• AUTOMATYKA I ROBOTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
   Automatyka i Robotyka zajmuje się zarówno teorią i praktyką urządzeń sterujących obiektami technicznymi i procesami technologicznymi. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie dziedziny życia. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie. Niezwykle interesującym i otwartym dla absolwentów  kierunku Automatyka i Robotyka jest rozwijający się dynamicznie rynek pracy związany z zastosowaniami systemów sterowania w wysoko zaawansowanej technologicznie aparaturze medycznej, teleinformatyce, inteligentnych budynkach. Ofertę kierunku rozszerza także kształcenie w dziedzinie nowoczesnych metod produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak: fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Unikalne w skali kraju laboratoria badawcze pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności projektowania i eksploatacji tego typu systemów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektrotechnika

   STUDIA I STOPNIA

   Studia pierwszego stopnia trwają siedem semestrów w formie stacjonarnej oraz dziewięć semestrów w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, a w końcowych semestrach obieralne bloki przedmiotów profilujących z zakresu elektroenergetyki, użytkowania energii elektrycznej oraz układów sterowania i systemów pomiarowych.

   STUDIA II STOPNIA

   Studia drugiego stopnia prowadzone są w ramach specjalności. Trwają trzy semestry w formie stacjonarnej oraz cztery semestry w formie niestacjonarnej i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania, analizy i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych w obszarze elektrotechniki narzędzi informatycznych i elektronicznych.

