• BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI REKRUTACJA

   Uczlenie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo żywności
   Jest to kierunek nowy, unikatowy, który został uruchomiony w roku akademickim 2013/2014 w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Bezpieczeństwo jest obecnie najważniejszym atrybutem żywności. Każdy produkt spożywczy niezależnie od jego ceny musi być bezpieczny.
   Bezpieczeństwo żywności to kierunek interdyscyplinarny związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi. Łączy wiedzę i umiejętności kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, ogrodnictwo, weterynaria i towaroznawstwo. W programie kształcenia znalazły się również zagadnienia z kierunków rolnictwo oraz zootechnika. 
   Absolwenci posiadają wiedzę z chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym. Potrafią identyfikować zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności; rozumieją zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem. Znają zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych, jak również monitoringu zagrożeń. Potrafią dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Znają zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej, a także podstawy prawa żywnościowego UE i RP, zakres działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority). Są przygotowani do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i genotoksycznych w żywności. Znają zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

   Zachęcamy do kontynuowania studiów na 2 stopniu na kierunkach Technologia żywności i żywienie człowieka lub Towaroznawstwo i skorzystania z bogatej oferty specjalizacji. Taka kontynuacja na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności nie wymaga uzupełniania różnic programowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • biologia lub chemia lub matematyka

    

  • TOWAROZNAWSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Towaroznawstwo
   Towaroznawstwo to kierunek interdyscyplinarny, łączący nauki ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne.  Dzięki bardzo zróżnicowanemu programu kształcenia ukończenie towaroznawstwa otwiera wiele dróg rozwoju zawodowego.
   Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze) oraz czynników determinujących ich jakość. Studenci uczą się zarówno zarządzać produktem, jak i wykorzystywać techniki  mikro- i makroekonomii oraz marketingu. 
   Absolwenci potrafią pracować w zespole, znają zasady kierowania zespołami ludzkimi, potrafią zakładać i prowadzić małe i średnie firmy. Ponadto są przygotowani do kształtowania jakości produktów przez ich projektowanie i technologię wytwarzania oraz do ochrony i kontroli jakości produktów. Posiadają także wiedzę z zakresu zarządzania, prognozowania i funkcjonowania gospodarki rynkowej. 
   W programie studiów m.in.:
   studia I stopnia: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, biochemia, mikrobiologia, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, grafika inżynierska, podstawy marketingu, towaroznawstwo w produkcji pierwotnej i przetwarzaniu żywności, logistyka, instrumentalne metody oceny produktów, technika komputerowa w obrocie towarowym, zarządzanie jakością.
   studia II stopnia: determinanty jakości wyrobów, polityka rolna i żywnościowa, statystyczna kontrola procesów, zarządzanie produktem, towaroznawstwo przemysłowe, środki do produkcji rolniczej i zwierzęcej, standaryzacja i normalizacja, techniki komunikacji i negocjacji, giełdy towarowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujęce przedmioty maturalne:
   • biologia albo chemia albo matematyka


   Studia II stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę:
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków: towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności;
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków: żywienie człowieka i ocena żywności, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student
   • zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Technologia żywności i żywienia 
   Technologia żywności i żywienie człowieka to kierunek związany z naukami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi; kształcenie obejmuje podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka, znajomość inżynierii żywności i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, chemicznych, biologicznych i fizycznych przemian w procesach przetwarzania i utrwalania żywności, kształtowania jakości produktów spożywczych, metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i produktów żywnościowych
   ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
   studia I stopnia: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, biochemia, chemia żywności, analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia techniczna i żywności, ogólna i kierunkowe technologie żywności, maszynoznawstwo, inżynieria procesowa, żywienie człowieka z toksykologią, projektowanie produktu, prawo żywnościowe, marketing żywności, projektowanie zakładów przemysłu spożywczego, opakowania żywności, dietetyka studia II stopnia: współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu, wykorzystanie informatyki i statystyki do opracowania wyników badań naukowych, komunikacja społeczna, technologie specjalizacyjne w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: biotechnologii i mikrobiologii żywności, biotechnologii mleka, inżynierii żywności i organizacji produkcji, oceny jakości żywności, technologii i oceny mięsa, technologii i oceny owoców i warzyw, technologii i oceny tłuszczów i koncentratów spożywczych, technologii i oceny zbóż
   SYLWETKA ABSOLWENTA
   absolwenci I stopnia posiadają wiedzę w zakresie technologii żywności i nauk żywieniowych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji procesu produkcyjnego, zarządzania produkcją, a także aktywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołem ludzkim absolwenci II stopnia mają zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania, magazynowania i dystrybucji żywności, projektowania produktu, procesu technologicznego i produkcyjnego, opakowań – zarówno produktów tradycyjnych, jak i nowoczesnych, takich jak: żywność funkcjonalna, wygodna, etniczna, regionalna, posiadają zdolność pracy na stanowiskach kierowniczych oraz prowadzenia badań i szkoleń pracowników
   PERSPEKTYWY ZAWODOWE
   absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach różnych branż przemysłu spożywczego, instytutach naukowych i badawczo-rozwojowych, laboratoriach i instytucjach kontrolnych, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, w placówkach upowszechniających wiedzę, w firmach doradczych i audytujących oraz w innych instytucjach łańcucha żywnościowego.
   Na drugim stopniu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w następujących zagadnieniach: 
   • biotechnologia i mikrobiologia żywności,
   • biotechnologia mleka,
   • inżynieria żywności i organizacja produkcji,
   • ocena jakości żywności
   • technologia i ocena mięsa,
   • technologia i ocena owoców i warzyw,
   • technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych,
   • technologia i ocena zbóż.
   Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy. Program studiów zawiera m.in. następujące zagadnienia:
   • przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie żywności,
   • maszynoznawstwo oraz inżynierię procesową i organizację produkcji,
   • kompleksową ocenę jakości surowców i produktów spożywczych,
   • poznanie i interpretację procesów chemicznych, biochemicznych i fizycznych towarzyszących przetwarzaniu i przechowywaniu żywności,
   • kształtowanie jakości przetwarzanej żywności,
   • eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
   • zasady prawidłowego żywienia,
   • marketing żywności i zarządzanie zasobami ludzkimi.
   Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom rozwijanie indywidualnych zainteresowań. W czasie studiów studenci odbywają ciekawe krajowe lub zagraniczne praktyki zawodowe oraz mają możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych  - np. na temat biotechnologii i mikrobiologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji, technologii i oceny różnych produktów spożywczych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • biologia lub chemia lub matematyka

    


   Studia II stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienia brane są pod uwagę:

   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka;
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków: bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, który jest granicą dopuszczalnej rozbieżności;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
TOWAROZNASTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 
Studia II stopnia:
TOWAROZNASTWO
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM
PODSTAWY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI