ul. Śmidowicza 69

81-103 Gdynia

tel. 58 261 26 48, 58 261 38 84, 58 261 26 35

e-mail: t.zielinska@amw.gdynia.pl

www.wme.amw.gdynia.pl

ul. Śmidowicza 69

81-103 Gdynia

tel. 58 261 26 48, 58 261 38 84, 58 261 26 35

e-mail: t.zielinska@amw.gdynia.pl

www.wme.amw.gdynia.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Automatyka i robotyka
  Podstawowym założeniem kształcenia w specjalności elektoroautomatyka okrętowa jest przekazanie studentom wiedzy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych zgodnej z wymaganiami określonymi w standardzie nauczania MNiSW oraz w zakresie specjalistycznym zgodnej z prawidłami zawartymi w przepisach konwencji STCW. Kształtowanie sylwetek absolwentów następuje w trzech fazach kształcenia. W pierwszej fazie studenci uzyskują przygotowanie w zakresie przedmiotów ogólnych, języków obcych, matematyki i fizyki. W drugiej uzyskują wiedzę podstawową w zakresie przedmiotów kierunkowych: elektrotechniki, elektroniki, informatyki, mechaniki, podstaw automatyki i robotyki, teorii sterowania, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. W trzeciej następuje ostateczne ukształtowanie wiedzy i umiejętności studentów jako przyszłych specjalistów – inżynierów elektroautomatyków okrętowych.  Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w zastosowaniach morskich. Wyposażeni są w nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne dające możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej, przemyśle zbrojeniowym i okrętowym, a także w innych dziedzinach gospodarki.
  Zakres tematyczny przedmiotów oferowanych w programie studiów kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do łatwego przyswajania oraz praktycznego wykorzystania nowych zdobyczy techniki komputerowej w wielu zastosowaniach inżynierii okrętowej. Przewidujemy, że mogą one okazać się bardzo użyteczne na obecnym i perspektywicznym rynku pracy. 
  Absolwenci  Wydziału mają następujące perspektywy zatrudnienia: 
  • statki pasażerskie i handlowe oraz specjalnego przeznaczenia;
  • stocznie i zakłady projektowo-produkcyjne związane z przemysłem okrętowym;
  • przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne wykorzystujące komputerowe technologie projektowania, wspomagania CAD, CAM, CAE;
  • działy techniczne i marketingowe firm oferujących aparaturę pomiarową do maszyn i urządzeń okrętowych, i nie tylko; 
  • firmy aplikujące przemysłowy sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący; 
  • firmy rozwijające systemy sterowania komputerowego siłowni okrętowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechatronika
  Kierunek mechatronika jest adresowany do abiturientów szkół średnich chcących swą przyszłość zawodową związać z nowoczesnymi technologiami. Studia te mają umożliwić zdobycie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie projektowania i eksploatacji przede wszystkim okrętowych systemów mechatronicznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne.Pozyskana teoretyczna i praktyczna wiedza, poparta czynną znajomością języka obcego na poziomie wymaganym przez MNiSW, pozwoli na uzyskanie pracy w zespołach inżynierskich 
  w kraju i za granicą. Absolwenci znajdą zatrudnienie przede wszystkim w branżach związanych z gospodarką morską, w tym w szczególności w biurach projektowych, służbach i organizacjach związanych z flotą handlową oraz infrastrukturą portową. 
  Absolwenci będą przygotowani również do pracy w przemyśle elektromaszynowym, ośrodkach wdrożeniowych oraz w firmach wykorzystujących zautomatyzowane linie produkcyjne. Ponadto, będą mieć przygotowanie do samodzielnego prowadzenia własnych firm.Ukończenie studiów pozwoli absolwentom na dalsze samokształcenie i doskonalenie zawodowe w zakresie mechatroniki, mechaniki, informatyki i elektroniki, a także na kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w specjalności eksloposiadają podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiadają gruntowną znajomości zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do: 
  • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, 
  • prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stoso-wanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją
  • pracy w zespole, 
  • koordynacji prac i oceny ich wyników,
  • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.
  Absolwenci studiów znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do podjęcia do pracy w: 
  • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych 
  • z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
  • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych 
  • i atestacyjnych,
  • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
  • innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
  Studia stacjonarne trwają 4 lata (8 semestrów, w tym semestr VI przeznaczony na praktykę morską). Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera i może ubiegać się o stopień oficera mechanika wachtowego. Program studiów obejmuje przedmioty ogólne w tym język angielski, podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, w zakresie zgodnym z obowiązującymi standardami kształcenia oraz z wymaganiami Konwencji STCW dla poziomu operacyjnego. Integralną częścią programu studiów są praktyki morskie.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry