Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunki studiów

Pedagogika – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia edukacji
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • pedagogika opiekuńcza
 • emisja głosu
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • antropologia kulturowa
 • elementy logopedii

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest kształtowanie w studentach postaw otwartości i szacunku wobec drugiej osoby oraz samego siebie. Istotą jest pomoc w zdobyciu konkretnych kwalifikacji zawodowych, by dostrzegając osobę i jej potrzeby móc kompetentnie towarzyszyć jej w jej integralnym rozwoju. Pedagogika na UKSW to umiejętności pozwalające na profesjonalną działalność opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną, kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, przygotowanie do prowadzenia diagnozy.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: socjologia edukacji, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika opiekuńcza, emisja głosu, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, antropologia kulturowa, elementy logopedii, praca z dzieckiem zdolnym, metodyka pracy korekcyjno- kompensacyjna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki mogą wykorzystać w agencjach pracy tymczasowej, ośrodkach pomocy społecznej, poradniach pedagogicznych, instytucjach interwencyjnych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW oferuje jeszcze jeden kierunek kształcenia – Pedagogikę specjalną, realizowaną na studiach pierwszego stopnia. Studenci mają do wyboru trzy specjalności: Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Julia studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Bardzo istotnym założeniem tych studiów jest to, aby poznać samego siebie. Rzeczywiście tak jest. Ucząc się jak pomagać i wspierać innych odkrywasz pokłady swojej wrażliwości, ale także otrzymujesz wyraźny sygnał ile możesz, ile potrafisz, ile jesteś w stanie. Te studia to faktyczna szkoła życia.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym,
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania,
 • diagnozowania i prognozowania przydatności zawodowej w oparciu o technologię pomiarową,
 • stosowania teorii i modeli rozwoju zawodowego,
 • planowania działalności wychowawczo-dydaktycznej w placówkach przedszkolnych i klasach nauczania zintegrowanego,
 • samodzielnego konstruowania programów terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka o zaburzonym rozwoju,
 • dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży,
 • doboru optymalnej strategii aktywnego poszukiwania pracy,
 • prowadzenia dokumentacji pracy terapeutycznej i edukacyjnej,
 • projektowania i prowadzenia badań w obszarze pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie i wzrokowo.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach edukacji ustawicznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • instytucjach interwencyjnych,
 • urzędach pracy,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • działach szkoleniowych,
 • centrach integracji społecznej,
 • placówkach oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Pedagogika zajmuje czołowe miejsce w rankingu najchętniej wybieranych kierunków przez kandydatów na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiadomość ta powinna zadziałać na nas motywująco nie tylko podczas zdawania egzaminów maturalnych, lecz także w procesie kwalifikacyjnym po to, aby dokładnie wykonać wszystkie jego zadania.

Rekrutacja rozpoczyna się na początku czerwca wraz z uruchomieniem rejestracji w systemie IRK. Przez miesiąc kandydaci wnoszą opłaty rekrutacyjne, wprowadzają uzyskane wyniki oraz co dla nich najistotniejsze, otrzymują informacje o przebiegu postępowania. Jego finałem będzie zmiana statusu. Może on mieć trzy oblicza ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Do dokumentów rekrutacyjnych należą ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej dokonujemy po zarejestrowaniu w systemie. Uiścić ją można zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W gronie przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji na Pedagogikę znajdują się: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, a także historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach wiedzy posiada wyłącznie dobre strony. Przygotowując się do nich pogłębiamy naszą wiedzę, pozyskujemy nowe umiejętności, a uzyskane w nich sukcesy ułatwiają drogę do zdobycia wymarzonego indeksu. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Pedagogikę? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW

Komentarze (0)