Uniwersytet w Radomiu

Uniwersytet w Radomiu

uniwersytet w Radomiu

Uniwersytet w Radomiu

Miasto między Krakowem i Warszawą, czyli dwoma największymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Miasto które zostało rozsławione przez jedną ze sowich mieszkanek. Miasto w którym absolwenci mogą podjąć naukę na Uniwersytecie Techniczno - Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego.

Radom, bo to o nim mowa, posiada jedna uczelnię wyższą o charakterze uniwersytetu. W ramach której działa 8-wydziałów – 4 wydziały techniczne: Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Informatyki i Matematyki i 4 wydziały nietechniczne: Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Sztuki, Filologiczno- Pedagogiczny oraz Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

Wydziały nietechniczne co roku kształcą niemal 5 tysięcy studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia dodatkowo posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora w sześciu dziedzinach: Ekonomii, Transportu, Towaroznawstwa, Budowy i eksploatacji maszyn, Mechaniki oraz Elektrotechniki.

Studenci swój czas wolny mogą podzielić między odpoczynek, a działalność w jednym z kół naukowych, których na terenie Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu działa niemal 60.

Aktywnie działa Samorząd Studencki, będący organizatorem największej imprezy studenckiej, jaką jest Jesień Studencka. Jest to sześciodniowy cykl imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, umożliwiającym wielką integrację radomskich żaków. Na terenie Uczelni prężnie działają również organizacje studenckie takie jak: Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (Koło Akademickie KSM), Stowarzyszenie Twórców Akademickich "Cykl", Chór Akademicki Uniwersytetu, a także Akademicki Związek Sportowy (AZS) skupiający najwięcej członków.

Radomski Uniwersytet daje szansę na poszerzanie swojej wiedzy poza granicami naszego kraju. Wszystko za sprawą szerokiej współpracy zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu posiada 55 umów bilateralnych z Uczelniami z Unii Europejskiej, w ramach których studenci i pracownicy mogą uczestniczyć w wymianie.

Każdy student posiada dostęp do jednej z najnowocześniejszych bibliotek naukowych w Polsce. Biblioteka posiada ponad 100 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i komputerowych baz danych. Biblioteka Główna Uczelni jako pierwsza w Polsce uruchomiła Elektroniczny Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Elektroniczny Punkt Informacji Patentowej.

Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu to uczelnia przyjazna każdemu o czym świadczy funkcjonujący od kilku lat Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem Uniwersytetu jest dokształcanie osób dorosłych niebędących studentami, które chcą nadal rozwijać swą wiedzę i zainteresowania poprzez podejmowanie kształcenia poza tokiem studiów w formie zbliżonej do kształcenia w szkołach wyższych.

 

Rekrutacja na uniwersytet w Radomiu

Rekrutacja na studia realizowane w ramach Wydziałów Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbywa się za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego. System ten umożliwi szybkie przetwarzanie danych oraz bezbłędne przeliczanie punktów rekrutacyjnych.

Rekrutację na studia można podzielić na kilka etapów. Pierwszy z nich to założenie konta użytkownika we wspomnianych wcześniej internetowym systemie. Po założeniu konta należy uzupełnić wszystkie dane osobowe. Dane te są nie zbędę do kontaktu na linii uczelnia- kandydat. Kolejny etap to wybranie przez kandydata wydziału, kierunku oraz specjalności. W tym celu kandydat musi uzupełnić informacje odnośnie ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej. Trzeci etap to uzupełnienie informacji odnośnie uzyskanych wyników z egzaminu maturalnego. Należy pamiętać o wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, której wysokość ustalana jest przez Wydziałowe Komisje Edukacyjne.

Rekrutacja na nietechniczne wydziały Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego, opiera się na wynikach z przedmiotów: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz języki: polski i obcy. Każdy z tych przedmiotów, zależnie od kierunku i wydziału ma różną wagę rekrutacyjną. Oznacza to, że wyniki maturalne mogą być mnożone lub dzielone przez odpowiedni, ustalony wcześniej współczynnik.

 

Praca po studiach na uniwersytecie w Radomiu

Studiując na uniwersytecie kierunki nietechniczne, czyli te skupiające się na wiedzy z zakresy humanistycznej, pracy poszukiwać możesz w każdej dziedzinie gospodarki. Studia humanistyczne to interdyscyplinarna wiedza z zakresu prawa, administracji, kultury czy zjawisk społecznych, wykorzystywana do rozwoju wszystkich przedsiębiorstwa. Dlatego też specjaliści kształceni przez Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu są doceniani i poszukiwaniu na rynku pracy.

Radomski oraz mazowiecki rynek pracy daje możliwość rozwoju w firmach takich jak: Renault Trucks, który obecnie jest jednym z największych producentów pojazdów komercyjnych w Europie. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Radomiu jest częścią globalnego i wielokulturowego zespołu pracującego z energią, pasją i szacunkiem dla człowieka. Kolejnym pracodawcą jest jedna z największych grup finansowych na świecie, czyli AXA. Firma działająca w w obszarze bezpieczeństwa finansowego, zapewniając wysoki standard obsługi kientów. Pod jedną globalną marką AXA skupieni są specjaliści, którzy kierując się wartościami właściwymi firmy, chronią klientów na każdym etapie ich życia. Absolwenci nietechnicznych wydziałów Uniwersytetu poszukiwani są również w firmach kojarzonych głównie z technicznym zapleczem, gospodarki. Przykładem takiej firmy na terenie Radomia będzie SCANIA. Firma działająca w branży samochodowej i mechanicznej, zajmujące się produkcją samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów oraz silników wysokoprężnych dla pojazdów ciężarowych czy morskich, poszukuje specjalistów prawa pracy, marketingu, administracji oraz osób wykształconych w kierunku reklamy oraz HR. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)