Biura Karier w Radomiu

Biura Karier w Radomiu

Biura Karier w Radomiu

Radom nie jest dużym ośrodkiem akademickim, ale to nie znaczy, że nie znajdują się tam uczelnie państwowe i prywatne z przyporządkowanymi im Biurami Karier oraz, że nie ma w mieście miejsca na odbywanie praktyk i staży.

Jedną z głównych uczelni w Radomiu jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego, z Biurem Karier, tutaj noszącym nazwę Centrum Promocji Studentów i Absolwentów. Jego głównym zadaniem jest świadczenie pomocy w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz w znalezieniu zatrudnienia. CPSiA Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego organizuje dla swoich studentów i absolwentów szkolenia oraz Targi Pracy. Ponadto, pozyskuje i zajmuje się dystrybucją ofert pracy, staży i praktyk. Pracownicy BK prowadzą doradztwo personalne oraz przeprowadzają wstępne rekrutacje do firm zapisanych w bazie Centrum Promocji. Także tutaj można pozyskać informacje o tym jak poprawnie stworzyć dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska. W Centrum można również zapisać się na szkolenia i warsztaty, m. in. z tematyki wejścia na rynek pracy, skutecznej autoprezentacji, szukania zatrudnienia w kraju i za granicą, rozwijania pewności siebie, otwartości czy nawiązywania kontaktów międzyludzkich. CPSiA działa przy Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Poza Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu istnieje kilka innych placówek dydaktycznych zajmujących się kształceniem w stopniu wyższym. Są to chociażby Radomska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Handlowa, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna czy Radomska Szkoła Wyższa (w tej ostatniej zamiast Biura Karier znajduje się Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów).

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu szczyci się nie tylko pomocą studentom przy znalezieniu praktyk i promocją zawodową studentów i absolwentów, ale także prowadzeniem zajęć laboratoryjnych. Wszyscy studenci EUST w Radomiu mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych, za ich organizację odpowiada Biuro Karier. Aby odbyć praktyki na studiach dziennych od studentów wymagane jest posiadanie skierowania na praktyki oraz porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a firmą lub instytucją, w której student zamierza odbywać praktyki. Powyższe dokumenty oraz dziennik praktyk, który student samodzielnie wypełnia, znajdują się do pobrania w siedzibie Biura Karier. W przypadku studentów na studiach zaocznych, mogą oni być zwolnieni z odbywania praktyk, jeśli podczas studiów pracują w zawodzie, który pokrywa się ze studiowanym kierunkiem i złożą w dziekanacie kopię umowy o pracę.

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu także posiada Biuro Karier, którego zadaniem jest aktywna pomoc studentom i absolwentom w zdobywaniu nowych kwalifikacji oraz rozwijaniu umiejętności. Biuro Karier WSH w Radomiu odpowiada także za organizowanie praktyk zawodowych w kraju i za granicą. BK prowadzi również bank informacji o rynku pracy, pracodawcach, możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji, przeprowadza rozmowy doradcze, określa predyspozycje zawodowe, organizuje warsztaty i szkolenia, informuje o wymogach dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej oraz prowadzi prezentacje pracodawców na uczelni.

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu organizuje szkolenia i poradnictwo indywidualne i grupowe. Ponadto pracownicy BK wspomagają przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, pomagają przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzą spotkania z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, udostępniają informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy, informują o studiach podyplomowych i kursach oraz udostępniają specjalistyczną literaturę – w tym książki, wzory CV, przykładowe listy motywacyjne, przewodniki, poradniki, katalogi i foldery informacyjne związane z praktykami i stażami studenckimi. BK Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu działa bezpłatnie, otwarte jest także dla maturzystów.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu działa od 2004 roku. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy studentom i absolwentom podczas wchodzenia na rynek pracy i szybkiego znalezienia zatrudnienia. BK organizuje warsztaty i kursy, prowadzi doradztwo indywidualne i poradnictwo zawodowe, przekazuje informacje o aktualnych wakatach, gromadzi dane o stażach i praktykach (w kraju i za granicą), informuje o możliwościach dalszego kształcenia. Ponadto zajmuje się wyszukiwaniem odpowiednio przygotowanych kandydatów na zlecenie pracodawców oferujących oferty pracy, staży i praktyk. Biuro Karier Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu działa w Mazowieckiej Sieci Biur Karier i współpracuje m. in. z Bankiem Danych o Inżynierach, a także z agencjami pośrednictwa pracy i firmami takimi jak Instytut Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX, Most Wanted, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Grupa Modus i Centrum Promocji Studentów i Absolwentów UTH.

Radomska Szkoła Wyższa wspomaga studentów dzięki Biuru Karier od 2001 roku. Od 2009 roku nosi nazwę Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów. Celem Biura jest wspomaganie studentów i absolwentów przejściu z uczelni do pracy. Do jego zadań należy m. in. prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grupowego, a także szkoleń i warsztatów dotyczących tworzenia dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV), przechodzenia przez rozmowy kwalifikacyjne czy form poszukiwania pracy. Biuro Zawodowej Promocji Radomskiej Szkoły Wyższej uczestniczy także przy pośrednictwie w wyszukiwaniu staży absolwenckich, praktyk studenckich i pracy w kraju i za granicami Polski. Z oferty Biura mogą korzystać także uczniowie klas maturalnych szkół średnich.

Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu także posiada Akademickie Biuro Karier. Jego zadaniem jest kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów oraz kształtowanie ścieżki ich kariery zawodowej. ABK pomaga przy znalezieniu interesujących praktyk i podpowiada jak sprawnie poruszać się na rynku pracy.

Komentarze (0)