Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

tel. 41 349 69 98

fax 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

Świętokrzyska 21D

25-406 Kielce

tel. 41 349 69 98

fax 41 349 71 08

e-mail: whum@ujk.edu.pl

www.ujk.edu.pl/whum

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia polska
  Absolwent studiów I stopnia:
  W ramach filologii polskiej na I stopniu oferujemy Ci atrakcyjne specjalności: nauczycielskie (logopedia, język angielski) i nienauczycielskie (komunikacja medialna, specjalność redakcyjno-wydawnicza). Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Jest przygotowany do pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego oraz w wydawnictwach, czasopismach i mediach elektronicznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Filologia polska z logopedią: absolwent jest wszechstronnie przygotowany do nauczania języka polskiego we współczesnej szkole podstawowej. Nie tylko zdobył kompetencje pedagogiczne i metodyczne, wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa oraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego, ale też umiejętności umożliwiające zajmowanie stanowiska nauczyciela z kompetencjami pomocy we wstępnej diagnozie logopedycznej w szkole podstawowej. Przede wszystkim jest przygotowany do osiągnięcia pełnych uprawnień w zakresie terapii logopedycznej na II stopniu studiów. 
  Filologia polska z językiem angielskim: absolwent jest wszechstronnie przygotowany do nauczania języka polskiego oraz angielskiego we współczesnej szkole podstawowej, zdobył wiedzę i kompetencje pedagogiczne i metodyczne, a także wiedzę na temat funkcjonowania szkolnictwa oraz procesów i możliwości doskonalenia zawodowego.
  Filologia polska ze specjalnością redakcyjno-wydawniczą: absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego i poprawnego opracowania redakcyjnego różnorodnych tekstów pod względem językowym, merytorycznym, edytorskim. Może pracować m.in. w wydawnictwach, mediach jako redaktor, korektor, edytor.
  Filologia polska z komunikacją medialną: absolwent jest wyposażony w podstawową wiedzę oraz kompetencje związane ze współczesnymi zagadnieniami porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego na różnych poziomach. Może pracować m.in. w mediach, urzędach, firmach jako specjalista PR-u, komunikacji społecznej, rzecznik prasowy, redaktor.
  Absolwent studiów II stopnia:
  W ramach filologii polskiej na II stopniu oferujemy Ci atrakcyjne specjalności: nauczycielskie (logopedia, elementy neurodydaktyki) oraz nienauczycielskie (językowe kształtowanie wizerunku, media i reklama, menedżer kultury). Zadbaliśmy też o wyposażenie humanistów w wiedzę na temat przedsiębiorczości, coachingu, budowania marki. Wprowadzamy przedsiębiorczość z elementami coachingu i tworzenia marki osobistej.
  Filologia polska z logopedią: absolwent kierunku może pracować jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach szkół. Przede wszystkim zaś zdobywa uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń wad wymowy oraz różnego typu zaburzeń w zakresie komunikacji. Może zatem prowadzić indywidualną praktykę logopedyczną, pracować jako logopeda w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i w przedszkolach oraz szkołach. Zdobyte wykształcenie logopedyczne stanowi także podstawę dalszego rozwoju naukowego i specjalnościowego, m.in. uprawnia do studiowania neurologopedii oraz zagadnień pokrewnych, które umożliwią samodzielne kształtowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Łączenie kompetencji zawodowych nauczyciela i logopedy w szkole zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.
  Filologia polska z elementami neurodydaktyki: specjalność  gwarantuje wszechstronne przygotowanie do pracy we współczesnej szkole, przede wszystkim poprzez zdobycie wiedzy i kompetencji pedagogicznych i metodycznych, umożliwia również poznanie sposobów i warunków funkcjonowania szkolnictwa oraz dobrą orientację w procesach doskonalenia zawodowego. Specjalność nauczycielską wzbogaciliśmy o przedmioty z kręgu neurodydaktyki (podstawy  neurodydaktyki, elementy neurolingwistyki, specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksja rozwojowa, biblioterapia, nowatorskie formy wspierające proces dydaktyczny). Pozwalają one na wykorzystanie w pracy zawodowej najnowszej wiedzy z zakresu neuroedukacji, w tym nauczania przyjaznego mózgowi (absolwent zdobywa umiejętności w zakresie określania stylów uczenia się i pracy ucznia, diagnozowania jego preferencji sensorycznych oraz typu inteligencji). Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako nauczyciele, ale też redaktorzy, urzędnicy, animatorzy kultury.
  Filologia polska ze specjalnością językowe kształtowanie wizerunku: specjalność umożliwia podjęcie pracy w firmach zajmujących się public relations, obsługą prasową, komunikacją społeczną, reklamą. Poprzez nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i poprawnego wykorzystania języka w procesie wieloaspektowego budowania wizerunku w komunikacji społecznej na różnych poziomach, absolwenci kierunku mogą być zatrudniani jako redaktorzy językowi i merytoryczni, korektorzy w wydawnictwach, mediach, urzędnicy różnych szczebli, w szczególności w miejscach, w których wymagana jest sprawność w zakresie posługiwania się językiem polskim, np. jako rzecznicy prasowi, dziennikarze, koordynatorzy projektów.
  Filologia polska ze specjalnością media i reklama: absolwent oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat współczesnych mediów i ich znaczenia w kulturze, a także umiejętności w zakresie konstruowania i rozumienia komunikatów reklamowych, projektowania kampanii promocyjnych oraz działań w obszarze public relations i media relations. Może podjąć pracę w mediach i reklamie (copywriter, specjalista public relations, organizator działalności promocyjnej i reklamowej).
  Filologia polska ze specjalnością menedżer kultury: absolwent oprócz kwalifikacji zdobytych w toku kształcenia polonistycznego II stopnia, posiada obszerną wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury (audiowizualnej, masowej, lokalnej itp). Zdobywa również umiejętności zawodowe, umożliwiające pracę w charakterze: lidera życia kulturalnego i artystycznego (animacja oraz promocja różnego rodzaju działalności kulturalnej, organizacja imprez kulturalnych, aktywizacja lokalnej społeczności); komentatora, interpretatora i krytyka zjawisk współczesnej kultury i sztuki; doradcy w zakresie rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności (diagnozowanie potrzeb oraz warunków konkretnego środowiska, przygotowanie strategii przemian, pozyskiwanie środków finansowych).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Filologia polska. 
  Absolwent z nową maturą:
  • Konkurs świadectw. Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmiot: język polski
  Absolwent ze starą maturą:
  • Konkurs świadectw. Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. Przedmiot: język polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska.
  • Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen z dyplomu o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia. Przedmiot: ocena z dyplomu studiów I stopnia. 
  • Ranking ocen: przedmioty - średnia ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • EUROPEJSKIE STUDIA KULTUROWE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Europejskie studia kulturowe
