Ogólne zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską rok akademicki 2020/2021

Politechnika Poznańska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Poznańskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Nr 156/2016-202 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art.70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 1. Politechnika Poznańska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach Iimitów ustalonych dla poszczególnych form i kierunków studiów.
 2. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą internetową poprzez system rekrutacyjny.
 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora
 2. Od decyzji UKR przysługuje odwołanie do sektora.
 1. Egzaminy oraz  postępowania  kwalifikacyjne przeprowadzają odpowiednio  Komisje  Egzaminacyjne i Komisje Kwalifikacyjne powołane przez  rektora.
 2. Decyzję o uruchomieniu studiów na danym kierunku podejmuje rektor.

 

§ 2

 1. Przyjęcie kandydata na studia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2-5.
 2. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 131/2016-2020 z dnia 19 grudnia 2018 roku
 3. Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej, przyjmowane są na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.
 4. Osoby przenoszące się z innej uczelni lub uczelni zagranicznej przyjmowane są według zasad określonych w regulaminie studiów.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w zarządzeniu rektora.

 

§ 3

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia korzysta się z listy rankingowej kandydatów, sporządzone| na podstawie:

 1. wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
 2. oraz dla kierunków architektura i architektura wnętrz: wyniku egzaminu wstępnego z rysunku.

2. Na studia przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie § 2 ust. 2, według kolejności na liście rankingowej utworzonej z za- stosowaniem wzoru. Kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów. Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów:

 

 

Automatyka i robotyka

Bioinformatyka Budownictwo

Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering Edukacja techniczno-informatyczna

Elektronika i telekomunikacja Elektrotechnika

Energetyka Fizyka techniczna Informatyka

Inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna

Inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria farmaceutyczna Inżynieria materiałowa

inżynieria Środowiska Inżynieria   zarządzania

Konstrukcja i eksploatacja środków transportu Logistyka

Lotnictwo i kosmonautyka Matematyka w technice Mechanika i budowa maszyn Mechatronika

Sztuczna inteligencja / Artificial Intelligence Technologia chemiczna

Technologie ochrony środowiska Teleinformatyka

Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W = 0,5JP * 0,5Jo * 2,5M * 2X

Architektura

W = J * Jo * 1,5M + R

Architetura wnętrz

W = J + Jo + 1,5Y * R

gdzie:

R — liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.

a ponadto w przypadku:

 • kandydatów zdających tzw. „nowa maturę”:

Jr - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

Jo — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

M   - MPoos‹ * MROZ gdzie:

Mroosi   - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki

na poziomie podstawowym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

M oz      - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi  egzaminu maturalnego  z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

K    = XPOOSï * ŹR02

gdzie:

XPoosï — liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka) na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dIa kandydata z uwzględnieniem, że odnosi się do tego samego przedmiotu; 0- w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

XRoz - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub g0ografiİ (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 — w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y    = YPODST + YROZ

YPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Y oz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Yoz - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub hist0fii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:

 1. dla wyników w przedziale do 29%
 1. dla wyników w przedziale od 30% gdzie:

PPoosï - 2 Peoz PPO T=0,5P«oz*50

Proof    - wynik egzaminu maturalnego w części pisemne| z przedmiotu na poziomie podstawowym,

Prof   - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym

Za PP0Ds przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym

 

 • kandydatów zdających tzw. .,stara maturę”:

JP — liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

Jo — liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka obcego; dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, Jo = 100,

M - Podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

— podwójna liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria Bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

— podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Y - 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

— dla sześciostopniowej skali ocen:

1) stopień celujący

100,

2) stopień bardzo dobry

85,

3) stopień dobry

70,

4) stopień dostateczny

50,

5) stopień dopuszczający

-

30,

- dla czterostopniowej skali ocen:

 1. stopień bardzo dobry     — 100,
 2. stopień dobry              — 70,
 3. stopień dostateczny       — 30.

 

 • kandydatów zdających międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

JP  —  liczba punktów  przeliczeniowych za punkty uzyskane  na egzaminie  IB z języka polskiego  (maksimum 100), a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A,

Jo - 100,

M — liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

— liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżyniera bezpieczeństwa, inżynieria zarządzania, logistyka) Uwzględnia się wynik korzystniejszy da kandydata, a w przypadku Kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

— liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z tego przedmiotu Y - 0

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 

Liczba punktów IB

 

Standard level - SL

(podstawowy)

Higher level - HL

(rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

70

170

4

US

155

3

40

140

2

30

130

 

§ 4

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia tub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik egzaminu wstępnego.
 2. Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie internetowej Politechniki  Poznańskiej w  zakładce Rekrutacja.
 3.   Egzamin wstępny, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. Z egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty  przyznają komisje, o których mowa w § 1 ust. 5 uwzględniając średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią a w przypadku kierunku architektura dodatkowo pracy dyplomowej oraz portfolio.
 5. W przypadku gdy studia pierwszego lub drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i angielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje język w jakim zamierza odbyć studia.
 6. Tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu usta y z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.).
 7. Politechnika Poznańska zapewnia warunki przystąpienia do egzaminów wstępnych osobom niepełnosprawnym.

 

§ 6

 1. Ranking kandydatów przyjmowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest sporządzany na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala rektor.

 

§ 7

 1. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego (drugiego) stopnia w Politechnice Poznańskiej pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne (równoważne) polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi).
 2. Po przedłożeniu komisji rekrutacyjnej równorzędnego świadectwa dojrzałości, do kompetencji tejże komisji należy przeliczenie ocen ze świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim.

 

§8

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
 1. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, wyznaczając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia.
 2. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków, o której mowa w ust. 2, na podstawie listy rankingowej.
 3. Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Poznańskiej opłatę za przeprowadzenie rekrutacji na studia. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami rezerwowymi.

 

§ 9

Od kandydatów zakwali5Łowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych wymagane są następujące dokumenty.

 1. wygenerowane z systemu rekrutacyjnego podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową zawierającą również zdjęcie kandydata (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawania dowodów osobistych),
 2. w przypadku studiów:
  1. pierwszego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
  2. drugiego stopnia. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),
 3. zaświadczenie o niepełnosprawności     w przypadku osób, o których mowa w § 5,
 4. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu w przypadku osób, o których mowa a § 2 ust. 2.

 

§ 10

 1. Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się w terminie:
  1. od maja 2020 r. do września 2020 r. na studia rozpoczynające się od semestru zimowego,
  2. od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.
 2. W terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2020 r. zostanie wydane zarządzenie rektora w sprawie szczegółowej organizacji rekrutacji, określające.

J) harmonogram rekrutacji,

 1. limity przyjąć na studia,
 2. wysokość opłaty rekrutacyjnej,
 3. wykaz kierunków prowadzonych w języku angielskim,
 4. wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy.
 1.    Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia, z uwzględnieniem osób, których wynik egzaminu naturalnego  z danego  przedmiotu  lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania złożonego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

poprzez przeprowadzenie dla nich ponownego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

Zestawienie form, poziomów i kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja kandydatów, zawiera załącznik do Uchwały.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Komentarze (0)