Zasady rekrutacji na PW 2015/16

Artykuł archiwalny

pw rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na Politechnikę Warszawską 2015/2016

Uchwała nr 175/XLVIll/2014 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, profili kształcenia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2015/2016. Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

- Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jedn.  Dz. U. z 2012 r„ poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 pkt 2 Statutu Politechniki  Warszawskiej,  ustala następujące  warunki  i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016:

 

§ 1

1. Rekrutacja studentów będzie przeprowadzana na:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym studia w języku angielskim,

2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera albo licencjata, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet),

3) studia stacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym studia w języku angielskim,

4) studia niestacjonarne drugiego stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo magistra inżyniera, w tym studia zaoczne na odległość (przez Internet).

Wykaz kierunków studiów, profili i poziomów kształcenia oraz form prowadzonych studiów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rekrutacja będzie przeprowadzana przez wydziały i kolegium, oddzielnie na studia prowadzone na różnych kierunkach studiów i formach studiów oraz poziomach kształcenia, z wyłączeniem przypadków, gdy program pierwszego roku studiów na wydziale jest wspólny dla więcej niż jednego kierunku studiów.

3. Decyzje w procesie rekrutacji na studia podejmuje właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna albo Komisja Rekrutacyjna   Kolegium.   Od decyzji tych komisji przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach studiów, poziomach kształcenia i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów lub dyrektora Kolegium.

5. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata, w wyznaczonym terminie w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz zależnie od sytuacji i uprawnień kandydata, przekazanie ocen ze świadectwa dojrzałości, zgoda na przekazanie ocen ze świadectwa dojrzałości za pośrednictwem Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych albo przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego. Osoby  zakwalifikowane  na  studia  są  obowiązane do złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Niezłożenie dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na wydziale i kierunku studiów, na które kandydat został zakwalifikowany. Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia wymienione w ust. 1 pkt 1 podane są w załączniku nr 2 do uchwały.

6. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 2 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata, w wyznaczonym terminie, w systemie REKRUTACJA, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz złożenie wymaganych       dokumentów. Przy przyjęciach obowiązywać będą następujące zasady rekrutacji:

1) dla kandydatów na studia na kierunku Architektura i Urbanistyka zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów zgodnie z zasadami podanymi w załączniku m  2; uwzględni ona oceny przedmiotowe i wyniki sprawdzianu oceniającego predyspozycje do studiów architektonicznych,  przeprowadzonego wspólnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne,

2) na pozostałych kierunkach studiów, jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc - przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może jednak ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów.

7. Przy przekroczeniu liczby miejsc, zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów zgodnie z zasadami podanymi w załączniku m 2.

8. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt 4 jest internetowe zarejestrowanie się kandydata w systemie REKRUTACJA w wyznaczonym terminie, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej  oraz złożenie wymaganych dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia ocenia stopień  przygotowania  i predyspozycje kandydatów do podjęcia tych studiów. Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne wydziały i prowadzone przez te wydziały kierunki  studiów opisuje załącznik m 3. Zasady te określają  kierunki  studiów  pierwszego  stopnia,  których ukończenie umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia na danym kierunku  oraz  formę sprawdzania   przygotowania   do   tych   studiów.   Kandydatowi,   którego   kompetencje   uzyskane w  wyniku  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  różnią   się  od  kompetencji   oczekiwanych od kandydata podejmującego rozpatrywane studia drugiego stopnia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w decyzji o przyjęciu wskazać konieczność uzupełnienia  braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych przez dziekana, dodatkowych zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadających dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych,  wymagane jest  uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS.

9. Zasady wymienione w ust. 1-7 dotyczą obywateli polskich oraz cudzoziemców mających uprawnienia do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Przyjęcia na studia pozostałych cudzoziemców, odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi odbywania studiów przez cudzoziemców.

10. Harmonogram oraz szczegóły organizacyjne przeprowadzenia  działań rekrutacyjnych ustali Rektor w dokumencie: „Zasady i   organizacja przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016".

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016

1. Dla kandydatów na kierunek studiów Architektura i Urbanistyka przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja. Na studia zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali największą łączną sumę punktów z:

a. trzech zadań sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianych każde w skali od O do 1OO punktów, sprawdzających odpowiednio:

 •  predyspozycje w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni,
 •  predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennej,
 •  predyspozycje w zakresie umiejętności tworzenia form przestrzennych,

b. dwóch przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem 1 oraz języka obcego ze współczynnikiem 0,25. Punkty podstawowe z tych przedmiotów w skali od O do 100 punktów  zostaną  ustalone  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w pkt 5.  Łącznie  za  oceny z przedmiotów maturalnych można uzyskać do 125 punktów.

2. Na pozostałe kierunki studiów obowiązywać będzie jednolita procedura kwalifikacyjna realizowana odrębnie dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawie i dla kierunków prowadzonych w PW Filii w Płocku. Zakwalifikowanie na studia nastąpi w zależności od liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych i wskazanych preferencji kandydata, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3-10.