  Europejskie studia kulturowe dadzą Wam nowe możliwości znalezienia zatrudnienia na rynku. Chcemy Was przygotować do pracy jako menadżerów działań artystycznych i kulturalnych, dobrze wykształconych pracowników instytucji kultury (np. telewizji, radia, redakcji czasopisma, muzeum, archiwum, placówki oświatowej, agencji turystycznej, agencji reklamowej, firmy konsultingowej, e-przedsiębiorstwa).  Coraz więcej placówek potrzebuje absolwentów, którzy mają fachową wiedzę na temat kultury tradycyjnej i cyfrowej, rozumieją procesy kulturowe, potrafią pozyskiwać środki europejskie. Proponujemy dwie atrakcyjne specjalności: kreowanie mediosfery i dialog kultur. Będziecie uczestniczyć w licznych praktykach i zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców. Najważniejszym celem kształcenia na kierunku EUROPEJSKIE STUDIA KULTUROWE jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z kulturą humanistyczną, w tym kulturą kręgu europejskiego, z uwzględnieniem kontekstu pozaeuropejskich kultur. Realizacji tego celu służy odpowiedni, przemyślany plan studiów, obejmujący: przedmioty ogólne, wprowadzające studentów w zagadnienia związane z elementami kultury, historią sztuki, mediami czy modelami komunikacji międzyludzkiej, a także zajęcia specjalistyczne, obejmujące problemy powiązane ze światem mediów oraz współistnieniem różnych narodów, społeczeństw i kultur. Ze względu na realia rynku, w planie uwzględniono również takie przedmioty, jak: public relations, promocja regionu czy fundusze i programy na rzecz kultury. Dzięki różnorodnej ofercie edukacyjnej, realizowanej zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, kształtuje się kompetencje związane z przestrzenią nauk o kulturze. Wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu cyfryzacji, promocji kultury, prowadzenia instytucji kulturalnych, realizacji projektów na rzecz rozwoju kultury regionu, oferuje studentom ESK:
  • ciekawy, nowoczesny program studiów, uwzględniający najnowsze osiągnięcia nauk o kulturze i komunikowaniu
  • atrakcyjne, interdyscyplinarne zajęcia
  • możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych oraz w projektach badawczych
  • dobrą atmosferę, wyzwalającą wyobraźnię i wspomagającą rozwój, a także zindywidualizowane, życzliwe podejście do spraw studenckich
  Cele kierunku europejskie studia kulturowe:
  • umożliwienie studentom zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról: krytyków sztuki i jej popularyzatorów oraz animatorów życia kulturalnego, działających w obszarze świata kultury, z jego rozmaitymi instytucjami i przedsięwzięciami (takimi jak: galerie, teatry, festiwale, urzędy i organizacje pozarządowe, imprezy o charakterze performatywnym)
  • nabycie przez studentów kompetencji niezbędnych w działaniach kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych, w budowaniu strategii promocyjnych, tworzeniu wizerunku miejsc i regionów – w społecznościach lokalnych oraz o zasięgu krajowym; co umożliwi pracę w działach promocji i marketingu instytucji samorządowych, agencjach PR, mediach lokalnych i krajowych, stowarzyszeniach regionalnych, instytucjach kulturalnych
  • zaoferowanie dwóch specjalizacji dostarczających absolwentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do studiowania i opisywania procesów dynamicznych, zachodzących we współczesnej kulturze, a także wyposażenie ich w instrumenty do inicjowania konstruktywnych przemian indywidualnych i społecznych. Wykłady oraz ćwiczenia zapoznają słuchaczy z tradycjami kultury polskiej i europejskiej, najnowszymi ideami humanistycznymi, przemianami cywilizacyjnymi i współczesną mediosferą. Zajęcia warsztatowe umożliwią studentom nabycie sprawności w zakresie: kreatywnego pisania, edycji i komputerowego składu tekstów, cyfryzacji
  • umożliwienie odbycia praktyk zawodowych w instytucjach kultury, dostarczających umiejętności potrzebnych do wykonywania zadań dostosowanych do różnych stanowisk pracy
  • umożliwienie zdobycia wiedzy oraz umiejętności w zakresie problematyki pamięci zbiorowej i małych ojczyzn. Poznanie mechanizmów tworzenia społecznych obrazów przeszłości i ich wykorzystywania w kształtowaniu tożsamości indywidualnej i kolektywnej, sposobów gromadzenia, dokumen­towania oraz popularyzacji wiedzy o przeszłości (typy nośników i magazynów pamięci, zasady ich funkcjonowania), działalności instytucji wyspecjalizowanych w badaniu, gromadzeniu i przekazywaniu społecznych wyobrażeń o przeszłości. Umiejętności te będą przydatne w tworzeniu izb pamięci, lokalnych muzeów.
  Student: 
  • zdobywa ogólną wiedzę humanistyczną zarówno z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki, jak i teorii komunikacji
  • wzbogaca wiedzę o europejskiej kulturze i cywilizacji
  • nabywa umiejętności w zakresie analizy tekstów kultury (literatury, sztuk plastycznych, teatru, filmu) i multimediów
  • poszerza wiedzę na temat europejskich norm społecznych (w tym obyczajowych) oraz doskonali umiejętności związane z porozumiewaniem się w różnych sytuacjach komunikacyjnych (w tym z przedstawicielami innych kultur); jest świadomym uczestnikiem komunikacji masowej i globalnej
  • uzyskuje wiedzę z zakresu nowych mediów oraz doskonali umiejętności posługiwania się nowymi mediami
  • nabywa wiedzę na temat analizy współczesnych zjawisk folklorystyczno-antropologicznych, w tym kultury regionalnej i lokalnej.
  Charakterystyka specjalności:
  Kreowanie mediosfery: celem specjalności jest przygotowanie studiujących do rozumienia procesów komunikowania i wykorzystywania ich w praktyce zawodowej. Nacisk kładzie się na rozumienie procesów komunikowania społecznego w mediosferze z uwzględnieniem warunków dynamicznego rozwoju nowych technik komunikacyjnych oraz na wykorzystanie tych technik w projektowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i społecznej. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w ośrodkach telewizyjnych, radiowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, e-przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, kinach, teatrach, drukarniach, wydawnictwach.
  Dialog kultur: zadaniem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności kulturalnej w warunkach rynkowych i globalnych. Odnosi się to do pracy w instytucjach i firmach prywatnych, samorządowych, państwowych, organizacjach pozarządowych, jak również do projektów wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy w agencjach turystycznych, galeriach, muzeach, skansenach, domach kultury, ośrodkach polonijnych. Specjalizacja koncentruje się na wiedzy i umiejętnościach potrzebnych w animacji kultury, powiązanej z zachodzącymi w niej procesami cywilizacyjnymi o charakterze światowym. Specjalizacja pozwala nabyć umiejętności samodzielnej i grupowej pracy nad przygotowaniem i realizowaniem projektów kulturowych.
  Absolwent kierunku Europejskie studia kulturowe może być zatrudniony jako menadżer działań artystycznych, animator działań kulturalnych, pracownik instytucji szerzących i popularyzujących kulturę (np. telewizji, radia, redakcji czasopisma, muzeum, archiwum, placówki oświatowej, agencji turystycznej, agencji reklamowej, firmy konsultingowej, e-przedsiębiorstwa).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   
  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Europejskie studia kulturowe. 
  • Absolwent z nową maturą: Konkurs świadectw. Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). Przedmiot: język polski
  • Absolwent ze starą maturą: Konkurs świadectw. Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. Przedmiot: język polski

