Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na KUL 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Katolickim Uniwesytecie Lubelskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 28 maja 2016 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2017/2018(754/IV/5). Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 5 Statutu KUL w związku z art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II określa następujące zasady postępowania rekrutacyjnego na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2017/2018.
§ 1
1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach planowanej liczby miejsc, określonej przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek rad wydziałów.
2. Planowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów określi odrębna uchwała. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zgłosili się na dany kierunek studiów jest mniejsza niż planowana liczba miejsc Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru albo zawieszeniu naboru rozpoczętego.
3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku.
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na dwa lub trzy kierunki studiów określa hierarchię kierunków, wskazując na który z nich chce zostać przyjęty w pierwszej i dalszej kolejności (kierunek I rzędu, II rzędu, III rzędu).
5. Przyjęcie kandydata na kierunek I rzędu jest równoznaczne z odmową przyjęcia na studia na kierunek II i III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.
6. Przyjęcie kandydata, któremu odmówiono przyjęcia na kierunek I rzędu, na kierunek II rzędu jest równoznaczne z odmową przyjęcia na kierunek III rzędu, mimo uzyskania wyniku punktowego mieszczącego się w rankingu planowanej liczby miejsc.
7. Warunkiem przyjęcia na kierunek studiów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów na danym kierunku, wskazanej w uchwale o której mowa w ust. 2.
§ 2
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa odrębna uchwała.
2. Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.
§ 3
1. Obywatel polski, który ukończył szkołę za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na zasadach określonych w § 3 i § 4 załącznika nr 1.
2. Dla cudzoziemców podejmujących studia - zgodnie z art. 43 ustawy - na zasadach obowiązujących obywateli polskich kryteria kwalifikacji określone są w § 3 i § 4 załącznika nr 1.
3. Dla cudzoziemców podejmujących studia - zgodnie z art. 43 ustawy - na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich kryteria kwalifikacji określa odrębna uchwała Senatu.
§ 4
1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest rejestracja kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL. Termin i formę rejestracji oraz terminy postępowania kwalifikacyjnego określa Rektor.
2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, jeśli są zwolnieni z całości postępowania kwalifikacyjnego.
3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.
4. Kandydat ponosi odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji nieprawdziwych lub niepełnych danych. Konsekwencją podania nieprawdziwych wyników egzaminu maturalnego jest skreślenie z listy przyjętych na studia.
5. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.
§ 5
1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, którego elementami składowymi są: egzamin pisemny, egzamin ustny, sprawdzian dodatkowych umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs świadectw. Wymienione rodzaje postępowania kwalifikacyjnego mogą być łączone w zależności od typu matury.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, jest zaliczenie przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie. Przez zaliczenie przedmiotu rozumie się uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym co najmniej 30% punktów na wymaganym poziomie.
4. Jeżeli szczegółowe kryteria kwalifikacji nie określają wymaganego poziomu egzaminu z danego przedmiotu, oznacza to, że kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego, mając zaliczony przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego określa się według następujących zasad:
1) Wyniki całości postępowania kwalifikacyjnego oraz elementów składowych określane są w skali 100 - punktowej.
2) Wyniki elementów składowych postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się w następujący sposób: Otrzymaną przez kandydata liczbę punktów (ocenę) przelicza się liniowo na skalę 100 - punktową z wykorzystaniem formuły:
(P - Min)
------------------x 100
(Max - Min) , gdzie:
P - otrzymana przez kandydata liczba punktów (ocena);
Min - możliwa do uzyskania minimalna liczba punktów (ocena);
Max - możliwa do uzyskania maksymalna liczba punktów (ocena).
Zgodnie z przedstawioną formułą maksymalny, przeliczony wynik każdego elementu składowego wynosi 100 punktów.
3) Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:
a) Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu.
b) Jeżeli egzamin jest zdawany na poziomie podstawowym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.
c) Jeżeli kandydat przystąpił do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym stanowi liczba punktów uzyskanych z poziomu rozszerzonego, chyba że liczba punktów uzyskanych z poziomu podstawowego, przeliczonych zgodnie z zasadą określona w pkt. b jest wyższa.
d) Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy nie może przekroczyć 100%. Oznacza to, że kandydatowi, który z egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym uzyskał wynik co najmniej 75%, przyznaje się 100% punktów z poziomu rozszerzonego.
4) Jeżeli elementem składowym jest konkurs świadectw, to jego wynik jest ważoną średnią ocen uzyskanych w klasyfikacji końcoworocznej, przeliczonych na skalę 100-punktową zgodnie z formułą przedstawioną w punkcie b). W przypadku egzaminu maturalnego w konkursie świadectw dojrzałości punktowane są tylko wyniki z części zewnętrznej tego egzaminu.
5) Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch lub więcej elementów składowych (egzamin pisemny, egzamin ustny, konkurs świadectw, sprawdzian dodatkowych umiejętności itp.), to ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną przeliczonych wyników uzyskanych z poszczególnych elementów składowych.
6) Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Z taką też dokładnością określane są wszystkie wyniki (całości postępowania rekrutacyjnego oraz elementów składowych).
7) Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego minimalną liczbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać dla uznania tego elementu za zaliczony. Jeżeli kandydat nie zaliczył elementu składowego otrzymuje za ten element 0 punktów.
8) Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa dla całości postępowania kwalifikacyjnego minimalną licbę punktów, którą kandydat powinien uzyskać, by z pozytywnym wynikiem ukończyć postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat nie uzyskał minimalnej liczby punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów.
6. Postępowanie kwalifikacyjne na studia, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 7 może także odbywać się w trybie wolnym na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 13.
7. Jeśli liczba zakwalifikowanych kandydatów nie przekracza limitu miejsc więcej niż o 10 %, Rektor - na wniosek Dziekana - może w trakcie postępowania rekrutacyjnego podjąć decyzję o zmianie trybu postępowania kwalifikacyjnego na studia z konkursowego na wolny.
8. Kandydat, który otrzymał 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może zostać przyjęty na I rok studiów.
9. Kandydat, który nie ukończył postępowania kwalifikacyjnego otrzymuje 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
§ 6
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne. W przypadku znacznej liczby kandydatów mogą być powołane podkomisje dla poszczególnych kierunków studiów (jedna podkomisja na każdym kierunku studiów); w ich ramach można powołać kilka komisji egzaminacyjnych - przewodniczącego i dwóch członków lub egzaminatorów. W przypadku powołania podkomisji członkami wydziałowej komisji rekrutacyjnej są przewodniczący podkomisji.
2. Przewodniczących wydziałowych komisji rekrutacyjnych powołuje Rektor na wniosek dziekana.
3. Członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej, przewodniczących i członków podkomisji oraz komisji egzaminacyjnych, egzaminatorów i sekretarza powołuje rada wydziału.
4. Przewodniczących komisji i podkomisji oraz przewodniczących komisji egzaminacyjnych powołuje się z grona nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, zatrudnionych na wydziale. Egzaminatorami mogą być również osoby spoza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powołane przez dziekana. Sekretarzem komisji wydziałowej może być pracownik nie będący nauczycielem akademickim.
5. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy wstęp na studia jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku Dziekan.
§ 7
1. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy zachowaniu anonimowości jej autora. Pisemną pracę egzaminacyjną ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu. W przypadku niezgodności ich opinii, ostateczny wynik ustala przewodniczący komisji lub podkomisji.
2. Jeżeli praca pisemna zawiera elementy opisowe, ocena negatywna takiej pracy jest pisemnie uzasadniana przez egzaminatora.
3. Praca pisemna może być udostępniona do wglądu wyłącznie jej autorowi.
§ 8
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są j awne.
2. W toku postępowania rekrutacyjnego wyniki są ogłaszane po zakończeniu każdej jego części; obejmują one także tych kandydatów, którzy zgodnie ze szczegółowymi zasadami postępowania kwalifikacyjnego, nie mogą być dopuszczeni do jego dalszego etapu.
