• AUTOMATYKA I ROBOTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
   Absolwenci kierunku i specjalności otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie metod opisu i projektowania układów sterowania dla różnych obszarów techniki. Zawarte jest ono w ciągle unowocześnianych planach i programach studiów, w tym w przedmiotach specjalistycznych, takich jak: „Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne”, „Identyfikacja procesów przemysłowych”, „Teoria sterowania”, „Komputerowe systemy sterowania”, „Sterowniki przemysłowe”, „Przemysłowe układy kontrolno-pomiarowe”, „Automatyzacja procesów przemysłowych”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Marketing”. W planach studiów znajdują się także przedmioty obieralne, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach, wynikających z tematyki pracy dyplomowej lub indywidualnych zainteresowań studenta. Pracownicy obydwu Katedr prowadzą szeroką współpracę z przemysłem, a jej wyniki przenoszą na grunt prowadzonych zajęć dydaktycznych. Absolwenci, uzyskujący w terminie wysokie oceny, otrzymują stypendia naukowe, jak również znajdują bardzo łatwo zatrudnienie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA AKUSTYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria akustyczna
   Na kierunku Inżynieria Akustyczna kształceni są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść cenny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii Akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki. Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Akustyczna jest ciągle podnoszona, poprzez wprowadzanie nowych, aktualnych elementów wiedzy i rozszerzanie bazy laboratoryjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria akustyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria akustyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria mechaniczna i materiałowa
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają dodatkowo wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych. Posiadają umiejętność doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Potrafią formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zdobywają wiedzę na kierunku mechanika i budowa maszyn jako podstawowym w obszarze inżynierii mechanicznej. Kształcenie realizowane jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zdobywają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestujących oraz innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mechatronika
   Studia na kierunku Mechatronika przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwenci studiów na kierunku Mechatronika są przygotowywani do pracy w biurach projektów i ośrodkach badawczych oraz firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne. Posiadają też odpowiednie podstawy do podjęcia studiów doktoranckich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • AUDYTING ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
   Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji oraz kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym, na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektywy 2010/31/UE - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków i infrastruktury energetycznej, a także kształcenie wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów i certyfikatorów energetycznych z zakresu:
   • oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny)
   • efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, w stosunku do potrzeb użytkowych efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, elektrycznych,  w stosunku do potrzeb użytkowych
   • określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, wentylacja, klimatyzacja, energia elektryczna, sprężone powietrze, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku)
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA CIEPLNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Energetyka cieplna
   Studia mają na celu poszerzenie wiedzy z przedmiotów podstawowych - m.in. termodynamiki, spalania, wymiany ciepła, mechaniki płynów, ogólnotechnicznych - m.in. maszyn przepływowych, eksploatacji oraz diagnostyki maszyn i urządzeń energetycznych, układów regulacji cyfrowej, energetyki jądrowej oraz specjalnościowych - m.in. konstrukcji i eksploatacji kotłów, turbin parowych i gazowych, układów gazowo-parowych, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, sieci cieplnych, kontroli procesów cieplnych w siłowniach parowych, technologii proekologicznych w energetyce, odnawialnych źródeł energii, rynku energii.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
   Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, niekoniecznie związanych z górnictwem podziemnym. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu górnictwa podziemnego (wyrobiska, technologie, organizacja produkcji), na bazie której omówione będą stosowane obecnie i w nadającej się przewidzieć przyszłości maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego z uwzglednieniem transportu i przeróbki. Zakres wiedzy związanej z tymi maszynami dotyczyć będzie ich budowy, eksploatacji oraz podstaw doboru i projektowania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MASZYNY I URZĄDZENIA PRZERÓBKI MECHANICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej
   Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbczych stosowanych w przeróbce mechanicznej węgla rud miedzi i kruszyw mineralnych. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, związanych z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, kruszyw mineralnych, przemysłem ceramicznych materiałów budowlanych: produkcji cementu, wapna, gipsu, wyrobów ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, a także wytwarzania sorbentów wapniowych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń stosowanych w/w przemysłach w krajach przodujących w technologiach przeróbki mechanicznej związanych z w/w przemysłami. Omówione będą również kierunki rozwoju nowych maszyn przeróbczych, które są przedmiotem prac badawczych i linii pilotowych. Zakres przekazywanej wiedzy dotyczyć będzie budowy, eksploatacji maszyn przeróbczych oraz podstaw doboru i projektowania.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA W EDUKACJI (STUDIA DLA NAUCZYCIELI) - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Mechatronika w edukacji (studia dla nauczycieli)
   Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania zagadnień z zakresu mechatroniki w szkołach objętych programami nauczania profili technicznych, aktualizacja wiedzy oraz uzyskanie nowej wiedzy przez nauczycieli pracujących w różnych typach szkół zawodowych. Zadaniem edukacji w zakresie mechatroniki jest wykształcenie specjalistów umiejących formułować i rozwiązywać interdyscyplinarne zadania oraz posiadających umiejętności komunikacji i współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin wiedzy związanych z mechatroniką. W procesie nauczania zwraca się szczególna uwagę na praktyczną stronę rozwiązywania zadań technicznych nowoczesnymi metodami stosowanymi w praktyce przemysłowej krajów przodujących w rozwoju techniki i technologii, w tym szczególnie zaawansowanych metod wirtualnego projektowania (CAE, Computer Aided Engineering) i szybkiego prototypowania (RP).
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami
   Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu, zapoznanie z metodami pomiarów wibroakustycznych, oceną zagrożeń hałasem i drganiami oraz możliwościami ich redukcji. Słuchaczom przedstawione zostaną obowiązujące w Polce i Unii Europejskiej normy oraz przepisy prawne. Program studiów poszerzono o tematykę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem oraz psychologię pracy obejmującą sztukę negocjacji i praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • PRZEMYSŁOWE SYSTEMY STEROWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Przemysłowe systemy sterowania
   W ramach programu studiów słuchacze zapoznają się z językiem drabinkowym i tekstem strukturalnym stosowanymi do programowania sterowników PLC firmy OMRON (CJ/CS1, CP1H, CPM2, CQM1, C200HS), Siemens (S7 300 i S1200). W programie przewidziano również programowanie dotykowych paneli przemysłowych. Ważnym elementem zajęć są projektowanie i programowanie sterowników mikroprocesorowych oraz tworzenie schematów elektrycznych w programie EPLAN. Następnie zostanie omówione zaawansowane programowanie (inteligentne: rozmyte i neuronowe; odporne, adaptacyjne i optymalne) umożliwiające sterowanie wybranymi procesami (stanowiskami) oraz korzystanie z systemów sieciowych (ProfiNet, Profibus DP, DeviceNet). Systemy sterowania nadrzędnego i akwizycji danych (SCADA) zostaną omówione na przykładzie pakietu InTouch. Podczas zajęć przewidziano również kurs z elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz zastosowanie systemów wizyjnych i serwonapędów w przemyśle.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT W GÓRNICTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Transport w górnictwie
   Celem dwusemestralnych studiów jest aktualizacja oraz poszerzenie wiedzy z zakresu maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym surowców mineralnych. Studia są przeznaczone dla słuchaczy będących absolwentami uczelni wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) kierunków mechanicznych i górniczych związanych z górnictwem węgla, rud miedzi oraz kruszyw mineralnych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu teorii, obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie. Omówione będą również tendencje i kierunki ich rozwoju.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO - PROJEKTOWANIE, BUDOWA, EKSPLOATACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa, eksploatacja
   Absolwenci studiów otrzymują wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu urządzeń transportu linowego, tak osób, jak i materiałów. Są przygotowywani do samodzielnej pracy koncepcyjnej, projektowej oraz eksploatacji ww. urządzeń. Poznają zasady poprawnej pracy i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia, omawiane są zagadnienia prawne oraz warunki badań technicznych urządzeń i oceny ich wyników. Studia te są wymagane przy ubieganiu się inżynierów o uprawnienia dozoru w kopalniach oraz firmach posiadających urządzenia transportowe nadzorowane przez Transportowy Dozór Techniczny lub Urząd Dozoru Technicznego.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