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia angielska
  Studia w zakresie filologii angielskiej prowadzone są od 25 lat. Tak ważna dzisiaj praktyczna znajomość języka angielskiego jest narzędziem w drodze do poznania historii, kultury, literatury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów anglojęzycznych. Skrupulatnie przygotowany, atrakcyjny i nowoczesny program zawiera również wiele przedmiotów z zakresu językoznawstwa, przekładoznawstwa i metodyki nauczania języka angielskiego.Aktualnie oferujemy możliwość podjęcia nauki w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: I stopnia – licencjackich oraz II stopnia – magisterskich.Gwarantujemy najwyższe standardy nauczania, różnorodność zajęć obowiązkowych i fakultatywnych, ukierunkowanych na zapotrzebowanie rynku pracy, możliwość wyboru seminarium, odpowiadającego indywidualnym predyspozycjom i przyszłym planom zawodowym.Niezwykle ważnym elementem studiów są obowiązkowe praktyki studenckie oraz możliwość studiowania na zagranicznym uniwersytecie w ramach prowadzonej od lat wymiany studenckiej (program Erasmus+). Takie zagraniczne doświadczenie, nabyta umiejętność pokonania wielu barier (językowych, organizacyjnych, kulturowych, prawnych) z pewnością zwiększy indywidualne szanse na rynku pracy.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska. O przyjęciu na studia decyduje konkurs świadectw: wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska. O przyjęciu na studia decyduje ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia germańska
  Filologia germańska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to jedyne miejsce w regionie, gdzie można ukończyć studia licencjackie i magisterskie na tej specjalności. Język niemiecki jest używany w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, które nadają ton rozwojowi gospodarczemu Europy, a zachodni sąsiad Polski jest największym na świecie eksporterem i największym partnerem gospodarczym naszego kraju. Stąd też występuje pilna potrzeba zapewnienia pośrednictwa językowo-kulturowego pomiędzy nami – zapewnia je germanistyka. Prowadzone u nas studia są dwustopniowe. Na etapie licencjackim główny nacisk kładziemy na naukę języka – można podjąć studia także z jego niewielką znajomością lub bez niej, gdyż prowadzimy zajęcia wyrównawcze i kursy wspierające. Oprócz tego poznajemy kulturę użytkowników języka niemieckiego z ich literaturą, sztuką, tradycją. Po I roku studenci wybierają, w czym chcieliby się specjalizować: pracować jako tłumacze, obsługując biznes czy ruch turystyczny. Na etapie magisterskim ćwiczymy swoje umiejętności jeszcze bardziej – tłumaczymy pisemnie i ustnie, przygotowujemy ścieżki dźwiękowe do filmów, zajmujemy się obecnymi problemami, które przyciągają uwagę Niemców, Austriaków czy Szwajcarów. Zainteresowani mogą uzyskać kwalifikacje do pracy w szkole. Studenci germanistyki chętnie wyjeżdżają na studia na uniwersytecie zagranicznym na semestr lub rok (np. do Essen czy Würzburga). Poza zajęciami organizowane są spotkania, warsztaty, w których bardzo pomaga lokalizacja – siedzibą naszej filologii jest najnowocześniejszy gmach Uniwersytetu, obok Biblioteki i Centrum Sportu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska. O przyjęciu na studia decyduje wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Filologia rosyjska
  Polska na arenie międzynarodowej jest postrzegana jako pomost między Wschodem i Zachodem. Położenie Polski i bezpośrednie sąsiedztwo trzech krajów, w których mówi się po rosyjsku, jest jednym z najważniejszych tego powodów. Ponadto Polska stanowi przykład dobrze rozwijającej się gospodarki, co przyciąga zagranicznych inwestorów. Dlatego w świecie biznesu w Polsce niezwykle przydatna jest znajomość języka rosyjskiego, który ułatwia negocjacje i sprzyja nawiązaniu kontaktów biznesowych. Nasi studenci mogą studiować na trzech stopniach kształcenia: licencjat, magistratura i studia doktoranckie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Wśród wykładowców są native speakerzy, którzy nie tylko doskonale mówią po rosyjsku, ale posiadają również wiedzę o kulturze i mentalności narodów wschodniosłowiańskich. W programie kształcenia na filologii rosyjskiej studenci mogą sami decydować, czy chcą się kształcić w dziedzinie języka rosyjskiego biznesu, języka rosyjskiego biznesu turystycznego, czy też w zakresie specjalności tłumaczeniowej. Studenci filologii rosyjskiej rokrocznie zostają stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdyż mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania jako członkowie Koła Naukowego „Tekst”. Wydatnym efektem pracy koła jest także projekt „Szkoła otwartego umysłu”, umożliwiający studentom zdobywanie doświadczeń naukowych na forum międzynarodowym z pomocą wybitnych naukowców z Polski, Ukrainy i Rosji. Współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi w Rosji i na Ukrainie, dzięki czemu nasi studenci mogą odbywać studia semestralne lub krótsze staże za granicą.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska. O przyjęciu na studia decyduje wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). W przypadku języka rosyjskiego –studia przeznaczone są także dla osób, które się go nie uczyły.

