• PSYCHOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Psychologia
   Wydział Psychologii UW jako jedyny wydział nauk psychologicznych poza pogłębioną wiedzą z psychologii ogólnej oferuje swoim studentom wiele, często unikatowych na skalę krajową specjalizacji, które przygotowują absolwenta do pracy zawodowej jako specjalisty od zachowania i funkcjonowania człowieka generalnie oraz w wyspecjalizowanych dziedzinach gospodarki: organizacji i efektywności pracy w przedsiębiorstwach, służbie zdrowia i systemie oświaty. Jest to możliwe, ponieważ absolwenci Wydziału Psychologii UW kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii - np. społecznej, ekonomicznej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego, neuropsychologii czy psychologii sądowej. Uzyskana wiedza psychologiczna może być przydatna we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Absolwent rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka. Dorobek współczesnej psychologii pozwala mu na udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemami natury emocjonalnej, interpersonalnej oraz na wspieranie rozwoju osobowego i zawodowego człowieka, jak i podnoszenie jakości życia jednostek i większych społeczności.
   Absolwenci nabywają szerokie spektrum umiejętności i kompetencji przydatnych nie tylko w zawodzie psychologa. Ich przygotowanie ma szerszy charakter, zdobywają bowiem metakompetencje zawodowe, jak np. analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji itp., przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej na różnych stanowiskach. Zdobywają także przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i społecznych i ich wdrażania. Studia na Wydziale Psychologii sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Wiele jest też zajęć z zakresu psychologii stosowanej, w ramach których są rozwijane konkretne umiejętności zawodowe w placówkach pozawydziałowych. Wydział posiada własne ośrodki terapeutyczne: dla dorosłych i pomocy dzieciom i młodzieży, w których studenci zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy klinicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   Rekrutacja przebiega w opraciu o wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów:

   1. Trzech na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   • język polski
   • język obcy nowożytny
   • matematyka

   2. Jednego przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym (w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne) lub podstawowym (w rekruacji na studia niestacjonarne) spośród następujących:

   • biologia
   • historia
   • wiedza o społeczeństwie
   • geografia
   • chemia
   • fizyka i astronomia/fizyka
   • filozofia
   • informatyka
   • język obcy nowożytny (inny niż wskazany jako obowiązkowy)
   • psychologia
   • antropologia
   • organizacja i zarządzaniae
   • ekonomia

   Do udziału w rekrutacji konieczna jest rejestracja na stronie www.irk.uw.edu.pl

   Terminy zapisów w systemie IRK: od 6 czerwca 2016 do 8 lipca 2016 do godziny 23:59:00

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • KOGNITYWISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Kognitywistyka
   Studia I stopnia
   Kognitywistyka UW to bezpłatne trzyletnie stacjonarne studia licencjackie. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc takie dziedziny jak psychologia, informatyka, filozofia czy neurobiologia. Program zajęć uwzględnia szeroki wybór kursów specjalizacyjnych, możliwość uczestniczenia w praktykach i projektach badawczych.
   Studia współprowadzone są przez Instytut Filozofii UW i Wydział Psychologii UW. 
   Więcej informacji na temat studiów I stopnia: http://kognitywistyka.uw.edu.pl/
   Studia II stopnia
   Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka trwają cztery semestry. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, jak i do absolwentów  innych kierunków i uczelni zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i  zdobyciem praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych stosowanych w kognitywistyce i naukach pokrewnych.
   Program studiów skupia się na dwóch obszarach badań empirycznych, tzw. „ścieżkach tematycznych”.
   1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują dogłębną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej – biologicznych), podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Uczą się też wykorzystywać nowe technologie do wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
   2. W ramach ścieżki obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące. Stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka i jego przetwarzania. 
   Obligatoryjne zajęcia wprowadzające i wybór jednej ze ścieżek zapewniają uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Jednocześnie zachowana zostaje duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów, pozwalająca również zainteresowanym na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.
   Unikalną cechą programu tych studiów jest nacisk kładziony na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii.
   SYLWETKA ABSOLWENTA:
   Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i analizy danych. Szczególną wagę przykłada się do praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy (psychologicznej, informatycznej, metodologicznej, językoznawczej). 
   Studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój, czy wspomagających osoby niepełnosprawne.
   Ścieżki zawodowe absolwentów Kognitywistyki to np. zawody związane z gromadzeniem, analizą i prezentacją danych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, twórcy poznawczo zoptymalizowanych stron internetowych, specjaliści ds. komputerowego przetwarzania języka naturalnego, metodycy nauczania języków obcych, architekci informacji (User Experience Designer, UX Designer) i wiele innych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 6 czerwca 2016 www.irk.uw.edu.pl
    


   Studia I stopnia

   Studia kognitywistyczne mają interdyscyplinarny charakter. Dlatego przy rekrutacji będą brane pod uwagę zarówno wyniki matury z matematyki, osiągnięcia językowe, jak i wyniki z wybranych przez kandydata przedmiotów. 
   Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 6 czerwca 2016 www.irk.uw.edu.pl 