3. Kandydat w zgłoszeniu na studia wskazuje ośrodek kształcenia (Warszawa lub Płock) i może wskazać do 5 opcji (list rekrutacyjnych). Lista rekrutacyjna opisuje wydział, kierunek studiów, język studiowania oraz ewentualnie semestr rozpoczęcia studiów (październik 2015 r. albo luty 2016 r.). Każdy z ośrodków ma własny zestaw list rekrutacyjnych. Kandydat w zgłoszeniu szereguje wybrane opcje, na których chciałby podjąć studia, według stopnia swoich preferencji. Możliwe jest zgłoszenie się na studia w obu ośrodkach.

4. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat •Wmat + Pwyb•Ww + Pjo•Wjo

w której:

Pmat -punkty z matematyki,

pwyb -punkty z przedmiotu do wyboru, Pjo -punkty z języka obcego,

Punkty za przedmiot P będą ustalane zgodnie z pkt 5. Wmat - współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,

Wwyb - współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu,

Wjo -współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Przedmioty do wyboru i wartości współczynników W podano w tabelach nr 2.1 i 2.2.

5. Punkty P z każdego z przedmiotów, które będą brane pod uwagę przy klasyfikacji, ustala się w skali od O do 1OO, wg następujących zasad:

a. osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007- 2015: P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub

P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym,

jeżeli  na  świadectwie  z  2007  roku  znajdują  się  wyniki  z  obu  poziomów,  uwzględnia sięjedynie ocenę z poziomu rozszerzonego;

b. osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

+ 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym,

przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako  wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wartość równą zero;

c. osoby, które zdały egzamin maturalny w klasach dwujęzycznych: punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego, ale nie więcej niż 1OO punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym;

d.  w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;

e. osobom, które zdały egzamin dojrzałości („starą maturę"), przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:

 •  dla oceny wystawionej w skali 6 stopniowej - ocenie celujący (6) odpowiada 100 punktów, ocenie bardzo dobry (5) - 85 punktów, ocenie dobry (4) - 70 punktów, ocenie dostateczny (3) - 50 punktów a ocenie mierny lub dopuszczający (2) - 30 punktów;
 •  dla oceny wystawionej w skali 4 stopniowej - ocenie bardzo dobry (5) odpowiada 100 punktów, ocenie dobry (4) - 70 punktów, ocenie dostateczny (3) - 30 punktów;
 •  jeśli na „starej maturze" są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych,

f. osoby, które zdały „maturę międzynarodową" IB i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie, zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym lub P = (60/7) x  ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie średnim;

Pjo = 100 za język obcy;

g. osoby , które zdały „European Baccalaureate" (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli

P = 10 x ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej Pjo = 100 za język obcy

h. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem oświaty: P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru

Pjo = 100 za język obcy;

6. Kandydaci, spełniający warunki określone w uchwale m..../ XLVIII /2014 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2014 r., w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów niektórych olimpiad i konkursów, zostaną przyjęci na studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub z jednego odpowiedniego przedmiotu uwzględnianego w tej procedurze zostanie im przyznana liczba punktów P równa 100.

7. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim, posiadający świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik wydany  poza polskim  systemem  edukacyjnym,  zostaną  zakwalifikowani na studia z pominięciem opisanej procedury kwalifikacyjnej.

8. Liczby osób zakwalifikowanych na studia na podstawie wyników procedury kwalifikacyjnej ustalają komisje  rekrutacyjne odpowiednich jednostek i podlegają one zatwierdzeniu przez Rektora.

9. Komisja rekrutacyjna jednostki  może  również  podjąć  decyzję  o  nieuruchomieniu  studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.

10. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad:

a. dla każdego kandydata i każdej zgłoszonej przez niego opcji ustalana jest liczba punktów kwalifikacyjnych,

b. dla każdej listy przyjęć (opcji) komisja rekrutacyjna może ustalić wymaganą minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK,

c. kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia tylko na jedną z list (opcji), najwyższą według jego  preferencji  i  na  którą  uzyskał  wystarczającą  liczbę  punktów, po czym zostaje wezwany do złożenia dokumentów w określonym terminie,

d. na listach wymienionych w zgłoszeniu na pozycjach wyższych niż lista, na którą kandydat został zakwalifikowany, pozostaje on w grupie kandydatów rezerwowych, o ile na to pozwala jego wynik punktowy; na listach rezerwowych umieszczani są także kandydaci niezakwalifikowani na żaden z kierunków, a spełniający warunki minimum punktów określone dla wybranych opcji, zgodnie z lit. b,

e. jeżeli  kandydat   zakwalifikowany   do   przyjęcia   na   studia   nie   złoży   dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych, pozostaje jednak nadal na listach rezerwowych,

f. powstałe, po wykreśleniach opisanych w lit. e, wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, kandydatami  z list   rezerwowych ,  którzy   zadeklarowali   wolę   dalszego   uczestnictwa w konkursie, po czym osoby nowo zakwalifikowane będą wezwane do złożenia dokumentów w określonym terminie,

g. uzupełnianie list i wzywanie nowych osób do złożenia dokumentów może zostać dokonane, co najwyżej 2 razy,

h. dokumenty  osób,  które  już  je  złożyły,  a  zadeklarowały  chęć  dalszego  uczestnictwa w konkursie i w kolejnej turze zostaną zakwalifikowane na listę o wyższej preferencji, zostaną przeniesione do zbioru dokumentów tej listy rekrutacyjnej,

l. jeżeli na liście przyjęć pozostaną wolne miejsca, komisja rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów; na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Warszawskiej.

