• BUDOWNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
   STUDIA I STOPNIA:
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu: 
   • wykonawstwa i projektowania typowych obiektów budowlanych; 
   • technologii i organizacji budownictwa; 
   • kierowania zespołami i firmą budowlaną; 
   • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. 
   Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych z możliwością kierowania pracami geotechnicznymi przy budowlach naziemnych (takich jak: zapory, trasy komunikacyjne i handlowe) oraz budowlach podziemnych (takich jak: metro, tunele, podziemne ciągi komunikacyjne, podziemne garaże itp.) oraz przedsiębiorstwach związanych z renowacją i modernizacją obiektów budowlanych.
   Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH - od początku jego istnienia - jest wyróżniający się zakres przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarność kształcenia. 
    
   STUDIA II STOPNIA:
   W ramach studiów II stopnia realizowane są następujące specjalności:
   Geotechnika i budownictwo specjalne
   Biorąc pod uwagę potrzeby rozwojowe budownictwa na terenach górniczych, specjalność obejmuje szeroki zakres zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z badaniem ośrodka skalnego i gruntów oraz projektowaniem i wykonawstwem złożonych budowli i obiektów inżynierskich odpornych na statyczne i dynamiczne deformacje terenu. W projektowanych i wykonywanych robotach budowlanych uwzględnia się określenie wpływu eksploatacji na powierzchnię terenu i górotwór oraz przeciwdziałanie występowaniu szkód górniczych w ramach profilaktyki budowlanej. 
   Absolwent jest przygotowany do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa i geotechniki. Absolwent jest przygotowany do kierowania pracami budowlanymi z możliwością kierowania pracami geotechnicznymi przy budowlach naziemnych, takich jak: zapory, trasy komunikacyjne i handlowe, oraz budowlach podziemnych, takich jak: metro, tunele, podziemne ciągi komunikacyjne i handlowe, podziemne garaże itp.
   Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
   Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych wymaga specjalistycznie wykształconej kadry, która posiada umiejętności menedżerskie, potrzebne do zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, oraz solidną wiedzę w zakresie budownictwa. Absolwent tej specjalności uzyskuje wszechstronne przygotowanie w zakresie planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych, kierowania firmami budowlanymi oraz zarządzania informacją o obiektach budowlanych.
   Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych wspomagających zarządzanie w budownictwie. Ponadto absolwent uzyskuje innowacyjną wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji złożonych procesów produkcyjno-budowlanych; metod zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju; zarządzania informacją o obiektach budowlanych. 
   Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego; organizacjach zarządzających przedsięwzięciami budowlanymi; w przemyśle materiałów budowlanych; w biurach projektowych; w jednostkach administracji państwowej i samorządowej jak również w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Uzyskane wykształcenie daje podstawę do zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, nadzorowania inwestycji, przygotowywania ofert, umów i rozliczeń oraz doradztwa technicznego i organizacyjnego.
   Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
   Problemy renowacji i modernizacji obiektów budowlanych wymagają przygotowania kadry w obszarze konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa budowlanego, geotechniki, niezawodności i wzmacniania obiektów budowlanych, eksploatacji, inwentaryzacji i modernizacji obiektów budowlanych. Absolwent tej specjalności uzyskuje wszechstronne przygotowanie w zakresie współczesnych metod renowacji obiektów budowlanych ich modernizacji, napraw i modernizacji a także rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.
   Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: wykonawstwa i projektowania zaawansowanych obiektów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
   Absolwent, oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego, będzie przygotowany do prowadzenia prac remontowych, adaptacyjnych, renowacyjnych i modernizacyjnych zarówno pojedynczych obiektów budowlanych, jak i zespołów budynków oraz całych obszarów zabudowanych, dostosowując je do współczesnych wymagań cywilizacyjnych.
   Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa i modernizacji obiektów budowlanych. Absolwenci tej specjalności będą również przygotowani do projektowania nowych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym oraz projektowania remontów, adaptacji i modernizacji obiektów istniejących w tym także obiektów zabytkowych. Znajomość dawnych i nowych technologii, materiałów budowlanych i konstrukcji oraz aspektów organizacyjnych i społecznych daje absolwentom interdyscyplinarne przygotowanie zawodowe (również umiejętności w wykonywaniu opracowań oceny stanów technicznych poszczególnych elementów budowlanych oraz całych budowli). Absolwenci tej specjalności będą mogli przede wszystkim realizować powszechne programy uzdrowienia zasobów budowlanych lub prowadzić indywidualne zadania remontowe. Mogą pracować w służbach inwestorskich, konserwatorskich, pracowniach projektowych lub bezpośrednio na placu budowy.
    
   STUDIA DOKTORANCKIE:
   W dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo prowadzone są studia III stopnia w zakresie:
   • wymagania podstawowe i użytkowe dotyczące obiektów budowlanych,
   • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe obiektów budowlanych technologia i organizacja robót budowlanych,
   • geotechnika w budownictwie,
   • zarządzanie procesem inwestycyjny.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Budownictwo jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • GÓRNICTWO I GEOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Górnictwo i geologia
   STUDIA I STOPNIA:
   Absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk matematyczno-technicznych, nauk o ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi, szeroko rozumianych technik i technologii eksploatacji i przeróbki kopalin stałych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji, posiada umiejętności menedżerskie i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka. Może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, biurach projektów, instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.
   Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów kierunku Górnictwo i geologia spełnia rygorystyczne kryteria stawiane absolwentom zatrudnianym w różnych gałęziach gospodarki związanych z górnictwem kopalin stałych, uwzględniając przy tym aktualne wymagania rynku pracy oraz wymogi Wyższego Urzędu Górniczego umożliwiające uzyskanie uprawnień zawodowych dozoru ruchu zakładów górniczych.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   W ramach studiów II stopnia realizowane są następujące specjalności:
   Górnictwo podziemne
   Zasadniczym celem kształcenia w ramach specjalności jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwa i geologii, podziemnych technik i technologii wiertniczych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. U podstaw wiedzy fachowej absolwenta leży znajomość statystyki, fizyki współczesnej, zarządzania środowiskiem, geotechniki i budownictwa (podziemnego, lądowego), hydromechaniki, wentylacji i klimatyzacji, maszyn górniczych, problematyki zagrożeń naturalnych (w tym skojarzonych) w górnictwie podziemnym, likwidacji kopalń oraz ekonomiki i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem. 
   Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka.
   Absolwent podejmując pracę zawodową może się ubiegać o zatrudnienie w podziemnych zakładach górniczych (węgla kamiennego, rud metali, soli i innych kopalin stałych), biurach projektów, instytucjach naukowych i placówkach edukacyjnych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych (wiertniczych), firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, organach nadzoru górniczego
   Górnictwo odkrywkowe
   Głównym celem kształcenia w ramach specjalności jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwa i geologii, odkrywkowych technik wiertniczych i technologii bezwykopowych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji odkrywkowej i otworowej złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. U podstaw wiedzy fachowej absolwenta leży znajomość statystyki, fizyki współczesnej, zarządzania środowiskiem, wpływu robót górniczych na powierzchnię, geomechaniki, miernictwa, geologii złóż, maszyn górniczych, technologii odkrywkowej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, odwadniania, zwałowania, eksploatacji transportu, likwidacji kopalń oraz ekonomiki i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem.
   Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych zagadnień inżynierskich, zna język obcy, charakteryzuje się wysokim stopniem komunikatywności, kompetencji oraz inwencją twórczą, posiada umiejętności menedżerskie w aspekcie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi w poczuciu pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje o zróżnicowanej skali ryzyka.
   Absolwent podejmując pracę zawodową może się ubiegać o zatrudnienie w odkrywkowych zakładach górniczych (węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i innych kopalin stałych), biurach projektów, instytucjach naukowych i placówkach edukacyjnych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych (wiertniczych), firmach realizujących usługi dla potrzeb górnictwa, strukturach nadrzędnych kopalń, organach nadzoru górniczego.
   Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
   Przedmiotem studiów na tej specjalności są techniki i technologie górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Uwzględniają szeroki zakres zagadnień związanych z górotworem, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących w masywach skalnych podczas prowadzonej działalności górniczej, w tym prognozowania i zwalczania podstawowych zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich. 
   Absolwenci tej specjalności otrzymują bogaty zasób wiedzy w zakresie dyscypliny górnictwo i geologia, która daje im prawo do kierowania pracami górniczymi w kopalniach podziemnych i odkrywkowych. W planach studiów przewidziano omawianie zagadnień z szeroko pojętej geomechaniki, geotechniki w górnictwie odkrywkowym i budownictwa podziemnego. Dają one absolwentowi wiedzę z zakresu zjawisk dynamicznych w górotworze (nagłe zawały i obwały, tąpania, wyrzuty gazów i skał), eksploatacji na dużych głębokościach, projektowania obudowy i wyrobisk górniczych, monitoringu górotworu i oceny jego stateczności oraz wykonywania polowych badań właściwości masywu skalnego i gruntowego. Dodatkowo student poznaje techniki modelowania numerycznego górotworu, aspekty oddziaływania działalności górniczej na środowisko i obiekty budowlane, a także poznaje metody projektowania i zarządzania przedsięwzięć w zakresie przemysłu wydobywczego.
   Absolwenci tej specjalności uzyskują wykształcenie potrzebne do podjęcia pracy w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych oraz przedsiębiorstw wykonujących podziemne wyrobiska górnicze (szyby, przekopy, komory) i podziemne obiekty inżynierskie (tunele, metro, podziemne składowiska itp.). Szczególnym miejscem zatrudnienia dla absolwentów tej specjalności mogą być kopalniane stacje tąpań, firmy wykonawcze robót geotechnicznych lub specjalistycznych robót górniczych.
   Przeróbka surowców mineralnych
   Absolwent zyskuje pogłębioną wiedzę na temat technologii przeróbki różnych surowców mineralnych. Poznaje schematy technologiczne przeróbki surowców uwzględniające wszystkie operacje: przygotowawcze, główne i uzupełniające, ze szczególnym uwzględnieniem procesów rozdrabniania i klasyfikacji, wzbogacania grawitacyjnego jak również gospodarki wodno-mułowej. Zdobywa szeroką, praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat metod i schematów wzbogacania surowców, separacji grawitacyjnej, magnetycznej, elektrostatycznej lub flotacji, opartych na wykorzystaniu różnic we własnościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych składników mineralnych surowca pierwotnego lub odpadowego. 
   Absolwent zyskuje również informacje na temat ochrony powietrza, ochrony wód, gleby oraz sposobów ograniczania emisji towarzyszących procesom przeróbki surowców mineralnych. Ponadto zdobywa umiejętności w zakresie prawidłowego pobierania próbek materiałów w celu ich analizy granulometrycznej, densymetrycznej, chemicznej oraz oceny statystycznej.
   Po zakończeniu studiów absolwent zyskuje niezbędne uprawnienia do pracy w kopalniach surowców mineralnych a zdobyta wiedza umożliwia mu podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym w zakładach przeróbki mechanicznej i wzbogacania przy kopalniach: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, barytu i fluorytu, soli, w kamieniołomach i żwirowniach, w przetwórstwie kruszyw drogowych i budowlanych, jak również w ochronie środowiska w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie zarówno w przemyśle wydobywczym związanym z przeróbką surowców mineralnych jak i w instytucjach związanych z ochroną środowiska.
    
   STUDIA DOKTORANCKIE:
   W dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Górnictwo i geologia prowadzone są studia III stopnia w zakresie:
   • budownictwo górnicze,
   • technika podziemnej eksploatacji złóż,
   • technika odkrywkowej eksploatacji złóż,
   • aerologia górnicza,
   • przeróbka surowców mineralnych,
   • geomechanika górnicza,
   • ekonomika, organizacja i zarządzanie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Górnictwo i geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria środowiska
   STUDIA I STOPNIA:
   Absolwent posiada wiedzę z zakresu wentylacji i klimatyzacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, działań związanych z gospodarką odpadami w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku, z zakresu przekształcania powierzchni terenu i przywracania stosunków wodnych. Może on pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Absolwent jest przygotowany do zarządzania gospodarką odpadami w zakładach przemysłowych i na szczeblach administracji samorządowej lub rządowej, do pracy w instytucjach nadzoru środowiska oraz w laboratoriach i instytucjach naukowych.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   W ramach studiów II stopnia realizowane są następujące specjalności:
   Inżynieria kształtowania środowiska
   W ramach studiów II stopnia student pogłębia ogólną wiedzę inżynierską z zakresu inżynierii środowiska. W szczególności zapoznaje się ze specyfiką procesu rewitalizacji w ujęciu prawno-finansowym, środowiskowo-przestrzennym oraz społeczno-gospodarczym. Student poznaje metody tworzenia koncepcji rewitalizacji terenów przemysłowych uwzględniając specyfikę obszaru przekształconego i jego otoczenie oraz potrzeby społeczne i kulturowe. Potrafi dokonać waloryzacji przestrzeni i obiektów poprzemysłowych wykazujących wartości historyczne i architektoniczne oraz zaproponować sposoby ich ochrony i adaptacji. Poznaje warunki, metody i urządzenia konieczne dla tworzenia struktury przestrzennej obszarów przemysłowych w harmonii z krajobrazem, a także zachowaniem tożsamości miejsca. 
   Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania złożonych i interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu rekultywacji i rewitalizacji terenów przemysłowych. Bez dodatkowych uprawnień potrafi wykonywać koncepcje i projekty rekultywacji oraz programy rewitalizacji wraz z montażami finansowymi. Posiada szeroką wiedzę o różnorodnych metodach i działaniach w procesach rewitalizacji. Potrafi prowadzić prace likwidacyjne wyrobisk górniczych oraz infrastruktury przemysłowej, a także prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne, w tym adaptację wartościowych obiektów poprzemysłowych dla nowych funkcji. 
   Podejmując pracę zawodową absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w zakładach górniczych (odkrywkowych, podziemnych, otworowych), w firmach zajmujących się rekultywacją i rewitalizacją terenów przekształconych działalnością człowieka, w biurach projektów, firmach realizujących usługi w zakresie rekultywacji, rewitalizacji i recyklingu dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, organach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego.
   Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa 
   Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapoznaje się z problemami związanymi z ochroną atmosfery, a także oczyszczaniem powietrza i gazów toksycznych.
   Absolwent jest specjalistą w zakresie wentylacji, posiada umiejętności monitoringu i oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zna uwarunkowania prawne ochrony wód i atmosfery. Nabyta wiedza predysponuje absolwenta do projektowania i instalowania układów klimatyzacyjno-wentylacyjnych w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, itp. 
   Absolwent może pracować w zakładach przemysłowych, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń oraz w zakładach zajmujących się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji. Może znaleźć również zatrudnienie w sektorze usługowym, związanym z projektowaniem i konserwacją urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych.
   Monitoring w inżynierii środowiska
   Monitoring środowiska łączy wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych z elementami metrologii i pomiarów oraz analizy i przetwarzania danych pomiarowych. Ważnym elementem monitorowania procesów są możliwości automatyzacji pomiarów oraz interpretacji rejestrowanych danych, w tym sygnalizacji stanów krytycznych (alarmowych i awaryjnych) oraz wizualizacji, a także archiwizacji danych w systemach pomiarów i monitorowania. 
   Absolwent tej specjalności nabywa umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia pomiarów i planowania eksperymentów oraz interpretacji danych pomiarowych uzyskanych w warunkach prowadzonych badań laboratoryjnych, eksperymentów poligonowych oraz systemów monitorowania parametrów. Posiada umiejętności w zakresie projektowania oraz posługiwania się narzędziami informacji przestrzennej, a także graficznego przetwarzania i prezentacji danych. Ponadto jest przygotowany do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w projektowaniu oraz rozwiązywaniu zagadnień z zakresu inżynierii środowiska oraz monitorowania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby wraz z elementami wnioskowania statystycznego dla oceny stanu środowiska w rozwoju cywilizacji. 
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych, projektowych i doradczych oraz administracyjnych i gospodarczych, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu nabytych przez absolwenta umiejętności. Zakres ten jest obszerny, obejmujący nowoczesne technologie informatyczne, metody monitorowania zanieczyszczeń a także ocenę stanu środowiska.
   Zagospodarowanie surowców i odpadów
   Studia na tej specjalności dotyczą szeroko pojętej problematyki gospodarki odpadami. Podstawy stanowią przedmioty pozwalające ocenić właściwości odpadów, ich cechy użyteczne, wpływ na środowisko. Szczegółowo omawiane są podstawy prawne gospodarki odpadami (prawo krajowe, unijne, przykłady spoza Europy), aspekty ekonomiczne, zarządzanie lokalne i regionalne. Z uwagi na wpływ odpadów na środowisko studenci zapoznają się z problematyką ochrony atmosfery, wód i środowiska geologicznego, z metodami ich monitoringu. 
   Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną poszczególnych elementów środowiska, gospodarką odpadami. Przygotowani są do projektowania, budowy, eksploatacji, zamykania i rekultywacji składowisk (także podziemnych) odpadów stałych (przemysłowych i komunalnych, w tym niebezpiecznych) oraz oceny wpływu tych działań na środowisko. 
   Absolwenci mogą kierować przedsiębiorstwem gospodarki odpadami, mają przygotowanie do zarządzania gospodarką odpadami w zakładzie przemysłowym i na szczeblach administracji samorządowej lub rządowej, do pracy w instytucjach nadzoru środowiska oraz w specjalistycznych laboratoriach i instytucjach naukowych.
