Ogólne zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Artykuł archiwalny

Bydgoska Szkoła Wyższa rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na BSW 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2018/2019 na Bydgoską Szkołę Wyższą. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwala Nr 1/3/2017 Senatu Bydgoskiej Szkoły Wyższej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Bydgoskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie v»ższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz Statutu BSW, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/9/2012 Zarządu Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator” Sp. z o.o. z dnia 3 września 2012 r., Senat Bydgoskiej Szkoły Wyższej uchwala dla każdego kierunku, w stosunku do którego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał lub wyda pozytywną decyzję nadająca uprawnienia do prowadzenia studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, następujące warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019:

l . O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej.

 1. O przyjęciu na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.
 2. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 oraz 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1501), a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 447) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicq oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467).
 1. Wstęp na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest wolny. Przyjmowani będą kandydaci, którzy we wskazanym terminie dokonają rejestracji oraz złożą właściwe i kompletne dokumenty. Decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny rezultat postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego zarejestrowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów, przyjmowani są w pierwszej kolejności. Podstawę uzyskania takiego uprawnienia stanowi dokument wydany przez główny organ administracyjny olimpiady.
 3. Wstęp na studia drugiego stopnia jest wolny dla absolwentów kierunków studiów wpisujących się w obszar funkcjonowania nauk, obejmujący proponowane przez uczelnię kierunki studiów.
 4. Absolwenci innych kierunków studiów mogą rozpocząć kształcenie na studiach drugiego stopnia po zdaniu testu kompetencji.
 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia dotyczące kandydatów, o których mowa w pkt. 2, przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej obejmuje przewodniczącego, sekretarza i członka komisji, których powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, sekretarzem może być pracownik administracyjny uczelni.
 6. Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596), zarządzeń Rektora BSW w sprawie jakości kształcenia w Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz z uwzględnieniem bazy lokalowej uczelni, określa się następujące limity miejsc dla każdego kierunku studiów w naborach na semestr zimowy i letni:
  • studia stacjonarne — 80
  • studia niestacjonarne — 250.
 7. Rektor może określić w drodze zarządzenia inne limity przyjęć na pierwszy rok studiów.

 

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:  od 2 maja do 15 października 2018 r. na semestr zimowy,  od 2 stycznia do 28 lutego 2019 r. na semestr letni.

 1. Rekrutację przeprowadzają i decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podejmują Pełnomocnicy Rektora ds. kierunku studiów.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzenia dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.
 3. Od decyzji Pełnomocnika Rektora ds. kierunku studiów służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:
  1. rejestracja na studia,
  2. złożenie dokumentów,
 2. postępowanie kwalifikacyjne,
 3. wydanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
 4. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej w portalu internetowym uczelni: www.bsw.edu.pl
 5. Rejestracja kandydata poprzez system elektroniczny jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 6. Elektroniczny system rejestracji jest dostępny z dowolnego komputera podłączonego do Internetu przez całą dobę. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie elektronicznej rejestracji.
 7. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
  1. wypełnić i zatwierdzić formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi w uczelnianym systemie elektronicznym w portalu intemetowym www.bsw.edu.pl
  2. wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną, w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem Kanclerza BSW, na uczelniany rachunek bankowy.
 8. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych,
  2. dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
 9. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 10. Bydgoska Szkoła Wyższa nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, niezależnymi od uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Biura Rekrutacji.
 11. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:
  1. nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),
  2. nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.

Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 na pisemny wniosek kandydata.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów:
  1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy,
  2. świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis wydany przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię świadectwa dojrzałości dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
  3. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich — dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  4. poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  5. 2 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  6. kolorową fotografię cyfrową w postaci pliku o rozszerzeniu JPG i wymiarach 300x375 pikseli (fotografia zostanie wprowadzone do systemu rekrutacyjnego z poziomu konta kandydata),
  7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy pozwalające na podjęcie studiów - wymagane od kandydatów na kierunki: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia (skierowanie na badania wydawane zostanie przez Uczelnię po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia),
 2. kandydaci na kierunek fizjoterapia i kosmetologia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie,
 3. kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej - oryginał do wglądu.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1554), wymagane fotografie są niezbędne do:
  1. wydania legitymacji studenckiej,
  2. wydania książeczki zdrowia (tylko na studiach stacjonarnych),
  3. przechowywania w teczce akt osobowych studenta.

Treść niniejszej uchwały zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych na terenie BSW w Bydgoszczy oraz w portalu internetowym www.bsw.edu.pl.

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)