Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/21

 

Politechnika Śląska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz treminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 8 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2017 r. poz. 41, z późn. zm.), Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

§ 1

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo  dojrzałości  i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 2. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

 3. świadectwo  lub  inny  dokument  uznany  w  drodze  decyzji   administracyjnej  właściwego kuratora oświaty   w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.),

 4. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 5. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 6. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku, oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 i § 4.

 7. Na studia drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

 8. w Rzeczypospolitej Polskiej,

 9. za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz spełnia kryteria przyjęć określone w tabeli nr 2.

 10. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 11. Kandydaci cudzoziemcy są zobowiązani do posiadania dodatkowo:

  1. dokumentu potwierdzającego posiadanie  ubezpieczenia  zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,

  2. certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku obcym,

 12. certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

 13. W przypadku braku certyfikatu, o którym mowa w ust. 4, umiejętności  językowe  może  potwierdzić  koordynator ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisja na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub egzaminu.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym jest przeprowadzana w trzech odrębnych naborach, w terminie od 11 maja do 29 września 2020 roku (rekrutacja letnia), a na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim – w dwóch odrębnych naborach, w terminie od 7 stycznia do 26 lutego 2021 roku (rekrutacja zimowa).

 1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez rektora.

 2. Kandydaci na pierwszy rok studiów są przyjmowani na poszczególne kierunki studiów w ramach liczby miejsc na tych kierunkach.

 3. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz w danej formie jest zakwalifikowanie się wystarczającej liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką, określoną odrębnymi przepisami.

 4. Rektor, w drodze zarządzenia, ustala sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia.

 5. Student Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na studia na tym samym kierunku, poziomie i profilu.

 

§ 3

 1. Wynik postępowania w sprawie przyjęcia na studia jest wyrażany w punktach.

 2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy.

 3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

 4. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 5. Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 3.

 6. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości  (tzw. starą  maturę),  bierze  się  pod  uwagę  oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 4. Pod uwagę bierze się ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego.

 7. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, bierze się  pod uwagę oceny ze świadectwa    z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 4, przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen.

 8. W przypadku kandydatów na kierunek filologia/lingwistyka stosowana , którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności  kierunku  filologia  i zamienia  się je na punkty  w sposób  wskazany w § 4 ust. 4.

 9. Kandydatom, którzy zdawali egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego.

 10. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2002 roku, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 11. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach: 2007, 2008 i 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie, przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawane na poziomach podstawowym i rozszerzonym. W przypadku egzaminu na poziomie podstawowym uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.

 12. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny z matematyki przez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym, przedmiot traktuje się jak zdawany na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

 13. Kandydatów na kierunek architektura oraz kierunek architektura wnętrz obowiązuje dodatkowo sprawdzian uzdolnień artystycznych.

 14. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.

 15. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami oraz kierunki wskazane w tabeli  nr 1, z wyjątkiem  kierunku  architektura.  Laureaci  II stopnia  otrzymują  40, a laureaci III stopnia 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te kierunki. Z uprawnienia tego laureaci mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 16. Laureatom i finalistom innych konkursów, o których mowa w § 4 oraz tabeli nr 1 w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów, przyznaje się dodatkowe punkty preferencyjne wyłącznie jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 17. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do danego kierunku studiów na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji określonym w harmonogramie. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

§ 4

 1. Przy kwalifikacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z okręgowych komisji egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego  przedmiotu  dodatkowego  wybranego  przez  kandydata  z katalogu  Wdodatkowy, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.

Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

 • dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2015 roku i latach późniejszych oraz dla absolwentów techników, którzy zdawali egzamin maturalny w 2016 roku i latach późniejszych – zdawany na poziomie rozszerzonym,

 • dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. nową maturę w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz dla absolwentów techników, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 roku i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (z wyjątkiem matematyki i języka polskiego).

 1. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:

  • architektura – bierze się pod uwagę, oprócz sprawdzianu uzdolnień artystycznych, wynik egzaminu maturalnego wyłącznie z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

 • filologia – bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w kryteriach rekrutacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2020/2021 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela nr 1.

Finaliści "Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego" organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów preferencyjnych.

Dla kierunków: analityka biznesowa, gospodarka surowcami mineralnymi oraz górnictwo i geologia:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar + Wm

Wm = 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar– liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

Wm – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy, Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = P1 + P2

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

P1 – liczba punktów uzyskanych z I etapu sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

P2 – liczba punktów uzyskanych z II etapu – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali (w poprzednim etapie)

minimalną liczbę punktów określoną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,6 × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski

– poziom rozszerzony, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku filologia:

P = 0,5 × Wjop

albo

P = 1 × Wjor

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym,

Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego albo rozszerzonego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na specjalności język francuski z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski albo francuski na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski albo niemiecki na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

 

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

P = 0,6 × k × Wgłówny + 0,4 × k × Wdodatkowy

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata

(biologia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 1. Dla kandydatów na studia z dyplomem IB (International Baccalaureate) stosuje się następujące przeliczenie ocen na punkty.

Poziom SL – poziom podstawowy, Poziom HL – poziom rozszerzony.

 1. Dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty.

 

§ 5

Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

 

§ 6

 1. Rekrutację przeprowadza Centralna Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora. Centralna Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 2. W przypadku obywateli polskich przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Komisji.

 3. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Politechnikę Śląską na zasadach określonych w tych umowach,

 5. decyzji ministra,

 6. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do ich stypendystów,

 7. decyzji administracyjnej rektora.

 8. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

 

1) odmienne zasady rekrutacji,

2) laureaci pierwszych 10 miejsc Konkursu Chemicznego Politechniki Śląskiej dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych,

3) laureaci pierwszych 15 miejsc konkursów szkolnych „Z Elektryką przez Świat” oraz „Zabawka Elektryczna” dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych.

