• PSYCHOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Psychologia
   Wydział Psychologii UW jako jedyny wydział nauk psychologicznych poza pogłębioną wiedzą z psychologii ogólnej oferuje swoim studentom wiele, często unikatowych na skalę krajową specjalizacji, które przygotowują absolwenta do pracy zawodowej jako specjalisty od zachowania i funkcjonowania człowieka generalnie oraz w wyspecjalizowanych dziedzinach gospodarki: organizacji i efektywności pracy w przedsiębiorstwach, służbie zdrowia i systemie oświaty. Jest to możliwe, ponieważ absolwenci Wydziału Psychologii UW kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii - np. społecznej, ekonomicznej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego, neuropsychologii czy psychologii sądowej. Uzyskana wiedza psychologiczna może być przydatna we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Absolwent rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka. Dorobek współczesnej psychologii pozwala mu na udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemami natury emocjonalnej, interpersonalnej oraz na wspieranie rozwoju osobowego i zawodowego człowieka, jak i podnoszenie jakości życia jednostek i większych społeczności.
   Absolwenci nabywają szerokie spektrum umiejętności i kompetencji przydatnych nie tylko w zawodzie psychologa. Ich przygotowanie ma szerszy charakter, zdobywają bowiem metakompetencje zawodowe, jak np. analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji itp., przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej na różnych stanowiskach. Zdobywają także przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i społecznych i ich wdrażania. Studia na Wydziale Psychologii sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Wiele jest też zajęć z zakresu psychologii stosowanej, w ramach których są rozwijane konkretne umiejętności zawodowe w placówkach pozawydziałowych. Wydział posiada własne ośrodki terapeutyczne: dla dorosłych i pomocy dzieciom i młodzieży, w których studenci zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy klinicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   Rekrutacja przebiega w opraciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

   1. Trzech na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   • język polski
   • język obcy nowożytny
   • matematyka

   2. Jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym (w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne) lub podstawowym (w rekruacji na studia niestacjonarne) spośród następujących:

   • biologia
   • historia
   • wiedza o społeczeństwie
   • geografia
   • chemia
   • fizyka i astronomia/fizyka
   • filozofia
   • informatyka
   • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy)
   • psychologia
   • antropologia
   • organizacja i zarządzaniae
   • ekonomia

   Do udziału w rekrutacji konieczna jest rejestracja na stronie www.irk.uw.edu.pl

   Terminy zapisów w systemie IRK: od 6 czerwca 2016 do 8 lipca 2016 do godziny 23:59:00

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KOGNITYWISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Kognitywistyka
   Studia I stopnia
   Kognitywistyka UW to bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc takie dziedziny jak psychologia, informatyka, filozofia czy neurobiologia. Program zajęć uwzględnia szeroki wybór kursów specjalizacyjnych, możliwość uczestniczenia w praktykach i projektach badawczych.
   Studia współprowadzone są przez Instytut Filozofii UW i Wydział Psychologii UW. 
   Więcej informacji na temat studiów I stopnia: http://kognitywistyka.uw.edu.pl/
   Studia II stopnia
   Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka trwają cztery semestry. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, jak i do absolwentów  innych kierunków i uczelni zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i  zdobyciem praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych stosowanych w kognitywistyce i naukach pokrewnych.
   Program studiów skupia się na dwóch obszarach badań empirycznych, tzw. „ścieżkach tematycznych”.
   1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują dogłębną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej – biologicznych), podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Uczą się też wykorzystywać nowe technologie do wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
   2. W ramach ścieżki obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące. Stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka i jego przetwarzania. 
   Obligatoryjne zajęcia wprowadzające i wybór jednej ze ścieżek zapewniają uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Jednocześnie zachowana zostaje duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów, pozwalająca również zainteresowanym na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.
   Unikalną cechą programu tych studiów jest nacisk kładziony na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii.
   SYLWETKA ABSOLWENTA:
   Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i analizy danych. Szczególną wagę przykłada się do praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy (psychologicznej, informatycznej, metodologicznej, językoznawczej). 
   Studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój, czy wspomagających osoby niepełnosprawne.
   Ścieżki zawodowe absolwentów Kognitywistyki to np. zawody związane z gromadzeniem, analizą i prezentacją danych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, twórcy poznawczo zoptymalizowanych stron internetowych, specjaliści ds. komputerowego przetwarzania języka naturalnego, metodycy nauczania języków obcych, architekci informacji (User Experience Designer, UX Designer) i wiele innych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 6 czerwca 2016 www.irk.uw.edu.pl
    