 

 

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Komisje Rekrutacyjne odpowiednich wydziałów, działające według podanych dalej zasad.

W pierwszym etapie Komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandydat aplikujący na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów posiada kwalifikacje i kompetencje konieczne do przyjęcia go na postulowane studia.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli, studia pierwszego stopnia lub studia jednolite, na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia na które aplikują,
 • kandydaci, którzy ukończyli  studia  na  kierunkach  o  zbliżonym  zakresie  programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów,
 • inni  kandydaci,  których  kompetencje,   uzyskane   w   sposób   formalny,   pozaformalny lub nieformalny, Komisja oceni jako umożliwiające, po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu.

Na tym etapie Komisja analizuje złożone dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym, i może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Jeżeli liczba kandydatów, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy kandydaci zostaną przyjęci na studia.

Komisja może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu  studiów, w przypadku gdy liczba zakwalifikowanych kandydatów będzie zbyt mała.

Jeżeli liczba wstępnie zakwalifikowanych osób przekroczy liczbę miejsc, uruchamia się drugi etap kwalifikacji.

Drugi etap kwalifikacji na studia może przebiegać według jednego ze sposobów:

 • według jednolitej procedury,
 • ze zróżnicowaniem procedur dla różnych grup kandydatów.

Zróżnicowanie procedur  polega  na  tym,  że  pewna  liczba  miejsc,  nie  większa  niż  określona w procentach część liczby miejsc możliwych do obsadzenia, jest przeznaczona w pierwszej kolejności dla  osób kontynuujących studia na tym samym wydziale i   kierunku studiów. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem studiów równym co najmniej wynikowi określonemu dla danego kierunku studiów na danym wydziale. Jeżeli liczba kandydatów spełniających ten warunek jest  większa niż liczba wydzielonych  miejsc, o przyjęciu w tej części procesu kwalifikacji decyduje liczbowa ocena ze studiów, wyliczona zgodnie z zasadami regulaminu studiów PW. Następnie odbywają się przyjęcia na pozostałe wolne miejsca. Oceniani są wszyscy kandydaci, wstępnie zakwalifikowani a dotychczas nieprzyjęci na studia. Dotyczy to również osób spełniających warunki udziału w ubieganiu się o miejsca wydzielone, dla których zabrakło tych miejsc. Sposoby klasyfikacji kandydatów w procedurze jednolitej i w końcowej części procedury zróżnicowanej są podobne i mogą obejmować:

 • analizę dokumentów, w tym analizę dotychczasowych formalnych i nieformalnych osiągnięć kandydata,
 • rozmowę  kwalifikacyjną,
 • egzamin pisemny.

Szczegółowy sposób klasyfikacji kandydatów podano w tabeli 3.1, będącej integralną częścią niniejszego załącznika. Kolumny tej tabeli oznaczone cyframi 1-5 zawierają odpowiednio:

1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym, których absolwenci będą mogli podjąć studia z ewentualnym warunkiem uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty; puste miejsce oznacza możliwość przyjęcia wyłącznie absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku,

2. Wskazanie, czy będzie stosowana jednolita czy zróżnicowana procedura kwalifikacyjna,

3. Wymagany minimalny wynik studiów pierwszego stopnia wyrażony w skali od dostatecznego (dst.)  do  celującego  (cel.),  dla  absolwentów  podejmujących  studia  bez  zmiany  wydziału i kierunku studiów, upoważniający do kwalifikacji w pierwszej kolejności,

4. Procentowy udział miejsc przeznaczonych w pierwszej kolejności dla absolwentów podejmujących studia bez zmiany wydziału i kierunku studiów,

5. Wskazanie sposobu kwalifikacji kandydatów; ukośnik wskazuje na możliwość stosowania różnych sposobów.

Fakt uznania przez komisję konieczności uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty będzie zaznaczony w decyzji o przyjęciu na studia. Wykaz wymaganych dodatkowych przedmiotów uzupełniających dziekan przekaże każdemu studentowi przed początkiem Zajęć. Dodatkowe informacje dotyczące elementów uwzględnianych przy analizie dokumentów oraz zakresy ewentualnych egzaminów zostaną podane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na ich stronach internetowych z wyprzedzeniem co najmniej dwumiesięcznym w stosunku do początku zapisów internetowych na dane studia.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)