   Studia II stopnia

   O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydaci mają do wyboru jedną z dwóch ścieżek rekrutacyjnych.
   I. Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów
   II. Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego
   Terminy:
   6.06 – 8.07.2016: Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów www.irk.uw.edu.pl 
   11.07.2016: egzamin
   15.07.2016: ogłoszenie wyników
   18.07 – 22.07.2016: przyjmowanie dokumentów

  • PSYCHOLOGIA - STUDIA DOKTORANCKIE REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - studia doktoranckie na kierunku Psychologia
   Osoba dysponuje pogłębioną wiedzą z psychologii i metodologii badań empirycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    

   Studia doktoranckie

    

   a) ścieżka I
   1. Projekt
   Kryteria oceny projektów badawczych składanych przez kandydatów na studia doktoranckie:
   a) jasność sposobu sformułowania celu badania i postawionych hipotez 0-4 punktów,
   b) nowatorstwo/oryginalność problematyki i/lub metodologii badań 0-4 punktów,
   c) poprawność metodologiczna projektu (trafność doboru metod, oprawność proponowanych analiz statystycznych) 0-4 punktów,
   d) dojrzałość wywodu teoretycznego i uzasadnienia problemu badania, osadzenie problemu w dotychczasowym dorobku dziedziny 0-4 punktów,
   e) znaczenie problemu dla teorii/praktyki 0-4 punktów,
   Ogólna punktacja 0-20 punktów.
   2. Dorobek
   Kryteria oceny dotychczasowego dorobku kandydata
   Komisja bierze pod uwagę wszystkie osiągnięcia kandydata, które mogą być predyktorem jego przyszłych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych.
   a) publikacje lub (w przypadku świeżych absolwentów) prace złożone do druku 0-2 punktów,
   b) wystąpienia na konferencjach naukowych, w tym również konferencjach studenckich 0-2 punktów, 
   c) uczestnictwo (udokumentowane) w programach badawczych, Opracowanie narzędzi badawczych, programów eksperymentalnych i innych programów pomocnych w prowadzeniu badań, analizie wyników, a także działalności dydaktycznej 0-2 punktów, 
   d) średnia ocen ze studiów 0-2 punktów, 
   e) inne formy udokumentowanej aktywności naukowej (np. działalność praktyczna, organizacyjna, organizacja konferencji, działalność w kole naukowym, znajomość języków obcych itd.) 0-2 punktów,
   Ogólna punktacja 0-10 punktów.
   3. Rozmowa kwalifikacyjna 
   Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyjaśnienie ewentualnych niejasności projektu czy też jego uzupełnienie, zorientowanie się w dojrzałości naukowej kandydata, jego rozeznaniu w podejmowanej problematyce oraz w szerszej tematyce, w której osadzony jest projekt, jak również wyrobieniu sobie ogólnego wrażenia o kandydacie. Każdy z członków Komisji dokonuje punktacji wyniku rozmowy na skali 0-10.
   4. Dodatkowe informacje o kandydacie 
   W przypadku trudności podjęcia decyzji co do ostatecznego wyboru kandydatów pod uwagę bierze się następujące kryteria: 
   a) dyplom (zwykły czy z wyróżnieniem), czy zrobiony w terminie, 
   b) liczba dyplomów (kierunków studiów, które ukończył badany), 
   c) opinie o kandydacie i listy rekomendacyjne, 
   d) inne dane zaczerpnięte z CV.
   Ogólna maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 40 punktów. 
   b) ścieżka II:
   Kryteria oceny kandydatów są określane w ogłoszeniu o otwarciu konkursu i mogą być zależne od wymagań zewnętrznych instytucji finansujących stypendium doktoranckie. W skład Komisji Konkursowej oceniającej kandydatów wchodzą przewodniczący komisji konkursowej na studia doktoranckie (rekrutacja otwarta) oraz przynajmniej dwóch jej członków.