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Lingwistyka stosowana
  Kierunek lingwistyka stosowana ma na celu biegłe opanowanie dwóch języków (na rok akademicki 2016/17 przewiduje się utworzenie grup z językiem angielskim oraz rosyjskim) i przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza, jak też osoby odpowiedzialnej za prowadzenie korespondencji zawodowej w dwóch językach obcych.  Tak przygotowani absolwenci znajdują zatrudnienie w szeroko pojętym sektorze kultury i mediów (doradca ds. Public Relations, doradca ds. rynku mediów, pracownik agencji reklamowych, marketingowych, portali internetowych, turystyki oraz instytucji państwowych i społeczno-kulturowych zajmujących się upowszechnianiem kultury krajów anglo- i rosyjskojęzycznych, rzecznik prasowy). Są oni specjalistami do spraw komunikacji zawodowej w zakresie języka biznesu oraz managementu językowego, asystentami językowymi, referentami zajmujący się prowadzeniem dokumentacji firmy lub instytucji w dwóch językach obcych, analizą tekstów, organizacją przedsięwzięć (spotkania, sympozja, konferencje prasowe), prowadzeniem stron internetowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana. O przyjęciu na studia decyduje wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny). W przypadku języka rosyjskiego –studia przeznaczone są także dla osób, które się go nie uczyły.