   Studia I stopnia

   Studia kognitywistyczne mają interdyscyplinarny charakter. Dlatego przy rekrutacji będą brane pod uwagę zarówno wyniki matury z matematyki, osiągnięcia językowe, jak i wyniki z wybranych przez kandydata przedmiotów. 
   Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 6 czerwca 2016 www.irk.uw.edu.pl 


   Studia II stopnia

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydaci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek rekrutacyjnych.
   I. Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
   II. Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego
   Terminy:
   6.06 – 8.07.2016: Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów www.irk.uw.edu.pl 
   11.07.2016: egzamin
   15.07.2016: ogłoszenie wyników
   18.07 – 22.07.2016: przyjmowanie dokumentów

  • PSYCHOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia doktoranckie na kierunku Psychologia
   Osoba dysponuje pogłębioną wiedzą z psychologii i metodologii badań empirycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    

   Studia doktoranckie

    

   a) ścieżka I
   1. Projekt
   Kryteria oceny projektów badawczych składanych przez kandydatów na studia doktoranckie:
   a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez 0-4 punktów,
   b) nowatorstwo/oryginalność problematyki i/lub metodologii badań 0-4 punktów,
   c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, oprawność proponowanych analiz statystycznych) 0-4 punktów,
   d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny 0-4 punktów,
   e) znaczenie problemu dla teorii/praktyki 0-4 punktów,
   Ogólna punktacja 0-20 punktów.
   2. Dorobek
   Kryteria oceny dotychczasowego dorobku kandydata
   Komisja bierze pod uwagę wszystkie osiągnięcia kandydata, które mogą być predyktorem jego przyszłych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych.
   a) publikacje lub (w przypadku świeżych absolwentów) prace złożone do druku 0-2 punktów,
   b) wystąpienia na konferencjach naukowych, w tym również konferencjach studenckich 0-2 punktów, 
   c) uczestnictwo (udokumentowane) w programach badawczych, Opracowanie narzędzi badawczych, programów eksperymentalnych i innych programów pomocnych w prowadzeniu badań, analizie wyników, a także działalności dydaktycznej 0-2 punktów, 
   d) średnia ocen ze studiów 0-2 punktów, 
   e) inne formy udokumentowanej aktywności naukowej (np. działalność praktyczna, organizacyjna, organizacja konferencji, działalność w kole naukowym, znajomość języków obcych itd.) 0-2 punktów,
   Ogólna punktacja 0-10 punktów.
   3. Rozmowa kwalifikacyjna 
   Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobieniu sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. Każdy z członków Komisji dokonuje punktacji wyniku rozmowy na skali 0-10.
   4. Dodatkowe informacje o kandydacie 
   W przypadku trudności podjęcia decyzji co do ostatecznego wyboru kandydatów pod uwagę bierze się następujące kryteria: 
   a) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy zrobiony w terminie, 
   b) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył badany), 
   c) opinie o kandydacie i listy rekomendacyjne, 
   d) inne dane zaczerpnięte z CV.
   Ogólna maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 40 punktów. 
   b) ścieżka II:
   Kryteria oceny kandydatów są określane w ogłoszeniu o otwarciu konkursu i mogą być zależne od wymagań zewnętrznych instytucji finansujących stypendium doktoranckie. W skład Komisji Konkursowej oceniającej kandydatów wchodzą przewodniczący komisji konkursowej na studia doktoranckie (rekrutacja otwarta) oraz przynajmniej dwóch jej członków.

  • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia Zarządzania Personelem
   Program studiów
   Program zajęć (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychologia organizacji, Ocenianie i motywacja, Rekrutacja i selekcja, Szkolenia i rozwój zawodowy, Metody rozwiązywania konfliktów. W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania personelem, jak i  zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej i psychologii organizacji. 
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów podyplomowych rozumie podstawowe mechanizmy psychologiczne, które regulują zachowaniem człowieka. Umie zastosować wiedzę do radzenia sobie z problemami, pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. Wie, jakie funkcje ma dział personalny w organizacji i potrafi zaplanować i podjąć odpowiednie działania, związane z tymi funkcjami. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania wewnątrz organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni system motywacyjny, prowadzić negocjacje i mediacje, przygotować i zrealizować procedurę rekrutacyjną, wdrożyć i ocenić system szkoleń pracowniczych. Zna też zasady skutecznego kierowania pracownikami i potrafi wspomagać liderów w organizacji. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego, zdobywania wiedzy i prowadzenia analizy różnych zjawisk społecznych, z którymi może spotkać się w pracy
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja 

