Ogólne zasady rekrutacji na PWSZ w Płocku 2017/2018

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na SGH 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2017/2018

§ 1
W roku akademickim 2017/2018 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zwana dalej PWSZ w Płocku, przyjmuje kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia wymienione w tabeli Nr 1. Tabela zawiera wykaz kierunków i specjalności kształcenia. Liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów wraz z liczbą osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej określi odrębna Uchwała Senatu, uwzględniając liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne w poprzednim roku akademickim.
§ 2
Zasady i tryb przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018 na poszczególne kierunki (specjalności kształcenia) studiów pierwszego i drugiego stopnia określają tabele Nr 2, 5,6,7 i 8.
§ 3
REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z decyzji o przyjęciu na studia.
1. Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem jest:
- wynik egzaminu maturalnego,
- wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej,
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości.
§ 4
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są liczone w skali punktowej (0-100).
2. W przypadku egzaminu maturalnego wynik procentowy pomnożony przez mnożnik (wagę) przedmiotu daje wynik w punktach rekrutacyjnych.
3. Oceny ze świadectwa dojrzałości oraz oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej przeliczane są na punkty rekrutacyjne według zasad zawartych w tabeli Nr 3.
4. O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 5
Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 26 maja 2015 roku.
§ 6
1. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę za granicą, oraz uzyskali świadectwo maturalne uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym na zasadach określonych dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest uznawane za świadectwo równorzędne świadectwu dojrzałości na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
2. W razie braku odpowiednich umów międzynarodowych, świadectwa maturalne mogą być w drodze nostryfikacji uznane za równorzędne świadectwom dojrzałości, o ile uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zasady i tryb nostryfikacji określają odrębne przepisy.
3. Wynik lub ocenę uzyskaną przez obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę za granicą wyraża się w procentach, a następnie przelicza na punkty rekrutacyjne według zasad obowiązujących osoby, które zdawały egzamin maturalny na poziomie podstawowym.
4. Kandydaci, o których mowa w ustępie 1 i 2 dostarczają świadectwo maturalne ( bądź świadectwo równorzędne) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, w przypadku natomiast gdy świadectwo podlegało nostryfikacji kandydat dostarcza także zaświadczenie wydane przez właściwego kuratora oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora ważne jest łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą albo jego zalegalizowanym duplikatem.
5. Cudzoziemcy, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce, uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym z zachowaniem zasad ustalonych dla obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce.
6. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określonego w niniejszej uchwale.
7. Obywatel polski, który ukończył studia za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem, lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
8. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na pierwszy rok studiów drugiego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określonego w niniejszej uchwale.
§7
Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej (IB) traktowani są, jak osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego. Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB):
1. Obowiązują takie same kryteria jak kandydatów z egzaminem maturalnym (Tabela Nr 2)
2. Poziom SL traktowany jest jako poziom podstawowy (PP)
3. Poziom HL traktowany jest jako poziom rozszerzony (PR)
4. Jeśli na danym kierunku stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki egzaminu maturalnego, dla odpowiedniego poziomu.
5. Przelicznik wyników na świadectwie matury międzynarodowej określa tabela Nr 4.
§ 8
REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci co najmniej pierwszego stopnia studiów.
2. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz ocena na dyplomie przeliczona na punkty rekrutacyjne), z zastrzeżeniem ust. 3 (tabela nr 5).
2.a Podstawą zakwalifikowania na studia na kierunek pielęgniarstwo jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz ocena na dyplomie przeliczona na punkty rekrutacyjne (tabela nr 7).
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika otrzymuje dodatkowo dwa punkty w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku i tej samej specjalności na którą się ubiega.
3.a Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Ekonomia otrzymuje dodatkowo dwa punkty w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku i tej samej specjalności na którą się ubiega.
4. O przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, 2a,3, 3a.
5. W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia ukończył studia na innym kierunku, pokrewnym lub innej specjalności niż ta, na którą się ubiega, może być zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału (nie dotyczy kierunku pielęgniarstwo).
§ 9
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia dokonują rejestracji na stronie internetowej uczelni i składają do dnia 14 lipca 2017 roku w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki następujące dokumenty:
- formularz podania na studia,
- kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
- oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu (dotyczy kandydatów, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych),
- oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
- kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, poświadczoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w wersji elektronicznej,
- oświadczenie kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
- deklaracja wyboru specjalności kształcenia.
2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczyna się od 19 czerwca 2017 r.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia dokonują rejestracji na stronie internetowej uczelni i składają do dnia 14 lipca 2017 roku w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki następujące dokumenty:
- formularz podania na studia,
- kopia świadectwa dojrzałości (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
- kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
- kopia suplementu do dyplomu (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach w których był on wydawany,
- zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wyliczoną średnią z toku studiów ( do dwóch miejsc po przecinku),
- oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
- kopia dowodu osobistego (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
- 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- zdjęcie w wersji elektronicznej,
- oświadczenie kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
- deklaracja wyboru specjalności kształcenia.
§ 10
1. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora PWSZ na konto:
PKO BANK POLSKI S.A. II Oddział w Płocku, Nr 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077
z dopiskiem opłata rekrutacyjna, podając stopień i formę studiów ( stacjonarne, niestacjonarne) oraz kierunek.
W przypadku składania dokumentów na kilka kierunków kształcenia kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
2. Kandydatów przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 obowiązuje zasada częściowej odpłatności za studia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z poźn. zm.).
3. Senat PWSZ w Płocku określa zasady pobierania opłat a Rektor ustala ich wysokość. Informacje o których mowa w zdaniu poprzednim uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.
§ 11
1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się 20 lipca 2017 roku.
2. Rekrutacja na studia (w tym uzupełniająca) winna zostać zakończona do dnia 22 września 2017 roku.
§ 12
1. Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
- prorektor ds. studenckich i dydaktyki,
- kierownik działu spraw studenckich i dydaktyki,
- sekretarz komisji, wyznaczony przez rektora spośród nauczycieli akademickich.
3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor ds. studenckich i dydaktyki.
4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
- organizacja i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w Uczelni,
- koordynacja pracy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
- nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
- koordynacja prac związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji
Rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia kandydata na I rok studiów w Uczelni.
5. Rekrutację kandydatów na poszczególne kierunki studiów, przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
6. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Dziekan Wydziału.
7. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan właściwego Wydziału.
8. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:
- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
- przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmowanie na studia w ramach przewidywanej liczby miejsc,
- przyjmowanie na studia w ramach przewidywanego planu przyjęć na kolejny kierunek
studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
- zawiadomienie (w formie listu poleconego) kandydatów o wynikach postępowania
kwalifikacyjnego,
- podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia niestacjonarne osób, które przeszły
pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i nie zostały przyjęte na studia stacjonarne z powodu
braku miejsc.
9. Komisje Rekrutacyjne nie mogą zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat PWSZ.
§ 13
1. Określone w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 2 postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza trzy-osobowy zespół nauczycieli akademickich wyłonionych spośród członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, powoływany przez dziekana wydziału.
2. Zasady powoływania i pracy oraz wynagradzania członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych określa Rektor.
§ 14
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.
2. Kandydaci mają prawo w obecności przewodniczącego lub członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wglądu do wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy wstępnie zakwalifikowanych, w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób nie budzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.
§ 15
Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.
§ 16
1. Na swój wniosek kandydat, który przeszedł pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, lecz nie został przyjęty na dany kierunek studiów stacjonarnych, może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć minimalną liczbę punktów wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie w tym trybie na studia stacjonarne i niestacjonarne.
§ 17
1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, a następnie sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów w kolejności wynikającej z uzyskanych punktów i podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów.
2. W ramach liczby miejsc ustalonej dla każdej specjalności Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejności przyjęć kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych w § 5, a następnie dokonuje przyjęć kandydatów według liczby uzyskanych punktów.
3. Uchwały Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.
5. Po zatwierdzeniu listy przyjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zostaje ona opublikowana poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od tego kandydaci powiadamiani są pisemnie za pośrednictwem poczty o ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego i decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, w którym wpisuje się uzyskane punkty.
7. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia zatwierdzającego listy przyjętych kandydatów.
§ 18
1. W przypadku nie wykonania naboru podczas postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w lipcu 2017 r. dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego uzupełniającego.
§ 19
Dziekani Wydziałów PWSZ w Płocku w terminie do 10 maja 2017 r. powołują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i wyznaczają ich przewodniczących

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Komentarze (0)