Akademia Marynarki Wojennej rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 7/2020 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020.85 z późn2m.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej Akademią, ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków cywilnych studiów wyższych w AMW na rok akademicki 2021/2022.

 

§ 2

 

Zasady ogólne

 

1. Akademia prowadzi rekrutację na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja, zwana dalej Komisją Rekrutacyjną.

3. Komisja Rekrutacyjna:

 1. organizuje i przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w zarządzeniu rektora;

 2. dokumentuje przebieg postępowania kwalifikacyjnego sporządzając protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przekazywane do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za kształcenie i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 3. podejmuje decyzje o wpisie kandydata na listę studentów;

 4. podejmuje decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

4. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora.

 

§3

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1) wniosła opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której tryb wpłaty zostanie określony w zarządzeniu rektora;

2) terminowo złożyła poświadczoną przez uczelnię kopię:

 1. świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów — w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

 2. dyplomu ukończenia studiów— w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

 3. dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;

3) złożyła wygenerowaną z systemu rejestracji online i podpisaną ankietę osobową — podanie o przyjęcie na studia'.

Z załączoną kolorową fotografią zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych -- w formie elektronicznej, o rozdzielczości, co najmniej 492x610 pikseli i wielkości maksymalnej 2.5 MB.

 

§4

W Akademii, na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mają prawo kształcić się cudzoziemcy.

 

§5

 1. O przyjęcie na studia w Akademii mogą ubiegać się również osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się.

 2. Organizację potwierdzania efektów uczenia się oraz warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się w Akademii określa Uchwała nr 6/2020 z dnia 19.03.2020 r. Senatu AMW.

 3. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala rektor.

 

§6

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na mocy uchwały Senatu AMW Nr 37/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię z późniejszymi zamianami, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.

 

§7
Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu:

 1. świadectw dojrzałości albo świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów;

 2. świadectw dojrzałości i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j_ Dz.U.2019.1481 z póżn.zm.);

 3. świadectw lub innych dokumentów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy,

 • której mowa pkt 2;

4) świadectw i innych dokumentów lub dyplomów, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,

 • której mowa w pkt Z

5) świadectw lub dyplomów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umowami bilateralnymi

 • wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

6) świadectw lub innych dokumentów uznanych za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700 z dnia 2019.09.05 z późn.zm.).

2. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym osób posiadających świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 1.

3. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, przeliczoną na punkty kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego języka obcego nowożytnego' przyjmuje się wynik maturalny korzystniejszy dla kandydata.

2 Języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski,

 

§8

 1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty kwalifikacyjne nalicza się w sposób określony w załączniku nr 2.

 2. Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.

 

§9

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów określonych wyższą wartością współczynnika oznaczonego pogrubioną czcionką dla danego kierunku studiów, przedstawionego w załączniku nr 1.

 

§10

W przypadku, gdy orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym przewidzianym w niniejszej uchwale, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ustala tryb postępowania w uzgodnieniu z rektorem.

 

§11

Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne drugiego stopnia

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.

 3. W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami kwalifikacji, o której mowa w ust. 2, pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii.

 4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po przyjęciu na studia, mogą zostać zobligowane do uzupełnienia różnic programowych w trybie i terminie określonym w decyzji właściwego kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§12
Postępowanie kwalifikacyjne - studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

O zakwalifikowaniu się na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

§13

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji podstawowej

1. Terminy rekrutacji podstawowej na jednolite studia magisterskie oraz stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

 1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 1 czerwca 2021 r.;

 2. zakończenie rekrutacji podstawowej — 16 lipca 2021 r.

2. Terminy rekrutacji podstawowej na niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:

 1. rozpoczęcie rekrutacji podstawowej, w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej — 1 czerwca 2021 r.;

 2. zakończenie rekrutacji podstawowej — 17 września 2021 r.

