Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Artykuł archiwalny

Politechnika Rzeszowska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PRZ 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Rzeszowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Uchwała nr 70/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej, realizując wnioski Rad Wydziałów, uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

 1. Uchwała określa warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zwanej dalej „Uczelnią”. 
 2. Politechnika Rzeszowska prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego  i drugiego stopnia na określone kierunki studiów, profile kształcenia (ogólnoakademicki  i praktyczny) i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne), z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. O przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia nie może się ubiegać osoba będąca studentem tego kierunku studiów, na tym samym poziomie i profilu kształcenia.
 4. Rekrutację przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „MKR”, powołana przez rektora. MKR podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
 5. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”, powołana przez rektora spośród nauczycieli akademickich Uczelni.
 6. Od decyzji MKR służy odwołanie do UKR w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia obowiązujących w Uczelni. Decyzja UKR jest ostateczna. Na decyzję UKR przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 7. Do kompetencji UKR należy ponadto nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Uczelni warunków i trybu rekrutacji oraz podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale. 
 8. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 7, UKR może uchylić uchwałę MKR niezgodną z przepisami prawa, Statutem Politechniki Rzeszowskiej lub niniejszą uchwałą.
 9. Tryb powoływania komisji rekrutacyjnych, zakres obowiązków i zadań związanych  z rekrutacją na studia wyższe określa zarządzenie rektora.
 10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 2

 1. Przyjęcie na określony kierunek studiów odbywa się w ramach określonej przez Senat Politechniki Rzeszowskiej liczby miejsc.
 2. Senat Politechniki Rzeszowskiej określi liczbę miejsc, o której mowa w ust. 1, w terminie do końca maja 2018 r. 
 3. MKR ustala dla każdego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc, o której mowa w ust. 1.
 4. MKR ogłasza listy osób przyjętych na pierwszy rok studiów w formie określonej przez UKR.
 5. MKR przeprowadza rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów decyzję w sprawie uruchomienia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz formie studiów podejmuje UKR.
 7. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w terminie określonym odpowiednio w § 3 będzie mniejsza od liczby miejsc określonej przez Senat Politechniki Rzeszowskiej dla tego kierunku, rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, wyznaczając termin jej przeprowadzenia. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale, w terminie określonym odpowiednio w § 3.

 

§ 3

 1. Ramowy termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 jest następujący:
  1. od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego;
  2. od 1 grudnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. – dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego  w ramowych terminach rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, zwany dalej „harmonogramem rekrutacji”, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego  z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura rektor określi w terminie do końca maja 2018 r.
 3. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku ustala dziekan właściwego wydziału, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Uczelnia może, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, uwzględnić szczególne potrzeby kandydata i dostosować organizację egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura oraz egzaminu sprawdzającego dla kandydatów na studia drugiego stopnia do jego potrzeb lub udzielić innej formy wsparcia w trakcie rekrutacji. 

 

§ 4

Rektor, w terminie do końca maja 2018 r., określi w drodze zarządzenia wysokość opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz warunki i tryb zwrotu wniesionej opłaty. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyłączeniem kierunku wskazanego przez kandydata w ankiecie osobowej - formularzu PODANIA SIR w trakcie rejestracji internetowej, jako kierunek równoległy) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne lub niestacjonarne). Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie określonym  w zarządzeniu rektora.

 

§ 5

 1. Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są bezpłatne.
 2. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów określi rektor w drodze zarządzenia w terminie do końca czerwca 2018 r.
 3. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów, a także wysokość tych opłat określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. 

 

§ 6

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, z uwzględnieniem ust. 2-4.
 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich określonych w niniejszej uchwale mogą podejmować i odbywać kształcenie:
  1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

                        8) obywatele    państw    członkowskich    Unii     Europejskiej,    państw    członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli nie ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.
 2. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli nie ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.
 3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, mogą podejmować  i odbywać kształcenie z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na warunkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

 

§ 7

Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Politechniki Rzeszowskiej.

 

§ 8

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, zwanej dalej „SIR” przez stronę internetową www.prz.edu.pl.
 2. Rejestracja internetowa jest dostępna całą dobę w okresie rekrutacji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych przez kandydata wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
 3. Uczelnia zapewnia kandydatom dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w SIR.
 4. Rejestracja kandydata w SIR jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
 5. W celu rejestracji w SIR kandydat:
  1. zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer wygenerowany przez system SIR);
  2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową (formularz PODANIA SIR), podając informacje odpowiednio: o ukończonej szkole średniej lub uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów;
  3. ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:
   1. dokonuje wyboru kierunku podstawowego i ewentualnie kierunku równoległego,
   2. wskazuje poziom i wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów;
  4. ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
   1. dokonuje wyboru kierunku,
   2. wskazuje ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz wskazuje odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji obowiązujących na określony kierunek studiów:
 6. wynik z egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje kandydata,
 7. średnią ocen ze studiów wyższych,
 8. liczbę punktów ustaloną za uzyskane przez kandydata efekty kształcenia w danym obszarze nauki;
 9. wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości podanej  w SIR na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez SIR.
 10. Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, zostanie wybrany kierunek studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia i kandydat na osobistym koncie rejestracyjnym uzyska potwierdzenie wpływu opłaty.
 11. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
 12. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od Uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uczelni.
 13. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:
  1. wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych;
  2. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów;
  3. przekazywania przez MKR informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym wyników kolejnych etapów oraz terminu i miejsca składania dokumentów.
 14. Osobiste konto rejestracyjne kandydata jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące, z zastrzeżeniem, że decyzja w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia na studia jest przekazywana kandydatowi również w formie pisemnej i tylko w takiej formie ma moc prawną.
 15. Do decyzji wydanych w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
 16. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
 17. W systemie SIR jest prowadzona archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej zmiany.

 

Rozdział 2

Studia pierwszego stopnia

 

§ 9

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty.
 2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W przypadku kierunku architektura dodatkowo są brane pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. 
 3. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim będący obywatelami polskimi powinni, legitymować się dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub uzyskali wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100%.
 4. Wymagań określonych w ust. 3 nie stosuje się do kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim. 
 5. Przepisy ust. 2, dotyczące egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości oraz jego wyników, stosuje się odpowiednio do egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93a tej ustawy, oraz egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 tej ustawy, oraz wyników tego egzaminu. 6. Kandydat na studia prowadzone w Politechnice Rzeszowskiej, będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego, obowiązujących na dany rok akademicki, na zasadach określonych w uchwale nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2017/2018 do 2020/2021.
 1. Kandydat na studia będący laureatem konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Uczelnię jest przyjmowany na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w uchwale nr 29/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w latach akademickich od 2017/2018 do 2020/2021.
 2. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów.  Wniosek powinien być złożony do MKR w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 

§ 10

1. Kandydat na studia pierwszego stopnia będący cudzoziemcem, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2-4, posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich pod warunkiem uznania świadectwa lub innego dokumentu za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe  w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą odbywa się na zasadach określonych w art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i może nastąpić:
  1. z mocy prawa w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4;
  2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w ust. 5.  
 2. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty):
  1. świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się  o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
  2. dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  3. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie  z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia  21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 3. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust.  2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
 4. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa albo innego dokumentu (art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
 5. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 albo ust. 5, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
 6. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 7. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady przeliczania wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem § 9 ust. 5. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.
 8. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje  po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.
 9. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, a po zakwalifikowaniu się do przyjęcia na określony kierunek studiów do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisem § 14 i § 15,  w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. 
 10. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał w 2018 r. świadectwo lub inny dokument za granicą, dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie lub dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną  w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), a nie otrzymał świadectwa lub innego dokumentu albo dyplomu w terminie wynikającym  z harmonogramu rekrutacji, może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o uzyskanych wynikach końcowych  w ukończonej szkole średniej lub z egzaminu maturalnego, a w przypadku uzyskania  w postępowaniu rekrutacyjnym wymaganej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia będzie warunkowo przyjęty na studia.
 11. Kandydat, o którym mowa w ust. 11, jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio oryginał świadectwa lub innego dokumentu albo dyplomu wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie określonym przez MKR w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w terminie określonym  w decyzji, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia tych studiów.
 12. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał świadectwo, dyplom lub inny dokument za granicą, przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio.

 

§ 11

Szczegółowy wykaz kierunków na studiach pierwszego stopnia ze wskazaniem profilu kształcenia          (ogólnoakademicki     i           praktyczny)   oraz     formy studiów           (stacjonarne  i niestacjonarne) w roku akademickim 2018/2019 określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 12

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia odbywa się ze wskazaniem kierunku studiów wymienionego w tabeli:

Wydział

Kierunek

Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

 • architektura – profil ogólnoakademicki*
 • budownictwo – profil ogólnoakademicki*
 • inżynieria środowiska – profil ogólnoakademicki*
 • ochrona środowiska – profil ogólnoakademicki*

 

 

Budowy Maszyn i Lotnictwa

 • inżynieria materiałowa  profil ogólnoakademicki*
 • lotnictwo i kosmonautyka  profil ogólnoakademicki*
 • mechanika i budowa maszyn  profil ogólnoakademicki*
 • mechatronika  profil ogólnoakademicki*
 • transport  profil ogólnoakademicki*
 • zarządzanie i inżynieria produkcji  profil ogólnoakademicki*

 

 

Chemiczny

 • biotechnologia – profil ogólnoakademicki*
 • inżynieria chemiczna i procesowa – profil ogólnoakademicki*

       (studia w języku polskim i angielskim)

 • technologia chemiczna – profil ogólnoakademicki*

 

 

Elektrotechniki i Informatyki

 • automatyka i robotyka  profil ogólnoakademicki*
 • elektronika i telekomunikacja  profil ogólnoakademicki*
 • elektrotechnika  profil ogólnoakademicki*
 • energetyka  profil ogólnoakademicki*
 • informatyka  profil ogólnoakademicki*

 

 

Matematyki i Fizyki Stosowanej

 • inżynieria i analiza danych – profil praktyczny**/***
 • inżynieria medyczna – profil praktyczny**
 • matematyka  profil ogólnoakademicki*

 

 

Mechaniczno-Technologiczny

w Stalowej Woli

 • mechanika i budowa maszyn – profil praktyczny**
 • zarządzanie i inżynieria produkcji – profil praktyczny**

 

 

 

Zarządzania

 • bezpieczeństwo wewnętrzne – profil praktyczny**
 • finanse i rachunkowość  profil ogólnoakademicki*
 • logistyka  profil ogólnoakademicki*
 • zarządzanie  profil ogólnoakademicki*

 

 

    * Profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane  z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS (punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.

  ** Profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS (punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji  i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia) obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności  i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

*** Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku, nadanego w drodze decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. W zgłoszeniu internetowym, stanowiącym podanie o przyjęcie na studia, kandydat  poza kierunkiem podstawowym  ma prawo wskazać drugi kierunek studiów, tzw. kierunek równoległy, na którym chciałby studiować, przy czym z danego zgłoszenia internetowego kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów.
 2. Kierunek równoległy kandydat może wskazać wyłącznie na tej samej formie studiów, co wybrany kierunek podstawowy, tj. odpowiednio na studiach stacjonarnych lub na studiach niestacjonarnych.
 3. Wybór kierunku podstawowego i równoległego odbywa się w terminie rejestracji internetowej na studia. Po tym terminie kandydat nie może dokonać zmiany wybranego kierunku podstawowego lub równoległego. 

 

§ 13

 1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 9 ust. 6.
 2. Liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest ustalana dla:
  1. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury”
   • według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”
   • według zasad określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. kandydatów posiadających dyplom:
   1. Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,
   2. Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną  w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10)
   3. według zasad określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów.
 4. Kandydat, który poza kierunkiem podstawowym wybrał drugi kierunek równoległy, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym na obu kierunkach. 

 

§ 14

 1. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów pierwszego stopnia. 
 2. Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, ustala UKR. 
 3. Decyzje o przyjęciu na studia MKR podejmuje w ramach planowanej liczby miejsc, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. w pierwszej kolejności są przyjmowani kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2017/2018 do 2020/2021;
  2. pozostali kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej, w kolejności określonej sumą punktów, uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 1-3 do niniejszej uchwały, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie miejsc, pomniejszonej o liczbę kandydatów przyjętych na podstawie § 9 ust. 6.
 4. Na postawie listy rankingowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, tworzona jest lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach planowanej liczby miejsc na określony kierunek studiów.
 5. Kandydaci, którzy z powodu wyczerpania planowanej liczby miejsc nie zostali umieszczeni na liście podstawowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, tworzą listę rezerwową.
 6. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na określony kierunek studiów ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów przez złożenie kompletu dokumentów, o których mowa  w § 15, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. 
 7. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 6, jest równoznaczne z rezygnacją  z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 8. Kandydaci z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z listy podstawowej, którzy nie potwierdzą podjęcia studiów przez złożenie wymaganych dokumentów, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. 
 9. Podstawą do skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia może być również stwierdzenie przez MKR niezgodności danych podanych w procesie rejestracji internetowej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata.
 10. Kandydat, który został równocześnie zakwalifikowany do przyjęcia na dwa kierunki studiów podstawowy i równoległy, ma obowiązek wskazać kierunek, na którym chce podjąć studia, i złożyć komplet dokumentów, o których mowa w § 15, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Zapis ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
 11. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia, który potwierdzi podjęcie studiów  i złoży komplet wymaganych dokumentów, otrzyma decyzję o przyjęciu na pierwszy rok studiów na określony kierunek w formie pisemnej.

 

§ 15

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów, o którym mowa w § 14 ust. 6, jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR)  wydrukowaną z Systemu

Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;

 1. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną  oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 2. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,  o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną  oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 3. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się  o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą [zasady i tryb postępowania w sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą określa art. 93 ust. 3 i art. 93b-93h ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 447)] – oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 4. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization  w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 5. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 6. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1) – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 7. kolorowe zdjęcie kandydata na studia w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi załączone do formularza PODANIA SIR;
 8. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Chemicznego zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa zobowiązani są przedłożyć dodatkowo:
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uiszczenie opłaty za kształcenie w języku angielskim zgodnie z bieżącymi stawkami określonymi w zarządzeniu rektora, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem;
  2. kserokopii dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 3. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, o którym mowa w § 14 ust. 6, skutkuje utratą prawa do przyjęcia na studia.

 

Rozdział 3

Studia drugiego stopnia

 

§ 16

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która spełnia ustalone przez Uczelnię warunki rekrutacji oraz ma tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. 
 2. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów wyższych, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego i uzyskanym wyniku ukończenia studiów. Kandydat może być dopuszczony warunkowo do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wymaganej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia będzie warunkowo przyjęty na studia.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 2, jest zobowiązana dostarczyć dyplom ukończenia studiów wyższych w terminie określonym przez MKR w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia. W przypadku niedostarczenia dyplomu ukończenia studiów wyższych w terminie określonym w decyzji, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia studiów.
 4. W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na studia drugiego będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

 

Wydział

 

Kierunek studiów

Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

§

§

§

architektura budownictwo inżynieria środowiska

 

§

ochrona środowiska

 

Budowy Maszyn i Lotnictwa

§

§

§

§

inżynieria materiałowa lotnictwo i kosmonautyka mechanika i budowa maszyn mechatronika

 

§

transport

 

§

zarządzanie i inżynieria produkcji

  

§

Chemiczny §

§

biotechnologia

inżynieria chemiczna i procesowa technologia chemiczna

 

Elektrotechniki i Informatyki

§

§

§

elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka

 

§

informatyka

 

Matematyki i Fizyki Stosowanej

§

matematyka

 

Zarządzania

§

§

§

bezpieczeństwo wewnętrzne* finanse i rachunkowość* logistyka

 

§

zarządzanie

* Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Wydział Zarządzania uprawnienia do prowadzenia studiów, nadanego w drodze decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. Szczegółowy wykaz kierunków na studiach drugiego stopnia ze wskazaniem profilu kształcenia (ogólnoakademicki i praktyczny) oraz formy studiów (stacjonarne  i niestacjonarne) określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 17

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów jest posiadanie przez kandydata kwalifikacji i kompetencji wymaganych do podjęcia tych studiów.
 2. Szczegółowe zasady weryfikacji kwalifikacji i kompetencji na dany kierunek studiów oraz warunki i tryb rekrutacji zostały określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 3. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.
 4. Liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje o kolejności na liście rankingowej.
 5. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów drugiego stopnia.
 6. Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, ustala UKR.
 7. Kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia  w formie pisemnej.

 

§ 18

 1. Ocena na dyplomie jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:
  1. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    5      –  waga   1,0;
  2. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    5,5   –  waga   ;
  3. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    6      –  waga    .
 2. Średnia ocen ze studiów wyższych jest przeliczana na punkty przez odpowiednią wagę, ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:
  1. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    5      –  waga  0,6 ;
  2. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    5,5   –  waga  0,55 ;
  3. gdy najwyższą oceną w  skali ocen jest ocena    6      –  waga  0,5 .

 

§ 19

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia będący cudzoziemcem, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2-4, posiadający dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich pod warunkiem uznania dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uznanie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych za granicą, w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w art. 191a ustawy.
 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym obowiązującym na danym kierunku studiów, na zasadach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. MKR ustali indywidualnie w każdym przypadku zasady ustalenia ostatecznej liczby punktów branej pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. MKR podejmuje decyzję w formie uchwały.
 5. Przyjęcie na studia kandydata, o którym mowa w ust. 1, następuje  po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.
 6. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR i złożenia kompletu dokumentów, zgodnie z zapisem § 20, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. 
 7. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał w 2018 r. dyplom potwierdzający ukończenie szkoły wyższej za granicą, a nie otrzymał dyplomu w terminie wynikającym  z harmonogramu rekrutacji, może być warunkowo dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, po złożeniu zaświadczenia o uzyskanym w ukończonej szkole wyższej wyniku końcowym, a w przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wymaganej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia będzie warunkowo przyjęty na studia.
 8. Kandydat, o którym mowa w ust. 7, jest zobowiązany dostarczyć oryginał dyplomu wraz  z jego tłumaczeniem na język polski w terminie określonym przez MKR w decyzji  w sprawie warunkowego przyjęcia na studia. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, osoba warunkowo przyjęta na studia traci prawo do podjęcia studiów.
 9. Do kandydata będącego obywatelem polskim, który uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

 

§ 20

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany  w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
 2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 3. zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do I części egzaminu dyplomowego (weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów) traktowanego na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia  zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające m.in. informację o wyniku weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów (nie dotyczy kandydatów na kierunki studiów: logistyka, zarządzanie);
 4. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1) – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 5. kolorowe zdjęcie kandydata na studia w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi załączone do formularza PODANIA SIR;
 6. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych [zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1467)] – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
 7. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego).
 8. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Chemicznego zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia.
 9. Kandydat – absolwent uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu  oryginał Suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.

W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez absolwenta średniej ocen ze studiów lub obowiązującej w ukończonej szkole wyższej skali ocen oraz w przypadku braku Suplementu do dyplomu: 

 1. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w uczelni skali ocen;
 2. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji,  o których mowa w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, obowiązujących na określony kierunek studiów.
 1. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia o uzyskanej średniej z toku studiów pierwszego stopnia (średnia ważona z całego toku studiów pierwszego stopnia). 
 2. Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział 4

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 21

 1. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję z potwierdzenia efektów uczenia się, zwana dalej „kandydatem”, może się ubiegać o przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, może się ubiegać o przyjęcie na studia na rok akademicki, w którym studia będą prowadzone zgodnie z programem kształcenia będącym podstawą przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się.
 3. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku poziomie i profilu kształcenia.
 4. Rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest prowadzona  w terminie określonym odpowiednio w § 3.
 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do dokonania rejestracji internetowej w SIR, wskazując kierunek studiów, na którym dokonano potwierdzenia efektów uczenia się i wpisania uzyskanego wyniku oraz do złożenia kompletu dokumentów, odpowiednio do zapisu § 15 w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub § 20 w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji. Dodatkowo jest zobowiązany dołączyć decyzję wydziałowej komisji ds. przeprowadzenia potwierdzenia efektów uczenia się. 

 

§ 22

 1. Rekrutację na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przeprowadza MKR.
 2. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.
 3. MKR tworzy listę rankingową uszeregowaną według uzyskanych przez kandydatów wyników z potwierdzenia efektów uczenia się, uszeregowanych w kolejności od najwyższego do najniższego. 
 4. Wynik uzyskany w trybie potwierdzenia efektów uczenia się decyduje o kolejności na liście rankingowej.
 5. MKR podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganym minimalnym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, uprawniającym do przyjęcia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów. 
 6. Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, ustala UKR. 
 7. Kandydat przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia na określony kierunek, poziom i profil kształcenia oraz formę studiów w formie pisemnej.

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały nr 70 /2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia  25 maja 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji  na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „nowej matury” 

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (w przypadku „matury 2002” - w części zewnętrznej) z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, z uwzględnieniem ust. 3.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.
 4. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, zgodnie z ust. 10.
 5. W przypadku kandydata, który na świadectwie dojrzałości ma odnotowane z określonego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu rekrutacyjnym jest uwzględniany poziom  z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
 6. Kandydatowi będącemu absolwentem szkoły lub oddziału dwujęzycznego, który na egzaminie maturalnym wybrał - jako przedmiot dodatkowy - język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania i który na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik egzaminu maturalnego z tego języka na „poziomie dwujęzycznym”, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym. 
 7. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, maksymalnie z czterech przedmiotów, decyduje o kolejności na liście rankingowej kandydatów na określony kierunek studiów.
 8. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na określony kierunek studiów (wyszczególnionego w ust. 10), kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu rekrutacyjnym „0” punktów.
 9. Jeżeli postępowanie rekrutacyjne dla określonego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów (wyszczególnionych w ust. 10 odpowiednio w pozycji  3 i 4), uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
 10. Wagi, o których mowa w ust. 4, określa tabela:

 

Kierunek studiów

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej

(zewnętrznej) egzaminu maturalnego 

Poziom

podstawowy

rozszerzony

Architektura

egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych *

 

wynik końcowy egzaminu z rysunku

x 5

 

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. historia lub historia sztuki

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

 

Automatyka i robotyka

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka 

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. historia 
 4. wiedza o społeczeństwie lub geografia

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1 x 2 x 2 x 1,5

Biotechnologia

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka
 4. biologia lub chemia albo fizyka 

    i astronomia/fizyka 

x 1 x 1 x 1 x 1

x 1

x 1,5 x 2 x 2

 

Budownictwo

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

 

Elektronika  i telekomunikacja

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Elektrotechnika

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Energetyka

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Finanse i rachunkowość

 

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. geografia lub historia

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1 x 2 x 2 x 1,5

Informatyka

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

 

Inżynieria chemiczna  i procesowa

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka
 4. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka albo informatyka 

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Inżynieria i analiza danych **

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 2 x 2 x 4 x 4

Inżynieria materiałowa

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Inżynieria medyczna

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 2 x 2 x 4 x 4

Inżynieria środowiska

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub chemia albo biologia

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Logistyka

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. geografia lub fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Lotnictwo i kosmonautyka

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Matematyka

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. informatyka lub fizyka i astronomia/fizyka 

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 2 x 2 x 4 x 4

Mechanika  i budowa maszyn

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Mechanika  i budowa maszyn

Wydział MechanicznoTechnologiczny w Stalowej

Woli

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka 
 4. fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Mechatronika

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka lub informatyka 

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Ochrona środowiska

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka
 4. biologia lub chemia albo geografia

 

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Technologia chemiczna

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka
 2. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka albo      biologia lub informatyka

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Transport

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Zarządzanie

 

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. geografia lub historia

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1 x 2  x 2 x 1,5  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka

 

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział MechanicznoTechnologiczny w Stalowej

Woli

1.  język polski 2.  język obcy nowożytny

 1. matematyka 
 2. fizyka i astronomia/fizyka

x 1 x 1 x 1 x 1

 

x 1

x 1,5 x 2 x 2

 

 

* Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek architektura zostały określone  w § 2 niniejszego załącznika.

** Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku, nadanego w drodze decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 2

 1. Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura są: wynik egzaminu wstępnego  z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych dla kierunku architektura w pozycji 1-4 (patrz tabela zamieszczona w § 1 ust. 10).
 2. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności z zakresu:
  1. przedstawienia rysunkowego opartego na elementarnym warsztacie rysunkowym i posługiwanie się wiedzą o perspektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji;
  2. rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym; 3) wyobraźni architektonicznej.
 3. Zadania egzaminacyjne są realizowane za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 50 cm x 70 cm. 
 4. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i jest podzielony na dwa etapy, odpowiadające dwóm dniom egzaminu.
 5. Tematy prac rysunkowych obejmują:
  1. etap I  rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył; 
  2. etap II  rysunek z wyobraźni  kompozycja o charakterze architektonicznym.
 6. Każde z zadań egzaminacyjnych jest oceniane odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0. 
 7. Oceny uzyskane z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (prac rysunkowych) przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

 

ocena 

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

punkty

100

82

64

46

28

0

 1. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych jest sumą punktów uzyskanych z obydwu etapów egzaminu.
 2. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny pozytywnej  min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. 
 3. Wynik końcowy egzaminu z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki z egzaminu maturalnego maksymalnie z czterech przedmiotów są przeliczane na punkty, z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura w tabeli zamieszczonej w § 1 ust. 10 i z uwzględnieniem zasad określonych § 1.
 4. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz egzaminu maturalnego decyduje o kolejności na liście kandydatów.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 70 /2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 maja 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury”

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią albo świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę oceny z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem ust. 3, przy czym: 

1) oceny z egzaminu dojrzałości są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie „nowej matury”; 2) oceny ze świadectwa dojrzałości lub w przypadku kandydata, który dysponuje dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej są traktowane na równi z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie podstawowym w systemie „nowej matury”.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.
 2. Uzyskane przez kandydata oceny, o których mowa w ust. 2, są przeliczane proporcjonalnie ze skali ocen „starej matury” na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

Ocena z egzaminu dojrzałości wyrażona

w sześciostopniowej skali ocen

Wynik wyrażony w procentach w systemie

„nowej matury”

Ocena z egzaminu

dojrzałości wyrażona

w czterostopniowej skali ocen

Wynik wyrażony  w procentach systemie

„nowej matury”

celujący

100

bardzo doby

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

 

 

dopuszczający (mierny)

30

 

 

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 4 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do uchwały.
 2. W przypadku kandydatów na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna dolicza się dodatkowo po 2 punkty za egzamin dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia.

 

§ 2

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do uchwały.

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 70 /2017 Senatu  Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 maja 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 dla kandydatów posiadających dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate)  lub dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate)

 

§ 1

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Międzynarodowej IB z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem § 3.
 3. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalne ze skali wyników Matury Międzynarodowej IB (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną w procentach w systemie „nowej matury” (poziom podstawowy 30-100%, poziom rozszerzony 0-100%), według zestawienia:

 

„Matura Międzynarodowa” – IB (International Baccalaureate )

Wynik wyrażony w procentach w systemie

„nowej matury”

 

Poziom

 

Wynik na dyplomie IB

podstawowy SL

rozszerzony z wyłączeniem przedmiotu

matematyka

HL

rozszerzony

dla przedmiotu matematyka

 

7

100%

100%

100%

6

86%

86%

100%

5

72%

72%

100%

4

58%

58%

100%

3

44%

44%

75%

2

30%

30%

50%

Granica zdawalności

1

-

15%

25%

0

-

0%

0%

 

 1. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia może być dopuszczony kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) na podstawie wyników pisemnej części egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Europejskiej.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę wyniki Matury Europejskiej EB  z przedmiotów objętych procedurą rekrutacyjną dla określonego kierunku studiów, wyszczególnionych w § 1 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem § 3.
 3. Uzyskane przez kandydata wyniki są przeliczane proporcjonalne ze skali wyników Matury Europejskiej EB na skalę wyników egzaminu maturalnego wyrażoną  w procentach w systemie „nowej matury”, według zestawienia:

 

Przyporządkowanie poziomów Matury Europejskiej EB do poziomów egzaminu maturalnego w systemie „nowej matury”

Wynik na dyplomie Matury

Europejskiej

EB*

Wynik wyrażony w procentach w systemie

„nowej matury”

Przedmiot egzaminacyjny

Liczba godzin tygodniowo

Poziom nauczania i egzaminu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język ojczysty L1               4                 podstawowy

Język ojczysty L1             4+3                rozszerzony

Język obcy L2                  3+3               dwujęzyczny

 

Język obcy L2                    3                  rozszerzony

(przez 7 lat)

Język obcy L3                    4                  rozszerzony

(przez 5 lat)

Język obcy L4                    4                 podstawowy

(przez 2 lata)

Język obcy L5                    2                  elementarny**

(przez 2 lata)

Matematyka                     5+3               zaawansowany 

 

Pozostałe        od 4 do 5        rozszerzony przedmioty

Pozostałe        od 2 do 3        podstawowy przedmioty

9,51-10,00

100%

100%

9,01-9,50

90%

90%

8,51-9,00

80%

80%

8,01-8,50

70%

70%

7,51-8,00

60%

60%

7,01-7,50

50%

50%

6,51-7,00

40%

40%

6,00-6,50

30%

30%

0,00-5,99

0%

0%

           

 

  * Egzaminy Matury Europejskiej są oceniane w skali 1-100, a następnie wynik jest dzielony przez 10  i zapisywany na świadectwie w skali 1-10, przy czym minimalna ocena zaliczająca wynosi 6.

** Poziom egzaminu „elementarny” jest traktowany na równi z poziomem podstawowym.

 

 1. Kandydatowi, który złożył egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.
 2. Kandydatowi, który złożył egzamin z matematyki na poziomie zaawansowanym  z elementami wiedzy na poziomie uniwersyteckim, przyznaje się 100% punktów na poziomie rozszerzonym.
 3. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 3-5 na punkty dla poszczególnych kierunków studiów oraz ustalenie ostatecznej liczby punktów uzyskanej przez kandydata następuje na zasadach określonych odpowiednio w § 1 załącznika nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek architektura dodatkowo jest brany pod uwagę wynik egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na kierunek architektura określa § 2 załącznika nr 1 do uchwały.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (0)