• AUTOMATYKA I ROBOTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Automatyka i robotyka
   Absolwenci kierunku i specjalności otrzymują wszechstronne wykształcenie w zakresie metod opisu i projektowania układów sterowania dla różnych obszarów techniki. Zawarte jest ono w ciągle unowocześnianych planach i programach studiów, w tym w przedmiotach specjalistycznych, takich jak: „Napęd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne”, „Identyfikacja procesów przemysłowych”, „Teoria sterowania”, „Komputerowe systemy sterowania”, „Sterowniki przemysłowe”, „Przemysłowe układy kontrolno-pomiarowe”, „Automatyzacja procesów przemysłowych”, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Marketing”. W planach studiów znajdują się także przedmioty obieralne, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach, wynikających z tematyki pracy dyplomowej lub indywidualnych zainteresowań studenta. Pracownicy obydwu Katedr prowadzą szeroką współpracę z przemysłem, a jej wyniki przenoszą na grunt prowadzonych zajęć dydaktycznych. Absolwenci, uzyskujący w terminie wysokie oceny, otrzymują stypendia naukowe, jak również znajdują bardzo łatwo zatrudnienie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA AKUSTYCZNA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria akustyczna
   Na kierunku Inżynieria Akustyczna kształceni są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie dynamicznie rozwijającego się sektora wiedzy, obecnego w licznych dziedzinach gospodarki, w tym szczególnie mocno w działach gospodarki opartej na nowoczesnej wiedzy. Kadry kształcone na tym kierunku mogą też wnieść cenny wkład w rozwój społeczeństwa, pracując w instytucjach publicznych związanych z ochroną środowiska. Studenci Inżynierii Akustycznej nabywają również kompetencji dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki. Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria Akustyczna jest ciągle podnoszona, poprzez wprowadzanie nowych, aktualnych elementów wiedzy i rozszerzanie bazy laboratoryjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria akustyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria akustyczna jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria mechaniczna i materiałowa
   Absolwent posiada wiedzę i umiejętności konieczne do rozwiązywania zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Absolwent jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn. Absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadają dodatkowo wiedzę z zakresu nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych. Posiadają umiejętność doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Potrafią formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z informacji technicznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zdobywają wiedzę na kierunku mechanika i budowa maszyn jako podstawowym w obszarze inżynierii mechanicznej. Kształcenie realizowane jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zdobywają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestujących oraz innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Mechatronika
   Studia na kierunku Mechatronika przygotowują inżynierów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektujących urządzenia mechatroniczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwenci studiów na kierunku Mechatronika są przygotowywani do pracy w biurach projektów i ośrodkach badawczych oraz firmach produkujących i eksploatujących urządzenia mechatroniczne. Posiadają też odpowiednie podstawy do podjęcia studiów doktoranckich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest:

   • liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego
   • średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
INŻYNIERIA MECHANICZNA I MATERIAŁOWA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i metrologia
 • Automatyka w górniczych systemach maszynowych
 • Automatyzacja w systemach transportowych
 • Robotyka
INŻYNIERIA AKUSTYCZNA
Specjalności:
 • Inżynieria Dźwięku w Mediach i Kulturze
 • Drgania i Hałas w Technice i Środowisku
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne
 • Informatyka w inżynierii mechanicznej
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
 • Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
 • Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania
 • Transport linowy
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Wytwarzanie mechatroniczne
 • Systemy inteligentne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka i metrologia
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Podyplomowe

AUDYTING ENERGETYCZNY W BUDOWNICTWIE NA POTRZEBY TERMOMODERIZACJI ORAZ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
ENERGETYKA CIEPLNA
MASZYNY I URZĄDZENIA GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
MASZYNY I URZĄDZENIA PRZERÓBKI MECHANICZNEJ
MECHATRONIKA W EDUKACJI (STUDIA DLA NAUCZYCIELI)
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI
Specjalności:
 • Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami pochodzącymi od środków transportu
 • Ochrona stanowiska pracy przed hałasem i drganiami
PRZEMYSŁOWE SYSTEMY STEROWANIA
TRANSPORT W GÓRNICTWIE
URZĄDZENIA TRANSPORTU LINOWEGO - PROJEKTOWANIE, BUDOWA I EKSPLOATACJA
Specjalności:
 • Górnicze wyciągi szybowe
 • Koleje linowe
 • Dźwigi osobowe i towarowe
 • Liny – właściwości, produkcja i eksploatacja
WYSOKOWYDAJNE GÓRNICZE KOMPLEKSY ŚCIANOWE