  • PSYCHOLOGY - WARSAW INTERNATIONAL STUDIES IN PSYCHOLOGY REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Psychology - Warsaw International Studies in Psychology
   OPIS KIERUNKU
   [PL]
   WISP – Warsaw International Studies in Psychology, to pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne w języku angielskim. Oferujemy unikalny, spersonalizowany program zajęć w małych grupach w bardzo międzynarodowym środowisku. Spotkasz studentów z ponad 25 różnych krajów, ponieważ nasz program to nie tylko studia po angielsku dla polskich studentów, ale coś, co przyciąga kandydatów z całej Europy i spoza niej.
   Na wszystkich latach studiów jest w sumie mniej niż 150 studentów, więc grupy są małe i przeciętnie liczą 20-25 osób. Umożliwia to osobisty kontakt z wykładowcami, co daje wiele możliwości rozwoju osobistego. Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni znają imiona studentów, co stwarza miłą i produktywną atmosferę.
   Około 120 wykładowców jest związanych z WISP, a ok. 30% z nich to zagraniczni wykładowcy goszczący, przyjeżdżający z takich krajów jak USA, Kanada, Niemcy, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Szwecja, Hiszpania, Austria, Izrael, Włochy itd.
   Podsumowując, WISP oferuje możliwość rozwoju i zdobycia zawodu psychologa w bardzo stymulującym środowisku akademickim, którego nigdzie indziej nie znajdziesz. Więcej informacji: www.psychology.pl.
   [ENG]
   WISP – the Warsaw International Studies in Psychology is a full 5-year master’s (in Polish: magister) program in psychology. We offer you the chance to experience a unique combination of personalized small-scale education in a very international environment. Current WISP students come from over 25 different countries, and mention this global mix as something they value very much.
   With only 150 students in the entire program, class sizes are small with on average 20 to 25 students. This makes it possible for you to interact with professors and other students personally. WISP students appreciate this personal, pleasant and interactive climate because it invites and stimulates them to be actively involved in classes and in the learning process in general, instead of being a passive listener in a large group. A good illustration of the personal approach at WISP is that professors and administrative staff typically know all students by their first name.
   Overall, about 120 professors are teaching at WISP, of whom nearly a third are visiting foreign professors, coming from countries like the USA, Canada, Germany, Switzerland, the Netherlands, the UK, France, Australia, Sweden, Austria, Israel, etc.
   Overall, WISP invites you to develop yourself and become a psychologist in a very stimulating academic environment that you may not find anywhere else. If you would like to know more about WISP and hear from our students directly, go visit www.psychology.pl
   SYLWETKA ABSOLWENTA:
   [PL]
   Nasi absolwenci dysponują wiedzą przydatną nie tylko w zawodzie psychologa, ale zdobywają również umiejętności i kompetencje przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej. Dyplom ukończenia studiów jest niezwykle ceniony wśród pracodawców. Otwiera przed absolwentami możliwość wyboru odpowiedniej i satysfakcjonującej ścieżki zawodowej. Studenci Wydziału Psychologii UW mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: ośrodkach psychoterapii, ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych, policji, sądownictwie, poradniach psychologicznych i seksuologicznych, szpitalach, szkołach i innych ośrodkach edukacji, agencjach badawczych, reklamie, marketingu, działach HR, administracji publicznej, mediach, firmach szkoleniowych oraz działach planowania przestrzeni. 
   [ENG]
   Our graduates have knowledge useful not only in the profession of psychologist, but they also gain skills and competences useful in different areas. Our diploma is highly valued by employers. It gives our graduates a possibility to choose an appropriate and satisfactory career path. Graduates of the Faculty of Psychology find employment in psychotherapeutic centres, rehabilitation centres, resocialization centres, hospitals, schools and other educational institutions, research institutes, advertising, marketing, HR departments, public administration, media, consulting. Additionally, through everyday contact with students from all over the world, those who finished studies in English possess unique cultural competences more and more wanted on the international market.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   [PL]
   Procedura rekrutacyjna:
   1. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zestawu dokumentów, zarejestrowania się w systemie dla kandydatów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
   2. Wydział weźmie pod uwagę oceny maturalne kandydatów, a następnie zorganizuje dla nich rozmowy kwalifikacyjne, do których kandydaci będą zobowiązani przeczytać jedną książkę z listy podanej przez Wydział. W przypadku kandydatów z zagranicy, możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez telekonferencję.
   3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poproszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
   [ENG]
   The application procedure:
   1. You deliver (bring or send) to us some documents, register in our Internet system for candidates and pay the application fee.
   2. We look at your high school results and then organise an interview for you. For the interview, you prepare ONE book from the list which we publish on our website. In case of candidates from abroad, it is possible to conduct the interview via teleconference. 
   3. If you qualify, you will have to deliver some other documents.

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (1)

 • Kasia
  ocena

  Sprawdzałam propozycje kilku uczelni, rozmawiałam ze studentami i wniosek jest taki , warto tu studiować. Składam papiery na UW .

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia sądowa
 
Studia I stopnia:
KOGNITYWISTYKA
 
Studia II stopnia:
KOGNITYWISTYKA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Psychologia ekonomiczna
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia środowiskowa
 • Psychologia sądowa
PSYCHOLOGY - Warsaw International Studies in Psychology 
Specjalności:
 • Psychotherapy
 • Business Psychology
 • Experimental Social Psychology
 • Neuropsychology and Neuroscience

Podyplomowe

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM
PSYCHOLOGIA TRANSPORTU
TRENER UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH
COACHING W ORGANIZSACJI
PSYCHOLOGIA SĄDOWA
PSYCHOLOG I PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE
PSYCHOLOGIA W WYCHOWANIU I NAUCZANIU DZIECKA
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRAKTYCE: TRENER UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH
DIAGNOZA KLINICZNA DZIECKA I JEGO RODZINY
REHABILITACJA DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI

Doktoranckie

PSYCHOLOGIA