§ 9
Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.
§ 10
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokoły zbiorcze i indywidualne.
2. Protokoły zbiorcze, zawierające alfabetyczne listy kandydatów wraz z liczbą punktów sporządza się dla każdego kierunku studiów z każdego elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego (egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna lub konkurs świadectw).
3. Protokół indywidualny składa się z trzech części. Pierwsza część zawiera wykaz punktów z egzaminu pisemnego lub liczbę punktów z konkursu świadectw. Druga część zawiera wykaz zadanych pytań z punktami z egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, trzecia część określa końcową liczbę punktów.
4. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący i sekretarz komisji wydziałowej. Protokół indywidualny podpisują: w części pierwszej - przewodniczący lub członek komisji wydziałowej; w części drugiej - przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej oraz egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ustny lub rozmowę kwalifikacyjną; w części trzeciej - przewodniczący komisji wydziałowej lub podkomisji.
5. W przypadku kwalifikacji kandydatów tylko na podstawie konkursu świadectw protokół indywidualny podpisują przewodniczący komisji wydziałowej lub podkomisji oraz członkowie komisji kwalifikacyjnej.
6. Wszystkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
§ 11
1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym wydziałowa komisja rekrutacyjna:
1) tworzy listę rankingową kandydatów w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego;
2) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych na studia w ramach planowanej liczby miejsc, z uwzględnieniem priorytetu kierunków, o którym mowa w § 1 ust. 4-6.
2. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów, informacje o liczbie punktów ostatecznie uzyskanych przez kandydata oraz minimalnej liczbie punktów potrzebnych do przyjęcia na dany kierunek podawane są do jego wiadomości.
3. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, potwierdzić wolę ich podjęcia poprzez złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 13. W przypadku braku takiego potwierdzenia uznaje się, że kandydat rezygnuje z podjęcia studiów na danym kierunku.
4. Miejsce, które zwolniło się w związku z rezygnacją przez kandydata z podjęcia studiów zajmuje kandydat, który uzyskał kolejną największą liczbę punktów.
5. Do kandydata, który uzupełnia limit miejsc w trybie ust. 4 stosuje się zasady określone w ust. 2­-4.
6. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, po zweryfikowaniu zgodności danych zawartych w internetowym serwisie rekrutacyjnym z dokumentami przedłożonymi przez kandydatów zakwalifikowanych, podejmuje decyzje o przyjęciu na I rok studiów.
§ 12
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza dla każdego kierunku studiów alfabetyczne listy:
1) kandydatów przyjętych na określony kierunek studiów:
a) poza konkursem,
b) na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,
2) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku wolnych miejsc lub przyjęcia na kierunek wyższego rzędu,
3) kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu nieuzyskania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
4) kandydatów skreślonych z listy zakwalifikowanych na studia z powodu rezygnacji z ich podjęcia.
§ 13
Kandydat zakwalifikowany na studia w KUL zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów obejmujący:
1) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
2) oryginał świadectwa dojrzałości oraz jego kserokopię (oryginał do wglądu),
3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz jego kserokopię (oryginał do wglądu) - dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą, zakwalifikowanych na studia na podstawie konkursu świadectw,
4) oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopię (oryginał do wglądu) - dotyczy zakwalifikowanych na studia II stopnia,
5) kolorowe fotografie bez nakrycia głowy, na jednolitym jasnym tle, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych:
a) 2 sztuki w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm,
b) wersja elektroniczna zdjęcia w formacie BMP o wymiarach 236x295 punktów (20x25mm w rozdzielczości 300 DPI) powinna być zamieszczona na internetowym koncie rekrutacyjnym,
6) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku (nie starsze niż 6 miesięcy) - dotyczy zakwalifikowanych na kierunek: biotechnologia,
7) odpis metryki chrztu św. - dotyczy chrześcijan świeckich,
8) opinię księdza proboszcza - dotyczy kandydatów wyznania rzymskokatolickiego na kierunki: filozofia, prawo kanoniczne, teologia,
9) zezwolenie władz duchownych na odbywanie studiów - dotyczy osób duchownych,
10) formularz dla osób zakwalifikowanych, zawierający pisemne oświadczenie o podjęciu studiów
- w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.
§ 14
1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Uczelnianą komisję rekrutacyjną powołuje Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
§ 15
Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat określa Rektor.
§ 16
Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów, w tym określenie zasad obliczania średniej ważonej, o której mowa w § 5, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości przez Rektora.
Załącznik nr 1
Kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku akademickim 2017/2018
§ 1
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów I stopnia i jednolitych magisterskich dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego („nowa matura”):
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) historia lub historia muzyki lub matematyka (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.
Nauki o Rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski;
b) język obcy nowożytny,
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy).
Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).
Punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.
Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.
Literatura: Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie),
Europeistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku polskim
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia lub geografia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia, lub geografia lub biologia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Europeistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub geografia (25% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów punktowany jest ten, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język angielski (50% wyniku końcowego).
Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów. Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne I stopnia),
Filozofia (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim,
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia),
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim,
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia),
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia):
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego);
c) inny przedmiot wybrany przez kandydata spośród zdawanych - obowiązkowy lub dodatkowy (1/3 wyniku końcowego).
Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia),
Filologia polska (stacjonarne I stopnia),
Wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30 % wyniku końcowego).
Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z języka niemieckiego.
Filologia germańska - grupa początkująca (stacjonarne I stopnia): punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.
Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie (każdy przedmiot po 50% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki. Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli język łaciński i kulturę antyczną, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski lub niemiecki (70% wyniku końcowego);
b) język polski (30 % wyniku końcowego).
Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z języka francuskiego.
Filologia romańska - grupa początkująca (stacjonarne I stopnia): punktowany wynik z języka obcego nowożytnego.
Filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).
Jeżeli kandydat zaliczył dwa języki obce nowożytne, punktowany jest ten, z którego uzyskał lepszy wynik.
O przyjęcie mogą się ubiegać maturzyści ze znajomością języka rosyjskiego lub bez znajomości języka rosyjskiego.
Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język angielski - wymagany poziom rozszerzony (60% wyniku końcowego);
b) język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony (40 % wyniku końcowego).
Historia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.
Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia sztuki lub historia, lub geografia, lub wiedza o społeczeństwie, lub język łaciński i kultura antyczna
(50% wyniku końcowego);
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Kandydaci, którzy na egzaminie maturalnym zaliczyli historię sztuki, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie.
Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Analityka społeczna i internetowa (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c) historia lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Gerontologia społeczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Pedagogika (stacjonarne I stopnia),
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia),
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (60% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c) biologia lub filozofia, lub geografia, lub historia, lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (20%
wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego);
c) biologia lub fizyka, lub historia, lub matematyka, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie (30% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia lub chemia, lub matematyka, lub fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Biotechnologia - grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: 
a) biologia lub chemia, lub matematyka, lub fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;
b) język angielski.
Bezpieczeństwo ekologiczne (stacjonarne I stopnia, inżynierskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia lub chemia, lub geografia, lub matematyka, lub fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia, inżynierskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia, inżynierskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Informatyka (stacjonarne I stopnia),
Matematyka (stacjonarne I stopnia):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI 
Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia, inżynierskie):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia, inżynierskie):
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: filozofia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik;
b) język polski (25% wyniku końcowego);
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym. Kandydaci planujący w ramach studiów w Kolegium MISHuS realizować program studiów z psychologii muszą legitymować się zdaną na poziomie rozszerzonym maturą z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, fizyka lub historia.
§ 2
Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:
a) muzykologia,
b) teologia,
- na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny (muzykologia) albo rozmowę kwalifikacyjną (teologia); egzamin albo rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”,
c) filologia polska - na którą zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego,
d) Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne - na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.