    
   STUDIA DOKTORANCKIE:
   W dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska prowadzone są studia III stopnia w zakresie:
   • gospodarka odpadami,
   • rewitalizacja terenów przemysłowych,
   • wentylacja i klimatyzacja,
   • oddziaływanie przemysłu na środowisko i jego monitoring.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   STUDIA I STOPNIA:
   Absolwent posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Ponadto nabywa umiejętności w zakresie: rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich; projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych; projektowania systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami, finansami i kapitałem; zarządzania przedsiębiorstwem; marketingu i logistyki. Jest on przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi w przemyśle wydobywczym, również z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na środowisko, organizowania i zarządzania personelem.
    
   STUDIA II STOPNIA:
   W ramach studiów II stopnia realizowane są następujące specjalności:
   Controlling procesów produkcyjnych
   Absolwent otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie zarządzania procesami technicznymi w świetle ich ekonomicznej opłacalności. W trakcie studiów przekazywane są niezbędne zagadnienia w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, wspomaganej przez systemy informacyjne w zarządzaniu. Wskazywane są kierunki realizacji funkcji planowania, budżetowania, kontroli i motywacji w przedsiębiorstwach przemysłowych. Praktyczne wykorzystanie przekazywanych treści znajduje odzwierciedlenie w pracy z systemami informatycznymi wspomagającymi controlling produkcji, zwłaszcza systemami analiz wielowymiarowych klasy BI (Bussiness Inteligence).
   Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym problemy dotyczące efektywnej działalności wymuszają sprawność organizacyjną i zarządczą procesów produkcyjnych, stale dopasowywanych do zmiennych warunków zewnętrznych. Specjaliści controllingu produkcji są łącznikiem pomiędzy kadrą zarządzającą a zarządem przedsiębiorstwa, a także organem inicjującym podejmowanie działań korygujących, mających na celu zapewnienie realizacji zadań i celów zarówno finansowych jak i niefinansowych.
   Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
   Absolwent otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie inżynierii produkcji oraz z zakresu prawa i ochrony pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, wypadków i chorób zawodowych, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz doskonalenia pedagogicznego, a także nauk o zarządzaniu, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, transferu technologii i innowacyjności. 
   W ramach prowadzonych zajęć przewidywany jest udział specjalistów m.in. z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedsiębiorstw, dzięki którym studenci będą mogli zapoznać się z relacjami występującymi między ww. instytucjami a zakładami pracy w odniesieniu do aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
   Absolwenci tej specjalności mogą uzyskać uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 listopada 2004 roku.
   Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, podejmowania inicjatyw innowacyjnych, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami działalności twórczej, organizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle, a szczególnie przygotowany do pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. 
   Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, a także w jednostkach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i jednostkach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
   Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
   Absolwent otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, transferu technologii i innowacyjności.
   Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, podejmowania inicjatyw innowacyjnych, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami działalności twórczej, organizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji w przemyśle.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, a także w jednostkach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i jednostkach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania.
   Zarządzanie w inżynierii środowiska
   Absolwent otrzymuje poszerzoną wiedzę inżynierską w zakresie inżynierii produkcji, szczególnie w zakresie zarządzania w inżynierii środowiska oraz z zakresu organizacji i zarządzania, oceny osiąganych wyników, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, marketingu, transferu technologii i innowacyjności.
   Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach, szczególnie w zakresie inżynierii środowiska, podejmowania inicjatyw innowacyjnych, do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami działalności twórczej, organizowania i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii produkcji i inżynierii środowiska.
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, również w zakresie inżynierii środowiska, a także w jednostkach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych i jednostkach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii środowiska, organizacji i zarządzania.
