Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

filolog@uwb.edu.pl

sekretariat tel. (085) 7457446 tel./fax (085) 7457478

http://filologia.uwb.edu.pl/

Plac Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

filolog@uwb.edu.pl

sekretariat tel. (085) 7457446 tel./fax (085) 7457478

http://filologia.uwb.edu.pl/

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry