Zasady rekrutacji na rok 2017/18

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UWM 2017/18 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 925 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2017 roku na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:
§1
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz na studia drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Senat Uczelni.
2. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.
W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
3.Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
1)wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
2)wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,
3)dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),
4)dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
w systemie „starej matury”),
5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
6)dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
7)dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM lub zawierającego niezbędne informacje – takie jak we wzorze określonym przez UWM (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).
4.W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.
7.Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
10.Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12.W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13.Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku angielskim.
14.Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku angielskim zobowiązani są do potwierdzenia znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
15.Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
§3
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
1.Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu.
2.Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny
z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
3.Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspozycji - rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
6.Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
7.Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
8.Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
9.Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. 
§4
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
1.Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały,
z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 2 uchwały.
2.Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny
z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
3.Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspozycji - rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
6.W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
7.Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
8.W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
9.W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.
10.Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości
i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
§5
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
1.Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
2.Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
3.Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
4.Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do testów predyspozycji na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
§6
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.
1.Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani na
I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie
z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat Uczelni.
2.Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status kandydata (laureat lub finalista).
3.Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do testów predyspozycji na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
§7
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskimi kierunku weterynaria).
1.Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.
2.Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
2) Poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
3) Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
w języku obcym.
3.Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
a) na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, broker innowacji
w przemyśle spożywczym, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria akwakultury, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
b) na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka lub matematyka),
c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
d) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),     
e) na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
f) na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) – przedmioty: język polski i język rosyjski,
g) na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
h) na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,
i)   na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – przedmioty biologia i (historia lub wiedza
o społeczeństwie)
2)  w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
a)   na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
b)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,
c)   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,
d)    na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)
oraz do testów predyspozycji.
4.Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
5.Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
6.Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
7.W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.
8.W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
§8
1.W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych
i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2.W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (testy predyspozycji oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.
2.Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji na studia przez Kandydata, z uwzględnieniem załączników 1A-1C i 2A-2B do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2-§8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.
3.Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
w ramach ustalonej liczby miejsc.
§10
1.Teriny egzaminów wstępnych (testów predyspozycji) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
2.Do przeprowadzenia egzaminów uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3.Wyniki egzaminów oceniane są w skali 2-5, z wyłączeniem testu predyspozycji na kierunek logopedia, który oceniany jest jako zaliczony lub niezaliczony.
4.Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści
z danej dziedziny. Błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.
5.Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
6.Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego uznaje się ocenę – dostateczny.
7.W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
§11
1.Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
1)  podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
3)   fotografii w formie elektronicznej (format jpg) na płycie CD,
4)  dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
5)    kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu).
2.Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
§12
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim
1.Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora.
2.Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3.Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
1)  podanie na ustalonym formularzu,
2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom), zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
3)  cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
4)  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej poświadczony przez bank (dotyczy kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie).
4.Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe, następujące dokumenty:
1)    świadectwo zdrowia wypełnione przez jego lekarza, zgodnie ze wzorem UWM,
2)    akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
3)    poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia paszportu,
4)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
5)     potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
5.Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej UWM. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww. dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
6.Zasady rekrutacji na studia:
1)dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” – określa § 3 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem załącznika 1B,
2)dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” – określa § 4 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem załącznika 2A,
3)dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały,
4) kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim (warunkiem przystąpienia do egzaminów jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z poniżej wymienionych przedmiotów)
a) na kierunek lekarski - z trzech przedmiotów – chemii, biologii i fizyki. Do kwalifikacji uwzględniane będą dwa najlepsze wyniki egzaminów z wymienionych przedmiotów,
b) na kierunek weterynaria – z dwóch przedmiotów – chemii i biologii lub fizyki.
5) dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie wcześniej niż w 2012 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (min. 22 punkty) test egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
6) dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie wcześniej niż w 2012 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (min. 50 punktów) test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
7) dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie wcześniej niż w 2012 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (min. 2300 punktów) test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
7.Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w % możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT).  Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
8.Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostałe dokumenty:
1) zaświadczenie lekarskie,
2) podpisany egzemplarz umowy,
3) podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,
4) dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs organizacyjny (nie dotyczy osób zakwalifikowanych na studia anglojęzyczne na kierunku weterynaria).
9.Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
§13
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A.Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1.Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem zapisu ust. 4.
2.Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
3.Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada wydziału.
4.Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na specjalność nauczycielską danego kierunku jest posiadanie uprawień nauczycielskich
5.Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 -
w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
1)   przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
2)   przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6.Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają dziekanaty wydziałów.
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą
1.Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze stwierdzającej równoważność z dyplomami uzyskanymi w Polsce. Procedurę stwierdzającą równoważność określają odrębne przepisy. 
2.Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
w ust. 1. nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
1)  na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
2)   na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
3)  na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
4)  na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
5)   na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) – przedmioty: język polski i język rosyjski,
6) na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
7)  na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego) przedmioty: język polski i język angielski,
3. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
4.Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
5.Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
6.Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
7.W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może zostać przeprowadzony w języku angielskim.
8.W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
§14
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.
§15
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
1)  podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem
2) kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
3) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
4) kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu),
5) fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
6) dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem(imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL.
2.Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
§16
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym          odrębnymi przepisami.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
1) przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
3) przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
4) organizacja egzaminu wstępnego,
5) przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonej liczby miejsc,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
7) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji                      Rekrutacyjnej.
3.Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
2) organizacja opracowania zagadnień egzaminacyjnych,
3) rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
§17
1.Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2.Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3.Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§18
1.Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w języku angielskim,
z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
                                                                             §20
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)