• GEOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Geografia
   Na kierunku geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.
   Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe.
   Pierwsze 3 semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku. Potem każdy student ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na jedną z trzech specjalności: geografię fizyczną stosowaną, geografię społeczno-ekonomiczną stosowaną lub geoinformatykę. Zajęcia w ramach specjalności stanowią główny element programu studiów w semestrach IV-VI. W drugiej części studiów wzrasta udział przedmiotów samodzielnie wybieranych przez studenta. Składają się na nie przedmioty: z zakresu realizowanej przez niego specjalności, z zakresu innych specjalności, z puli zajęć opcjonalnych ogólnych na WGSR, z puli zajęć ogólnouczelnianych.
   Praca licencjacka i egzamin licencjacki: na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności.
   STUDIA I STOPNIA
   Absolwent studiów I stopnia na kierunku geografia dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. W celu uzyskania wyższych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku geografia lub na kierunkach pokrewnych.
   Na kierunku geografia realizowane jest – w ramach dodatkowych usług dydaktycznych – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody (szkoła podstawowa).
   STUDIA II STOPNIA
   Studia na kierunku geografia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
   Studia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
   Studenci od początku studiów wybierają jedną z następujących pięciu specjalności:
   • geoekologia i kształtowanie krajobrazu
   • hydrologia i klimatologia
   • geografia miast i turystyki
   • geografia globalizacji
   • geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu wstępnego.

