Administracja

Administracja

Administracja

31.01.2022

Administracja – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu 2022

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w WSZIB
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Administracja opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną i złożoną wiedzę oraz liczne umiejętności praktyczne. Studenci poznają organizację i zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji, procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji, zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej, prawo budżetowe, czy system administracji skarbowej. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami dokumentowania procesów kadrowych, zasadami rozliczeń finansowych pracowników, zarządzaniem kryzysowym, ochroną danych osobowych, czy systemem obronności państwa.

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się szeroką wiedzą oraz licznymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach administrowania dokumentacją pracowniczą, odpowiedzialności pracodawcy, płac i rozliczeń finansowych, zadań jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego, czy partnerstwa publiczno- prywatnego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • partnerstwo publiczno- prywatne
 • procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji
 • administrowanie dokumentacją pracowniczą
 • płace i rozliczenia finansowe
 • kontrola i nadzór w administracji publicznej

 

Czym jest administracja? Najkrócej mówiąc jest to zawiadywanie, zarządzanie, jak również zespół osób, który czymś kieruje i zarządza. Dla wyjaśnienia należy powiedzieć, że wyróżniamy administrację prywatną i publiczną, i właśnie na tej drugiej skupiamy się najmocniej, ponieważ dotyczy każdego z nas. A czym jest dokładnie administracja publiczna? To wykonywanie zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. Chcąc pogłębić wiedzę na ten temat należy wybrać kierunek Administracja, w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu zakłada pozyskanie wiedzy będącej połączeniem zagadnień z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, a także zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych. Studenci rozwijają umiejętność wykorzystywania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i przygotowują się do wykonywania obowiązków w różnych rodzajach administracji publicznej, tak rządowej jak i samorządowej, jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Zajęcia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu prowadzą znawcy prawa z praktyką w sądownictwie i administracji oraz teoretycy prawa z bogatym dorobkiem naukowym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: partnerstwo publiczno- prywatne, procesy decyzyjne i wykonawcze w administracji, administrowanie dokumentacją pracowniczą, płace i rozliczenia finansowe, kontrola i nadzór w administracji publicznej, prawo budżetowe, system administracji skarbowej, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, zarządzanie kryzysowe, system obronności państwa, administracja bezpieczeństwa publicznego oraz organizacja i funkcjonowanie służb, zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej.

Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu znajdą zatrudnienie w urzędach gmin i miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, kancelariach prawniczych, organizacjach pozarządowych, firmach doradczych, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, organach nadzoru i kontroli.

Studia w Poznaniu to obszerne zagadnienie, co może prowadzić do trudności z podjęciem decyzji o kształceniu. Najpierw należy wybrać odpowiedni kierunek, a potem uczelnię. Skąd mieć pewność, że wybrana przez nas szkoła wyższa spełni nasze oczekiwania?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu opinie?

Sylwia, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu to uczelnia wyjątkowa, ponieważ nauka tutaj opiera się na partnerstwie wykładowców i studentów. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Poznań

​Administracja studia

​Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych,
 • rozpoznawania modeli administracji publicznej,
 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego,
 • zadań jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zasad zarządzania kryzysowego,
 • systemu obronności państwa,
 • publiczno- prawnych , normatywnych i praktycznych aspektów podejmowania prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gmin i miast,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • kancelariach prawniczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach doradczych,
 • biurach rachunkowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • organach nadzoru i kontroli.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Komentarze (0)