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przekazanie studentom odpowiedniego zasobu wiedzy oraz kształtowanie umiejętności z zakresu dyscyplin ściśle powiązanych z szeroko rozumianymi naukami o mediach oraz – ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego specyfikę – innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i obszaru nauk społecznych, m.in. filozofii, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, literaturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, nauk o polityce, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, psychologii, socjologii, ekonomii, prawa i etyki. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne mają przygotować absolwentów do podejmowania pracy zawodowej przede wszystkim w różnego typu instytucjach medialnych, ale także w różnych sektorach życia publicznego (kulturze, administracji, gospodarce), a także umożliwić im świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy. Kształcenie obejmuje, oprócz modułu ogólnouczelnianego, moduł podstawowy, kierunkowy oraz trzy moduły specjalnościowe: dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo-telewizyjna, wizerunek, promocja i reklama. Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach o charakterze warsztatowym w ramach pracowni: prasowej i internetowej, audiowizualnej, reklamy i public relations, co powinno być jednoznaczne ze zdobywaniem odpowiednich kwalifikacji. Ze względu na realia rynku, jako jedna z fakultatywnych możliwości (moduł komunikowanie w społecznościach lokalnych), prowadzone są zajęcia dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej oraz komunikacji społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym.  Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na uczelni uzupełniają praktyki zawodowe w instytucjach medialnych regionu.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Kryterium kwalifikacji jest miejsce na liście rankingowej, ustalone według następujących zasad: 
  • dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” – uwzględnia się korzystniejszą dla kandydata ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej;
  • dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości, tzw. „nową maturę” – ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie. 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

