Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2017/2018

 

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA - UCHWAŁA NR 84/183/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia magisterskie).

Na roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia odbywać się będzie na następujących derunkach:

1. kompozycja i teoria muzyki (Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki)

2. dyrygentura (Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki)

3. instrumentalistyka (Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydział Instrumentalny, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

4. wokalistyka (Wydział Wokalno-Aktorski, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

5. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

6. muzyka kościelna (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca)

7. taniec (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca)

8. reżyseria dźwięku (Wydział Reżyserii Dźwięku).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata dający możliwość ontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra sztuki dający możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Nad przebiegiem rekrutacji czuwać będzie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana zgodnie z art. 169 ust. 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 169 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne. Na poszczególne kierunki i specjalności przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla wydziałów, kierunków oraz specjalności.

Zgłoszenia kandydatów - rejestracja

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK). Podania na studia będą generowane z systemu IRK. Podania, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy w wyniku procesu rekrutacji znajdą się na liście osób zakwalifikowanych na studia. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać w dziekanatach wydziałów osobiście lub za pośrednictwem poczty.

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku.

Terminy rekrutacji:

w UMFC w Warszawie 13-17 czerwca 2017 roku

w Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku 20-24 czerwca 2017 roku.

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia obejmuje sprawdziany wiedzy i umiejętności niesprawdzane w trybie egzaminu maturalnego.

Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

KIERUNEK: DYRYGENTURA

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (studia stacjonarne)

1. dyrygowanie przygotowanym utworem

2.  kształcenie słuchu i podstawy instrumentoznawstwa - sprawdzian pisemny i ustny

3. fortepian i czytanie a vista

 

KIERUNEK: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Specjalność: kompozycja (studia stacjonarne)

1. przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich

2. kształcenie słuchu i harmonia - sprawdzian ustny

3. fortepian i czytanie a vista

Specjalność: teoria muzyki (studia stacjonarne)

1. harmonia - sprawdzian ustny

2. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

3. formy i analiza dzieła muzycznego - sprawdzian ustny

Wydział II - Fortepianu, Klawesynu i Organów

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Specjalności: gra na fortepianie, gra na klawesynie (studia stacjonarne)

1. instrument

2. przygotowanie zadanego utworu (w czasie 40 minut)

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Specjalność: gra na fortepianie (studia niestacjonarne)

1. instrument

2. przygotowanie zadanego utworu (w czasie 40 minut)

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Specjalność: gra na organach (studia stacjonarne)

1. instrument

2. wykonanie przygotowanego utworu, którego nuty w formacie PDF dostępne będą do pobrania ze strony UMFC na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Wydział III - Instrumentalny

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Specjalności: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji, gra na akordeonie, gra na harfie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

1. instrument

2. przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Wydział IV - Wokalno-Aktorski

KIERUNEK: WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy i aktorstwo (studia stacjonarne, czteroletnie)

1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Specjalność: śpiew solowy (studia niestacjonarne trzyletnie)

1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Specjalność: musical (studia stacjonarne i niestacjonarne, trzyletnie)

1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

2. sprawdzian predyspozycji aktorskich

3. sprawdzian predyspozycji ruchowych

4. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Specjalność: śpiew solowy z językiem wykładowym angielskim (studia niestacjonarne trzyletnie)

1. śpiew (egzamin dwustopniowy)

2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

1. kształcenie słuchu - sprawdzian pisemny i ustny

2. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

3. wybrany instrument (obowiązuje sprawdzian umiejętności gry na fortepianie w przypadku wyboru innego instrumentu)

Specjalność: rytmika (studia stacjonarne)

1. rytmika

2. kształcenie słuchu - sprawdzian pisemny i ustny

3. fortepian i improwizacja fortepianowa z elementami harmonii

KIERUNEK: MUZYKA KOŚCIELNA Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

1. organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzianem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego

2. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

3. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

KIERUNEK: TANIEC

Specjalność: pedagogika baletowa (studia niestacjonarne)

sprawdzenie umiejętności praktycznych połączonych z omówieniem poszczególnych zagadnień obejmujących techniki tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego.

 

Wydział VI - Reżyserii Dźwięku

KIERUNEK: REŻYSERIA DŹWIĘKU (studia stacjonarne)

1. wiedza o mediach - sprawdzian pisemny i ustny

2 .kształcenie słuchu i harmonia - sprawdzian pisemny i ustny

3. wiadomości matematyczno-fizyczne - sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006)

4. instrument

5. badania audiometryczne (przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani dostarczyć wynik audiometrycznego badania słuchu, przeprowadzonego w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC).

Wydział VII - Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

KIERUNEK: INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: pedagogika instrumentalna (studia stacjonarne)

1. instrument

2. przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

KIERUNEK: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

1. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

2. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

3. wybrany instrument

Specjalność: muzyka szkolna (studia stacjonarne)

1. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

2. sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych

3. wybrany instrument

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

1. organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata)

2. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

3. sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

KIERUNEK: WOKALISTYKA

W roku akademickim 2017/2018, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku planuje się uruchomienie kierunku wokalistyka.

Specjalność: wokalno-aktorska (studia stacjonarne, trzyletnie)

1. śpiew

2. sprawdzian predyspozycji aktorskich i ruchowych

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata.

 

Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2017 roku do 20 czerwca 2017 roku, na kierunek taniec - od 1 maja 2017 roku do 4 września 2017 roku.

Terminy rekrutacji:

w UMFC w Warszawie 1-9 lipca 2016 roku na kierunek taniec 11-12 września 2017 roku

w Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku 1-9 lipca 2017 roku. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia obejmuje:

Wydział I - Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Kierunek: DYRYGENTURA

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa (studia stacjonarne)

1. dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok i czytanie partytur

2. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Specjalność: kompozycja (studia stacjonarne)

przegląd minimum pięciu prac kompozytorskich oraz rozmowa kwalifikacyjna

Specjalność: teoria muzyki (studia stacjonarne)

1. teoria muzyki - sprawdzian ustny

2. historia muzyki - sprawdzian ustny

3. kultura muzyczna - sprawdzian ustny

Wydział II - Fortepianu, Klawesynu i Organów

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

Specjalności: gra na fortepianie, gra na klawesynie, gra na organach (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja 45 minut)

Specjalność: gra na fortepianie (studia niestacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja 45 minut)

Specjalność: gra na fortepianie, język wykładowy angielski (studia stacjonarne - odpłatne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja 45 minut)

Specjalność: gra na fortepianie, język wykładowy angielski (studia niestacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu solowego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności (prezentacja 45 minut)

Specjalność: kameralistyka fortepianowa (studia niestacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu kameralnego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności oraz jednej większej formy solowej (prezentacja 45 minut)

Specjalność: kameralistyka fortepianowa, język wykładowy angielski (studia niestacjonarne) 

sprawdzian z gry na instrumencie: wykonanie dowolnego programu kameralnego zróżnicowanego stylistycznie o znacznym stopniu trudności oraz jednej większej formy solowej (prezentacja 45 minut)

Wydział III - Instrumentalny

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Specjalność: gra na skrzypcach (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: prezentacja do 30 minut - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Specjalność: gra na altówce (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: prezentacja do 30 minut - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Specjalności: gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: prezentacja do 30 minut - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Specjalności: gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: prezentacja do 30 minut - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Specjalność: gra na perkusji (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: prezentacja do 30 minut - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Specjalności: gra na akordeonie, gra na harfie, gra na gitarze (studia stacjonarne)

sprawdzian z gry na instrumencie: prezentacja do 30 minut - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Wydział IV - Wokalno-Aktorski

Kierunek: WOKALISTYKA

Specjalność: śpiew solowy - opera (studia stacjonarne i niestacjonarne)

1. śpiew

2. kształcenie słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna

Specjalność: śpiew solowy - muzyka dawna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

1. śpiew

2. kształcenie słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna

Specjalność: śpiew solowy - kameralistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

1. śpiew

2. kształcenie słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna

Specjalność: śpiew solowy - opera, z językiem wykładowym angielskim (studia niestacjonarne)

1. śpiew

2. kształcenie słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna

Specjalność: śpiew solowy - muzyka dawna, z językiem wykładowym angielskim (studia niestacjonarne)

1. śpiew

2. kształcenie słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna

Specjalność: śpiew solowy - kameralistyka, z językiem wykładowym angielskim (studia niestacjonarne)

1. śpiew

2.  kształcenie słuchu

3.  rozmowa kwalifikacyjna

Wydział V - Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: dyrygentura chóralna (studia stacjonarne)

1. dyrygentura chóralna

2. emisja głosu

3. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny

4. fortepian

Specjalność: rytmika (studia stacjonarne)

1. rytmika

2.  improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna

Kierunek: MUZYKA KOŚCIELNA

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

1. organy ze sprawdzianem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego

2. dyrygentura chóralna

3. emisja głosu

4. kształcenie słuchu - sprawdzian ustny Kierunek: TANIEC

Specjalność: pedagogika baletowa (studia niestacjonarne)

sprawdzenie umiejętności praktycznych (pokaz), wiedzy teoretycznej (zasady wykonania) i metodycznej (dydaktyka przedmiotowa) z tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego i współczesnego; poziom klas I-VI ogólnokształcących szkół baletowych

Specjalność: choreografia i teoria tańca (studia niestacjonarne)

1. praktyczny sprawdzian umiejętności tanecznych (lekcja tańca klasycznego i tańca współczesnego)

2. pokaz przygotowanej wcześniej, około 2,5-minutowej, kompozycji ruchowej do muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca, wykonanej osobiście

3. improwizacja inspirowana utworem muzycznym, bądź tematem, losowo wybranym przez kandydata

4. odpowiedź na dwa z trzech wylosowanych pytań z zakresu teorii, historii i wiedzy o tańcu

Wydział VI - Reżyserii Dźwięku

Kierunek: REŻYSERIA DŹWIĘKU

Specjalności: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria muzyczna (studia stacjonarne)

1. rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w filmie lub reżyserii muzycznej (w zależności od wyboru specjalności)

2. sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej)

Specjalność: reżyseria dźwięku w multimediach (studia stacjonarne)

1. rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych,

2. sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku (obowiązuje jedynie kandydatów, którzy nie posiadają dyplomu studiów uzyskanego na tym kierunku w uczelniach UMFC lub AM w Bydgoszczy; pozytywny wynik sprawdzianu będzie podstawą dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej)

3. test predyspozycji w zakresie logicznego myślenia.

Wydział VII - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

Specjalność: pedagogika instrumentalna (studia stacjonarne)

instrument: fortepian, organy, klawesyn, instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte, gitara,

akordeon, perkusja - występ artystyczny (do 30 minut) - zakres programu zgodny z Informatorem rekrutacyjnym

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych (studia stacjonarne)

1. dyrygentura

2. emisja głosu

3. fortepian

Specjalność: edukacja artystyczna szkolna (studia stacjonarne)

1. dyrygowanie

2.  emisja głosu

3. fortepian

Specjalność: muzyka kościelna (studia stacjonarne)

1. organy

2. emisja głosu

3. dyrygowanie

Kierunek: WOKALISTYKA

W roku akademickim 2017/2018, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku planuje się uruchomienie kierunku wokalistyka.

Specjalność: pedagogika wokalna - śpiew solowy (studia stacjonarne)

1.śpiew

2. kształcenie słuchu

3. rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe warunki obowiązujące kandydatów na studia określone przez rady wydziałów oraz zakres merytoryczny materiału z poszczególnych sprawdzianów, a także wykaz niezbędnych dokumentów, jakie kandydat ubiegający się o przyjęcie winien dostarczyć, zostanie opublikowany w Informatorze rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018.

Informator będzie dostępny na stronie internetowej UMFC www.chopin.edu.pl

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)