• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Ekonomia
   Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy ekonomicznej oraz nauk pokrewnych realizującej zagadnienia z zakresu: mikroekonomii i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki społecznej i gospodarczej, finansów i rachunkowości, zarządzania, analizy ekonomicznej, prawa, matematyki, technologii informacyjnych, statystyki, ekonometrii, a także z przedmiotami specjalizacyjnymi oraz fakultatywnymi. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez wybór specjalności oferowanych na kierunku Ekonomia. Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Głównym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania zadań i funkcji związanych z projektowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz kształtowaniem rozwoju społeczno – gospodarczego na poziomie miast i gmin, województw, kraju i w układzie międzynarodowym. W toku studiów dowiesz się jak:
   • zaplanować rozmieszczenie obiektów i terenów w przestrzeni
   • budować atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną miast, gmin i regionów
   • kształtować dobre warunki życia i zamieszkania
   • zarządzać i gospodarować nieruchomościami
   • kształtować atrakcyjność terenów wypoczynkowych i turystycznych
   • gospodarować majątkiem i budżetem jednostek samorządowych
   • racjonalizować wykorzystanie zasobów w rozwoju miast, gmin, regionów
   • budować i wykorzystywać system informacji o terenach GIS
   • sprawić żeby miasto było inteligentne i zrównoważone
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Logistyka
   Studiując logistykę, zdobywa się wiedzę i umiejętności w jednej z najistotniejszych dyscyplin praktycznych we współczesnej ekonomii i naukach o zarządzaniu, która przy tym jest jedną  z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż gospodarki w skali międzynarodowej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu zarządzania działalnością logistyczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, sterowania przepływami towarów i informacji, funkcjonowania łańcuchów dostaw, inżynierii systemów i analizy systemowej, marketingu, zarządzania produkcją i usługami, infrastruktury logistycznej, zarządzania jakością oraz projektowania procesów.  Właściwe przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka student uzyskuje również dzięki odpowiednio opracowanym i przedstawionym treściom kształcenia z przedmiotów podstawowych – matematyki, statystyki, ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości oraz prawa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Zarządzanie
   W trakcie studiów student zapoznaje się z dziedziną nauk o zarządzaniu ze szczególnym uwzględnieniem teorii organizacji i zarządzania, w tym zarządzania jakością, zasobami ludzkimi. Jednocześnie uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości, prawa. Jako przygotowanie do podejmowania decyzji student zdobywa umiejętności z zakresu metod i technik analizy sytuacji przedsiębiorstwa (statystyka, ekonometria  i matematyka, technologia informacyjna). Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, student ma do wyboru profil bardziej zorientowany na zarządzanie usługami (zarządzanie w turystyce), przedsiębiorstwami produkcyjno-handlowymi (zarządzanie marketingowe) lub  innymi organizacjami (zarządzanie kapitałem społecznym) z dostosowanym układem przedmiotów specjalistycznych oraz fakultatywnych. Studenci mają możliwość pozyskiwania i rozwijania wiedzy ekonomicznej oraz uzyskania certyfikatu EBC*L w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym istniejącym na naszym Wydziale. Międzynarodowy certyfikat umiejętności gospodarczych, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej i jest uznawany w większości krajów europejskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
LOGISTYKA
ZARZĄDZANIE
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Systemy i procesy logistyczne
 • Ekonomia menedżerska
 • Polityka społeczna
 • Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie kapitałem społecznym

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
LOGISTYKA
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Systemy i procesy logistyczne
 • Ekonomia menedżerska
 • Polityka społeczna
 • Zarządzanie gospodarką miejską i regionalną
 • Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie w turystyce
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie kapitałem społecznym