• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Architektura krajobrazu
   Studia na kierunku Architektura Krajobrazu I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera architekta krajobrazu. Tytuł zawodowy inżyniera otrzymywany przez absolwenta jest dokumentem zaświadczającym o nabyciu wiedzy i umiejętności (w tym kompetencji inżynierskich), pozwalających kształtować obiekty architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, biologicznymi i estetycznymi.  Jest to kierunek jednoobszarowy, przyporządkowany do obszaru nauk przyrodniczych, z uwzględnieniem pojedynczych efektów kształcenia z obszaru nauk technicznych, rolniczych i obszaru sztuki. Taka lokalizacja kierunku ma swoje uzasadnienie merytoryczne i organizacyjne, pozwala bowiem zrealizować zasadnicze aspekty kształcenia oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Daje przy tym możliwości poznania struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego (w tym cech, funkcji i kształtowania krajobrazu) w ekosystemach „naturalnych” oraz sztucznych - utworzonych przez człowieka, w celu zabezpieczenia jego potrzeb.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia, geografia lub matematyka
   • Historia sztuki lub język obcy

   Przeprowadzony będzie także konkurs prac plastycznych. Ocena predyspozycji plastycznych będzie dokonana w oparciu o 5 wykonanych samodzielnie prac plastycznych o tematyce natura, pejzaż, wnętrza parków i ogrodów w dowolnej technice: np. prace rysunkowe (ołówek lub kredka), prace malarskie (akwarela), które kandydat dostarcza w teczce przed ostatnim dniem rejestracji. Prace plastyczne dostarczane jako warunek rekrutacyjny powinny mieć wymiary co najmniej 50x70 cm (można dostarczyć również swoje szkice).

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Biologia
   Podczas studiów student zapozna się z podstawami wiedzy biologicznej z zakresu zoologii, botaniki, mikrobiologii i biotechnologii, paleontologii, fizjologii organizmów zwierzęcych i roślinnych. Będzie miał także możliwość uszczegółowienia oraz pogłębienia swojej wiedzy poprzez udział w wielu zajęciach praktycznych. Są to przede wszystkim praktyki i obozy terenowe oraz praktyki w takich miejscach, jak: różnego typu laboratoria i placówki naukowe, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, czy wykopaliska paleontologiczne. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 3 lata (6 semestrów) i umożliwiają po ukończeniu studiów, napisaniu i obronie pracy dyplomowej uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. W programie studiów uwzględniono bloki przedmiotowe z zakresu nauk biologicznych (np. botanika, zoologia, ekologia roślin i zwierząt, mikrobiologia, anatomia człowieka, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, ewolucjonizm, biologia komórki), interdyscyplinarnych (np. biotechnologia, bioindykacja), nauk chemicznych (np. chemia ogólna, bioorganiczna, biochemia), nauk związanych z ochroną środowiska (np. hydrobiologia, gleboznawstwo), nauk matematyczno-fizycznych (np. matematyka, statystyka i modelowanie zjawisk przyrodniczych, fizyka). Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów: zoologia kręgowców i bezkręgowców, botanika ogólna i systematyczna, ewolucjonizm, podstawy systematyki organizmów, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia roślin i zwierząt, fitosocjologia, ochrona przyrody i biologia konserwatorska, ochrona środowiska, paleobiologia, mikrobiologia, genetyka i biotechnologia. Kierunek Biologia posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie jakości kształcenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: j. obcy, informatyka, matematyka, chemia lub fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Biotechnologia
   Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Program studiów obejmuje 180 punktów ECTS w toku 6 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, hodowli tkankowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: biologii, chemii, informatyki, matematyki, fizyki i języka obcego

    

   Dowiedz się więcej

    

  • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Edukacja techniczno-informatyczna
   Absolwent studiów inżynierskich uzyska szeroko profilowaną wiedzę i kompetencje w zakresie naukowych dyscyplin podstawowych i kierunkowych – ścisłych i techniczno-informatycznych niezbędnych do prowadzenia działalności inżynieryjno – badawczej, twórczo-projektowej i menedżerskiej – w dziedzinie techniki, informatyki oraz zarządzania wiedzą. Szczególny akcent w procesie przygotowania absolwenta tej specjalności jest ukierunkowany na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nauk specjalnościowych w ramach systemów informacyjno-komputerowych i technologii informatycznych do obróbki cyfrowej obrazów oraz poligrafii. Kierunek „Edukacja Techniczno-Informatyczna” orientowany jest na zagadnienia w dziedzinach medialno-reklamowych, wydawniczo-poligraficznych, przemysłowo-gospodarczych, informatyczno-komunikacyjnych i innych. Kształcone i wypracowywane są również umiejętności analizy, projektowania i kwalifikowanego użytkowania systemów i technologii informatycznych do obróbki i analizy wielowymiarowych informacji w domenach medyczno-biologicznych, inżynierii i zarządzania informacją oraz wiedzą, systemów informatycznych wsparcia procesów kontroli, oceny i zarządzania jakością i bezpieczeństwem w różnych gałęziach przemysłu, administracji, działalności gospodarczej, w tym w sektorze MŚP, i nauce – w zakresie oświaty i szkolnictwa zawodowego. Absolwent będzie posiadać podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone z zachowaniem standardów jakościowych, ściśle związanych z technologiami i procesami informacyjnymi i poligraficznymi.
   Absolwenci specjalności Technika i informatyka, uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu techniki oraz informatyki, w szczególności komputerowego wspomagania prac inżynierskich, naukowo-badawczych a także procesu dydaktycznego, połączonego z kompleksowym przygotowaniem w zakresie pedagogiki, psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Informatyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia lub fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Ochrona środowiska
   Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, chemicznych, biologicznych, technicznych oraz kierunkową w dyscyplinach: ochrona i kształtowanie środowiska, nauk o ziemi. W porównaniu do studiów licencjackich poszerzona jest ona o podstawowe zagadnienia technologiczne istotne dla ochrony środowiska i procesów przyjaznych środowisku (m.in. w ramach przedmiotów: technologie w ochronie środowiska, inżynieria procesowa, techniki odnowy środowiska, technologie bioenergetyczne). W czasie studiów student musi zaliczyć wszystkie przedmioty standardu (tj. kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe). Od trzeciego semestru dodatkowo student dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy. Kursy zmienne w każdym roku akademickim są dobierane przez Radę Programową kierunku na podstawie wykazu uczelnianego. Program kierunku Ochrona Środowiska przewiduje wiele zajęć terenowych, co wpływa na uatrakcyjnienie studiowania i poszerzenie wiedzy teoretycznej. Od 5 semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia lub chemia
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia lub chemia (przedmiot, który nie został wybrany) oraz matematyka, fizyka, język obcy

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Odnawialne źródła energii
   Studia na inżynierskim kierunku Odnawialne Źródła Energii (OZE) wyposażają absolwenta w kompleksową wiedzę związaną z wykorzystaniem energii odnawialnej. Wiedza ta z jednej strony obejmuje teoretyczne podstawy energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej, z drugiej natomiast wyposaża absolwenta – inżyniera w praktyczne umiejętności związane z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w warunkach harmonijnej równowagi ze środowiskiem naturalnym. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się przygotowaniem pracy inżynierskiej (najczęściej projektu) i egzaminem dyplomowym po zaliczeniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. W planach studiów realizowane są przedmioty kształcenia podstawowego, kierunkowego, kierunkowego do wyboru oraz praktyki zawodowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka lub język obcy

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Inżynieria środowiska
   Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają na celu przygotowanie absolwenta do rozwiązywania problemów wynikających ze szkodliwego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko naturalne. Student zdobywa niezbędną wiedzę w ramach przedmiotów ogólnych i specjalizacyjnych. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie w przemyśle produkującym urządzenia na potrzeby ochrony środowiska, w zakładach używających technologii uciążliwych dla środowiska, w biurach projektowych i centrach informatycznych, w służbach administracji centralnej i terenowej związanej z ochroną środowiska oraz w instytucjach i placówkach naukowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, informatyka lub język obcy

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inzynieria środowiska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biologia podstawowa
 • Biologia eksperymentalna
BIOTECHNOLOGIA
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Specjalności:
 • Nauczycielska: informatyka i technika
 • Inżynieria cyfrowa obróbki obrazów i poligrafii
OCHRONA ŚRODOWISKA
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Gospodarka środowiskiem przyrodniczym
 • Biologia medyczna
 • Biologia nauczycielska
 • Biologia eksperymentalna i stosowana
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Techniki i Technologie w Ochronie Środowiska
 • Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
 • Odnawialne Źródła Energii
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BIOTECHNOLOGIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII