Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UTH 2018/19

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Załącznik do uchwały Nr 000-4/2/2017Senatu UTH Radom z dnia 25 maja 2017 r.

                                                                                                                                                                           

Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów  w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Uczelnia dokonuje rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach liczby miejsc określonej przez Senat Uczelni, przy czym zwiększenie ogólnej liczby osób, które Uczelnia może przyjąć na studia stacjonarne powyżej 2% liczby studentów przyjętych na te studia w poprzednim roku akademickim, może nastąpić na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Limity przyjęć na kierunek Lekarski określone są decyzją Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok określa załącznik nr 5.
 4. Rekrutację na studia prowadzi się na następujące kierunki studiów:

 

Kierunek

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego

stopnia

jednolite magisterskie

pierwszego stopnia

drugiego

stopnia

jednolite magisterskie

Administracja

 

Agrochemia

Architektura wnętrz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Budownictwo

Dziennikarstwo

Ekonomia

Elektrotechnika

Filologia polska

Filologia 

 • specjalność filologia angielska
 • specjalność filologia germańska

 

 

 

 

Fizjoterapia [1]

Grafika

Informatyka 

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Kosmetologia

Lekarski

Logistyka

Malarstwo 

Matematyka

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Prawo

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Technologia chemiczna

Towaroznawstwo

  

Transport i logistyka

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne 

Wzornictwo

 1. Liczba miejsc określona na poszczególne kierunki może być w uzasadnionych przypadkach zmieniana przez Rektora, na wniosek  komisji rekrutacyjnych w ramach ogólnej liczby, o której mowa w ust. 1.
 2. O przyjęcie na I rok studiów:
  • pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty,
  • drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia – tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 3. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mają możliwość przystąpienia do rekrutacji uzupełniającej.
 4. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą obowiązani są dodatkowo złożyć: tłumaczenie świadectwa potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie z kuratorium oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, a w przypadku, braku równoważności – jego nostryfikację przeprowadzoną w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447 z późn. zm.). Nie dotyczy to osób, które posiadają świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
 5. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom należy nostryfikować w trybie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467).
 6. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia określa załącznik nr 4.
 7. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zostały określone w uchwale  Nr 000-4/1/2017 Senatu UTH Radom z dnia 25 maja 2017 r. obowiązującej na lata 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
 8. W przypadku, gdy o przyjęcie na kierunki, o których mowa w § 4 ust. 3 ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę kwalifikacji, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 9. Absolwenci szkół pomaturalnych i college’ów, ubiegający się o przyjęcie na studia, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu jak pozostali kandydaci na studia.
 10. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów. Podjęcie dodatkowego kierunku studiów możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego.

14. Zasady ubiegania się  na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na określonym kierunku, poziomie, profilu studiów ustala Senat UTH Rad. odrębną uchwałą.

 

§ 2

Organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:
  1. rejestracji na studia,
  2. postępowania kwalifikacyjnego,
  3. składania dokumentów,
  4. wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.
 2. Rekrutację przeprowadzają i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów. 
 3. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan.
 4. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:
  1. udział w opracowywaniu procedur rekrutacyjnych,
  2. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, 
  3. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia i doręczenie tych decyzji kandydatom, 
  4. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR), w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,
  5. sporządzanie list osób przyjętych na studia,
  6. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,
  7. archiwizacja pełnej dokumentacji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego.
 5. Organem odwoławczym od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora w składzie określonym w statucie Uczelni.
 6. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, który sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego w Uczelni.
 7. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji  na I rok studiów.

 

§ 3

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sirk.uniwersytetradom.pl w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, zwanym dalej SIRK.
 2. System SIRK jest dostępny dla kandydata z dowolnego komputera podłączonego do internetu:  w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,  poza okresem rejestracji – w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
 3. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w systemie SIRK.
 4. Rejestracja kandydata w systemie SIRK, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji, jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest:
  1. założyć osobiste konto dostępowe do systemu SIRK, 
  2. dokonać wyboru formy studiów, wydziału oraz kierunku studiów,
  3. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,
  4. wprowadzić, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
  5. wnieść w określonym terminie opłatę rejestracyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system SIRK; dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.
 6. Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów, przy czym przy składaniu dokumentów wskazuje kierunek podstawowy. 
 7. Rejestrację uważa się za wiążącą po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5.
 8. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia, lub podania informacji nieprawdziwych.
 9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta w systemie SIRK osobom trzecim.
 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata podczas przebiegu postępowania rekrutacyjnego z informacjami umieszczanymi na jego osobistym koncie w systemie SIRK oraz na stronie internetowej www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl.