  • WYSOKOWYDAJNE GÓRNICZE KOMPLEKSY ŚCIANOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
   Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu górnictwa oraz maszyn górniczych, pozwalające na pełne zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i techniką podziemnej eksploatacji węgla kamiennego systemami ścianowymi. Słuchacze oprócz wiedzy w zakresie techniki i technologii eksploatacji uzyskają szeroki zakres informacji związanych z tak ważnym obszarem wiedzy w górnictwie, jakim jest kierowanie zespołem ludzkim.
   Wymagania rekrutacyjne

   Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i metrologia
 • Automatyka w górniczych systemach maszynowych
 • Automatyzacja w systemach transportowych
 • Robotyka
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
Specjalności:
 • Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
 • Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne
 • Informatyka w inżynierii mechanicznej
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
 • Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
 • Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania
 • Transport linowy
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Wytwarzanie mechatroniczne
 • Systemy inteligentne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i metrologia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Podyplomowe

AUDYTING ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE NA POTRZEBY TERMOMODERIZACJI ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
ENERGETYKA CIEPLNA
MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
MASZYNY I URZĄDZENIA PRZERÓBKI MECHANICZNEJ
MECHATRONIKA W EDUKACJI (STUDIA DLA NAUCZYCIELI)
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI
Specjalności:
 • Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu
 • Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i drganiami
PRZEMYSŁOWE SYSTEMY STEROWANIA
TRANSPORT W GÓRNICTWIE
URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO - PROJEKTOWANIE, BUDOWA I EKSPLOATACJA
Specjalności:
 • Górnicze wyciągi szybowe
 • Koleje linowe
 • Dźwigi osobowe i towarowe
 • Liny – właściwości, produkcja i eksploatacja
WYSOKOWYDAJNE GÓRNICZE KOMPLEKSY ŚCIANOWE