  Konkurs dyplomów dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie średnia ze studiów pierwszego stopnia. Dla absolwentów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych – rozmowa kwalifikacyjna uwzględniająca efekty kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Informacja w przestrzeni publicznej
  Studia przygotowują do pracy zawodowej w różnego typu bibliotekach (naukowych, szkolnych, publicznych) i ośrodkach informacji (działających w instytucjach oświaty, kultury, administracji, gospodarki). Gwarantują nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w świecie nadmiaru różnego typu informacji. Proponowany program kształcenia, oprócz modułu ogólnouczelnianego, obejmuje moduł podstawowy (kierunkowy), cztery moduły specjalnościowe: e-publikacje; broker informacji; informacja w edukacji i kulturze; terapia przez media, a także moduły fakultatywne: Internet i e-społeczności; edytorstwo; regionalizm. Dwie specjalności: informacja w edukacji i kulturze oraz terapia przez media zapewniają absolwentom również przygotowanie pedagogiczne. Program kształcenia uzupełniają praktyki zawodowe i pedagogiczne.
  Studia:
  • uczą profesjonalnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej – komputerowych baz danych)
  • przygotowują do efektywnego zarządzania informacją
  • umożliwiają świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacjii na studia I stopnia na kierunku Informacja w przestrzeni publicznej. Kryterium kwalifikacji jest miejsce na liście rankingowej, ustalone według następujących zasad: 
  • dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości, tzw. „starą maturę” – uwzględnia się korzystniejszą dla kandydata ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej;
  • dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości, tzw. „nową maturę” – ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Historia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci nabywają prawo do wykonywania zawodu nauczyciela po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
  Absolwent studiów drugiego stopnia jest wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii w wymiarze globalnym, państwowym i regionalnym. Posiada umiejętności badawcze do analizy i interpretacji zjawisk, procesów dziejowych, ochrony dóbr kultury, edytorstwa. Absolwent studiów drugiego stopnia może podnosić kwalifikacje na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz na studiach podyplomowych z zakresu: Archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Wiedzy o społeczeństwie (specjalność nauczycielska). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury, takich jak: muzea, wydawnictwa, galerie sztuki, w ośrodkach kreujących rozwój kultury, w odpowiednich działach jednostek samorządowych, rządowych i pozarządowych, różnego typu mediach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej absolwenci nabywają prawo do wykonywania zawodu nauczyciela.
  Studia doktoranckie. 4 – letnie studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej naukowej wiedzy o historii pod kierunkiem fachowych historyków zajmujących się różnymi okresami i dyscyplinami historycznymi. Studia te przygotowują do samodzielnej pracy badawczej i twórczej uwieńczonej zdobyciem stopnia naukowego doktora.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia (licencjackich).