    
   STUDIA DOKTORANCKIE:
   W dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone są studia III stopnia w zakresie:
   • wybrane zagadnienia inżynierii procesów,
   • zarządzanie wiedzą produkcyjną,
   • systemy wspomagania decyzji,
   • prognozowanie w przedsiębiorstwie,
   • logistyka w przedsiębiorstwie,
   • modelowanie i symulacja w inżynierii produkcji,
   • zarządzanie jakością,
   • zarządzanie projektami,
   • kształtowanie środowiska pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzenie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • AEROLOGIA GÓRNICZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Aerologia górnicza
   Celem studiów są aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie wentylacji, klimatyzacji i zagrożenia metanowego oraz pożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w formie 14 dwudniowych sesji dydaktycznych. Przewiduje się także wyjazdowe zajęcia seminaryjne w wybranych zakładach górniczych o szczególnym nasileniu zagrożeń naturalnych. Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej, na co dzień związani z problematyką wentylacji kopalń.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie bhp, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia obejmują 220 godz. zajęć dydaktycznych. Program realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i umożliwia uzyskanie 62 punktów ECTS. Studia prowadzone są na dwóch kursach: ogólnym oraz górniczym skierowanym do pracowników przedsiębiorstw, które podlegają prawu geologicznemu i górniczemu. Semestr I, wspólny dla obu kursów, poświęcony jest kompleksowemu omówieniu zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Semestr II, realizowany oddzielnie na kursie ogólnym i górniczym, obejmuje szczegółową problematykę zagrożeń oraz działań profilaktycznych. Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, m.in. nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, a na kursie górniczym przez przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • BUDOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO TUNELOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe
   W Polsce w ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój budownictwa podziemnego (metra, tunele, garaże podziemne, składowiska itp.) Z tego powodu zostały przygotowane studia podyplomowe skierowane do absolwentów szkół wyższych technicznych (preferowane wykształcenie z kierunków budownictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie szczególnie budownictwa tunelowego. Studia obejmują 200 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów. Pierwszy semestr zajęć poświęcony zagadnieniom związanym z: rozpoznaniem własności masywów skalnych i gruntowych, różnymi metodami drążenia tuneli tradycyjnymi za pomocą maszyn pełnoprzekrojowych, tarczowych i wiercących TBM, TBMS projektowaniu tuneli łącznie z projektowaniem ich portali. Projektowanie obejmować będzie zarówno metody analityczne jak również numeryczne. Drugi semestr zajęć skoncentrowany będzie na omówieniu problematyki bezpieczeństwa tunelowego, w tym problemów związanych z wentylacją tuneli, zagrożeniem pożarami, wypadkami i niezbędnym wyposażeniem technicznym tuneli. Zajęcia na studiach prowadzone są przez uznanych specjalistów, mających doświadczenie w zagadnieniach tunelowania, budownictwa i bezpieczeństwa tunelowego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • EKSPLOATACJA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Eksploatacja ujęć wód podziemnych
   Zakres studiów obejmuje kompleksowo dziedziny wiedzy spotykane w problematyce funkcjonowania głębinowych ujęć wody. W procesie kształcenia podejmowane są zagadnienia rozpoznania i dokumentowania zasobów wód podziemnych, aspekty techniczne wykonywania ujęć oraz technologiczne związane z eksploatacją i gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz środkami technicznymi. Zagadnienia te omawiane są w nawiązaniu do aktualnych regulacji prawnych oraz współczesnych wymagań sozologii i sozotechniki. Duży nacisk położony jest na efektywność i energochłonność ujmowania wody w poszczególnych fazach życia studni. Ważnym elementem w procesie kształcenia są zajęcia praktyczne, których tematyka związana jest z systemami monitoringu oraz oceną stanu technicznego wyposażenia studni.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Gospodarka odpadami
   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej, a także do zmian w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska. Studia trwają dwa semestry, obejmują około 170 godzin. Rozpoczęcie zajęć odbędzie się w październiku 2014 r. Pierwszy semestr jest poświęcony polityce ekologicznej państwa, podstawom prawnym, kompleksowemu rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami, zajęciom w terenie; semestr drugi obejmuje szczegółową problematykę produkcji odpadów stałych i płynnych, odpady niebezpieczne, systemy gospodarki odpadami, opracowania statystyczne, edukację ekologiczną, regionalną gospodarkę odpadami, zagadnienia projektowe, dokumentacyjne, seminarium dyplomowe.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • GÓRNICTWO ODKRYWKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Górnictwo odkrywkowe
   Studia podyplomowe adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu studiów, absolwent będzie mógł wykazać się znajomością technologii odkrywkowej eksploatacji surowców mineralnych, przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz innych przepisów stosowanych w ruchu zakładu górniczego, jak również zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i występujących w nim zagrożeń. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Górnictwa odkrywkowego może świadczyć o posiadaniu odpowiedniego przygotowania zawodowego przy ubieganiu się o kwalifikacje w zakresie niższego oraz średniego dozoru górniczego w odkrywkowych zakładach górniczych.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • GÓRNICTWO PODZIEMNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Górnictwo podziemne
   Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni technicznych (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera), którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególności do:
   • absolwentów kierunku Górnictwo i geologia, którzy chcą uzupełnić brakujące przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych
   • absolwentów innych kierunków aniżeli Górnictwo i geologia, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na II stopień studiów (magisterskich) na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i geologia w specjalności Górnictwo podziemne.
   Studia obejmują 216 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany jest w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i umożliwia uzyskanie 64 punków ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
   Wymagania rekruracyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • GRAFIKA KOMPUTEROWA I PODSTAWY TECHNIK POLIGRAFICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych
   Studia realizowane są w systemie studiów niestacjonarnych. Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych – AutoCAD, Photoshop, Corel Draw, Blender, Flash MX, HTML. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się m.in. z problemami dotyczącymi modelowania geometrycznego z użyciem programu AutoCAD oraz innych programów do modelowania i renderingu, np. Blender, a także z zastosowaniem AutoCADa do projektowania architektonicznego, z podstawami tworzenia stron internetowych i animacji (HTML, Flash MX), ze specyfiką grafiki rastrowej z użyciem programu GIMP i Photoshop oraz grafiki wektorowej (Corel Draw). Program zastosowań praktycznych uzupełniony jest o elementy programowania w nowoczesnym języku skryptowym Python. Elementy programowania obejmują także swym zakresem podstawy przetwarzania obrazów i proste zastosowania webowe. Zagadnienia technik poligraficznych obejmują elementy poligrafii i elementy projektowania graficznego. Komputerowe programy graficzne i fundamentalne zagadnienia związane z DTP (desktop publishing): modele barw, rozdzielczość, rastry, profile barwne, „nadlewki”, znaczniki, formaty graficzne itd. Podstawowe informacje nt. najbardziej popularnych techniku druku (druk offsetowy, sitodruk, druk atramentowy, druk cyfrowy) oraz introligatorstwo i procesy wykończeniowe. Elementy projektowania graficznego zawierają ponadto zagadnienia związane z edycją obrazów cyfrowych i typografią. Studia prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zakresie nauczanych programów komputerowych. Elementy teoretyczne realizowane są poprzez praktyczne ćwiczenia na konkretnych przykładach i zadaniach.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • KLIMATYZACJA KOPALŃ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Klimatyzacja kopalń
   Celem studiów jest aktualizacja oraz pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie procesów wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych oraz systemach klimatyzacji kopalń. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu budowy, eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych. Zostaje zapoznany z zasadami projektowania systemów klimatyzacyjnych w górnictwie podziemnym.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • KLIMATYZACJA OBIEKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Klimatyzacja obiektów
   Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych w obiektach. Studia są kierowane do osób zatrudnionych: w firmach branży klimatyzacyjnej, biurach projektowych oraz produkujących urządzenia, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu klimatyzacji obiektów, instalacji ogrzewania, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zapozna się również z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowaniem automatyki i sterowania w instalacjach klimatyzacyjnych oraz zagadnieniami z wentylacji pożarowej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ODPADY W KOPALNIACH - PRAWO, TECHNOLOGIA, ŚRODOWISKO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Odpady w kopalniach - prawo, technologia, środowisko
   Gospodarka odpadami w kopalniach wymaga znajomości wielu zagadnień, których nie można poznać na jednym kierunku studiów. Po pierwsze zagadnienia prawne. Znajomość prawa polskiego, a także dyrektyw i decyzji unijnych wymaga ciągłego śledzenia zachodzących zmian. W oparciu o to prawo są stawiane kopalniom wymagania przez urzędy górnicze i inspektoraty ochrony środowiska. Studium umożliwi poznanie tych wymagań dzięki bezpośrednim kontaktom z wykładowcami, którymi między innymi będą przedstawiciele tych dwóch urzędów.
