• ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Administracja
   Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji i współpracy europejskiej. Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:
   Administracja publiczna - pozwala zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie organizacji i zadań administracji rządowej i samorządowej oraz finansów publicznych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: administracja rządowa i samorządowa w wybranych krajach, system finansowo-budżetowy samorządu terytorialnego, tworzenie wizerunku administracji, prawna ochrona informacji.
   Administracja gospodarczo-finansowa - umożliwia poznanie instytucji prawnych z zakresu prawa bankowego, administracyjno-gospodarczego, podatkowego, celnego i dewizowego oraz prawa papierów wartościowych. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: elementy europejskiego prawa gospodarczego, prawo bankowe, prawo podatkowe, prawo handlowe.
   Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - zapewnia zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i zadań administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego, jej struktury oraz sytuacji obywatela w ochronie bezpieczeństwa. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: organizacja i zadania administracji bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, kryminologia i wiktymologia, kryminalistyka, sytuacja obywateli w ochronie bezpieczeństwa, administracja i struktury bezpieczeństwa i porządku publicznego w krajach zachodnich.
   Administracja w stosunkach międzynarodowych - zapewnia możliwość zdobywania wiedzy potrzebnej w zatrudnieniu w administracji sektora prywatnego. W ramach specjalizacji wykładane są m.in. następujące przedmioty: ochrona konsumenta i konkurencji na jednolitym rynku europejskim, rozliczenia firm w obrocie międzynarodowym, zarządzanie projektami finansowymi w UE, współczesne stosunki międzynarodowe, swobodny przepływ osób w UE.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Język oby
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Administracja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
   Absolwent studiów  powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla  istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Tym samym absolwent studiów powinien w sposób właściwy postrzegać i analizować zjawiska związane bezpieczeństwem, postrzegane zarówno w skali  globalnej jak i krajowej oraz regionalnej i lokalnej. W związku z powyższym absolwent powinien znać regulacje prawne obowiązujące w wyżej wymienionej dziedzinie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • zyk oby
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Opole - kierunek Prawo
   Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych, filozofia prawa, etyka prawnicza) oraz przedmioty z zakresu nauk prawnych interdyscyplinarnych (np. socjologia prawa, komunikacja społeczna w zawodach prawniczych, prawo wyznaniowe). Kształcenie na studiach magisterskich, jednolitych (5-letnich) stacjonarnych odbywa się w ramach następujących specjalizacji:
   Cywilistycznej – która umożliwia studentowi szczegółowe poznanie prawa cywilnego. W ramach specjalizacji dodatkowo wykładane są m.in. następujące przedmioty: prawo obrotu nieruchomościami, prawo ochrony zdrowia, zbiorowe prawo pracy, postępowanie nieprocesowe, prawo papierów wartościowych, prawo spółdzielcze, prawo bankowe, prawo upadłościowe i naprawcze.
   Karnistycznej – która przeznaczona jest dla osób w szczególny sposób zainteresowanych tematyką prawa karnego. W ramach specjalizacji wykładane są m.in. następujące przedmioty: pozakodeksowe prawo karne, kryminologia, wiktymologia, międzynarodowe prawo karne, prawo karne wykonawcze, postępowania szczególne w procesie karnym, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe.
   Ustrojowo-administracyjnej – która umożliwia zdobywanie wiedzy szczegółowej z zakresu prawa administracyjnego. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: nauka o administracji publicznej, prawo do informacji w administracji publicznej, prawo celne i dewizowe, gospodarka nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, finanse komunalne, komunikacja społeczna w zawodach prawniczych.
   Prawa europejskiego i międzynarodowego – która skierowana jest do osób zainteresowanych zwłaszcza tematyką prawa europejskiego i prawa międzynarodowego. W ramach specjalizacji wykładane są dodatkowo m.in. następujące przedmioty: ustroje państw współczesnych, instytucje wspólnotowe i agencje Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo humanitarne, zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo Unii Europejskiej, prawo konsularne i dyplomatyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • zyk polski
   • Język oby
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia lub fizyka

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (2)

 • Ana
  ocena

  Super wykładowcy, dobre podejście do studentów , polecam :)

 • amigo
  ocena

  bardzo profesjonalna kadra wykładowców :) polecam!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarczo-finansowa
 • Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja w stosunkach międzynarodowych
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PRAWO
 
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
Specjalności:
 • Administracja publiczna
 • Administracja gospodarczo-finansowa
 • Administracja specjalna ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Administracja w stosunkach międzynarodowych
 • Administracja organów ochrony prawnej
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 
Studia II stopnia:
ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE