Pedagogika studia zaoczne Wrocław

Pedagogika studia zaoczne Wrocław

Pedagogika studia zaoczne Wrocław

Studia zaoczne we Wrocławiu

pedagogika

Odkryj pedagogikę we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia niestacjonarne (zaoczne) Wrocław | woj. dolnośląskie

 

Dla kogo ten kierunek?

Bogusław Śliwerski za jeden z celów wychowania uznaje „umożliwienie dziecku polubienia i zaakceptowania siebie oraz zdobycia poczucia własnej wartości”. Jest to niezwykle ważne w obliczu kształtującego się człowieka, który z czasem stanie się zupełnie samodzielny i świadomy. Pedagogika to niezwykła dziedzina nauki, która zgłębia metody, środki i formy organizacji procesów wychowawczych.

Idealni kandydaci na studia pedagogiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Kandydaci powinni interesować się człowiekiem i tym, w jaki sposób funkcjonuje on w różnego rodzaju środowiskach. Jeśli jesteś komunikatywny/a i potrafisz pracować w grupie, kierunek pedagogika we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia niestacjonarne we Wrocławiu takie jak pedagogika możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, w Wyższej Szkole Zarządzania. Uczelnie we Wrocławiu starają się zapewnić różnorodne kierunki kształcenia możliwe do realizacji w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i społecznych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wprowadzenie do pedagogiki, podstawy psychologii ogólnej i społecznej, współczesne koncepcje edukacji, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, historia myśli pedagogicznej, kształtowanie kompetencji zawodowych, metodologia badań pedagogicznych, psychologia rozwojowa człowieka, teoretyczne podstawy wychowania i wiele innych.

 

Praca po studiach

Kierunek pedagogika we Wrocławiu przygotowuje studentów do pracy m.in. w przedszkolach, w organizacjach pozarządowych, w szkołach, w prywatnych placówkach oświatowych, w placówkach socjalizacyjnych, w placówkach interwencyjnych, w placówkach edukacyjno-terapeutycznych, w placówkach adopcyjnych, w placówkach kultury, w instytucjach państwowych, w domach kultury, w gabinetach terapeutycznych, w świetlicach środowiskowych, w organizacjach wydarzeń, przy treningach rozwoju osobistego, w firmach szkoleniowych, w poradniach rodzinnych, wychowawczych, specjalistycznych.

Abiturienci zatrudniani są także m.in. w zakładach karnych, w zakładach poprawczych, w sądach, ośrodkach interwencyjnych, schroniskach dla nieletnich, w ośrodkach pomocy społecznej, w szkolnych ośrodkach kariery, w fundacjach, które prowadzą działalność społeczną i profilaktyczną, w świetlicach środowiskowych, w agencjach doradztwa personalnego, w urzędach pracy, w administracji państwowej i samorządowej, w działach personalnych i działach ds. rozwoju kadr (HR).

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym są płatne, a odnosi się to do wszystkich kierunków realizowanych w formie zaocznej. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studia dzienne i spotkania od poniedziałku do piątku, warto zastanowić się nad studiami zaocznymi realizowanymi w trybie weekendowym, czyli od piątku do niedzieli.

Program kształcenia jest przygotowywany indywidualnie przez każdą uczelnię we Wrocławiu. W siatce zajęć znajdziesz przedmioty, które opierają się na naukach humanistyczno-społecznych, takie jak na przykład:

 • wprowadzenie do pedagogiki,
 • podstawy psychologii ogólnej i społecznej,
 • podstawy dydaktyki ogólnej,
 • edukacja międzykulturowa,
 • współczesne koncepcje edukacji,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • historia myśli pedagogicznej,
 • kształtowanie kompetencji zawodowych,
 • metodologia badań pedagogicznych,
 • psychologia rozwojowa człowieka,
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • i wiele innych.

 

Studenci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji takich jak na przykład: edukacja dorosłych i marketing społeczny, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, pedagogika opiekuńcza z terapią, resocjalizacja. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje szczegółową wiedzę pedagogiczną oraz ogólną wiedzę humanistyczną skupiającą się na psychologii, historii, socjologii czy filozofii. Studenci zdobywają wiedzę, która wyjaśnia, na czym polega psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy rozwój człowieka. Rozwijają predyspozycje komunikatywne i analityczne, które przekładają się na pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz prawidłową diagnozę ich potrzeb.

 

Ile trwają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu kierunek pedagogika oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia niestacjonarne tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także wzbogacają sylwetkę absolwenta o dodatkowe specjalności i umiejętności. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków humanistyczno-społecznych.

Jaka praca po kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne we Wrocławiu dają wiele możliwości zatrudnienia, chociażby w przedszkolach, w organizacjach pozarządowych, w szkołach, w prywatnych placówkach oświatowych, w placówkach socjalizacyjnych, w placówkach interwencyjnych, w placówkach edukacyjno-terapeutycznych, w placówkach adopcyjnych, w placówkach kultury, w instytucjach państwowych, w domach kultury, w gabinetach terapeutycznych, w świetlicach środowiskowych, w organizacjach wydarzeń, przy treningach rozwoju osobistego, w firmach szkoleniowych, w poradniach rodzinnych, w poradniach wychowawczych, w poradniach specjalistycznych, w administracji państwowej i samorządowej, w działach personalnych i działach do spraw rozwoju kadr (HR).

Absolwenci pracują w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach dla dorosłych, w placówkach oświatowych, w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w poradniach specjalistycznych, w stowarzyszeniach pozarządowych, w administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w klubach seniora, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach małego dziecka, w domach dziecka, w pogotowiach opiekuńczych, w świetlicach terapeutycznych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w internatach i bursach, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w zakładach karnych i w zakładach poprawczych, w świetlicach środowiskowych, w ogniskach wychowawczych, w sądach (jako kuratorzy zawodowi i społeczni), w ośrodkach interwencyjnych, w schroniskach dla nieletnich, w warsztatach terapii zajęciowej, w ośrodkach pomocy społecznej, w szkolnych ośrodkach kariery, w działach personalnych firm, w agencjach doradztwa personalnego, w urzędach pracy, w fundacjach, które prowadzą działalność społeczną i profilaktyczną.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne we Wrocławiu są jednymi z najczęściej wybieranych kierunków humanistycznych. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, decyduje kolejność zgłoszeń lub obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku pedagogika są idealne dla osób, które czują powołanie do kształcenia dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. Wymagają empatii, odporności na stres i zainteresowania naukami humanistyczno-społecznymi. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się rozwój człowieka w różnych okresach życia?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w zespole?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek pedagogika we Wrocławiu jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika we Wrocławiu?

Studia pedagogiczne są jednymi z najczęściej wybieranych w kraju, a oferta specjalizacyjna jest naprawdę szeroka.

Sara, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Pedagogika jest bliska każdemu człowiekowi, a mimo to tę naukę tak bardzo się bagatelizuje. Specjalizuję się w poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej. Zgłębianie prawidłowości i zaburzeń rozwoju człowieka jest naprawdę fascynujące. Pragnę pomagać ludziom i wspierać ich osobisty rozwój.

Kierunki pedagogiczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)