• ANALITYKA GOSPODARCZA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Analityka gospodarcza
   Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych. Studia przeznaczone są zwłaszcza dla przyszłych analityków, zajmujących się prowadzeniem badań statystyczno-ekonometrycznych z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Celem studiów jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowania, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych, a także prognozowania w obszarze danych biznesowych, regionalnych danych społeczno-gospodarczych oraz danych makroekonomicznych. Absolwent może podjąć pracę w różnych podmiotach i instytucjach rynku finansowego, komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych, wywiadowniach gospodarczych.
   Oferta specjalności:
   • Analityk rynku,
   • Analityk decyzji biznesowych.
   Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:
   • analityk,
   • specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu,
   • specjalista ds. reklamy, sprzedaży, finansów,
   • kierownik działu,
   • członek zarządu,
   • kierownik przedsiębiorstwa,
   • analityk rynku pracy,
   • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego,
   • specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi,
   • analityk, specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
   • analityk, doradca finansowy (gospodarczy).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Finanse i rachunkowość
   Studia na I stopniu kierunku Finanse i rachunkowość ukierunkowane są na przekazanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz wykształcenie umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Oferowanych jest sześć specjalności, które poszerzają wiedzę i umiejętności z obszarów rachunkowości i finansów. Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W uznaniu tej oceny kierunek ten otrzymał specjalną dotację MNiSW jako kierunek spełniający kryteria projakościowe. Tym samym znalazł się w gronie 25 najlepiej ocenionych kierunków w Polsce. W grupie tej są tylko trzy kierunki ekonomiczne – jeden na naszej uczelni (FiR), drugi w Szkole Głównej Handlowej (FiR) i trzeci w Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie).
   Oferta specjalności:
   • Rachunkowość i auditing,
   • Rachunkowość i podatki,
   • Rynek finansowy,
   • Zarządzanie finansami,
   • Bankowość i ubezpieczenia,
   • Finanse i rachunkowość – program zaawansowany (tylko studia stacjonarne).
   Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:
   • księgowy,
   • doradca podatkowy,
   • audytor,
   • controller,
   • specjalista ds. rachunkowości zarządczej.
   • Studia prowadzone są także w języku angielskim
   • Bachelor Studies in Finance
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowośći brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA W BIZNESIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Informatyka w biznesie
   Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w zarządzaniu i biznesie. Poza wiedzą teoretyczną związaną z nowoczesnymi formami organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania metod i narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań na stanowisku informatyka biznesu. W ramach kierunku prowadzone są dwie specjalności. Pierwsza z nich Technologie informacyjne w MSP ukierunkowana jest na kształcenie specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Absolwent będzie posiadał umiejętności rozwiązywania problemów związanych z analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów informacyjnych w MSP, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla MSP, pracy indywidualnej, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Druga specjalność, Systemy informacyjne w korporacjach kształci specjalistów z zakresu informatyki ekonomicznej dla dużych korporacji. Absolwent będzie posiadał umiejętności rozwiązywania problemów związanych z analizą, projektowaniem i wdrażaniem korporacyjnych systemów informacyjnych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) specyficznych dla korporacji, pracy w dużym zespole projektowym, komunikowania, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy.
   Oferta specjalności:
   • Technologie informacyjne w MSP,
   • Systemy informacyjne w korporacjach.

   ​​Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

   • analityk i projektant systemów informatycznych,
   • administrator baz danych,
   • specjalista z zakresu e-biznesu, bezpieczeństwa i marketingu informatycznego.
   Studia prowadzone są także w języku angielskim - Business Informatics
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Logistyka
   Studia na kierunku Logistyka są realizowane na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Program kierunku ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.
   Oferta specjalności:
   • Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
   • Logistyka w handlu i usługach.

   Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

   • specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach,
   • funkcjonalnych podmiotów gospodarczych,
   • kierownik, pracownik działu przedsiębiorstwa wymagającego,
   • kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji,
   • zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania),
   • pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie
   Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi. Absolwent kierunku posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest on przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami oraz projektami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. W ramach kierunku znajdują się przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu organizacjami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych zarówno przy pracy w przedsiębiorstwie, jak i prowadzeniu własnego biznesu. Zajęcia prowadzone są z nastawieniem na wysoki poziom interaktywności. Absolwent posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
   Oferta specjalności:
   • Team Leader,
   • Logistyka,
   • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • Przedsiębiorczość w biznesie,
   • Menedżer kreatywny,
   • Zarządzanie projektami.

   Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach:

   • specjalista organizacji i zarządzania,
   • menadżer/kierownik średniego szczebla zarządzania
   • w praktycznie wszystkich obszarach działania przedsiębiorstw,
   • w tym w szczególności w obszarach: zarządzania
   • kadrami, logistyce, marketingu, zarządzania produkcją,
   • zarządzania pracą, czy zarządzania projektami.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
Specjalności:
 • Analityk rynku
 • Analityk decyzji biznesowych
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Rachunkowość i auditing
 • Rachunkowość i podatki
 • Rynek finansowy
 • Zarządzanie finansami
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse i rachunkowość – program zaawansowany
INFORMATYKA W BIZNESIE
Specjalności:
 • Technologie informacyjne w MSP
 • Systemy informacyjne w korporacjach
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Team Leader
 • Logistyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w biznesie
 • Menedżer kreatywny
 • Zarządzanie projektami
 
Studia II stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Doradca finansowy
 • Menedżer finansowy
 • Rynek nieruchomości
 • Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Audyt finansowy i podatkowy
 • Rachunkowość korporacji
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Bankowość
INFORMATYKA W BIZNESIE
Specjalności:
 • Menedżer systemów informacyjnych i IT
 • Menedżer wiedzy
 • Specjalista e-biznesu
 • Ekspert IT w finansach
BUSINESS INFORMATICS studia w języku angielskim
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Lean Manager
 • Project Management
 • Zarządzanie strategiczne
 • Logistyka menedżerska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
Specjalności:
 • Analityk rynku
 • Analityk decyzji biznesowych
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Rachunkowość i auditing
 • Rachunkowość i podatki
 • Rynek finansowy
 • Zarządzanie finansami
 • Bankowość i ubezpieczenia
INFORMATYKA W BIZNESIE
Specjalności:
 • Technologie informacyjne w MSP
 • Systemy informacyjne w korporacjach
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Logistyka w handlu i usługach
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Team Leader
 • Logistyka
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w biznesie
 • Menedżer kreatywny
 • Zarządzanie projektami
 
Studia II stopnia:
ANALITYKA GOSPODARCZA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Doradca finansowy
 • Menedżer finansowy
 • Rynek nieruchomości
 • Analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Audyt finansowy i podatkowy
 • Rachunkowość korporacji
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Bankowość i ubezpieczenia II
INFORMATYKA W BIZNESIE
Specjalności:
 • Menedżer systemów informacyjnych i IT
 • Menedżer wiedzy
 • Specjalista e-biznesu
 • Ekspert IT w finansach
BUSINESS INFORMATICS studia w języku angielskim
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Menedżer ds. logistyki
 • Menedżer ds. łańcucha dostaw
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Lean Manager
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Business Administration-specjalność w języku angielskim