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
   Kierunek Informatyka oferuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie z zakresu inżynierii oprogramowania oraz bardzo szerokiego obszaru zastosowań współczesnej informatyki we wszystkich dziedzinach współczesnego życia: od przetwarzania sygnałów w medycynie, poprzez cyfrowe systemy sterowania w przemyśle, po tworzenie i obsługę systemów informatycznych w zarządzaniu i administracji różnych szczebli aż zastosowania domowe.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie elektroniki, informatyki, materiałoznawstwa, biomechaniki i robotyki. Zasadniczym elementem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych w stopniu zapewniającym współpracę z lekarzem a także obecnego i przewidywanego w przyszłości zakresu zastosowań technologii w medycynie.
   Szczególną cechą studiów na Inżynierii Biomedycznej jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mikroelektronika w technice i medycynie
   Mikroelektronika jest dziedziną nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów elektrycznych o niewielkich amplitudach w miniaturowych urządzeniach elektronicznych. Układy mikroelektroniczne są aktualnie obecne w niemal każdym urządzeniu elektrycznym, począwszy od przedmiotów codziennego użytku aż po specjalistyczny sprzęt przemysłowy i medyczny. Celem studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest wykształcenie inżyniera o wiedzy i umiejętnościach koniecznych do obsługi i projektowania urządzeń mikroelektronicznych.
   Cechą szczególną studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale przy współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Studenci mają kontakt z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym, zaawansowanym oprogramowaniem inżynierskim oraz bieżącymi mikroelektronicznymi technologiami submikronowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Efektywne użytkowanie energii elektrycznej
   Studia podyplomowe służą rozszerzeniu wiedzy na tematy efektywności energetycznej jako problemu globalnego (z perspektywy środowiska naturalnego, deficytu surówców energetycznych itp.) oraz lokalnego (z perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, budżetów firm, gospodarstw domowych itp.). Zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny, a jego rozwiązanie wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy oraz posiadania aktualnej informacji technicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Informatyka i zarządzanie
   Studia prowadzone są w czterech specjalnościach. W trakcie studiów słuchacze:
   • zapoznają się z nowoczesną informatyką (systemy operacyjne, języki programowania, sieci komputerowe, bazy danych);
   • zdobywają praktyczne umiejętności obsługi komputera i posługiwania się specjalistycznymi aplikacjami komputerowymi;
   • uczą się korzystania z Internetu i poczty elektronicznej, tworzenia dynamicznych stron WWW oraz aplikacji internetowych,  poznają bezpieczeństwo działań internetowych;
   • poznają sposoby zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi;
   • zdobywają wiedzę w obszarze ochrony danych i bezpieczeństwa informacji;
   • uzyskują wiedzę konieczną do zarządzania w zakresie podstaw prawa, rachunkowości i ekonomiki; wiedza ta jest zróżnicowana i dostosowana do poszczególnych specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Inżynieria oprogramowania
   Absolwent kursu Inżynieria oprogramowania będzie legitymował się bardzo dobrymi umiejętnościami programowania w C/C++, stosowania technik komponentowych, rozumiał podstawowe zasady inżynierii oprogramowania oraz analizy systemów informatycznych. Ponadto nabędzie umiejętności w dziedzinie konstruowania baz danych. Nabędzie umiejętności w dziedzinie inżynierii wymagań, zaawansowanych technologii zintegrowanego projektowania oprogramowania (UML) oraz zarządzania projektem informatycznym. Wzbogacone to będzie przez umiejętności stosowania zaawansowanych technologii bazodanowych, tworzenia aplikacji internetowych czy wreszcie administrowania systemem UNIX/Linux. Absolwent będzie mógł pracować w zespołach (jako członek lub kierownik projektu) wytwarzających zaawansowane oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy informatyczne, bazy danych, aplikacje internetowe, systemy czasu rzeczywistego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Jakość energii elektrycznej
   Celem studiów jest przekazanie inżynierom podstaw rozumienia zagadnień jakości energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy, operatora systemu elektroenergetycznego, handlowca oraz producenta urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.
   Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych uczestniczyła w realizacji europejskiego projektu dydaktycznego Leonardo Power Quality Initiative Vocational Education System. Jednym z efektów tego projektu było wdrożenie międzynarodowego europejskiego standardu nauczania w tej dziedzinie i uruchomienie w kilku krajach europejskich systemu szkoleń uprawniających do uzyskania stopnia zawodowego specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej. Organizatorzy studiów podyplomowych AGH są w gronie komitetu sterującego europejskiego systemu edukacji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I STEROWANIE CYFROWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe
   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką automatyki i nowoczesnymi metodologiami oraz rozwiązaniami sprzętowymi w dziedzinie komputerowego sterowania procesami technologicznymi. Wykłady są prowadzone przez profesorów i adiunktów, a zajęcia praktyczne są prowadzone w specjalizowanych laboratoriach. Zakres przedmiotów obejmuje: stosowania komputerów PC do sterowania, sterowanie cyfrowe, metody przetwarzania sygnałów pomiarowych, algorytmy regulacji, programowanie sterowników PLC, metody identyfikacji modeli i obserwacji stanu procesów dla nowoczesnych regulatorów adaptacyjnych, procesory DSP, mikrosterowniki, wielopoziomowe komputerowe systemy sterowania nadrzędnego, systemy wizualizacji HMI i monitoringu SCADA, oprogramowanie czasu rzeczywistego (QNX) , systemy robotyki i wykorzystanie nowoczesnej platformy oprogramowania Matlab RT. 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • NOWOCZESNA GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Nowoczesna grafika komputerowa
   Studia podzielone są na dwa poziomy: grafika dla nieinformatyków – poziom I i grafika zaawansowana – poziom II, w którym mogą uczestniczyć osoby o wykształceniu informatycznym, także absolwenci poziomu I. Program poziomu I obejmuje prezentacje „5 twarzy grafiki komputerowej“, tj.: grafikę publikacyjną 2D, naukę podstaw programowania w grafice oraz wprowadzenie do grafiki 3D i animacji w 2D i 3D. Na poziomie II osoby o kwalifikacjach informatycznych koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych technik grafiki, natomiast nieinformatycy, którzy ukończyli poziom I, dalej rozwijają swoje umiejętności programowania grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy na temat grafiki. Poziom II zawiera wykład dotyczący teorii grafiki. Oba poziomy zakładają realizację samodzielnych projektów, tak aby absolwent oprócz dyplomu renomowanej uczelni, jaką jest AGH, zabierał ze sobą portfolio projektów, które zrobił i które będzie mógł pokazać, np. starając się o pracę. Struktura studiów odzwierciedla to podejście: każdy poziom trwa 2 semestry. W pierwszym odbywają się intensywne zajęcia laboratoryjne i nie ma czasu na robienie projektów. Uczestnik nie posiada zresztą wtedy jeszcze potrzebnych kwalifikacji. W drugim semestrze odbywa się tylko Pracownia Projektowa, tak aby każdy wykonał swoje projekty, bo one też warunkują uzyskanie zaliczenia z przedmiotów. W zamierzeniu przedmioty oferowanych studiów mają pokryć maksimum obszaru dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Programowanie aplikacji webowych
   Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Studia informatyczne nie koncentrują się na nauce narzędzi, dlatego niniejsze studia podyplomowe stanowią uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych, a także stanowią możliwość aktualizacji wiedzy dla osób, które edukację informatyczną zakończyły kilka lat temu. Są one przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, ekonometria itp.). 
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • UKŁADY ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W ZAKŁADACH GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Układy zasilania i sterowania  urządzeniami elektrycznymi w zakładach górnictwa podziemnego
   Celem studiów jest przekazanie kadrze inżynierskiej szerokiej wiedzy dotyczącej nowoczesnej elektrotechniki górniczej, a w szczególności dotyczącej energoelektroniki, automatyki napędu elektrycznego, cyfrowego sterowania i jakości energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpiecznej eksploatacji instalacji podziemnych i powierzchniowych. Absolwenci studiów będą dysponowali najnowszą wiedzą w zakresie energoelektroniki, układów automatyki i sterowania, sieci elektrycznych, czyli szeroko pojętej elektrotechniki górniczej, co może pozwolić na stwierdzenia kwalifikacji w odpowiedniej specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • WYBRANE ZAGADNIENIA WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Wybrane zagadnienia wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych
   Absolwent będzie mieć wiedzę z zakresu:
   • podstawowych zagadnień systemów elektroenergetycznych
   • narażenia eksploatacyjnego w układach izolacyjnych wysokiego napięcia
   • ochrony przeciwprzepięciowa i odgromowa w elektroenergetyce
   • ochrony odgromowa obiektów budowlanych
   • pola elektrycznego w układach izolacyjnych i w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych
   • metod w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych
   • informatyki w elektroenergetyce
   • zabezpieczeń elektroenergetycznych
   Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe. W zakresie programu studiów przewidziana jest praca końcowa na prawach egzaminu.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi
   Studia mają na celu przygotowanie kadr przedsiębiorstw IT do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz przeprowadzenia analizy biznesowej architektury tworzonego oprogramowania. Przedstawienie najbardziej popularnych klasycznych i zwinnych metod zarządzania umożliwi optymalny wybór efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego ze środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu. Studia będą obejmować zagadnienia klasycznego (PMBOK) i zwinnego (SCRUM) zarządzania projektami, procesów wytwarzania oprogramowania (w tym programowania ekstremalnego XP), wspomagania narzędziowego wytwarzania oprogramowania, zapewnienia jakości (ISTQB). Drugim obszarem studiów są zagadnienia związane z zarządzaniem produktem oraz wysokopoziomową architekturą oprogramowania. Ten obszar jest wspierany poprzez modelowanie biznesowe bazujące na BPMN, architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach), zwinne metodyki zarządzania produktem, estymację oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Zintegrowane systemy automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków
   Zakres tematyczny studiów obejmuje całą problematykę zintegrowanych systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa współczesnych budynków pod kątem zapewnienia maksymalnego wpływu tych systemów na polepszenie efektywności energetycznej budynków. Słuchacze zapoznają się z instalacjami technologicznymi budynków, które są przedmiotem automatyzacji i możliwościami stosowania automatyzacji w tych instalacjach. Słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu dostępnych na rynku systemów automatyzacji dla budynków, poznają właściwości systemów firmowych i systemów otwartych. Zapoznają się z normami dotyczącymi systemów automatyzacji i bezpieczeństwa budynków oraz normami dotyczącymi wpływu automatyzacji na efektywność energetyczną budynków. Poznają klasyfikację systemów automatyzacji budynków pod kątem wpływu na efektywność energetyczną i zapoznają się z metodyką projektowania, wdrażania i eksploatacji zintegrowanych systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków, które zapewniają maksymalny wpływ na oszczędności energetyczne w budynkach. Słuchacze, podczas zajęć praktycznych nabywają umiejętności projektowania i integracji systemów obiektowych automatyzacji oraz  komputerowych, nadrzędnych systemów efektywnego zarządzania budynkami.
   Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie multidyscyplinarnych specjalistów dla branży systemów automatyzacji, sterowania, zarządzania i bezpieczeństwa budynków, zorientowanych na rozwiązania gwarantujące zwiększanie efektywności energetycznej budynków dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów automatyzacji.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
MIKROELEKTRONIKA W TECHNICE I MEDYCYNIE
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Komputerowe Systemy Sterowania
 • Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków
 • Elektroenergetyka
 • Energoelektronika i napęd elektryczny
 • Pomiary technologiczne i biomedyczne
 • Platforma technologiczna Smart Grids
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
 • Inżynieria oprogramowania i systemów
 • Systemy inform. w produkcji i administracji
 • Grafika komputerowa
 • Systemy inteligentne
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Informatyka i Elektronika Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów
 • Biomechanika i Robotyka
 • Bionanotechnologie
 • Emerging Health Care Technologies

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
ELEKTROTECHNIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu 
ELEKTROTECHNIKA
 • Automatyka i metrologia
 • Elektroenergetyka
 • Inżynieria komputerowa w przemyśle

Podyplomowe

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
INFORMATYKA I ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Informatyka i zarządzanie w przedsiębiorstwie i administracji
 • Zarządzanie lokalnymi sieciami komputerowymi
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Studia dla nauczycieli technologii informacyjnych i informatyki
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA I STEROWANIE CYFROWE
NOWOCZESNA GRAFIKA KOMPUTEROWA
PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH
UKŁADY ZASILANIA I STEROWANIA URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W ZAKŁADACH GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
WYBRANE ZAGADNIENIA WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA I BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW