Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/18

 

Politechnika Śląska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PŚ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr XL/336/15/16 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt. 8) statutu Politechniki Śląskiej:
Senat Politechniki Śląskiej postanawia:
I. Uchwalić „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2017/2018”, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem
WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
§ 1
1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 ÷ 4.
2. Na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia kryteria przyjęć określone w za- łączonej tabeli Nr 2 - Kryteria przyjęć na studia II stopnia.
§ 2
1. Rekrutacja przeprowadzana jest w trzech odrębnych naborach zgodnie z harmonogramem na semestr zimowy, na studia I i II stopnia, w terminie od 4 maja do 30 września 2017 roku natomiast na semestr letni, na studia II stopnia, w terminie od 7 stycznia do 28 lutego 2018 roku.
2. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat.
§ 3
1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach.
2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.
4. Rektor w drodze odrębnego zarządzenia ustala procedurę rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
6. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w
§ 4.
7. Kandydatom zdającym egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”) bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w § 4. Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych. W przypadku kandydatów do Kolegium Języków Obcych dodatkowo brana jest pod uwagę ocena z egzaminu ustnego.
8. Kandydatom - absolwentom klas dwujęzycznych, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. W przypadku Kolegium Języków Obcych maksymalną liczbę punktów z języka obcego przyznaje się wyłącznie w przypadku gdy absolwent zdawał egzamin maturalny na tzw. poziomie dwujęzycznym.
9. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.
10. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2007, 2008 i 2009 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, dla poziomu rozszerzonego traktuje się jak zdawane na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przypadku wyniku egzaminu z poziomu podstawowego, uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.
11. Kandydatom, którzy egzamin maturalny z matematyki zdawali poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawany na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
12. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek Architektura oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz na kierunek Architektura wnętrz.
13. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.
§ 4
1. Przy kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu Wdodatkowy, zawyjątkiem przypadków określonych w ust.
2. Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:
- dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2015 i latach późniejszych oraz absolwentów techników w roku 2016 i 2017 - zdawany na poziomie rozszerzonym,
- dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” w roku 2014 i latach wcześniejszych oraz absolwentów techników w roku 2015 i latach wcześniejszych – zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – za wyjątkiem matematyki i ję- zyka polskiego.
2. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:
- Architektura – brany jest pod uwagę, oprócz sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych, wynik egzaminu maturalnego wyłącznie z matematyki,
- Filologia – brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w wymaganiach rekrutacyjnych przedmiotu, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Dla kierunków technicznych oraz dla Matematyki:
P = 0,6 × Wgłówny+ 0,4 ×k× W dodatkowy
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego
Wykaz kierunków technicznych, na które jest prowadzona rekrutacja na studiach I stopnia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Śląskiej zawiera Tabela Nr 1.
Dla kierunku Architektura: Sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.
P = Pspar+ Wm Wm = 0,4Wmp + 0,6Wmr
gdzie: P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych
Wm – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki
Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy
Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony  
Dla kierunku Architektura wnętrz:
P = P1 + P2
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
P1 – liczba punktów uzyskanych z etapu I sprawdzianu z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz
P2 – liczba punktów uzyskanych z etapu II – dotyczy kandydatów którzy uzyskali (w poprzednim etapie) minimalną liczbę punktów, określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
Dla kierunków: Administracja, Socjologia oraz Zarządzanie:
P = 0,6 × Wgłówny+ 0,4 ×k× Wdodatkowy
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wgłowny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy)
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, matematyka, geografia, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie)
k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego
Dla kierunku Filologia:
P = 0,5 × Wjop lub P = 1 × Wjor
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym
Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym
Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik, z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.
Na specjalności język angielski, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Na specjalności język francuski, język hiszpański, język niemiecki i język włoski językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpań- ski, rosyjski, portugalski, słowacki i szwedzki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Dla kierunku Pedagogika:
P = 0,6 ×k× Wgłówny + 0,4 ×k× Wdodatkowy
gdzie:
P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego
Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, matematyka) k = 0,5 dla poziomu podstawowego k = 1 dla poziomu rozszerzonego
3. Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. „starą maturą” stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:
Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów
Poziom SL Poziom HL
celujący 100 excellent (7) 100 100
bardzo dobry 90 very good (6) 90 100
dobry 85 good (5) 85 100
dostateczny 50 satisfactory (4) 50 85
dopuszczający 30 mediocre (3) 30 50
    poor (2) 20 30
very poor (1) 15 -
§ 5
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia Istopnia pod warunkiem, że:
- ich świadectwo dojrzałości, składane wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego, nie wymaga na mocy umów międzynarodowych wydania zaświadczenia z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości,
- ich świadectwo dojrzałości, nieobjęte umowami międzynarodowymi jest poświadczone zaświadczeniem z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości.
2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia I stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia IIstopnia pod warunkiem, że:
– ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,
– ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 podlegają pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.
§ 6
Warunki przyjęć na studia osób nie będących obywatelami polskimi określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 z późn. zm.) oraz stosowne zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej.  
§ 7
Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych określi formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego niepełnosprawnego kandydata.
§ 8
1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
2. Działalność Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych koordynuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej.
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych złożonych w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)