 

§14
Rekrutacja dodatkowa

W przypadku niewykorzystania limitu miejsc ustalonego uchwałą, o której mowa w § 16 ust. 1, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej decyduje o przeprowadzeniu rekrutacji dodatkowej, ustala jej harmonogram i podaje go do publicznej wiadomości w uczelnianej witrynie internetowej oraz tablicach ogłoszeń z zachowaniem zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

§15
Rekrutacja uzupełniająca

 1. Rektor poprzez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie — biorąc pod uwagę limity przyjęć określone w uchwale Senatu AMW w sprawie liczby miejsc na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych — dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki 2021/2022, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zasłał podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o której mowa w ust. 1 ustala przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem, że zakończenie powinno nastąpić nie później niż 11 marca 2022 r.

 3. W przypadku rekrutacji uzupełniającej mają zastosowanie przepisy § 2 ust. 3.

 4. Osoba przyjęta na studia w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje studia z uwzględnieniem wymogu uzupełnienia treści programowych wynikających z programu kształcenia - w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej.

 

§16

 1. Rektor określi limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

 2. Rektor powoła Komisję Rekrutacyjną na rok 2021.

 

§17

Rektor podejmuje decyzję w sprawie zmian wielkości limitów przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów z zachowaniem ogólnego (uczelnianego) limitu przyjęć na studia stacjonarne na rok akademicki 2021/2022.

 

§18

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu AMW Nr 7/2020

 

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie - przeliczanie wyników egzaminu maturalnego

 

 1. Wynikiem kwalifikacji jest liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przeliczenia właściwych wyników maturalnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 uchwały.

 2. Wynik kwalifikacji stanowi suma iloczynów wyników maturalnych oraz właściwych współczynników dla każdego wymaganego przedmiotu, z uwzględnieniem poziomu, na którym zdawano egzamin maturalny (P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony).

Przykład: postępowanie kwalifikacyjne na kierunek nawigacja

Wynik maturalny z matematyki - 60% na poziomie rozszerzonym, wynik maturalny z języka niemieckiego - 40% na poziomie podstawowym Obliczenia: (60*2,4) + (40*0,5) = 164 punkty kwalifikacyjne

Kierunek studiów

Przedmiot maturalne stanowi ce                odstaw kwalifikacl oraz oziom, na któ  m zdawano e zamin maturaln

matematyka

matematyka
lub
informatyka

fizyka/fizyka

i astronomia/
informatyka/
geografia3

historia

wiedza
o spolacze
ń-
stwie

geografia

wiedza
o spolaczeń-

stwie lub
geografia

j
ęzyk
polski

j
ęzyk
angielski'

j
ęzyk obcy
nowożytny3

 

PR

 

PR

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

 

PR

 

PR

 

PR

nawigacja

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

hydrografia

1

1,5

 

 

0,6

 1. ,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

0,6

informatyka

 

 

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

mechanika i budowa maszyn

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

mechatronika

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

automatyka i robotyka

1,5

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

stosunki międzynarodowe

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

wojsko w systemie służb publicznych

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

zarządzanie kapitałem ludzkim

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

I

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

pedagogika

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

bezpieczeństwo narodowe

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

bezpieczeństwo wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

 1. ,5

0,8

 

 

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

0,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce

 

 

 

 

 

 

1

1,6

 

 

0,5

 1. ,8

 

 

 

 

0,5

0,8

 

 

 

3 Jeden przedmiot do wyboru spośród wymienionych

4 W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane na tzw. poziomie dwujęzycznym, wynik maturalny mnożymy przez współczynnik 1,75.

 

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW Nr 7/2020

 

Sposób zamiany ocen uzyskanych na w trybie starej matury na punkty kwalifikacyjne

Sposób zamiany ocen widniejących na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na punkty kwalifikacyjne

 

1. W przypadku gdy:

 1. kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (tryb nowej matury} któregoś z wymaganych przedmiotów - przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły;

 2. kandydat zdawał na egzaminie maturalnym wymagany przedmiot w części pisemnej albo ustnej (tryb starej matury),

zamiana ocen na punkty kwalifikacyjne odbywa się na podstawie poniższej tabeli.

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

skala ocen od 2 do 5
(matura do 1991 r.)

skala ocen od 1 do 6
(matura po 1991 r.)

2

-

30

3

40

50

4

85

75

5

100

90

6

-

100

 

2. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w formie pisemnej oraz ustnej z danego przedmiotu, jako podstawę zamiany (ocenę) należy przyjąć średnią arytmetyczną obu ocen.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)