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

  • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu
   Program studiów
   Program studiów (154 godziny, 60 punktów ECTS) został napisany w oparciu o analizę problemów występujących w czasie rzeczywistych psychologicznych badań kierowców, zarówno rutynowych, jak i kontrolnych (prowadzonych na wniosek Policji lub organów administracji), a także został dostosowany do nowych przepisów prawnych.
   Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Rozpoznawanie zaburzeń osobowości, Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych, Prawne i etyczne problemy diagnozy psychologicznej, Metodyka badań kierowców, Aparaturowe metody badań kierowców, Szkolenia dla kierowców.
   Wykłady uzupełnione są ćwiczeniami i zajęciami seminaryjnymi.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent Studiów Podyplomowych Psychologia Transportu jest psychologiem biegłym w zakresie diagnostyki psychologicznej kierujących pojazdami. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie, zinterpretować wyniki i podjąć decyzję orzeczniczą. Zna podstawy psychologii klinicznej w zakresie uszkodzenia CUN, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń osobowości. Zna przepisy prawne regulujące badania w psychologii transportu. Potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację badania. Zna zasady prawidłowego obiegu dokumentów. Zna mechanizmy stresu i jego wpływ na funkcjonowanie kierowcy. Zna wymagania stawiane testom psychologicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

  • TRENER UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Trener Umiejętności Poznawczych
   Program studiów
   Program studiów składa się z trzech bloków zajęć: Podstawy wiedzy na temat funkcjonowania poznawczego, Trening wybranych umiejętności poznawczych, Funkcjonowanie poznawcze w specyficznych warunkach.
   Program zajęć (240 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Uczenie się i pamięć, Neuronalne mechanizmy funkcjonowania poznawczego, Elementy warsztatu pracy trenera, Czytanie, Myślenie twórcze, inteligencja emocjonalna i społeczna, Przeciążenie informacyjne.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania poznawczego człowieka oraz diagnostyki ważnych wymiarów funkcjonowania poznawczego, dostępnej osobom nie będącym psychologami, jak również zasad etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Ma kompetencje w zakresie: stosowania wiedzy psychologicznej do wspierania funkcjonowania poznawczego innych ludzi, projektowania i realizowania treningów takich umiejętności jak pamięć, uwaga, czytanie, notowanie, myślenie twórcze, przygotowywanie prezentacji, radzenie sobie z nadmiarem informacji. Absolwent posiada umiejętności w zakresie: korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy, uważnego czytania i krytycznej analizy programów edukacyjnych, mających wspierać funkcjonowanie poznawcze, poszukiwania informacji w zasobach literatury psychologicznej, projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

  • COACHING W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Coaching w organizacji
   Program studiów
   Program zajęć (245 godzin, 66 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Wartość coachingu w biznesie, Coaching wielopoziomowy, Coaching jako narzędzie rozwoju menedżera, Techniki twórczego myślenia - kreatywność i rozwiązywanie problemów, Wdrażanie zmian w organizacji - coaching jako narzędzie pomocnicze w zarządzaniu, Indywidualne sesje coachingu.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent powinien charakteryzować się: 
   • znajomością wiedzy na temat procesu coachingu, jego funkcji w organizacji oraz sposobów wdrażania i realizacji, z uwzględnieniem respektowania zasad etycznych,
   • znajomością podstaw psychologicznych coachingu indywidualnego i zespołowego, 
   • umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i poznanych metod w planowaniu i realizacji coachingu w organizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   I etap: rejestracja internetowa, polegająca na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie (www.podyplomowe.psychologia.pl) i przesłaniu życiorysu.
   II etap - jeśli pierwsza selekcja kandydatów okaże się niewystarczająca lub kandydatów będzie więcej niż miejsc, zorganizowane zostaną rozmowy kwalifikacyjne. 
    

  • PSYCHOLOGIA SĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia Sądowa
   Program studiów
   Program studiów składa się z trzech bloków: Podstawowa wiedza teoretyczna, Problemy diagnozy psychologicznej w różnych obszarach funkcjonowania biegłego psychologa, Podstawy prawne opiniowania przez psychologa biegłego sądowego.
   Program studiów (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychopatologia: diagnoza zaburzeń psychicznych, Wybrane problemy zaburzonych rodzin, Teoria opiniowania. Prawa i obowiązki biegłego, Opiniowanie w sprawach karnych dotyczących dorosłych sprawców przestępstw, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent powinien charakteryzować się: 
   • znajomością współczesnej wiedzy psychologicznej, dotyczącej patologii społecznej i mechanizmów zaburzeń zachowania, 
   • umiejętnością stosowania metod diagnozy adekwatnych do specyfiki ekspertyzy sądowej, 
   • umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej w praktyce diagnostycznej, 
   • znajomością podstawowych regulacji prawnych, dotyczących pracy psychologa jako biegłego sądowego,
   • umiejętnością dostrzegania ograniczeń możliwości diagnostycznych i podstawowych dylematów etycznych w praktyce psychologa sądowego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), dokumenty potwierdzające dwuletnią praktykę w wykonywaniu czynności zawodowych psychologa, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów podyplomowych na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanych dokumentów potwierdzających co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa.

  • PSYCHOLOG I PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psycholog i Pedagog we Współczesnej Szkole
   Program studiów
   Program studiów (420 godzin, 91 punktów ECTS) składa się z czterech modułów: Rozwój dziecka, Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie umiejętności wychowawczych, Wychowanie w rodzinie.
   Ponadto słuchaczy obowiązuje odbycie praktyk w wymiarze 100 godzin.
   Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy wychowawcze w dzieciństwie i dorastaniu na tle rozwoju dziecka, Psychologiczna analiza środowiska szkolnego i zjawisk zachodzących w szkole, Trening umiejętności komunikacyjnych w interakcji wychowawczej, Rodzina jako środowisko wychowawcze. 
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów posiada niezbędną wiedzę z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii wychowawczej i psychologii nauczania, jak również na temat specyficznych problemów wychowawczych. Jest osobą kompetentną i przygotowaną do pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami na terenie szkoły lub innej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ma odpowiednie umiejętności wychowawcze i komunikacyjne, aby być samodzielnym i kreatywnym pracownikiem dzisiejszej szkoły i aby wspierać nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i rodziców w ich wysiłku wychowawczym. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego, ewentualne zaświadczenie dotyczące zatrudnienia.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  • PSYCHOLOGIA W WYCHOWANIU I NAUCZANIU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia w Wychowaniu i Nauczaniu Dziecka
   Program studiów
   Program studiów (228 godzin, 60 punktów ECTS) składa się z pięciu modułów: Wychowanie i rozwój dziecka, Problemy, zagrożenia i patologia rozwoju, Środowisko rodzinne a wyzwania wychowawcze, Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
   Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy wychowawcze w dzieciństwie, Zagrożenia i zaburzenia rozwoju w okresie dorastania, Terapia rodzinna i małżeńska jako forma pomocy rodzinie, Negocjacje i mediacje konfliktów w rodzinie, Trening porozumiewania się w interakcji wychowawczej, Rozwijanie motywacji do nauki i samoregulacji u nastolatków, Wspieranie nastolatka w wyborze szkoły i zawodu.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent naszego studium będzie osobą przygotowaną do pracy z dzieckiem w różnym wieku, od wieku niemowlęcego do późnego dorastania. Zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej i rozwojowej oraz wiedzę o problemach związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka. Powinien przyswoić i rozwinąć w sobie kompetencje intra i interpersonalne ważne w relacji z dzieckiem i w roli wychowawcy oraz kompetencje wychowawcze, pozwalające na efektywne realizowanie celów wychowawczych we współczesnym zglobalizowanym świecie.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

  • TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Trener Umiejętności Psychospołecznych
   Program studiów
   Program studiów (280 g. dydaktycznych, w tym 32 g. wykładowe, 64 g seminariów, 183 g. ćwiczeń i warsztatów) obejmuje wiedzę oraz umiejętności dotyczące podejścia pozytywnego w różnych dziedzinach psychologii (m. In. emocji, zdrowia, edukacji i wychowania, coaching).
   Program studiów obejmuje przedmioty takie jak: Trening Interpersonalny, PRI: Komunikacja, PRI: Asertywność, Inteligencja emocjonalna, Czas a dobrostan: pozytywna psychologia temporalna, Psychologia pozytywna w  miejscu pracy, Psychologia Szczęścia: Trening budowania dobrostanu.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu funkcjonowania emocjonalnego oraz społecznego człowieka, uwarunkowań dobrostanu, diagnostyki oraz predykcji poczucia szczęścia, a także etyki w postępowaniu z innymi ludźmi. Będzie posiadał kompetencje w stosowaniu wiedzy psychologicznej do budowania poczucia dobrostanu jednostek i grup, projektowania i prowadzenia treningów rozwoju umiejętności takich jak: efektywna komunikacja, pozytywna asertywność czy inteligencja emocjonalna. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  • DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA I JEGO RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza kliniczna Dziecka i jego Rodziny
   Program studiów
   Program studiów obejmuje 356 g. (60,5 pkt ECTS) wraz z zajęciami superwizyjnymi.  Na program studiów składają się 3 bloki tematyczne:
   1. Podejścia teoretyczne do rozpatrywania zaburzeń rozwoju dziecka i patologii rodziny.
   2. Zasady postępowania i wnioskowania diagnostycznego.
   3. Szczegółowe problemy diagnozy najczęściej spotykanych zespołów zaburzeń dziecięcych oraz specyficznych konstelacji w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju.
   Wiodące przedmioty: Teorie zaburzeń rozwoju dziecka – 48 g.; Teorie zaburzeń rodziny – 16g.;Metody diagnozy rodziny -16 g. ; Obserwacja psychologiczna dziecka – 16g. ; Standaryzowane i eksperymentalne metody diagnozy dziecka – 16g.; Superwizja procesu diagnostycznego – 20 g.
   Sylwetka absolwenta
   Absolwent powinien charakteryzować się: 
   • Znajomością współczesnej wiedzy na temat perspektyw teoretycznych rozumienia mechanizmów zaburzeń rozwoju psychicznego dzieci. 
   • Umiejętnością stosowania adekwatnych metod diagnozy dziecka i jego rodziny. 
   • Umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej i metodologicznej 
   • w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia co 2 lata (najbliższa w roku akademickim 2017/18). 
   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

    

    

  • REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi
   Program studiów
   W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia, prowadzone przez doświadczonych praktyków, stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.
   Program zajęć obejmuje 350 godzin zajęć (60 pkt. ECTS), w tym 55 godzin zajęć stażowych oraz takie przedmioty jak: Metodyka pracy z dziećmi z autyzmem, Medyczne podstawy rehabilitacji osób z MPD, Podstawowy kurs języka migowego, Metody pracy z dziećmi z zespołem Downa, Videotrening komunikacji.
   Sylwetka absolwenta
   W programie uwzględniono treści dotyczące aktualnych poglądów na temat przyczyn i mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń rozwoju dzieci. Ponadto zajęcia, prowadzone przez doświadczonych praktyków, stanowią okazję do zdobycia wiedzy na temat diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci, opracowywania indywidualnych planów pracy z dzieckiem, rozwijania umiejętności komunikowania się, a także wymiany doświadczeń. W programie uwzględniono zagadnienia pracy z dziećmi (od etapu wczesnej interwencji), młodzieżą i młodymi dorosłymi.
   Program zajęć obejmuje 350 godzin zajęć (60 pkt. ECTS), w tym 55 godzin zajęć stażowych oraz takie przedmioty jak: Metodyka pracy z dziećmi z autyzmem, Medyczne podstawy rehabilitacji osób z MPD, Podstawowy kurs języka migowego, Metody pracy z dziećmi z zespołem Downa, Videotrening komunikacji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Wszystkie wymagane dokumenty:

   Podanie o przyjęcie na studia (w postaci formularza na stronie internetowej Wydziału Psychologii: www.podyplomowe.psychologia.pl), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego.

   Opis rekrutacji:

   Rekrutacja na studia co 2 lata (najbliższa w roku akademickim 2017/18). 
   O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

  • PSYCHOLOGY - WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PSYCHOLOGY REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Psychology - Warsaw International Studies in Psychology
   OPIS KIERUNKU
   [PL]
   WISP – Warsaw International Studies in Psychology, to pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne w języku angielskim. Oferujemy unikalny, spersonalizowany program zajęć w małych grupach w bardzo międzynarodowym środowisku. Spotkasz studentów z ponad 25 różnych krajów, ponieważ nasz program to nie tylko studia po angielsku dla polskich studentów, ale coś, co przyciąga kandydatów z całej Europy i spoza niej.
   Na wszystkich latach studiów jest w sumie mniej niż 150 studentów, więc grupy są małe i przeciętnie liczą 20-25 osób. Umożliwia to osobisty kontakt z wykładowcami, co daje wiele możliwości rozwoju osobistego. Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni znają imiona studentów, co stwarza miłą i produktywną atmosferę.
   Około 120 wykładowców jest związanych z WISP, a ok. 30% z nich to zagraniczni wykładowcy goszczący, przyjeżdżający z takich krajów jak USA, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Hiszpania, Austria, Izrael, Włochy itd.
   Podsumowując, WISP oferuje możliwość rozwoju i zdobycia zawodu psychologa w bardzo stymulującym środowisku akademickim, którego nigdzie indziej nie znajdziesz. Więcej informacji: www.psychology.pl.
   [ENG]
   WISP – the Warsaw International Studies in Psychology is a full 5-year master’s (in Polish: magister) program in psychology. We offer you the chance to experience a unique combination of personalized small-scale education in a very international environment. Current WISP students come from over 25 different countries, and mention this global mix as something they value very much.
   With only 150 students in the entire program, class sizes are small with on average 20 to 25 students. This makes it possible for you to interact with professors and other students personally. WISP students appreciate this personal, pleasant and interactive climate because it invites and stimulates them to be actively involved in classes and in the learning process in general, instead of being a passive listener in a large group. A good illustration of the personal approach at WISP is that professors and administrative staff typically know all students by their first name.
   Overall, about 120 professors are teaching at WISP, of whom nearly a third are visiting foreign professors, coming from countries like the USA, Canada, Germany, Switzerland, the Netherlands, the UK, France, Australia, Sweden, Austria, Israel, etc.
   Overall, WISP invites you to develop yourself and become a psychologist in a very stimulating academic environment that you may not find anywhere else. If you would like to know more about WISP and hear from our students directly, go visit www.psychology.pl
   SYLWETKA ABSOLWENTA:
   [PL]
   Nasi absolwenci dysponują wiedzą przydatną nie tylko w zawodzie psychologa, ale zdobywają również umiejętności i kompetencje przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej. Dyplom ukończenia studiów jest niezwykle ceniony wśród pracodawców. Otwiera przed absolwentami możliwość wyboru odpowiedniej i satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Studenci Wydziału Psychologii UW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: ośrodkach psychoterapii, ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych, policji, sądownictwie, poradniach psychologicznych i seksuologicznych, szpitalach, szkołach i innych ośrodkach edukacji, agencjach badawczych, reklamie, marketingu, działach HR, administracji publicznej, mediach, firmach szkoleniowych oraz działach planowania przestrzeni. 
   [ENG]
   Our graduates have knowledge useful not only in the profession of psychologist, but they also gain skills and competences useful in different areas. Our diploma is highly valued by employers. It gives our graduates a possibility to choose an appropriate and satisfactory career path. Graduates of the Faculty of Psychology find employment in psychotherapeutic centres, rehabilitation centres, resocialization centres, hospitals, schools and other educational institutions, research institutes, advertising, marketing, HR departments, public administration, media, consulting. Additionally, through everyday contact with students from all over the world, those who finished studies in English possess unique cultural competences more and more wanted on the international market.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   [PL]
   Procedura rekrutacyjna:
   1. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zestawu dokumentów, zarejestrowania się w systemie dla kandydatów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
   2. Wydział weźmie pod uwagę oceny maturalne kandydatów, a następnie zorganizuje dla nich rozmowy kwalifikacyjne, do których kandydaci będą zobowiązani przeczytać jedną książkę z listy podanej przez Wydział. W przypadku kandydatów z zagranicy, możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez telekonferencję.
   3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
   [ENG]
   The application procedure:
   1. You deliver (bring or send) to us some documents, register in our Internet system for candidates and pay the application fee.
   2. We look at your high school results and then organise an interview for you. For the interview, you prepare ONE book from the list which we publish on our website. In case of candidates from abroad, it is possible to conduct the interview via teleconference. 
   3. If you qualify, you will have to deliver some other documents.

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (1)

 • Kasia
  ocena

  Sprawdzałam propozycje kilku uczelni, rozmawiałam ze studentami i wniosek jest taki , warto tu studiować. Składam papiery na UW .

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia sądowa
 
Studia I stopnia:
KOGNITYWISTYKA
 
Studia II stopnia:
KOGNITYWISTYKA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia sądowa
PSYCHOLOGY - Warsaw International Studies in Psychology 
Specjalności:
 • Psychotherapy
 • Business Psychology
 • Experimental Social Psychology
 • Neuropsychology and Neuroscience

Podyplomowe

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM
PSYCHOLOGIA TRANSPORTU
TRENER UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH
COACHING W ORGANIZSACJI
PSYCHOLOGIA SĄDOWA
PSYCHOLOG I PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
PSYCHOLOGIA W WYCHOWANIU I NAUCZANIU DZIECKA
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRAKTYCE: TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH
DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA I JEGO RODZINY
REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Doktoranckie

PSYCHOLOGIA