   Pierwszy semestr studium obejmie przede wszystkim zagadnienia ogólne z zakresu ochrony środowiska. Oprócz zagadnień prawnych zostaną przedstawione problemy nowoczesnej strategii ochrony środowiska, to jest czystszej produkcji oraz wymagań sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego określonych w normie ISO 14001 oraz Wspólnotowym Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS. W tym semestrze słuchacze studium zapoznają się również z wymaganiami stawianymi przed inwestorem przygotowującym raport oddziaływania na środowisko. Semestr drugi studium obejmie zagadnienia specjalistyczne związane ze stosowaniem odpadów w kopalniach. Słuchacze zapoznają się z własnościami odpadów przemysłowych, które mogą być wykorzystywane w kopalniach, oraz będą uczestniczyć w badaniach niektórych z tych własności. Technologie wykorzystujące odpady będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady z różnych kopalń. W ramach warsztatów odbędą się zajęcia w wybranych kopalniach, co pozwoli na weryfikację wiedzy teoretycznej z osiągnięciami praktycznymi.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • PRZERÓBKA SUROWCÓW MINERALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Przeróbka surowców mineralnych
   Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów wzbogacania surowców, pracowników biur projektowych i konstrukcyjnych, jednostek naukowo-badawczych oraz firm dostarczających rozwiązania technologie i urządzenia do wzbogacania surowców.
   Program studiów obejmuje opis operacji podstawowych stosowanych w przeróbce surowców i odpadów, układy technologiczne wzbogacania surowców (węgiel, rudy metali), ocenę i optymalizację procesów technologicznych. Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe (zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych).
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
   Studia adresowane są do osób zajmujących się na co dzień problematyką rewitalizacji i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno osób uczestniczących w bezpośredniej realizacji i prowadzeniu prac, jak i osób biorących udział w zarządzaniu, organizowaniu i przygotowaniu prac konserwatorskich. Studia skierowane są zwłaszcza do osób o różnych specjalnościach zawodowych, którzy w swej działalności administracyjnej, projektowej, budowlanej i inwestycyjnej mają do czynienia z szeroko pojętymi zagadnieniami praktycznymi i teoretycznym z dziedziny konserwacji zabytków architektury. Celem Studiów jest permanentne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w celu właściwego przygotowania Słuchaczy do pełnienia zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W GOSPODARCE SUROWCAMI MINERALNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i ekonomika w gospodarce surowcami mineralnymi
   Celem studiów podyplomowych jest aktualizacja wiedzy, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie Uczestników do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych.
   Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych pozwoli na uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi. Uczestnicy studiów zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi oraz organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw górniczych. Absolwenci zatrudnieni w jednostkach naukowo-badawczych poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Geotechnika i budownictwo specjalne
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Górnictwo podziemne
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
 • Przeróbka surowców mineralnych
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria kształtowania środowiska
 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • Monitoring w inżynierii środowiska
 • Zagospodarowanie surowców i odpadów
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Controlling produkcji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
 • Zarządzanie w inżynierii środowiska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
BUDOWNICTWO
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Geotechnika i budownictwo specjalne
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Górnictwo podziemne
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
 • Przeróbka surowców mineralnych
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Inżynieria kształtowania środowiska
 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • Monitoring w inżynierii środowiska
 • Zagospodarowanie surowców i odpadów
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Controlling produkcji
 • Zarządzanie bezpieczeńtwem i higieną pracy
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
 • Zarządzanie w inżynierii środowiska

Podyplomowe

AEROLOGIA GÓRNICZA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
BUDOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO TUNELOWE
EKSPOLATACJA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH
GOSPODARKA ODPADAMI
GÓRNICTWO ODKRYWKOWE
GÓRNICTWO PODZIEMNE
GRAFIKA KOMPUTEROWA I PODSTAWY TECHNIK POLIGRAFICZNYCH
KLIMATYZACJA KOPALŃ
KLIMATYZACJA OBIEKTÓW
ODPADY W KOPALNIACH
PRZERÓBKA SUROWCÓW MINERALNYCH
RENOWACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ZARZĄDZANIE I EKONOMIKA W GOSPODARCE SUROWCAMI MINERALNYMI

Doktoranckie

BUDOWNICTWO
Specjalności:
 • Wymagania podstawowe i użytkowe dotyczące obiektów budowlanych
 • Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe obiektów budowlanych technologia i organizacja robót budowlanych
 • Geotechnika w budownictwie
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie
GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Specjalności:
 • Budownictwo górnicze
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
 • Technika odkrywkowej eksploatacji złóż
 • Aerologia górnicza
 • Przeróbka surowców mineralnych
 • Geomechanika górnicza
 • Ekonomika, organizacja i zarządzanie
INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Rewitalizacja terenów przemysłowych
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Oddziaływanie przemysłu na środowisko i jego monitoring
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Wybrane zagadnienia inżynierii procesów
 • Zarządzanie wiedzą produkcyjną
 • Systemy wspomagania decyzji
 • Prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Modelowanie i symulacja w inżynierii produkcji
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
 • Kształtowanie środowiska pracy