• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
   Absolwenci kierunku i specjalności otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie metod opisu i projektowania układów sterowania dla różnych obszarów techniki. Zawarte jest ono w ciągle unowocześnianych planach i programach studiów, w tym w przedmiotach specjalistycznych, takich jak: „Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne”, „Identyfikacja procesów przemysłowych”, „Teoria sterowania”, „Komputerowe systemy sterowania”, „Sterowniki przemysłowe”, „Przemysłowe układy kontrolno-pomiarowe”, „Automatyzacja procesów przemysłowych”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Marketing”. W planach studiów znajdują się także przedmioty obieralne, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach, wynikających z tematyki pracy dyplomowej lub indywidualnych zainteresowań studenta. Pracownicy obydwu Katedr prowadzą szeroką współpracę z przemysłem, a jej wyniki przenoszą na grunt prowadzonych zajęć dydaktycznych. Absolwenci, uzyskujący w terminie wysokie oceny, otrzymują stypendia naukowe, jak również znajdują bardzo łatwo zatrudnienie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA AKUSTYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria akustyczna
   Na kierunku Inżynieria Akustyczna kształceni są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść cenny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii Akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki. Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Akustyczna jest ciągle podnoszona, poprzez wprowadzanie nowych, aktualnych elementów wiedzy i rozszerzanie bazy laboratoryjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria akustyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria akustyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria mechaniczna i materiałowa
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają dodatkowo wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych. Posiadają umiejętność doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Potrafią formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zdobywają wiedzę na kierunku mechanika i budowa maszyn jako podstawowym w obszarze inżynierii mechanicznej. Kształcenie realizowane jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zdobywają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestujących oraz innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mechatronika
   Studia na kierunku Mechatronika przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwenci studiów na kierunku Mechatronika są przygotowywani do pracy w biurach projektów i ośrodkach badawczych oraz firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne. Posiadają też odpowiednie podstawy do podjęcia studiów doktoranckich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i metrologia
 • Automatyka w górniczych systemach maszynowych
 • Automatyzacja w systemach transportowych
 • Robotyka
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
Specjalności:
 • Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
 • Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne
 • Informatyka w inżynierii mechanicznej
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
 • Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
 • Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania
 • Transport linowy
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Wytwarzanie mechatroniczne
 • Systemy inteligentne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i metrologia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Podyplomowe

AUDYTING ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE NA POTRZEBY TERMOMODERIZACJI ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
ENERGETYKA CIEPLNA
MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
MASZYNY I URZĄDZENIA PRZERÓBKI MECHANICZNEJ
MECHATRONIKA W EDUKACJI (STUDIA DLA NAUCZYCIELI)
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI
Specjalności:
 • Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu
 • Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i drganiami
PRZEMYSŁOWE SYSTEMY STEROWANIA
TRANSPORT W GÓRNICTWIE
URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO - PROJEKTOWANIE, BUDOWA I EKSPLOATACJA
Specjalności:
 • Górnicze wyciągi szybowe
 • Koleje linowe
 • Dźwigi osobowe i towarowe
 • Liny – właściwości, produkcja i eksploatacja
WYSOKOWYDAJNE GÓRNICZE KOMPLEKSY ŚCIANOWE