W przypadku kierunku informatyka wyłącznie dla specjalności „informatyka w systemach elektrycznych”,

4) laureaci  z zespołów,  które zajęły I, II lub  III miejsce w konkursie „Czy byłbyś dobrym  inżynierem?” prowadzonym na Politechnice Śląskiej otrzymują dodatkowo      30 punktów preferencyjnych,

5) laureaci pierwszych 3 miejsc i autorzy prac wyróżnionych konkursu „Fizyka a ekologia” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach; uczniowie zakwalifikowani do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS oraz laureaci pierwszych 5 miejsc w Wojewódzkim Drużynowym Turnieju z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach dodatkowo otrzymują 30 punktów preferencyjnych,

6) laureaci pierwszych 10 miejsc ogólnopolskiego konkursu „Elektronika – by żyło się łatwiej” otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych,

7) laureaci konkursu „Algorytmion” organizowanego przez Politechnikę Śląską otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych, finaliści tego konkursu otrzymują      20 punktów preferencyjnych.

8) kandydaci na studia dualne przystępują do rekrutacji na Politechnice Śląskiej po pozytywnym zakończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kierunek studiów.

 

Tabela 2.

Kryteria przyjęć na studia drugiego stopnia w rohu ahademichim 2020/2021

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

architektura

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku architehtura, potwierdzone dyplomem inżyniera architekta, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu historii i teorii architehtury i urbanistyhi, sztuk pięhnych, budownictwa i technologii budowlanych, honstruhcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego,

 • zna przepisy techniczno—budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego,

 • ma umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowisha człowieka zgodnie z jego potrzebami użythowymi (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użythowe

i techniczne,

 • zna prawo budowlane, a także zasady ehonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w hraju oraz w państwach członhowshich Unii Europejshiej,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie

łącznej liczby punhtów uzyskanych

w wynihu trzyetapoweqo postępowania rehrutacyjneqo:

Etap I ‒ wynih ukończenia studiów pierwszego stopnia,

Etap II ‒ pisemny sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu architehtury i urbanistyhi,

Etap III ‒ ocena indywidualnych osiągnięć handydata na podstawie złożonego portfolio.

 1. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyskanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punktów ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 2. Absolwenci Wydzialu Architehtury Politechnihi Sląskiej, których wynik uhończenia studiów pierwszego stopnia wynosi 5,0, otrzymują w II etapie mahsymalną liczbę punhtów i są zwolnieni z pisemnego sprawdzianu wiedzy

i umiejętności z zakresu architehtury i urbanistyhi.

architektura

wnętrz

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, potwierdzone dyplomem licencjata, a w szczególności:

 • ma gruntowną wiedzę oraz umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego hształtowania najbliższego otoczenia człowieka,

 • jest przygotowany do podejmowania zadań projehtowych łączących wartości formalne, użythowe i honstrukcyjne uwzględniające hontehst,

 • jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zahresie architehtury wnętrz oraz do organizowania działalności projehtowej,

 • umie homunikowac się i ahtywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Języhowego oraz umie posługiwać się języhiem specjalistycznym z zahresu architektury wnętrz.

 1. Kandydaci są przyjmowani na podstawie

łącznej liczby punktów uzyshanych

w wynihu dwuetapoweqo postępowania rehrutacyjneqo:

Etap I —wynih ukończenia studiów

pierwszego stopnia,

Etap II — rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją portfolio.

 1. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu w II etapie jest uzyshanie w poprzednim etapie minimalnej liczby punhtów, ustalonej przez Centralną Komisję Rekrutacyjną.

automatyka

i robotył‹a

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu matematyhi, fizyhi, mechaniki, elehtrotechnikii elehtromechanihi niezbędną do zrozumienia funkcjonowania systemów dynamicznych oraz rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem,

 • zna i rozumie zagadnienia projehtowania i analizy prostych

i złożonych uhładów sterowania ciągłych i dyshretnych, w tym analizy ich własności (stabilności, sterowalności, obserwowalności) i jahości sterowania,

 • zna podstawy informatyki, programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w językach nishiego i wysokiego poziomu, metodyhi i technih programowania obiektowego, oraz tworzenia oprogramowania do systemów czasu rzeczywistego,

 • zna i rozumie zagadnienia metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wynihów pomiarowych, zasady działania przetwornihów i przyrządów pomiarowych wielhości elehtrycznych i nieelehtrycznych (w tym stosowane w układach napędowych typu serwo oraz w robotyce) oraz metody wykorzystania systemów pomiarowych dla potrzeb automatyhi

i robotyki, diagnostyki maszyn, systemów i procesów produhcyjnych,

 • potrafi, przy identyfihacjii formułowaniu specyfikacji zadań

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu uhończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów pomnożonej

przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu, dobrać i posłużyć się

odpowiednimi metodami numerycznymi oraz narzędziami homputerowymi do symulacji, projektowania, oceny jahości oraz optymalizacji elementów i uhładów automatyhi i robotyki,

 • potrafi dobrać i zaprojehtować proste uhłady regulacji, dobierając odpowiednią struhtury, rodzaje i nastawy regulatorów, uhłady robotyczne, dobierając elementy napędów robotów, ich wyposażenia, z uwzględnieniem zadanych hryteriôw użythowych i ehonomicznych,

 • potrafi zaprojektować lub dobrač elementy funkcjonalne, zbudowač i uruchomić oraz przetestowač uhład automatyhi, zaprogramować i zasymulować działanie uhładu robotycznego, wykorzystując odpowiedni system komputerowego wspomagania,

 • potrafi homunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, a także przygotowač i przedstawič hróthą prezentację, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego,

 • potrafi posługiwač się języhiem angielskim na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wynihôw zadań inżyniershich, a także czytania ze zrozumieniem hart katalogowych, not aplikacyjnych, instruhcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dohumentôw.

 

automatyka

i robotyka, elektronika

i telekomunikacja, informatyka

(w języhu angielskim)

 

automatic control and robotics, electronics and telecommunicatio n, informatics

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z matematyki i fizyhi niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawish fizycznych występujących w uhładach dynamicznych, elementach i uhładach elehtrycznych oraz elehtronicznych analogowych i cyfrowych oraz przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,

 • ma uporządhowaną wiedzę w zakresie teorii obwodôw elehtrycznych, w zakresie teorii syqnałôw, filtracji syqnalów oraz FOZUMie ünülizę CZüSOWą İ CZęStot liW0ŚCi0Wą SygnüłÒW,

 • ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu metod projektowania urządzen cyfrowych w podstawowych technoloqiach (w tym proqramowalnych) oraz ich oddziaływania na otoczenie,

 • ma uporządkowaną wiedzę w zahresie opisu, projehtowania i ünülizy pFOStyCh UklüdÒW üUt0Müty kİ İ F0b0ty kİ, W tyM

zaqadnień stabilności i jakości sterowania ukladôw requlacji oraz budowy, proqramowania i sterowania robotôw,

 • ma teoretyczną wiedzę oqólną w zahresie: architehtury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci homputerowych i technoloqii sieciowych, systemôw wbudowanych rozproszonych systemôw komputerowych, zna podstawowe struhtury danych i wyhonywane na nich operacje oraz strateqie doboru właściwych struktur danych do zadania alqorytmiczneqo,

 • umie tworzyc proste projehty proqramistyczne, w tym aplikacje internetowe, proqramy wykorzystujące metody sztucznej inteliqencji; potrafi zaprojehtowač dobry, qraficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkowniha dia aplikacji. Potrafi projektowac proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemyslowe systemy komputerowe,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiôw wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiôw pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatôw.

Wspôłczynnih wynosi:

1 — zgodnośč w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodnośč poniżej 40%

biotechnoloqia

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, a w szczeqólności:

 • zna podstawowe hateqorie pojęciowe i terminoloqiczne

w biotechnoloqii oraz z zakresu matematyhi, bioloqii, fizyki, chemii, statystyhi, biometrii, informatyhi oraz ochrony środowiska,

 • ma wiedzę o surowcach, produhtach i procesach stosowanych w biotechnoloqii oraz o kierunhach rozwoju tej qałęzi przemyslu w hraju i na świecie,

 • ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzen, obiektôw i systemów technicznych w biotechnoloqii,

 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad orqanizacji produhcji biotechnoloqicznej, zapewnienia jahości, w tym zarządzania

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiôw wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu qdy liczba handydatów spelniających hryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiequ studiôw pomnożonej przez wspólczynnih zależny od zqodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaqanymi od handydatôw.

Wspôłczynnih wynosi:

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,

 • ma podstawową wiedzę i umiejętności w planowaniu prostych ehsperymentów, wyhorzystuje podstawowe technihi analityczne, laboratoryjne i symulacyjne w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżyniershich, w tym procesów biotechnologicznych, dohonuje ich interpretacji i wyciąga poprawne wnioski, przeprowadza dyskusji z danymi literaturowymi,

 • ma szczegółową wiedzę z zahresu biotechnologii środowiskowej (obejmującą zagadnienia oczyszczania ścieków i gazów, przetwarzania odpadów stałych oraz bioremediacji gruntów), medycznej i leków,

 • rozwiązuje proste zadania inżynierskie związane z realizacją procesów i operacji jednosthowych w biotechnologii; proponuje technologie oczyszczania ścieków/gruntów/powietrza oraz wybiera odpowiednie metody zagospodarowania odpadów

w zależności od właściwości usuwanych zanieczyszczeń i warunhów prowadzenia procesu,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

budownictwo

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do hontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunhu, a w szczególności:

 • zna zasady honstruowania i wymiarowania elementów honstruhcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych,

 • zna zasady konstruowania i analizy wybranych obiehtów budownictwa ogólnego, przemysłoweqo

i homunihacyjneqo/mostoweqo,

 • zna podstawy fizyhi budowli dotyczące miqracji ciepła i wilqoci w obiektach budowlanych,

 • zna najczęściej stosowane materialy budowlane oraz podstawowe elementy technoloqiiich wytwarzania,

 • ma podstawową wiedzę na temat projektowania obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynoweqo,

 • potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych; potrafi wyznaczać czystości drqań wlasnych dla prostych honstrukcji prętowych oraz wyhonać ich analizę dynamiczną w zahresie oceny stanów rezonansowych,

 • potrafi zaprojehtować proste fundamenty pod obiehty budownictwa ogólnego,

 • potrafi sporządzać elementy bilansu energetycznego obiektu budowlanego,

 • potrafi odczytac rysunhi architehtoniczne, budowlane

i qeodezyjne oraz potrafi sporządzić dohumentację qraficzną w środowishu wybranych programów CAD,

 • zna i stosuje przepisy prawa budowlanego oraz normy i normatywy obowiązujące w budownictwie,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów na hierunhu budownictwo wraz

z suplementem do dyplomu.

 1. Egzamin kwalifikacyjny ‒ w przypadku braku wymaganych kompetencji (dla osób nieposiadających dyplomu uhończenia studiów I stopnia na hierunhu budownictwo).

 2. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów lub oceny egzaminu kwalifihacyjneqo.

chemia

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma uporządhowaną wiedzę z zakresu matematyki, fizyhi hlasycznej, relatywistycznej i hwantowej, chemii oraz podstawową wiedzę z dziedziny nauh bioloqicznych oraz informatyki w zahresie potrzebnym do rozwiązywania zadań związanych z chemią,

 • ma wiedzę i umiejętności na temat syntezy, oczyszczania, analizowania shładu i ohreślania struktury związhów chemicznych z zastosowaniem metod hlasycznych

i instrumentalnych,

 • zna podstawowe zasady BHP, bezpiecznego postępowania

z chemihaliami oraz selehcjii utylizacji odpadów chemicznych,

 • umie stosować podstawowe technihi laboratoryjne do oceny wlaściwości fizyhochemicznych związków chemicznych,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników ehsperymentalnych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

elektronika

i telekomunikacja

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu fizyki i matematyhi, umożliwiającą zrozumienie podstaw  fizycznych elehtroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zahresu elehtronihi,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elehtrycznych, metrologii, a tahże elementów, analogowych

i cyfrowych uhładów oraz systemów elehtronicznych, umożliwiających pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i uhładów elehtronicznych,

 • umie wykorzystywać metody analityczne, symulacyjne

i ehsperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu architehtury i oprogramowania systemów komputerowych,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu proste go problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języhu wysohiego poziomu z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych,

 • ma umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji

i dohumentacji wynihów ehsperymentu oraz prezentacji

i dohumentacji wynihów zadania o charahterze projehtowym,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

elektrotechnika

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu fizyki i matematyhi, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elehtrotechnihi oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zahresu elehtrotechniki,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów, elehtronihi, metrologii, maszyn elehtrycznych, napędu elehtrycznego, energoelehtroniki, elektroenergetyki, umożliwiające pomiary, analizę, symulację i projehtowanie prostych urządzeń i układów elehtrycznych,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw informatyki, metod numerycznych i programowania, umożliwiające sformułowanie

i rozwiązanie proste go problemu inżynierskiego,

 • umie wyhorzystać metody analityczne, symulacyjne

i ehsperymentalne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich,

 • ma umiejętności z zahresu interpretacji, prezentacji

i dohumentacji wyników ehsperymentu oraz prezentacji

i dohumentacji wyników zadań o charakterze projehtowym,

 • umie porównywać i oceniać istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności podzespołów, urządzeń i systemów elehtrycznych,

 • zna zasady bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji elehtrycznych, w tym aspehtów prawnych oraz zasad projektowania instalacji ochronnych,

 • umie wyhonać wstępną analizę ehonomiczną podejmowanych działań inżyniershich,

 • ma podstawową wiedzę z zahresu stosowania prawa autorshiego i ochrony własności intelehtualnej oraz umiejętność korzystania z zasobów informacji patentowej,

 • zna języh angielshi na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu uhończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

enerqetyka

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu matematyhi, fizykii chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z zakresu problematyhi energetycznej,

 • ma umiejętność opisu przebiegu różnych procesów fizycznych

i chemicznych z wyhorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechanihi plynów,

 • umie rozwiązywac proste problemy energetyczne opisane metodami matematycznymi, stosując  metody  analityczne i numeryczne,

 1. Weryfihacja posiadanych kompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

 • zna budowę i działanie podstawowych urządzeń energetyki

honwencjonalnej oraz umie przeprowadzić analizę porównawczą różnych układów technologicznych tych urządzeń metodami matematycznymii ekonomicznymi,

 • ma umiejętności z zahresu interpretacji, prezentacji

i dohumentacji wynihów ehsperymentu oraz prezentacji

i dohumentacji wyników zadań o charakterze projehtowym,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Gospodarka

surowcami mineralnymi

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma uporządkowaną wiedzę z matematyhi, fizyki, chemii oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formulowanie i rozwiązywanie prostych inżyniershich zadań projektowych,

 • zna i rozumie procesy qeoloqiczne hsztaltujące shorupę ziemską, w tym prowadzące do powstania złóż kopalin, i ich shuthi oraz zna budowę qeoloqiczną Polshi, w tym złóż hopalin,

 • zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyhlu życia urządzeń, obiektów, systemów technicznych i technologii stosowanych na różnych etapach qospodarhi surowcami mineralnymi,

 • potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki

i wyciąqać wnioshi oraz, na tej podstawie sporządzać protokoly i sprawozdania,

 • potrafi, przy identyfihacjii formulowaniu specyfikacji zadań inżynierskich z hierunhu Gospodarka surowcami mineralnymi oraz ich rozwiązywaniu:

  • wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i ehsperymentalne,

  • dostrzeqać ich aspehty systemowe i pozatechniczne,

  • dohonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych dzialań inżynierskich,

 • ma udokumentowaną(np. projeht inżynierski) umiejętność pozyskiwania i wyhorzystywania wiedzy przez: wlaściwy dobór źródel oraz informacji z nich pochodzących, dohonywanie oceny, hrytycznej analizy i syntezy tych informacji, jak również dobór oraz stosowanie zaawansowanych technih informacyjno— homunikacyjnych,

 • jest qotów do hrytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów

qórnictwo

i qeoloqia

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma uporządhowaną wiedzę z matematyhi, fizyki, mechanihi, elehtrotechnihi oraz inżynierii ogólnej, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych inżyniershich zadań projehtowych,

 • ma uporządhowaną wiedzę oqólną z qeoloqii w zahresie procesów qeoloqicznych kształtujących sfery Ziemi,

 • ma uporządhowaną wiedzę oqólną w zakresie systemów ehsploatacji podziemnej węgla hamienneqo,

 • orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych w wybranej specjalności z hierunhu qórnictwo i qeoloqia,

 • potrafi przygotować i opracować dohumentację oraz przedstawić hrótką prezentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskieqo z zahresu qórnictwa i qeoloqii,

 • ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowishu qórniczym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą,

 • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspehtów i shutków dzialalności inżyniershiej, w tym jej wpływu na środowisho, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

 • ma udokumentowaną(np. projekt inżynierski) umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych, kart hataloqowych producentów oraz innych wlaściwie dobranych źródel, potrafi inteqrowac uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciąqac wnioshi oraz formułowac

i uzasadniac opinie,

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających hryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego.

 

informatyka

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma uporządhowaną wiedzę w zakresie arytmetyki cyfrowej, metod numerycznych, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunhu różniczhowego i całhowego oraz jego zastosowań,

a tahże matematyhi dyskretnej,

 • ma elementarną wiedzę w zahresie fizykii elektroniki, obejmującą: podstawowe uhłady elehtroniczne, przetworniki  A/C i C/A, podstawy technihi mikroprocesorowej, technihi cyfrowej

i zasady funkcjonowania współczesnych homputerów,

 • ma teoretyczną wiedzę ogólną w zakresie: architehtury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci homputerowych i technologii sieciowych, systemów wbudowanych oraz rozproszonych systemów homputerowych,

 • zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaohrągleń, tablice, napisy, zbiory, rekordy, plihi, wshaźniki i referencje, struktury wskaźnihowe, listy, stosy, kolejhi, drzewa i grafy) oraz strategie doboru właściwych struhtur danych do zadania algorytmicznego,

 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody, technihi

i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zahresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, grafiki i komunikacji człowiek—homputer, sztucznej inteligencji, baz danych, hurtowni danych, inżynierii oprogramowania,

 • umie tworzyć proste projekty programistyczne, w tym aplikacje internetowe, programy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji; potrafi zaprojehtować dobry, graficzny, funkcjonalny, niezawodny i użyteczny interfejs użytkowniha dla aplikacji. Potrafi projehtowac proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane, przemysłowe systemy komputerowe,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfikacja posiadanych kompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

informatyka

przemysłowa (profil ogólnoahademicki)

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma uporządhowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą  kluczowe zagadnienia z informatyki przemysłowej,

 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżyniershich z zahresu informatyhi przemysłowej,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 2. W przypadku gdy liczba handydatów spelniających hryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

inżynieria

bezpieczeństwa

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu matematyhi, fizykii chemii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań inżynierskich,

 • ma podstawową wiedzę z zahresu ehonomii oraz organizacji i zarządzania,

 • zna możliwości wykorzystania rysunhu technicznego i techniki homputerowej do realizacji zadań inżynierskich,

 • potrafi oszacować podstawowe ryzyka związane

z funkcjonowaniem obiektów technicznych oraz dokonać oceny ryzyka i zagrożeń w środowisku pracy,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów

inżynieria

biomedyczna

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma uporządhowaną wiedzę w zakresie matematyhi, obejmującą podstawy loqihi, alqebrę liniową i qeometrię analityczną, rachuneh różniczhowy i calkowy oraz jego zastosowania, statystykę, probabilistyhę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do opisu zagadnień związanych

z Inżynierią Biomedyczną,

 • ma wiedzę w zakresie fizyhi, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawish fizycznych powiązanych

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rehrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez wspólczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji z

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

z hierunkiem inżynieria biomedyczna, ma podstawową wiedzę na

temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobôw ich wyznaczania i wyrażania,

 • ma szczegôłową wiedzę w zahresie inżynierii materiałowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych metod hształtowania struktury oraz zespołu własności użytkowych materiałów inżyniershich i biomedycznych, doboru materiałôw, badań i odpowiednich technologii, z uwzględnieniem uwarunhowań stosowania wyrobôw z materiałów inżynierskich

i biomedycznych,

 • ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw modelowania, narządu ruchu, analizy obciążeń uhładu mięśniowo- szhieletowego oraz rozhładu odkształcen i naprężeń

w elementach układu implant—hość, ma podstawową wiedzę w zahresie wyhorzystania metody elementów shonczonych w inżynierii biomedycznej,

 • ma elementarną wiedzę w zahresie architektury systemów homputerowych, zna elementy wchodzące w ich shład, sposób reprezentacji danych w tahich systemach, ma uporządhowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zahresie analizy

i projektowania algorytmów, a tahże wyhorzystywanych struhtur danych, w tym rôwnież baz danych,

 • ma podstawową wiedzę z zahresu fizyki i elehtrotechnihi, pozwalającą na zrozumienie zagadnień z elehtronihi, ma elementarną wiedzę z zakresu teorii sygnałôw, a tahże metod ich przetwarzania, zna teoretyczne podstawy ahwizycji

i rozpoznawania wybranych sygnałôw biomedycznych i obrazów radiologicznych oraz ich analizy i przetwarzania,

 • potrafi zaprojehtować sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz postač honstruhcyjną implantu, a tahże przeprowadzić ich analizę

Wyt FZy MülOŚC İ0W ğ,

 • potrafi opracowač dohumentację wyhonawczą i na tej podstawie ramowy proces technologiczny analizowanej postaci wyrobu medycznego,

 • potrafi opracowač dohumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować tehst zawierający omôwienie otrzymanych wynihôw, umie przygotowač, a także zaprezentować wyniki badan otrzymane w efehcie realizacji zadania inżynierskiego,

 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, oprogramowanie do rozwiązania problemu natury inżyniershiej, potrafi posłużyč się właściwie dobranymi środowishami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania inżyniershiego, potrafi sformułowač algorytm, posłużyč się języhami programowania nishiego i wysohiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do opracowywania programów komputerowych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

hompetencjami wymaganymi od

handydatów. Wspôłczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodnośč poniżej 40%

inżynieria

materiałowa

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • zna i rozumie zagadnienia dotyczące badania struktury i właściwości materiałów metalowych, ceramicznych,

polimerowych, kompozytowych, biomateriałów i nanomateriałôw,

 • zna i rozumie procesy technologiczne wyhorzystywane

w hształtowaniu struktury i właściwości materiałôw inżynierskich oraz ich powierzchni,

 • zna i rozumie cyhle życia urządzeń, obiektôw, systemôw technicznych oraz ich znaczenie w powiązaniu z inżynierią materiałową,

 • zna i rozumie podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią materiałową,

 • potrafi horzystać ze specjalistycznego oprogramowania homputerowego przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii materiałowej,

 • potrafi dobrač material do określonego zastosowania

z uwzględnieniem łańcucha przyczynowo skuthowego: shład chemiczny — technologia — struktura — właściwości — zastosowanie,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatôw.

Wspôłczynnih wynosi:

1 — zgodnośč w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodnośč poniżej 40%

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

Kształcenia Językowego.

 

inżynieria

materiałowa

(profil prahtyczny — studia dualne)

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu: nauhi o materiałach, materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, doboru materiałôw inżynierskich, technologii wytwarzania

i przetwórstwa materiałôw, metod badan materiałôw oraz rozwiązywania prostych problemów inżyniershich,

 • umie przygotowač i przedstawič prezentację, dotyczącą zagadnień z zahresu inżynierii materiałowej,

 • potrafi pozyshiwač informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zahresie inżynierii materiałowej,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających kryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatôw.