 
§ 3
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów I stopnia i jednolitych magisterskich dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości („stara matura”):
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzianu uzdolnień muzycznych.
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) historia lub matematyka (30% wyniku końcowego).
Sprawdzian uzdolnień muzycznych (40% wyniku końcowego) w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych i głosowych.
Nauki o Rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
Rozmowa kwalifikacyjna - obejmuje pytania z obszarów: motywacyjnego, osobowościowego i merytorycznego (wiadomości z zakresu szkoły średniej z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych i religii; sprawdzeniu zostają poddane umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania).
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw (60% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (40% wyniku końcowego).
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny.
Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
Literatura: Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie, prawie, red. Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak, Warszawa: PWN 2007.
Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Egzamin pisemny z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła - jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).
Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):
a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);
b) teologia moralna (25% wyniku końcowego);
c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego).
Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła. W wypadku niezdarna egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.
Literatura: Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne I stopnia),
Prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie),
Prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) :
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (50% wyniku końcowego),
b) język polski (25% wyniku końcowego),
c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Europeistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku polskim
I etap: Rozmowa kwalifikacyjna - z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),
II etap: Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).
Europeistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim
I etap: Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim - z zakresu wiedzy o społeczeństwie (50% wyniku końcowego),
II etap: Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (25% wyniku końcowego),
b) język obcy (25% wynik końcowego) 
 
Prawo kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła już inny kierunek studiów. Kwalifikacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne I stopnia),
Filozofia (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim,
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia),
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia) - studia w języku angielskim,
Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia),
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia):
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Edytorstwo (stacjonarne I stopnia),
Filologia polska (stacjonarne I stopnia),
Wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia):
Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
Filologia germańska (stacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim.
Filologia germańska - grupa początkująca (stacjonarne I stopnia)
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw. Punktowany wynik ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z języka obcego nowożytnego.
Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) historia.
Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia):
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub niemieckim.
Filologia romańska (stacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna:
a) język francuski - swobodna rozmowa z kandydatem: sprawdzenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów w języku francuskim, analiza struktur gramatycznych, wypowiedź na wylosowany temat (70% wyniku końcowego);
b) cywilizacja Francji - zagadnienia społeczne, kulturowe, polityczne.
Filologia romańska - grupa początkująca (stacjonarne I stopnia):
Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw. Punktowany wynik ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z języka obcego nowożytnego.
Filologia słowiańska (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (70% wyniku końcowego).
O przyjęcie mogą się ubiegać maturzyści ze znajomością języka rosyjskiego lub bez znajomości języka rosyjskiego.
Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny: język angielski (czytanie tekstu, rozmowa, wypowiedź na podany temat).
Historia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (30% wyniku końcowego);
b) historia (50% wyniku końcowego);
Historia sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rozmowa kwalifikacyjna.
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
a) język polski (20% wyniku końcowego),
b) historia (40% wyniku końcowego),
c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego),
d) informatyka (10% wyniku końcowego),
e) matematyka (10% wyniku końcowego).
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Analityka społeczna i internetowa (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego);
b) język obcy nowożytny (20% wyniku końcowego);
c) historia lub matematyka, lub wiedza o społeczeństwie (40% wyniku końcowego).
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
a) matematyka,
b) geografia lub historia.
Gerontologia społeczna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Egzamin ustny - jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia.
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia),
Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, z zastosowaniem metody e-learningu)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Kwalifikacja na podstawie egzaminu ustnego i konkursu świadectw.
Egzamin ustny - jeden przedmiot do wyboru: biologia lub historia (30% wyniku końcowego). Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
a) język polski (40% wyniku końcowego),
b) język obcy nowożytny (30% wyniku końcowego).
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z następujących przedmiotów:
a) matematyka,
b) geografia lub historia.
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia),
Egzamin ustny - jeden przedmiot do wyboru: biologia lub chemia.