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
   STUDIA I STOPNIA
   Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter. Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej. Kierunek studiów gospodarka przestrzenna prowadzony jest w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami – geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy mają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. Pracownicy Wydziału byli i są zatrudniani jako doradcy instytucji międzynarodowych lub narodowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich, w biurach statystycznych, planistycznych i rozwoju. Większość nauczycieli akademickich była zatrudniana jako wykładowcy w zagranicznych uniwersytetach. Szeroka współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi pozwala na możliwość zaproszenia wykładowców nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy. W przypadku przedmiotów technicznych, które nie są wykładane na Uniwersytecie, z pomocą przychodzą pracownicy Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 
   Ogólne cele kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na poziomie licencjackim można sformułować następująco:
   Przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy (w powiązaniu z dorobkiem historycznym) pozwalającej: ocenić wartość różnych dziedzin nauki, z których czerpie gospodarka przestrzenna, a jednocześnie zrozumieć różnorodność podejść do złożonych problemów przestrzennych; zrozumieć funkcjonowanie różnych szczebli administracji publicznej i relacje między nimi – w ujęciu wieloaspektowym (w Polsce i za granicą); zrozumieć relacje przestrzenne między różnymi podmiotami i organizacjami, a środowiskiem przyrodniczym. Wykształcenie umiejętności: diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych; stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w procesach diagnostycznych, planistycznych i zarządzania strategicznego; prezentacji różnych poglądów, doktryn i możliwości rozwiązywania problemów przestrzennych; współpracy i aktywnego uczestniczenia w różnorodnych środowiskach (administracji publicznej; organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu; przedsiębiorców; świata nauki; innych grup społecznych). Absolwenci kierunku studiów licencjackich gospodarka przestrzenna na WGSR mają generalnie dwie możliwości wyboru – kontynuację nauki na studiach II stopnia bądź podjęcie pracy zawodowej (absolwenci kształceni są w sposób przygotowujących ich do pracy w różnych środowiskach – dlatego podejmują oni pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych).
   STUDIA II STOPNIA
   Studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. W ich trakcie studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na planowanie ładu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. W trakcie studiów są przekazywane wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji analitycznych, kreatywnych, metodologicznych oraz negocjacyjnych. Studenci od początku wybierają specjalność: planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego lub urbanistyka i regionalistyka. Po ukończeniu studiów możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach podyplomowych lub studiach III stopnia w zakresie gospodarki przestrzennej, rozwoju regionalnego, urbanistyki, planowania przestrzennego lub geografii.
   SPECJALNOŚĆ: PLANOWANIE STRATEGICZNE ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO
   Absolwent posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętność łączenia jej aspektu teoretycznego i praktycznego, a także szereg kompetencji społecznych. W zakresie wykładanej podczas studiów wiedzy znajdują się zagadnienia:
   • funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych);
   • procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi;
   • konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym);
   • norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania;
   • tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
   Absolwent zna, rozumie i potrafi stosować metody badań społecznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regional-nym. Rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze. Umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa. Potrafi dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur. W ramach swoich umiejętności posiada te, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji. Zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego. Ma świadomość swojej roli społecznej, szczególnie wobec upowszechniania wiedzy i opinii dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, planowania strategicznego i przestrzennego, a także integracji europejskiej. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Potrafi współdziałać w grupie i rozumie potrzebę doskonalenia się przez całe życie.
   Studia przygotowują do pracy w:
   • urzędach centralnych zajmujących się rozwojem regionalnym i lokalnym,
   • urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
   • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
   • jednostkach naukowo-badawczych,
   • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
   • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
   • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami społeczno-gospodarczymi.
   SPECJALNOŚĆ: URBANISTYKA I REGIONALISTYKA
   Absolwent posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej; umiejętności łączenia aspektów teoretycznych i praktycznych tej wiedzy, a także szereg kompetencji społecznych. W zakresie wiedzy wykładanej podczas studiów znajdują się zagadnienia:
   • funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i politycznych);
   • zagospodarowania przestrzennego jako przejawu kulturalnej i ekonomicznej działalności człowieka;
   • konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym);
   • norm i reguł rządzących ładem przestrzennym;
   • tworzenia i rozwoju przestrzeni zurbanizowanych.
   Absolwent zna, rozumie i potrafi stosować metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym wykorzystywać narzędzia informatyczne. Potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską. Rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze. Potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu. Umie dokonywać wielowymiarowej oceny narzędzi planistycznych i finansowych, a także procedur administracyjnych. W ramach swoich umiejętności posiada te, które pozwalają zdobywać wiarygodne i istotne informacje oraz łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł do celów planistycznych. Posiadaną wiedzę potrafi umieścić w międzynarodowym kontekście, by opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem ogólnoeuropejskich uwarunkowań prawnych i społeczno-ekonomicznych. Absolwent ma świadomość swojej roli społecznej, szczególnie wobec upowszechniania wiedzy i opinii dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, planowania strategicznego i przestrzennego, a także integracji europejskiej. Potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Potrafi współdziałać w grupie i rozumie potrzebę doskonalenia się przez całe życie.
   Studia przygotowują do pracy w:
   • urzędach centralnych zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
   • urzędach samorządowych wszystkich szczebli,
   • instytucjach publicznych i prywatnych zajmujących się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
   • przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
   • jednostkach naukowo-badawczych,
   • przedsiębiorstwach funkcjonujących w sferze badań i rozwoju,
   • organizacjach kreujących relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
   • jednostkach publicznych i prywatnych zajmujących się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Geografia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu wstępnego.

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Geografia fizyczna stosowana
 • Geografia społeczno - ekonomiczna
 • Geoinformatyka
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA:
Specjalności:
 • Geoekologia i kształtowanie krajobrazu
 • Hydrologia i klimatologia
 • Geografia miast i turystyki
 • Geografia globalizacji
 • Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja
GOSPODARKA PRZESTRZENNA:
 • Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Urbanistyka i regionalistyka

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEOGRAFIA
Specjalności:
 • Geografia fizyczna stosowana
 • Geografia społeczno - ekonomiczna
 • Geoinformatyka
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 
Studia II stopnia:
GEOGRAFIA:
Specjalności:
 • Geoekologia i kształtowanie krajobrazu
 • Hydrologia i klimatologia
 • Geografia miast i turystyki
 • Geografia globalizacji
 • Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja
GOSPODARKA PRZESTRZENNA:
 • Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Urbanistyka i regionalistyka