                                                                        

§ 4

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów

 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie wspólnej listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na wybrany kierunek studiów na podstawie:
  1. wyników ze świadectwa dojrzałości,
  2. dodatkowego sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania na kierunkach wymienionych w ust. 3,
  3. ocen ze świadectwa ukończenia szkoły,
  4. egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach przewidzianych w niniejszych zasadach,
  5. konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych,
  6. oceny kwalifikacji nieformalnych lub na podstawie sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów. 
 2. Szczegółowe kryteria oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określają załączniki:
  1. nr 1 – rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie,  2) nr 2 – rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, 3) nr 3 – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

             

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy ustalonej liczby miejsc, przyjmowani zostają wszyscy kandydaci, wobec których wydziałowa komisja rekrutacyjna stwierdziła na podstawie złożonych dokumentów spełnienie warunków przewidzianych w niniejszych zasadach  z wyjątkiem kierunków:
  1. Architektura wnętrz,
  2. Grafika,
  3. Malarstwo,
  4. Sztuka mediów i edukacja wizualna,
  5. Wzornictwo – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5 zał. nr 3 do niniejszych warunków, na które wprowadza się celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.
 2. Formami sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest ocena prac twórczości własnej dla kierunków:

Architektura wnętrz, Grafika, Malarstwo, Sztuka mediów i edukacja wizualna, Wzornictwo

(w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5 zał. nr 3 do niniejszych warunków),

 1. Zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym jest mowa w ust. 4:
  1. oceny sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dokonują komisje egzaminacyjne powołane przez dziekana wydziału prowadzącego kierunek studiów, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej właściwej dla danego przedmiotu;
  2. przebieg sprawdzianów uzdolnień kierunkowych jest protokołowany, a wynik punktowany.
 2. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:
  1. na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, według malejącej wielkości wskaźnika rekrutacyjnego W, sporządzana jest dla każdego kierunku studiów lista rankingowa, która określa kolejność przyjmowania na studia;
  2. wydziałowe komisje rekrutacyjne, uwzględniając ustaloną liczbę miejsc na dany kierunek, określają wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego W  kwalifikującą do przyjęcia na I rok studiów i sporządzają listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową; komisje ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej;
  3. umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia;
  4. kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (w przypadku rekrutacji uzupełniającej oraz na studia niestacjonarne – kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego) zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w ustalonym i nieprzekraczalnym terminie wskazanym w indywidualnym zawiadomieniu, a także podanym do publicznej wiadomości; niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych;

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów, przy dostarczeniu dokumentów, wskazuje kierunek podstawowy;

 1. powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą uzupełniane, z zachowaniem kolejności, z listy rezerwowej do wypełnienia ustalonej liczby miejsc, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji;
 2. po dokonaniu weryfikacji dokumentów, wydziałowe komisje rekrutacyjne wydają stosowne decyzje oraz sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, przy czym przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę samą najmniejszą liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia[2];
 3. o przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydat jest informowany na bieżąco poprzez system SIRK (komunikaty na osobistym koncie dostępowym do systemu);
 4. o podjętej przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej.
 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania i stanowiska wydziałowej komisji rekrutacyjnej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja jest ostateczna.
 2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów z powodu braku miejsc oraz kandydaci zarejestrowani na kierunek studiów, który nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby chętnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym planowana liczba miejsc nie została wypełniona, z zachowaniem zasad obowiązujących przy rekrutacji na dany kierunek bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, przystępują ponownie do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów i ponoszą nową opłatę rekrutacyjną.
 4. Na kierunkach, na których ustalona liczba miejsc nie zostanie wykorzystana może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest według zasad rekrutacji podstawowej.
 5. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

 

§ 5

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (lub jednolite magisterskie) zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu SIRK;
  2. świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) – kopie poświadczone przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów;
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania[3];
  4. aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm); 
  5. kopię dowodu osobistego lub – w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczoną przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów;
  6. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie SIRK;
  7. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku „starej matury”; kopia poświadczona jak w pkt 2.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 zobowiązani są złożyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub wypisem z przebiegu studiów – kopia poświadczona przez osoby przyjmujące dokumenty oraz dokumenty wskazane w szczegółowych zasadach przyjęć na studia drugiego stopnia (zał. nr 3).

Kandydaci na studia drugiego stopnia nie składają zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców podany jest w załączniku nr 4.

 

§ 6

 1. Opłata wnoszona za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia podlega zwrotowi w całości na wniosek kandydata jedynie w przypadku:
  1. rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji, określonym w harmonogramie rekrutacji,
  2. niezdania egzaminu maturalnego; podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
  3. unieważnienia rejestracji w wyniku wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,
  4. nieuruchomienia kierunku studiów.
 2. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata na wskazane przez niego konto.
 3. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej powinien być złożony do dnia 30 listopada roku kalendarzowego w którym przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 7

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Warunki odpłatności za studia określa umowa w formie pisemnej zawarta między Uczelnią a studentem. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem na każdy rok akademicki.

 

§ 8

Uczelnia zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w przypadku zmian obowiązujących przepisów. Zmiany nie mogą zostać  wprowadzone w toku rekrutacji.

 

§ 9

Niniejsze zasady zamieszcza się na stronie internetowej Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu www.uniwersytetradom.pl. 

 


[1] po utworzeniu kierunku lub uruchomieniu studiów

[2] nie dotyczy kandydatów na kierunek Lekarski

[3] dotyczy kierunków, w przypadku których może nastąpić narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)