• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Automatyka i robotyka
   Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, przebiegi procesów technologicznych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków, itp. Umiejętności analizy i projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzań przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów.
   Absolwent potrafi:
   • Analizować i implementować programy w C, C++ i wykorzystywać: mechanizmy współbieżności, komunikacji i synchronizacji procesów oraz tworzyć systemy baz danych.
   • ƒƒStosować algorytmy do rozwiązania problemów optymalizacji dyskretnych i ciągłych procesów produkcyjnych, korzystając ze struktur danych, algorytmów i metod sztucznej inteligencji.
   • ƒƒAnalizować kinematykę i dynamikę robotów, obsługiwać, programować i eksploatować roboty przemysłowe i usługowe, stosować algorytmy planowania ruchu i sterowania robotów zdolnych do samodzielnego działania w zmieniającym się otoczeniu (roboty autonomiczne, inteligentne).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Elektronika
   Kierunek Elektronika na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej zapewnia studentom wykształcenie obejmujące szerokie spektrum zagadnień decydujących o postępie technicznym i mających wpływ na kierunki rozwoju współczesnej cywilizacji. Na pierwszych dwóch latach studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw inżynierii elektronicznej, a także wybranych zagadnień z telekomunikacji, informatyki i automatyki. W szczególności zdobywają wiedzę na temat podstaw elektromagnetyzmu, umiejętności z zakresu budowy i działania elementów, układów i urządzeń elektronicznych, jak również techniki analogowej, cyfrowej oraz mikroprocesorowej. Na tej podstawie mogą specjalizować się w konstruowaniu aparatury elektronicznej, w tym aparatury optoelektronicznej i medycznej, metodach akwizycji danych pomiarowych oraz zastosowaniach techniki mikroprocesorowej; w zagadnieniach inżynierii akustycznej: realizacji nagrań dźwiękowych, techniki nagłośnienia przestrzeni otwartych i pomieszczeń, techniki ultradźwiękowej, walki z hałasem i akustyki mowy; oraz w zastosowaniu komputerów w różnych działach techniki: do obliczeń inżynierskich, sterowania urządzeniami i systemami, konstruowania i zarządzania bazami danych oraz sieciami komputerowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka
   Na kierunku Informatyka kształceni są specjaliści w zakresie budowy i eksploatacji komputerów i mikrokomputerów, inżynierii oprogramowania, projektowania, zarządzania i utrzymywania systemów informatycznych, baz i hurtowni danych, systemów komputerowych i mikroprocesorowych, systemów transmisji danych, budowy i eksploatacji sieci komputerowych oraz zastosowań informatyki w medycynie i różnych dziedzinach techniki.
   Absolwent potrafi:
   • ƒZarządzać, konfigurować i projektować bezpieczne usługi internetowe.
   • ƒƒTworzyć zaawansowane aplikacje komputerowe, w tym programy współbieżne i rozproszone oraz systemy wbudowane.
   • Programować i administrować systemami operacyjnymi.
   • Projektować i eksploatować sieci komputerowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka lub informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Teleinformatyka
   Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych, zwanych też sieciami teleinformatycznymi. Postępująca informatyzacja systemów telekomunikacyjnych z jednej strony i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych z drugiej strony, wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce i zastosowań informatyki w telekomunikacji – czyli specjalistów w zakresie teleinformatyki. Nowy kierunek, unikatowy w skali kraju, został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów – łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z informatyki z wiedzą o telekomunikacji. Kształcenie obejmuje m.in.: inżynierię internetową, bazy danych, sieci teleinformatyczne, których końcowymi odbiorcami danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek, sieci multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych, prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business i m-business).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Telekomunikacja
   Na kierunku Telekomunikacja kształceni są specjaliści z zakresu telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych i mobilnych oraz multimediów w telekomunikacji. Obecnie sieci telekomunikacyjne stanowią połączenie zaawansowanych rozwiązań służących do przesyłania informacji na odległość z aplikacjami umożliwiającymi realizację tzw. usług multimedialnych. Dlatego też często sieci te nazywa się teleinformatycznymi. Studenci nabywają wiedzę dotyczącą podstaw telekomunikacji i miernictwa telekomunikacyjnego, technik kodowania i modulacji oraz analizy i przetwarzania sygnałów oraz implementacji tych technik w układach mikroprocesorowych. Poznają tajniki propagacji fal elektromagnetycznych oraz zasady projektowania anten, zapoznają się z najnowszymi metodami tworzenia i przekazu multimedialnych treści wizyjnych i dźwiękowych, strukturą i zasadami działania przewodowych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik internetowych oraz metodami zarządzania, eksploatacji i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z użytkowaniem i bezpieczeństwem sieci telekomunikacyjnych. Absolwenci kierunku Telekomunikacja są przygotowani do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik przetwarzania sygnałów obrazu i dźwięku. Posiadają zarówno umiejętności podejmowania samodzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespołowej, jak i kierowania zespołami ludzkimi. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych z szeroko pojętą telekomunikacją oraz z teleinformatyką, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach badawczych. Mogą znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny i informatyczny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, przy eksploatacji i serwisie sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język angielski
   • Matematyka
   • Fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Telekomunikacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Komputerowe sieci sterowania
 • Komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • Robotyka
 • Systemy informatyczne w automatyce
 • Technologie informacyjne w systemach automatyki
ELEKTRONIKA
Specjalności:
 • Aparatura elektroniczna
 • Inżynieria akustyczna
 • Zastosowania inżynierii komputerowej w technice
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Inżynieria internetowa
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Systemy i sieci komputerowe
 • Systemy informatyki w medycynie
INŻYNIERIA ELEKTRONICZNA I KOMPUTEROWA
TELEINFORMATYKA
Specjalności:
 • Projektowanie sieci teleinformatycznych
 • Utrzymanie sieci teleinformatycznych
TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Multimedia w telekomunikacji
 • Sieci teleinformatyczne
 • Telekomunikacja mobilna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Multimedia w telekomunikacji
 • Sieci teleinformatyczne
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Systemy automatyki i robotyki
 • Systemy informatyczne w automatyce i robotyce
ELEKTRONIKA
Specjalności:
 • Akustyka
 • Aparatura elektroniczna
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Inżynieria systemów internetowych
 • Systemy i sieci komputerowe
TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Teleinformatyczne sieci mobilne
 • Teleinformatyka i multimedia