• NAWIGACJA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Nawigacja
   Dla studentów cywilnych I stopnia trwają 7 lub 8 semestrów. Po zakończeniu I semestru studenci wybierają wariant studiów:
   • morski - umożliwiający uzyskanie dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej
   • ogólny - przygotowujący absolwenta do pracy w administracji morskiej
   Po zakończeniu II semestru studenci wybierają specjalność. Aktualnie istnieje możliwość wyboru następujących specjalności:
   hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
   nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nawigacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nawigacja jest średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Gdańsk - kierunek Informatyka
   Absolwenci kierunku będą przygotowani do podjęcia działalności inżynierskiej i pracy w zawodzie informatyka oraz do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. W ramach studiów prowadzone są trzy specjalności, w ramach których realizowane są nastepujace zagadnienia, w efekcie których uzyskuje się następujących specjalistów:
   • Technologie internetowe - wykorzystanie możliwości technicznych sieci komputerowych (lokalnych i rozle-głych) i rozproszonego oprogramowania, które funkcjonuje w tym środowisku. Podstawy administrowania sieciami, w tym sieciami bezprzewodowymi uzupełnione o wykorzystanie i programowanie aplikacji (serwisów) sieciowych. Absolwenci tej specjalności mogą pracowac jako projektant i programista wielowarstwowych apli-kacji internetowych, projektant i programista serwisów WWW, inżynier ISP, administrator serwerów i systemów, administrator sieci, w tym sieci rozległych.
   • Informatyzacja organizacji - Zastosowanie informatyki w organizacji. Interdyscyplinarna wiedza zakresu informatyki, zarządzania i ekonomi, m.in. zarządzania procesami, finansami oraz projektowania, wdrażania i praktycznego wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych. Po ukończeniu studiów na tej specjalności student będzie przygotowany do pracy na takich stanowiskach, jak wdrożeniowiec lub konsultant systemów ERP, główny specjalista ds. IT odpowiadający za strategię informatyzacji firmy, analityk gospodarczy wykorzystujący narzędzia informatyczne, a w szczególności bazy danych, systemy klasy ERP, CRM i SWD do przeprowadzania analiz statystycznych i konstruowania prognoz dla krótko- i długookresowych potrzeb przedsiębiorstwa, programista tworzący oprogramowanie wspomagające zarządcze procesy decyzyjne oraz administrujący nim projektant systemów informacyjnych konstruujący, wdrażający i rozwijający systemy wspomagające komunikację i zintegrowane procesy decyzyjne w organizacjach.
   • Informatyczne systemy decyzyjne – Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w procesie podejmowania decyzji; metody pozyskiwania, przesyłu, przetwarzania oraz analizy informacji pozyskiwanej z różnych źródeł. Celem tej specjalności jest przygotowanie absolwenta działającego na styku sprzętu i oprogramowania, zdolnego do projektowania i implementacji kompletnych systemów wspomagania decyzji. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów powinny umożliwić absolwentom tej specjalności obsługę urządzeń i systemów sensorycznych służących do pozyskiwania informacji, zorganizowanie przesyłu informacji różnymi dostępnymi kanałami, przetwarzanie pozyskanej informacji i w końcu umiejętne jej wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Matematyka lub informatyka

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Hydrografia i systemy informacji przestrzennej
 • Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • Nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Technologie internetowe
 • Informatyzacja organizacji
 • Informatyczne systemy decyzyjne
 
Studia II stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Nawigacja morska

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Hydrografia i systemy informacji przestrzennej
 • Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • Nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Technologie internetowe
 • Informatyzacja organizacji
 • Informatyczne systemy decyzyjne
 
Studia II stopnia:
NAWIGACJA
Specjalności:
 • Nawigacja morska