Biotechnologia - grupa w języku angielskim (stacjonarne I stopnia):
Egzamin ustny - jeden przedmiot do wyboru: biologia lub chemia. Egzamin prowadzony w języku angielskim. Bezpieczeństwo ekologiczne (stacjonarne I stopnia, inżynierskie)
Egzamin ustny - jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia lub geografia.
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia, inżynierskie)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia lub matematyka.
Gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia, inżynierskie)
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki lub geografii.
Informatyka (stacjonarne I stopnia),
Matematyka (stacjonarne I stopnia):
Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia, inżynierskie):
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, informatyka.
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia, inżynierskie):
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia.
Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka.
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia, matematyka.
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
I etap - egzamin ustny obejmujący trzy pytania z zakresu historii literatury i kultury (50% wyniku końcowego)
II etap - rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku końcowego):
Celem rozmowy jest orientacja w pozaszkolnych zainteresowaniach kandydata. Jej przedmiotem jest np.: filozofia, socjologia, antropologia, psychologia, religioznawstwo, historia sztuki lub literatura obca. Problematyka rozmowy winna wykraczać poza program szkolny. Możliwe są własne propozycje wynikające ze szczególnych zainteresowań, np.: mitologia, geografia kulturowa, teatrologia, historia nauki, zjawiska kultury masowej. O tematyce rozmowy decydują kandydaci, zgłaszając dwa tematy monograficzne z wybranej przez siebie dyscypliny (lub z dwóch dyscyplin). Komisja kwalifikacyjna wybiera jeden z nich. Dobór lektur (min. 4 pozycje z każdego tematu, co najmniej jedna powinna być opracowaniem o charakterze naukowym), stanowiących punkt wyjścia do rozmowy z komisją kwalifikacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują wraz z dokumentami przy rejestracji. Lista lektur dotyczących literatury obcej powinna zawierać przynajmniej jedną pozycję z zakresu krytyki literackiej lub historii literatury (może być to książka o charakterze eseistycznym).
§ 4
Ustala się następujące kryteria kwalifikacji na poszczególne wydziały i kierunki studiów dla kandydatów na studia II stopnia:
WYDZIAŁ TEOLOGII
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą się ubiegać:
- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych.
Obszar kształcenia, w jakim realizowane były studia, których dyplom może stanowić podstawę         przyjęcia: nauki humanistyczne, sztuki muzyczne.
Kwalifikacja na podstawie:
a) konkursu ocen na dyplomie licencjackim lub magisterskim (25% wyniku końcowego).
b) rozmowy kwalifikacyjnej z podstawowych zagadnień muzykologii (75% wyniku końcowego).
Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie nauk o rodzinie lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innych kierunkach (w tym w szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe).
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie i rozmowy kwalifikacyjnej.
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci administracji KUL, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów I stopnia co najmniej 3,5.
Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:
1. Prawoznawstwo
2. Ustrojowe prawo administracyjne
3. Prawo administracyjne - część ogólna
4. Postępowanie administracyjne.
Administracja (niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie administracji lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku (w tym w szczególności z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe).
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Absolwenci kierunków innych niż administracja będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:
1. Prawoznawstwo
2. Ustrojowe prawo administracyjne
3. Prawo administracyjne - część ogólna
4. Postępowanie administracyjne.
Europeistyka (stacjonarne II stopnia) - studia w języku polskim
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki lub studiów I stopnia/magisterskich w szczególności na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Europeistyka (stacjonarne II stopnia)- studia w języku angielskim
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki lub studiów I stopnia/magisterskich w szczególności na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filologia angielska, lingwistyka, filozofia. Wymagana jest, udokumentowana znajomość języka angielskiego potwierdzona zaliczeniem egzaminu językowego na poziomie B2 (na min. ocenę dobrą) lub wyższym.
Decyzję o spełnieniu warunku znajomości języka angielskiego przez kandydata, który w ramach odbywanych studiów nie przystępował do egzaminu z tego języka, a jest w stanie przedstawić inne dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
International Business Law and Management (stacjonarne II stopnia) - studia w języku angielskim
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie (40 % wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (60 % wyniku końcowego).
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedzin: nauki ekonomiczne, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, europeistyka, stosunki międzynarodowe, administracja. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie (50% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku końcowego).
WYDZIAŁ FILOZOFII
Filozofia (stacjonarne II stopnia),
Filozofia (stacjonarne II stopnia) - studia w języku angielskim,
Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia),
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
Filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska,
b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii angielskiej,
c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język angielski.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Filologia germańska (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia germańska,
b) absolwenci kolegiów nauczycielskich posiadający tytuł licencjata filologii germańskiej,
c) absolwenci lingwistyki stosowanej ze specjalnością język niemiecki.
Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.
Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna;
b) absolwenci z dyplomem licencjata/magisterskim innego kierunku - pod warunkiem znajomości jednego języka klasycznego (łaciny lub greki), udokumentowanej:
- oceną co najmniej dobrą na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
- lub oceną co najmniej dobrą uzyskaną podczas studiów z zaliczenia lub egzaminu (liczy się ocena korzystniejsza dla studenta) w akademickim studium języków obcych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.
Filologia niderlandzka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii niderlandzkiej. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Filologia polska (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Filologia romańska (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
a) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia romańska,
b) absolwenci studiów I stopnia kierunku filologia, specjalność lingwistyka stosowana z językiem francuskim jako pierwszym lub drugim językiem obcym,
c) absolwenci innych kierunków, pod warunkiem zaliczenia egzaminu ze znajomości języka francuskiego na poziomie co najmniej B2. W wypadku niezdania egzaminu kandydat nie jest dopuszczany do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie (50% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku końcowego). Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci filologii romańskiej KUL z oceną na dyplomie co najmniej 4,0.
Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu literatury, językoznawstwa lub akwizycji i dydaktyki języków - w zależności od wskazanego przez kandydata wybranego kierunku badań, tj. wybranego seminarium magisterskiego.
Filologia słowiańska (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
- absolwenci studiów I stopnia w zakresie filologii słowiańskiej, filologii rosyjskiej lub filologii ukraińskiej, rosjoznawstwa lub ukrainoznawstwa, lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim, studiów wschodnich;
- absolwenci innych kierunków I stopnia lub magisterskich z zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie co najmniej B2, udokumentowaną certyfikatem językowym.
Kandydaci bez certyfikatu zobowiązani są do uzyskania pozytywnej oceny testu kompetencji językowych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Filologia - sinologia (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie na kierunek mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunku: filologia - sinologia.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Historia (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia lub geografia;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych, społecznych, prawnych. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Historia sztuki (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie mogą ubiegać się:
- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki;
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne);
- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków (przykładowe kierunki, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie: historia, filologie nowożytne i starożytne, filozofia, etnografia, antropologia, kulturoznawstwo, architektura, architektura krajobrazu, socjologia, dziennikarstwo).
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia)
O przyjęcie na kierunek mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków I stopnia:
- krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia;
- innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, prawnych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub studiów I stopnia/magisterskich o pokrewnych specjalnościach: edytorstwo, historia sztuki, politologia, marketing, zarządzanie, socjologia, europeistyka, kulturoznawstwo, technologie komunikacyjne, muzykologia, filologia, filologia polska, prawo mediów.
Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która sprawdzi kompetencje z zakresu wiedzy o komunikacji społecznej oraz sprawność w zakresie dziennikarstwa.
Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej, którzy na dyplomie otrzymali ocenę co najmniej 3.5.
