakresie odpowiadającym studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego, planom ochrony oraz strategiom rozwoju i opracowaniom fizjograficznym;
  • jest przygotowany do prowadzenia badań i ocen geosystemów  różnych typów, w tym do realizacji zadań wynikających z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i koncepcji świadczeń ekosystemowych;
  • ma przygotowanie do pracy w jednostkach wykonujących opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych i doradczych, w agencjach promocji.
  Absolwent specjalności Hydrologia i klimatologia
  • ma poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych w stopniu przygotowującym go do samodzielnego analizowania i interpretowania zjawisk i procesów atmosferycznych oraz procesów hydrologicznych;
  • umie posługiwać się metodami opracowań klimatologicznych i hydrologicznych, metodami statystycznymi, ma podstawy wiedzy z zakresu fizyki atmosfery, hydrologii dynamicznej, hydrauliki i modelowania matematycznego;
  • umie posługiwać się oprogramowaniem do analizy danych przestrzennych klasy GIS oraz  modelowania hydrologicznego, hydrodynamicznego i klimatycznego;
  • znajdzie zatrudnienie w służbie hydro-meteorologicznej (IMGW), w administracji wodnej (RZGW), w służbach ochrony środowiska  (GDOŚ, RDOŚ), w administracji wojewódzkiej i powiatowej (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne), w firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, w placówkach zajmujących się badaniem skutków zmian klimatu, w służbach geodezyjnych, w biznesie związanym z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

  Absolwent specjalności Geografia miast i turystyki

  • dysponuje wiedzą o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz wiedzą na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich;
  • posiada wiedzę na temat zasad organizacji przestrzeni, czynników lokalizacji, marketingu terytorialnego, zasad zagospodarowania przestrzennego, które pozwalają na kształtowanie przestrzeni zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego oraz minimalizują konflikty funkcjonalno-przestrzenne;
  • dysponuje  znajomością metod analizy przestrzennej (w tym podstawowych technik GIS) oraz jakościowych metod badań, pozwalających analizować i wyjaśniać najważniejsze problemy kształtowania przestrzeni;
  • przygotowany jest do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym; agencjach rozwoju; firmach doradczych, agencjach promocji; biurach turystycznych.
  Absolwent specjalności Geografia globalizacji
  • ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa na świecie, zachodzących między nimi relacji oraz zmian dokonujących się w nich wraz z postępującą globalizacją;
  • umie dostrzegać i proponować rozwiązania mogące przyczynić się do zmniejszenia różnic wynikających z poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego;
  • umie zastosować techniki badań terenowych, przeprowadzać badania ankietowe i kwerendę biblioteczną oraz internetową do poszukiwań informacji służących diagnozowaniu skutków zjawiska globalizacji, a także zastosować metody statystyczne do opracowania zebranych danych;
  • stara się propagować tolerancję dla wynikającego z globalizacji transferu idei i wzorców kulturowych;
  • jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą rozwojową, w zagranicznych przedstawicielstwach dyplomatycznych i handlowych Polski, w szeroko pojętej edukacji (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu), w biurach turystycznych.
  Absolwent specjalności Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja
  • posiada wiedzę dotyczącą podstawowych technik i narzędzi badania interakcji, zróżnicowania i zmienności czasoprzestrzennej środowiska przyrodniczego i antropogenicznego;
  • posiada wiedzę o systemach informacji geograficznej (GIS), teledetekcji, fotointerpretacji oraz kartograficznych metodach prezentacji i badania zjawisk;
  • posiada umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych geograficznych z różnych źródeł (mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, statystyki, opisy, i in.);
  • opracowuje bazy danych na różnych poziomach szczegółowości, o różnych zasięgach terytorialnych; modeluje zjawiska geograficzne i prognozuje ich rozwój;
  • znajduje zatrudnienie w instytucjach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej posiadających jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym, w firmach działających w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, w wydawnictwach kartograficznych oraz firmach działających w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.
  Dodatkowo na studiach magisterskich, istniej możliwość kontynuowania rozpoczętego na studiach licencjackich „Bloku pedagogicznego”, ukończenie którego daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej.
  Na niestacjonarnych (zaocznych) studiach II stopnia studenci studiują na jednej specjalności – Turystyka. 
  Absolwent tych studiów:
  • zna kierunki badawcze i osiągnięcia geografii, a zwłaszcza geografii turyzmu w Polsce i na świecie; 
  • rozumie związki między nią a innymi subdyscyplinami geografii oraz innymi naukami zajmującymi się turystyką;
  • rozumie procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe wpływające na rozwój turystyki i jej zróżnicowanie przestrzenne. wychodząc z założeń rozwoju zrównoważonego, potrafi określić rolę i znaczenie zasobów przyrody dla rozwoju turystyki;
  • rozumie związki między turystyką a społecznościami odwiedzanymi przez turystów; 
  • zna zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, pozwalające na kształtowanie turystyki zgodnej z zasadą rozwoju zrównoważonego i minimalizując ewentualne konflikty ze społecznościami przyjmującymi turystów;
  • posiada wiedzę z zakresu geoinformatyki oraz w zakresie technik ilościowych i metod analizy przestrzennej.
  • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązania napotkanych problemów badawczych, korzystając z metod pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych. 
  • potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie turystyki, przygotowywać diagnozy oraz prognozy dotyczące różnych jej aspektów.
  • potrafi pracować w zespole (także organizować zespół badawczy lub ekspercki), jest odpowiedzialny za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych (zwłaszcza turystów). 
  • rozumie wartość wynikającą ze zróżnicowania środowiska przyrodniczego i różnorodności kulturowej świata, przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.
  Studia przygotowują do pracy w:
  • instytucjach zajmujących się organizowaniem turystyki i zarządzaniem nią na szczeblu centralnym (np. Polska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki), wojewódzkim (urzędy marszałkowskie) oraz lokalnym (starostwa powiatowe i urzędy gmin/miast); 
  • biurach turystycznych, organizacjach wspierających rozwój turystyki (regionalne i lokalne organizacje turystyczne); 
  • instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   
  W procesie rekrutacji na studia STACJONARNE I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j.hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki
   
