• ELEKTRONIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektronika
   Absolwenci kierunku Elektronika są poszukiwanymi na rynku IT specjalistami, posiadającymi umiejętności projektowania, testowania oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych. Dzięki zastosowaniu efektywnych metod praktycznego kształcenia, realizowanego w nowoczesnych laboratoriach, są przygotowywani do budowy systemów opartych o układy analogowe, procesory, cyfrowe układy programowalne, potrafią implementować funkcjonalności systemu z podziałem między sprzęt a oprogramowanie, projektować układy scalone, a także prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Znajdują pracę w firmach zajmujących się projektowaniem, pomiarami, testowaniem i konfiguracją nowoczesnych systemów elektronicznych (przemysłowych, multimedialnych, medycznych, motoryzacyjnych, teleinformatycznych) spełniających bardzo rygorystyczne normy (kompatybilności elekromagnetycznej, pracy w środowiskach niebezpiecznych, bezpieczeństwa funkcjonalnego).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS) REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Kierunek prowadzony również w jezyku angielskim. Absolwenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja (Electronics and Telecommunications) nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do projektowania, wytwarzania, wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Znajdują zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, w firmach zajmujących się projektowaniem, instalacją i diagnostyką nowoczesnych systemów o bardzo szerokim spektrum zastosowań (elektronika w motoryzacji, w medycynie, elektronika przemysłowa, fotowoltaika i sensory, sprzęt dla potrzeb sieci komputerowych, korporacyjnych) oraz w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, w tym usługi multimedialne i łączności ruchomej. Możliwość studiów w języku angielskim otwiera także zagraniczne rynki pracy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Informatyka
   Absolwenci kierunku Informatyka łatwo znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegłość w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych, w szczególności: systemów rozproszonych, sieci, grafiki komputerowej, systemów inteligentnych, środowisk wspierania tworzenia aplikacji. Proces dydaktyczny uwzględnia właściwą równowagę między teorią a praktyką, dając umiejętność projektowania i programowania oraz znajomość inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Program nauczania opracowany we współpracy z kluczowymi organizacjami branżowymi w kraju i za granicą sprawia, że absolwenci kierunku Informatyka potwierdzają  zgodność wykształcenia z zadaniami stawianymi im w pracy. Fakt ten, a także szybko uzyskiwane wysokie zarobki potwierdzają słuszność decyzji o podjęciu studiów na tym kierunku.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • TELEINFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Teleinformatyka
   Absolwenci kierunku Teleinformatyka są w stanie aktywnie podołać wyzwaniom, które stawia przed nimi rozwój tej dziedziny, rozumianej jako platforma oferowania różnorodnych usług dla społeczeństwa informacyjnego. Specjalista teleinformatyk dysponuje umiejętnościami z zakresu projektowania infrastruktury teleinformatycznej w różnych skalach oraz aplikacji dla Internetu Przyszłości i Internetu Rzeczy (wirtualizacja zasobów sieciowych, programowanie sieciowe, techniki i systemy komunikacji multimedialnej, e-administracja, e-bankowość), a także z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie u operatorów sieci telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych, w firmach produkujących oprogramowanie dla operatorów sieci i nowych usług telekomunikacyjnych oraz w jednostkach posiadających własne sieci komputerowe, w charakterze ich projektantów i administratorów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub fizyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

    

  • ELEKTRONIKA STOSOWANA - PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE, APLIKACJE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje
   Omawiane zagadnienia stanowią całościowy przegląd praktycznych zastosowań współczesnej elektroniki. Prezentowane są techniki analogowe i cyfrowe, układy wysokiej częstotliwości, techniki sieciowe, mikroprocesory, sterowniki, miernictwo elektroniczne, wspomaganie komputerowe oraz wybrane aplikacje. Realizowana jest również problematyka dotycząca dydaktyki elektroniki.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA - PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Informatyka - projektowanie i eksploatacja systemów
   Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych. Przekrój podstawowych zagadnień współczesnej informatyki stanowi bazę dla bardziej szczegółowego przygotowania słuchacza w wybranym przez niego kierunku zainteresowań (kształcenie w profilach). Studia prowadzone są w oparciu o bazę dydaktyczną oraz laboratoryjną Katedry Informatyki AGH.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Metody wytwarzania oprogramowania
   Tematyka studiów obejmuje najważniejsze problemy analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych. Absolwenci będą predysponowani do tworzenia oprogramowania działającego w różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi deweloperskich a przez to znajdujących zastosowanie praktycznie w każdej sferze wymagającej wsparcia technologią IT. Studia prowadzone są w oparciu o bazę dydaktyczną oraz laboratoryjną Katedry Informatyki AGH.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • NOWOCZESNE SIECI I USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne
   Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów i usług telekomunikacyjnych oraz nauczaniem tych zagadnień. Program obejmuje 217 godz. wykładów i 135 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, czyli łącznie 352 godz. zajęć. Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie egzaminów z czterech wybranych przedmiotów i napisanie pod kierunkiem pracownika naukowo-dydaktycznego AGH pracy końcowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych, wydane przez AGH.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • SYSTEMY BAZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Systemy baz danych
   Studia dają możliwość zapoznania się z problemami i technologiami realizacji systemów baz danych oraz nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i eksploatacji takich systemów, realizowanych w oparciu o najnowsze technologie. W programie studiów szczególną uwagę zwrócono na problemy tworzenia logicznych modeli baz danych, a także aplikacji charakterystycznych dla wielopoziomowych architektur, wykorzystujących techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Tematyka studiów dotyczy też problemów administracji i bezpieczeństwa tych systemów, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych ich wdrażania i eksploatacji. Powyższą tematykę uzupełniają technologie dotyczące budowy hurtowni danych, realizacji procesów eksploracji danych i zarządzania wiedzą.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Tworzenie gier komputerowych
   Studia „Tworzenie gier komputerowych” są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pożądane na rynku produkcji gier video. Dzięki szerokiej i nowoczesnej ofercie przedmiotów, absolwent będzie przygotowany do świadomego i kreatywnego udziału w dowolnym etapie procesu tworzenia gier komputerowych. Nabyte umiejętności programistyczne i projektowe czynią go atrakcyjnym kandydatem do pracy w wielu dziedzinach IT. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników Katedry Informatyki AGH oraz pracowników firm produkujących gry komputerowe.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRONIKA
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA
TELEINFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA
TELEINFORMATYKA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)
INFORMATYKA

Podyplomowe

ELEKTRONIKA STOSOWANA - PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE, APLIKACJE
INFORMATRYKA - PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW
METODY WYTWARZANIA ORPOGRAMOWANIA
NOWOCZESNE SIECI I USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
SYSTEMY BAZ DANYCH
TWORZENIE GIER KOMPUTEROWYCH

Doktoranckie

ELEKTRONIKA
INFORMATYKA
TELEKOMUNIKACJA