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie:
- studiów I stopnia realizowanych na podstawie standardów kształcenia z ekonomii lub zarządzania;
- studiów I stopnia realizujących efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego w obszarze kształcenia w zakresie:
- nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk ekonomicznych: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo;
- nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o polityce publicznej, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia;
- nauk społecznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk prawnych: nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne;
- nauk humanistycznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych: nauki o zarządzaniu;
- nauk ścisłych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk matematycznych: matematyka, informatyka;
- nauk technicznych, w ramach następujących dyscyplin z dziedziny nauk technicznych: informatyka. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Pedagogika (stacjonarne II stopnia),
Pedagogika (niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu):
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Absolwenci kierunków innych niż pedagogika będą zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:
1. Dydaktyka ogólna
2. Wprowadzenie do pedagogiki
3. Historia myśli pedagogicznej
4. Metodologia badań pedagogicznych.
Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie pedagogiki lub studiów I stopnia/magisterskich usytuowanych w obszarze kształcenia nauk humanistycznych lub społecznych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Praca socjalna (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Politologia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie politologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Socjologia (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie socjologii lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku. Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie zarządzania lub innych studiów w zakresie: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, logistyka, pedagogika, prawo, socjologia, realizowanych w obszarze kształcenia nauk społecznych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego lub realizowanych na podstawie standardów kształcenia. Kwalifikacja na podstawie konkursu cen na dyplomie.
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU
Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.
Kandydaci przyjmowani na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, powinni osiągnąć kierunkowe efekty kształcenia odnoszące się do jednego z następujących obszarów kształcenia:
a) obszar nauk przyrodniczych,
b) obszar nauk technicznych,
c) obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Architektura krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z jednego z następujących obszarów nauk:
a) przyrodniczych,
b) technicznych,
c) rolniczych, leśnych i weterynaryjnych ,
d) sztuki.
Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Gospodarka przestrzenna (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.
Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: informatyka, matematyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych lub technicznych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Matematyka (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na jednym z wymienionych kierunków: matematyka, informatyka, kierunki pokrewne: edukacja techniczno-informatyczna, informatyka i ekonometria, informatyka analityczna, informatyka stosowana, matematyka komputerowa, matematyka i finanse.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk ścisłych.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY PRAWA I NAUK O SPOŁECZEŃSTWIE W STALOWEJ WOLI
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich:
a) w obszarze nauk społecznych - w przypadku ukończenia studiów prowadzonych w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji,
b) o profilu ekonomicznym lub w zakresie zarządzania - w przypadku ukończenia studiów prowadzonych w oparciu o standardy kształcenia.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia):
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku inżynieria środowiska kwalifikacji dokonuje się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku ochrona środowiska kwalifikacji dokonuje się na podstawie konkursu ocen na dyplomie oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
Pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu:
a) w obszarze nauk społecznych na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,
b) lub w obszarze nauk humanistycznych na kierunku nauki o rodzinie.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, filologia, nauki o rodzinie, socjologia.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu w obszarze i dziedzinie nauk społecznych.
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na standardach kształcenia, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu na jednym z wymienionych kierunków: socjologia, praca socjalna, politologia, polityka społeczna, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, pedagogika.
Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.
KOLEGIUM MISHuS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne II stopnia)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia z dyplomem licencjata z obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych i złożenia na piśmie w terminie rejestracji projektu indywidualnego programu studiów w ramach studiów II stopnia (dotyczy wszystkich kandydatów).
Kwalifikacja na podstawie:
a) oceny na dyplomie licencjata;
b) oceny przedłożonego projektu indywidualnego programu studiów;
c) rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej są zwolnieni absolwenci Kolegium MISHuS.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest orientacja w humanistycznych zainteresowaniach kandydata. Jej przedmiotem będzie przedłożony projekt indywidualnego programu studiów i ocena kompetencji kandydata do realizacji wskazanego programu.
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni są kandydaci z oceną co najmniej 4.0 na dyplomie licencjata i zaświadczeniem o znajomości co najmniej jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2.
Kandydaci z dyplomem licencjata studiów I stopnia Kolegium MISHuS, którzy w ramach studiów w Kolegium realizują minimum programowe studiów jednolitych magisterskich (prawo, psychologia, teologia), przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)