  Przyjęcia na studia NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) odbywają się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów (warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny).
   
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   
  Podstawą kwalifikacji na studia STACJONARNE II stopnia na kierunku Geografia są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu wstępnego. Przyjęcia na studia NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) odbywają się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów (warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin licencjacki lub równoważny).

   

  Dowiedz się więcej

   
   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter. 
  Zajęcia na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzone są w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami: geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. 
  STUDIA I STOPNIA
  Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym, zaocznym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele). Studia zaoczne są płatne.
  Zajęcia są wspólne dla wszystkich studentów kierunku (nie ma podziału na specjalności). Od 3. semestru studiów część zajęć stanowią przedmioty samodzielnie wybieranych przez studenta. Są to, zarówno przedmioty „do wyboru” kierunku, jak i przedmioty z kierunku Geografia, oraz zajęcia ogólnouczelniane. Na początku trzeciego roku studiów, student wybiera temat i opiekuna pracy licencjackiej. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie gospodarki przestrzennej.
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna posiada aktualną wiedzę z różnych dziedzin nauki (m.in. geografia, ekonomia, socjologia, urbanistyka), z których czerpie gospodarka przestrzenna. W trakcie studiów zdobywa umiejętność diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych.
  Absolwent studiów licencjackich
  • ma ogólną wiedzę o charakterze gospodarki przestrzennej oraz jej relacjach z geografią, urbanistyką, socjologią, ekonomią i nauką o administracji, rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i przyrodnicze uwarunkowania działalności planistycznej, w tym planowania strategicznego;
  • posiada wiedzę o administracji terytorialnej oraz podejmowanych przez nią działaniach w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zarządzania strategicznego w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, z uwzględnieniem czynników funkcjonalnych, administracyjnych, społecznych, przyrodniczych, politycznych, prawnych oraz ekonomicznych;
  • wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi;
  • potrafi tworzyć koncepcje rozwoju wybranych obszarów w postaci projektów urbanistycznych zagospodarowania terenu, przygotowywać wstępną dokumentację urbanistyczną w formie pisemnej i graficznej;
  • potrafi wskazać optymalną z punktu widzenia interesu ogólnospołecznego lokalizację różnorodnych zamierzeń inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych, a także obszary, których środowisko przyrodnicze i kulturowe powinno podlegać ochronie;
  • potrafi redagować plany, programy i strategie zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi oraz zasadami formalnymi;
  • jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne.
  STUDIA II STOPNIA
  Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. W ich trakcie studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na planowanie ładu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami zrównoważonego rozwoju. W trakcie studiów przekazywane są wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji analitycznych, kreatywnych, metodologicznych oraz negocjacyjnych. Studenci od początku wybierają specjalność: Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego (studia stacjonarne) lub Urbanistyka i regionalistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne, zaoczne). Po ukończeniu studiów możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, rozwoju regionalnego, urbanistyki, planowania przestrzennego lub geografii.
  Absolwent specjalności Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego:
  • posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętność łączenia jej aspektu teoretycznego i praktycznego, a także szereg kompetencji społecznych;
  • potrafi stosować metody badań społecznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym;
  • potrafi wykorzystywać koncepcje naukowe w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze;
  • umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa;
  • potrafi dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur;
  • zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.
  Absolwent specjalności Urbanistyka i regionalistyka:
  • posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej; umiejętności łączenia aspektów teoretycznych i praktycznych tej wiedzy, a także szereg kompetencji społecznych;
  • potrafi stosować metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym wykorzystywać narzędzia informatyczne;
  • potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską; 
  • potrafi wykorzystywać koncepcje naukowe w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze;
  • potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu;
  • umie dokonywać wielowymiarowej oceny narzędzi planistycznych i finansowych, a także procedur administracyjnych;
  • posiadaną wiedzę potrafi umieścić w międzynarodowym kontekście, by opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem ogólnoeuropejskich uwarunkowań prawnych i społeczno-ekonomicznych.
  Studia przygotowują do pracy w:
  • urzędach centralnych zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym;
  • urzędach samorządowych wszystkich szczebli;
  • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, także z wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej;
  • jednostkach naukowo-badawczych;
  • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju;
  • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka;
  • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami społeczno-gospodarczymi;
  • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Geografia
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)