Wspôłczynnih wynosi:

1 — zgodnośč w zahresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zahresie 40% — 79%

0,6 — zgodnośč poniżej 40%

Kandydaci na studia dualne przystępują do rehrutacji na Politechnice Sląshiej po pozytywnym zakonczeniu wstępnej rehrutacji przeprowadzonej przez instytucję wspôłtworzącą kierunek studiów.

inżynieria

środowiska

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, a w szczeqólności:

 • potrafi efehtywnie stosowac wiedzę z zakresu matematyki, fizyhi, chemii, htórą wyhorzystuje w działalności inżynierskiej,

 • zna podstawy projehtowania technoloqii, urządzeń i systemów wodno—hanalizacyjnych, ochrony powietrza, oqrzewnictwa

i wentylacji oraz qospodarowania odpadami,

 • potrafi dohonac oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska,

 • umie wyhorzystać przepisy prawa oraz instrumenty ekonomiczne w zahresie inżynierii środowisha,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających kryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

loqistyka

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do hontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, a w szczeqôlności:

 • rozumie istotę procesów i zjawish spolecznych,

 • rozumie istotę procesów i zjawisk ehonomicznych oraz loqistycznych przebieqających w przedsiębiorstwie,

 • potrafi efehtywnie stosowac wiedzę z zahresu matematyhi, fizyki i szeroho pojętej inżynierii oqôlnej do rozwiązywania współczesnych problemôw technoloqicznych,

 • potrafi identyfihować, formulowac oraz rozwiązywac problemy prahtyczne w dziedzinie loqistyki i procesôw loqistycznych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rehrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatôw.

Wspôłczynnih wynosi:

1 — zgodnośč w zahresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zahresie 40% — 79%

0,6 — zgodnośč poniżej 40%

loqistyka

(profil prahtyczny — studia dualne)

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu,

ü W SZCZegÒl n0ŚCİ:

 • rozumie istotę procesów i zjawish spolecznych,

 • rozumie istotę procesów i zjawisk ehonomicznych oraz loqistycznych przebieqających w przedsiębiorstwie,

 • potrafi efehtywnie stosowac wiedzę z zahresu matematyhi, fizyki i szeroho pojętej inżynierii oqôlnej do rozwiązywania współczesnych problemów technoloqicznych,

 • potrafi identyfihowac, formulować oraz rozwiązywać problemy prahtyczne w dziedzinie loqistyki i procesôw loqistycznych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rehrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

Kandydaci na studia dualne przystępują do rehrutacji na Politechnice Sląshiej po pozytywnym zakonczeniu wstępnej rehrutacji przeprowadzonej przez instytucję współtworzącą kieruneh studiów.

matematyka

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, a w szczeqólności:

1.    Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zahresu studiów

licencjachich na hierunhu matematyha,

 • posiada umiejętność krytycznego myślenia i rozumowania,

 • potrafi samodzielnie pogłębiac wiedzę horzystając z odpowiednich źródeł,

 • potrafi używac nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz posługiwać się programami służącymi do obliczeń matematycznych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

2. W przypadhu gdy liczba handydatów

spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów. pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

mechanika

i budowa maszyn

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • potrafi efektywnie stosować wiedzę z zakresu matematyhi, fizyki i innych obszarów właściwych dla dyscypliny mechanika do rozwiązywania wspólczesnych problemów technologicznych

w tym zakresie,

 • ma wiedzę i umiejętności z zahresu budowy, wytwarzania

i ehsploatacji maszyn, zasad mechanihi oraz projehtowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,

 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i ehsploatacji maszyn, prac wspomaqających projehtowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, hoordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posłuqiwania się nowoczesnymi technihami homputerowymi,

 • potrafi dohonac interpretacji, prezentacjii dohumentacji wyników ehsperymentu oraz prezentacjii dokumentacji wynihów zadań o charahterze projehtowym,

 • potrafi stosować metody analityczne i numeryczne do rozwiązywania prostych problemów z dziedziny mechaniki i budowy maszyn opisanych metodami numerycznymi,

 • zna język obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

mechanika

i budowa maszyn

(profil prahtyczny - studia dualne)

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę i umiejętności z zahresu budowy, wytwarzania

i ehsploatacji maszyn, zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,

 • jest przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i ehsploatacji maszyn, prac wspomaqających projehtowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, hoordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posluqiwania się nowoczesnymi technikami homputerowymi,

 • umie wyhorzystać zdobyte w środowishu zajmującym się zawodowo dzialalnością inżynierską doświadczenie związane z ehsploatacją systemów technicznych typowych dla obszaru inżynierii mechanicznej oraz potrafi prahtycznie stosować

narzędzia wspomaqające prace inżynierskie, podczas realizacji zadań w środowishu przemyslowym,

 • umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zahresu hierunhu hsztalcenia,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Kształcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40% Kandydaci na studia dualne przystępują do rehrutacji na Politechnice 4ląskiej po

pozytywnym zakończeniu wstępnej rehrutacji przeprowadzonej przez instytucji współtworzącą kieruneh studiów.

mechatronika

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu fizyki i matematyhi, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projehtowych z zahresu mechatronihi,

 • zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, w tym mechanihi plynów, a także zagadnienia z zahresu wytrzymalości materialów, czasu ich zużycia, oddziaływania zużytych materiałów na

środowisho naturalne, oraz dostrzega konieczność ich

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających hryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez wspólczynnih zależny od zgodności posiadanych kompetencji

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

powtórnego wyhorzystania,

 • zna i rozumie zagadnienia z zahresu teorii sterowania automatycznego, w tym zagadnienia z zakresu projehtowania i realizacji automatycznej regulacji układów wykonawczych,

 • zna i rozumie zagadnienia z zahresu elehtrotechniki w obszarze: metod analizy prostych obwodów elehtrycznych prądu stałego

i przemiennego jedno—i trójfazowego oraz podstaw obliczania obwodów magnetycznych,

 • zna i rozumie elementarne zagadnienia z zahresu cyhlu życia uhładów mechatronicznych, oraz eksploatacji i diagnostyhi uhładów mechatronicznych i diagnostyhi procesów produhcyjnych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

z hompetencjami wymaganymi od

handydatów. Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

nanotechnoloqia

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do hontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu podstaw chemii, fizyhi i termodynamihi w aspehcie ich implementacji w nauce o materiałach, ze szczególnym uwzględnieniem nanoshali,

 • zna i rozumie techniki i technologie projektowania i wytwarzania nanomateriałów, nanostruhtur i nanourządzeń oraz metody ich integracji w nanosystemy,

 • zna i rozumie właściwości nanomateriałów i umie je wykorzystać

w prahtyce,

 • potrafi dobrać i zastosować właściwe metody analityczne, symulacyjne i ehsperymentalne do wytwarzania ohreślonych form nanomateriałów i nanostruktur w aspehcie ich potencjalnych zastosowań w nanourządzeniach i nanosystemach,

 • potrafi umiejętnie i samodzielnie poszuhiwać informacji naukowej oraz integrować wiedzę techniczną z wiedzą z innych wybranych dyscyplin nauhowych,

 • umie posługiwać się języhiem specjalistycznym z zahresu hierunhu hształcenia,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Języhowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów

ochrona

środowiska

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyhi, chemiii biologii, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych w ochronie środowisha,

 • rozróżnia podstawowe metody, technihi, technologie, narzędzia i materiały stosowane w ochronie powietrza, gleby i wody,

 • identyfihuje systemy i technihi pomiarowe oraz zna procedury związane z monitoringiem środowiska,

 • identyfihuje podstawowe regulacje prawa dotyczące ochrony środowisha, procesy oceny oddziaływania na środowisho

i systemy zarządzania środowishiem w przedsiębiorstwie oraz charakteryzuje metody analiz opłacalności projektów inwestycyjnych w odnowie środowiska,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu..

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

socjoloqia

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę o charahterze nauk społecznych,

 • zna ich miejsce w systemie nauh i relacje do innych nauk,

 • zna podstawowe metody badań społecznych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

technologia

chemiczna

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma wiedzę z zahresu matematyhi, fizykii chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawish i procesów stosowanych

w technologii chemicznej oraz wykonywanie obliczeń potrzebnych w praktyce inżyniershiej, ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i o kierunkach rozwoju przemysłu chemiczneqo w kraju i na świecie,

1.  Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu uhończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

2           W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających kryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dohumentacji wynihôw ehsperymentu oraz prezentacji

i dohumentacji wyników zadań o charakterze projehtowym,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu technik oraz metod charakteryzowania i identyfikacji  związhôw chemicznych,

 • ma wiedzę i umiejętności z zahresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 

technoloqia

i inżynieria chemiczna (w języku angielskim)

Industrial and Engineering Chemistry

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, a w szczeqôlności:

 • ma wiedzę z zahresu matematyhi, fizykiî chemii, umożliwiającą zrozumienie oraz opis zjawish i procesôw stosowanych

w technoloqii chemicznej, a tahże podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej wyhonywania obliczeń potrzebnych w prahtyce inżynierskiej,

 • posłuquje się bieqle specjalistycznym języhiem anqielskim w obszarze technoloqii i inżynierii chemicznej,

 • ma wiedzę o surowcach, produhtach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym oraz o kierunkach rozwoju przemyslu chemiczneqo w hraju i na świecie,

 • ma podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jahością, prowadzenia dzialalności qospodarczej oraz transferu technoloqii, ochrony praw autorskich i pohrewnych,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dohumentacji wynihôw ehsperymentu oraz prezentacji

i dohumentacji wyników zadań o charahterze projektowym,

 • zna zasady budowy i doboru aparatów i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i pohrewnych,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu qdy liczba kandydatów spelniających kryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiequ studiów.

technoloqie metali

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do hontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, ü W SZCZegÒl n0ŚCİ:

 • ma podstawową wiedzę w zahresie technoloqii wytwarzania stali i metali nieżelaznych z surowców pierwotnych i wtôrnych,

 • ma uporządhowaną wiedzę oqôlną, obejmującą kluczowe zaqadnienia związane z ksztaltowaniem struktury i wlaściwości wyrobôw metalowych,

 • ma podstawową wiedzę w zahresie technoloqii otrzymywania podstawowych tworzyw odlewniczych,

 • ma podstawową wiedzę o budowie, dzialaniu i sposobie ehsploatacji urządzeń stosowanych w technoloqiach metalurqicznych,

 • zna podstawowe metody, technihi, narzędzia i materialy stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżyniershich,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshieqo Systemu Opisu Ksztalcenia Językoweqo.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu qdy liczba handydatów spelniających kryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście ranhinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiequ studiów.

teleinformatyka

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach druqieqo stopnia na tym hierunhu, a w szczeqólności:

 • ma wiedzę z zahresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań z teqo zahresu,

 • ma wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i syqnalów elehtrycznych, metroloqii, a także elementôw, analoqowych

i cyfrowych uhładów oraz systemôw elehtronicznych

i telekomunihacyjnych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych uhładów elektronicznych,

 • ma teoretyczną wiedzę oqólną w zahresie: architehtury oproqramowania systemów komputerowych, systemôw operacyjnych, sieci komputerowych i technoloqii sieciowych, systemów wbudowanych, rozproszonych systemów homputerowych, zna podstawowe struktury danych

i wykonywane na nich operacje oraz strateqie doboru właściwych struhtur danych do zadania alqorytmiczneqo,

 • umie tworzyć proste projekty proqramistyczne, w tym aplikacje internetowe, potrafi projektowac proste systemy informatyczne: sieciowe, bazodanowe, wbudowane,

 • ma umiejętności z zahresu interpretacji, prezentacji

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rehrutacji przekracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie

oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od handydatôw.

Wspôłczynnih wynosi:

1 — zgodnośč w zahresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zahresie 40% — 79%

0,6 — zgodnośč poniżej 40%

 

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

 

i dohumentacji wynihów ehsperymentu oraz prezentacji

i dohumentacji wynihów zadania o charahterze projehtowym,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

transport

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • ma uporządhowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zahresie metod i analiz matematycznych do opisu procesów technicznych, systemów i procesów transportowych,

 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych i ehonomiki transportu,

 • zna i stosuje metody oraz technihi pomiaru wielkości fizycznych,

 • zna podstawowe metody, technihi i narzędzia stosowane w projektowaniu i analizie systemów transportowych oraz zagadnień inżynierii ruchu, stosuje podstawowe metody

i narzędzia w projektowaniu obiektów technicznych w transporcie, również z wykorzystaniem technih komputerowych,

 • ma podstawową wiedzę o ahtualnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych w zakresie transportu oraz o jego oddziaływaniu na środowisko, a tahże na temat cyhlu życia środków transportu oraz obiektów i systemów technicznych,

 • ma uporządhowaną wiedzę w zakresie rozumienia i tworzenia dohumentacji technicznej elementów infrastruhtury

i  suprastruktury transportu,

 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością,

 • potrafi analizowac i rozwiązywac proste problemy fizyczne na podstawie poznanych praw i metod fizyhi oraz przeprowadzać proste pomiary fizyczne, potrafi uwzględniać aspehty systemowe i pozatechniczne oraz wyhonywać wstępne analizy ekonomiczne podejmowanych zadań inżynierskich,

 • potrafi wykorzystywać narzędzia komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji i projehtowania elementów infrastruhtury i suprastruhtury transportu,

 • potrafi posłużyć się odpowiednimi metodami oraz przyrządami, a tahże wykorzystać stanowisha umożliwiające pomiary podstawowych wielhości ohreślających stan techniczny elementów środhów transportu oraz dohonac identyfihacji

i weryfihacji prostych elementów, urządzeń i procesów transportowych,

 • potrafi projehtowac proste obiekty i systemy zaplecza technicznego, elementy infrastruhtury i suprastruhtury transportu oraz logistyki, a tahże zaprojektować elementy

i urządzenia środhów transportu z uwzględnieniem badanych hryteriów użythowych i ehonomicznych,

 • potrafi dobrać i stosować odpowiednie metody i narzędzia służące do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących zagadnień związanych z transportem,

 • potrafi, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie obiehtów, systemów i procesów transportowych, dostrzegać ich aspehty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ehonomiczne i prawne,

 • potrafi przeprowadzać analizę i dokonać oceny systemów oraz procesów transportowych, zaproponować ich modyfikacji

i udoskonalenie oraz stosować proste metody i narzędzia w sterowaniu transportem,

 • ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspehtów i shutków działalnościinżyniershiej, w tym jej wpływu na środowisho,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadku gdy liczba handydatów spełniających hryteria rekrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście

rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów. pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji

z hompetencjami wymaganymi od

handydatów. Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

zarządzanie

Kandydat posiada hompetencje niezbędne do hontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w szczególności:

 • rozumie istotę procesów i zjawish społecznych,

 • rozumie istotę procesów i zjawisk ekonomicznych przebiegających w przedsiębiorstwie,

 • zna metody badawcze właściwe dla hierunhu studiów,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejshiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spelniających hryteria rehrutacji przehracza liczbę miejsc na hierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankinqowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów.

zarządzanie

i inżynieria

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunhu, a w

1.    Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu ukończenia studiów

 

Przez ocenę z przebiegu studiów rozumie się ocenę wyznaczoną jako średnią ważoną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem (przy uwzględnieniu wszystkich ocen końcowych)

Wynikiem ukończenia studiów jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów.

 

Uchwała nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz treminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 135), Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 56/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 159), w tabeli nr 2, w „Kryteriach przyjęć na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021” dodaje się pozycje w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 116/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 listopada 2019 r.

 

Kierunek

Oczekiwane kompetencje kandydata

Forma sprawdzenia kompetencji kandydata

informatyka

(profil prahtyczny)

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do hontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunku, a w szczególności:

 • posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu studiów inżynierskich z dyscypliną wiodącą Informatyka lub Informatyha techniczna i telehomunihacja,

 • zna i potrafi zastosować podstawowe metody, technihi i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych

z zahresu sieci homputerowych, systemów operacyjnych, systemów sztucznej inteligencji, algorytmów i struhtur danych,

 • umie tworzyć proste projehty programistyczne,

 • posiada uporządhowaną wiedzę i umiejętności z matematyki,

 • potrafi samodzielnie pogłębiać wiedzę horzystając z odpowiednich

źródeł,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języhowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu uhonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rehrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście ranhingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji z hompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

mechatronił‹a

(profil prahtyczny — studia dualne)

Kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania

hształcenia na studiach drugiego stopnia na tym hierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę z zahresu fizyki i matematyhi, umożliwiającą rozumienie podstaw fizycznych działania systemów mechatronicznych oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu mechatronihi,

 • ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechnihi w obszarze metod analizy prostych obwodów elehtrycznych prądu stałego i prądu przemiennego,

 • ma podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu układów elehtronicznych, mechanicznych, elementów automatyki i robotyhi, teorii sterowania, pozwalającą na rozwiązywanie prostych zadan inżyniershich,

 • ma wiedzę ogólną z zahresu elektromechanicznego przetwarzania energii,

 • ma podstawową wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, czasu życia urządzeń, obiehtów i systemów technicznych,

 • potrafi zaplanować i przeprowadzić oraz udokumentowac badania symulacyjne i pomiarowe, dohonać analizy rezultatów i przedstawić otrzymane wynihi w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski,

 • zna języh obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języhowego.

 1. Weryfihacja posiadanych hompetencji na

podstawie dyplomu uhonczenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. W przypadhu gdy liczba handydatów spełniających hryteria rehrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunhu, o przyjęciu decyduje miejsce na liście ranhingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów pomnożonej przez współczynnih zależny od zgodności posiadanych hompetencji z hompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Współczynnih wynosi:

1 — zgodność w zakresie 80% —100%

0,8 — zgodność w zakresie 40% — 79%

0,6 — zgodność poniżej 40%

 

Kandydaci na studia dualne przystępują do rehrutacji na Politechnice 4ląskiej po pozytywnym zahończeniu wstępnej rekrutacji przeprowadzonej przez instytucji współtworzącą hieruneh studiów.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (2)

dd odpowiedz

Aktualne doświadczenie.... proces rekrutacji jest mało przejrzysty brak jawności informacji i daje spore mozliwosci " sterowanych kombinscji "

Barbara Pakleza odpowiedz

Dzień dobry,proszę o podanie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiowania na Pol.Śl.Dziękuję.