   

   

  Studia III stopnia

   
  Postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia na kierunku Historia. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra i udokumentowane osiągnięcia dotyczące przebiegu studiów historycznych, prac naukowych, popularnonaukowych i aktywności organizacyjnej (działalność w kołach naukowych). Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy - magister lub tytuł równorzędny ze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.
  Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  • Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji kandydatów,
  • Życiorys naukowy,
  • Odpis dyplomu odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem (w przypadku braku suplementu - indeksy). Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2014/2015 mogą dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu,
  • Jednostronne streszczenie pracy magisterskiej,
  • Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego albo inną osobę posiadającą tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (publikacje, certyfikaty),
  • Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,
  • 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarze 37x52 mm.
   

  Dowiedz się więcej

   

 • ORGANIZACJA TURYSTYKI HISTORYCZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Organizacja turystyki historycznej
  Absolwent studiów posiada szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Z jednej strony – dysponuje wiedzą z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, geografii, czyli szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, z drugiej – wiedzą z zakresu ekonomiki i zarządzania, zna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Kierunek Organizacja turystyki historycznej przygotowuje go do pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego w dziedzinie kulturowo traktowanego krajoznawstwa i turystyki. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą. Może też być zatrudniony w administracji samorządowej lub państwowej, wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie krajoznawstwa, planowania, organizacji i promowania ruchu turystycznego. Uzyska także wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (prowadzenie firmy o wyspecjalizowanym profilu turystycznym), a także do pracy w biurze podróży, agencji turystycznej, ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych i administracji państwowej (piony: turystyki i rekreacji), a także w dziedzinie edukacji (publicznej i prywatnej).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizacja turystyki historycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MILITARYSTYKA HISTORYCZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Militarystyka historyczna
  Absolwent studiów posiada wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu naukowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie przygotowani są do pracy w strukturach administracyjnych, związanych ze sprawami bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom militarnym i niemilitarnym, występującym we współczesnym świecie. Absolwenci specjalności Wojskowe dziedzictwo kulturowe posiadają kompetencje, które umożliwią ich zatrudnienie w instytucjach kultury, muzealnictwie, w zespołach zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi, a także instytucjach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Militarystyka historyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • JĘZYKOZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Językoznawstwo
  Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa prowadzone na Wydziale Humanistycznym UJK są studiami stacjonarnymi III stopnia przygotowującymi do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Studia obejmują teoretyczne i naukowo-dydaktyczne podstawy wykładanej dziedziny oraz dyscypliny, metodologię nauk humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań językoznawczych, przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające rozwijać umiejętności naukowo-dydaktyczne, oraz praktyki zawodowe sprawdzające i doskonalące stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w bezpośredniej działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia III stopnia

   
  Postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia na kierunku Językoznawstwo. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała tytuł magistra w zakresie kierunków filologicznych i pokrewnych. Do studiowania na studiach doktoranckich w zakresie językoznawstwa dopuszczona może być osoba, której praca magisterska została przyjęta z oceną bardzo dobrą i na dyplomie uzyskała ocenę co najmniej dobrą.  Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia trzeciego stopnia na zasadach określonych w art. 43 Ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005, nr 164, poz.1365, z późn. zm.). Szczegółowe zasady i tryb przyjęć na studia reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
   

  Dowiedz się więcej

   

 • LITERATUROZNAWSTWO Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Kielce - kierunek Literaturoznawstwo
  Specyfika studiów doktoranckich: studia stacjonarne III stopnia, czteroletnie (limit 20 miejsc)
  • Studia dają możliwość dalszej edukacji absolwentom studiów humanistycznych II stopnia, umożliwiając magistrantom realizację ich pasji naukowych. Wyposażają absolwentów w wysoką wiedzę specjalizacyjną, dotyczącą najnowszych kierunków i tendencji w badaniach literaturoznawczych.
  • Studia przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Obejmują teoretyczne i praktyczne podstawy literaturoznawstwa, metodologię badań literaturoznawczych, przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające rozwijać umiejętności naukowo-dydaktyczne (np. w zakresie analizy i interpretacji utworów literackich, rekonstrukcji  procesów historycznoliterackich, rozmaitych kierunków i teorii badawczych itd.), oraz praktyki zawodowe, sprawdzające i doskonalące stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w bezpośredniej działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego.
  • Studia literaturoznawcze związane są merytorycznie z historią i teorią literatury. Problematyka badawcza – od literatury dawnej po nowoczesną i ponowoczesną – zawiera między innymi projekty komparatystyczne (literatura światowa i europejska, w tym wąsko i szeroko rozumianą intertekstualność, porównawcze studia literacko-kulturowe; relacje i korespondencje sztuk; literackie obrazy świata, estetyczne i etyczne aspekty literatury), a także podstawowe zagadnienia dotyczące tekstologii i edytorstwa naukowego. Nowe i najnowsze literaturoznawstwo znajduje swe odbicie w oryginalnej tematyce, obserwacji zjawisk pogranicznych (literackość, nieliterackość; fikcjonalizm, dokumentaryzm), w doświadczeniu kulturowej teorii literatury i poetyki (np. krytyka feministyczna, gender studies, antropologia, historyzm, postkolonializm), w interdyscyplinarnych praktykach badawczych (np. korespondencje literatury z filmem, nowymi nowymi mediami, teatrem, sztukami plastycznymi).
  • Łączny wymiar zajęć (obowiązkowych i fakultatywnych) objętych programem całego toku studiów doktoranckich wynosi 390 godzin zajęć (na I roku – 135 godzin, na II roku: 120 godzin, na III roku: 105 godzin, na IV roku: 30 godzin) oraz obejmuje praktyki zawodowych odbywane na każdym roku studiów  (min. 40 – max. 90 godzin). 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia III stopnia

   
  Postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia na kierunku Literaturoznawstwo. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która uzyskała tytuł magistra filologii polskiej, filologii obcej lub dziedzin pokrewnych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa: 
  • rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • składają wymagane dokumenty zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego,
  • dokonują opłaty rekrutacyjnej.

  W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące elementy:

  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej, przyszłego opiekuna naukowego lub innego samodzielnego pracownika naukowego z danej specjalności (opinia powinna zawierać ocenę predyspozycji kandydata do pracy naukowej),
  • ostateczny wynik studiów, 
  • udokumentowaną aktywność naukową kandydata (publikacje naukowe, prace w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych – wykaz wygłoszonych referatów, staże krajowe i zagraniczne, udział w wymianie studentów: Socrates/Erasmus, Most, nagrody, wyróżnienia i inne osiągnięcia naukowe),
  • dodatkowe kwalifikacje kandydata (certyfikaty potwierdzające kompetencje językowe, prace na rzecz środowiska studenckiego, staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych).

  O przyjęciu na studia doktoranckie decydują wyniki punktowego postępowania kwalifikacyjnego (lista rankingowa).

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)