Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3,

00-047 Warszawa

Tel: 22 55 20 218; 22 826 57 91; 22 828 94 99

Faks: 22 826 57 91

E-mail: wnpism(at)uw.edu.pl

http://wnpism.uw.edu.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 
  WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Akademią Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Praktyczny profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).
  Od V semestru studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji: Administracja porządku publicznego, Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, Zarządzanie kryzysowe. Z kolei Studia II stopnia realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe będące rozszerzeniem wiedzy nabytej na studiach I stopnia.
  Absolwent posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia


  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Europeistyka

  Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej. 
  Studia na kierunku europeistyka nie tylko rozwijają intelektualnie, ale dają kompetencje adekwatne do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Naszych absolwentów można spotkać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.
  Studia na kierunku europeistyka to unikalne połączenie wiedzy akademickiej i praktycznej. Program studiów obejmuje zarówno korzenie integracji europejskiej, podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej, tradycję i kultury państw europejskich, ale także wiedzę o małych i średnich przedsiębiorstwach funkcjonujących na wspólnym rynku, systemie ochrony konsumenta, programach oraz funduszach unijnych i ich pozyskiwaniu. 
  Studia I stopnia realizowane są w ramach profilu ogólnoakademickiego oraz praktycznego. Decydując się na profil praktyczny należy wybrać jedną spośród dwóch specjalności:
  • Praca w instytucjach UE,
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość.
  Absolwent kierunku europeistyka ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji, formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych, strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o kompetencjach organów UE, administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie. Absolwent specjalności Praca w instytucjach UE posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich oraz  elementarną wiedzę o urzędniku i pracowniku administracyjnym w UE i państwach członkowskich. Absolwent specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu funduszami unijnymi i realizacji celów społeczno-ekonomicznych w UE i państwach członkowskich oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.
  Studia II stopnia są  realizowane w ramach trzech specjalności: Fundusze Unii Europejskiej, Dyplomacja Unii Europejskiej, Marketing Europejski. Specjalność Fundusze Unii Europejskiej przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych. Dyplomacja Unii Europejskiej to specjalność, która pozwala nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z unijną polityką zagraniczną. Specjalność Marketing Europejski jest przeznaczona dla osób, które chcą realizować się zawodowo w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy informacyjno-promocyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język polski, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, informatyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Europeistyka odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średniej ocen z toku tych studiów.

  Dowiedz się więcej

 • POLITOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Politologia

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to najstarszy, największy i najlepszy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne. Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest nieprzerwanie numerem 1 w Polsce!
  Kierunek realizowany na naszym Wydziale to najnowocześniejsza i najbardziej atrakcyjna oferta studiów politologicznych w Polsce, ponieważ studenci samodzielnie kształtują program swoich studiów wybierając trzy spośród sześciu specjalnych modułów, czyli grup przedmiotów związanych z jedną z subdyscyplin politologii. Każdy student wpływa na charakter studiów wybierając te zajęcia, które są zgodne z jego zainteresowaniami.
  Aktualnie oferujemy następujące moduły:
  • Państwo i polityka,
  • Komunikacja i polityka,
  • Polityka i administracja,
  • Idee i polityka,
  • Historia i polityka,
  • Socjologia i polityka.
  Po pierwszym roku studiów studenci dokonują także wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji: Marketing polityczny, Animacja życia publicznego, Administracja europejska, Administracja samorządowa, Ustrojowa, Polityka sportowa, Technologie informacyjno – komunikacyjne w sferze publicznej, Polityka innowacyjności.
  Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Studia II stopnia są realizowane w ramach czterech specjalności: Administracja publiczna, Marketing polityczny, Analiza i doradztwo polityczne, Infobrokering polityczny.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Politologia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to studia I stopnia o profilu praktycznym (w ramach studiów przewidziane są praktyki zawodowe), skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy. Szczególnie zachęcamy do wyboru tych studiów osoby, które interesuje praca: analityka rynku pracy, specjalisty ds. HR, specjalisty ds. szkoleń, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, animatora lokalnego rynku pracy, konsultanta CSR, a także tych, którzy chcieliby zaprojektować i prowadzić własną działalność gospodarczą, bądź też organizować działalność w ramach III sektora.

  Absolwent/ka kierunku „organizowanie rynku pracy” posiada rozwiniętą wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Zna zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy. Potrafi badać i analizować procesy zachodzące na rynku pracy. Posiada także wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany/korekty, rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Przygotowanie absolwenta/ki do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Organizowanie rynku pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent:

  • ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach
  • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
  • zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
  • ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
  • ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
  • ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny
  • rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
  • zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
  • zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
  • zna podstawowe zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
  • zna podstawowe zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych
  • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy
  • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną
  • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach polityki społecznej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: j. polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższych przeliczników.

   

  Dowiedz się więcej

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, jak również posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: język obcy nowożytny (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)**, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe jest wynik przeprowadzonego testu wiedzy.

  Dowiedz się więcej

 • UNDERGRADUATE PROGRAMME IN INTERNATIONAL RELATIONS Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, jak również posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Undergraduate programme in international relations brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny** (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki), biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

naders Ocena

najlepszy wydział świata