Ogólne zasady rekrutacji na PWSZ w Płocku 2015/2016

Zasady Rekrutacji na PWSZ w Płocku 2015/16

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

§ 1

W roku akademickim 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zwana dalej PWSZ  w  Płocku,  przyjmuje  kandydatów  na  stacjonarne  i  niestacjonarne  studia  pierwszego i drugiego stopnia oraz studia pomostowe wymienione w tabeli Nr 1. Tabela ta określa także plan przyjęć na poszczególne kierunki studiów.

§ 2

Zasady i tryb przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 na poszczególne kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia (specjalności kształcenia) określają tabele Nr 2, 5 i 6.

§ 3

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z decyzji o przyjęciu na studia.

1. Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem jest:

 • wyniki egzaminu maturalnego,
 • wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej,

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości.

§ 4

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są liczone w skali punktowej (0-100).

2. W przypadku egzaminu maturalnego wynik procentowy pomnożony przez mnożnik (wagę) przedmiotu daje wynik w punktach rekrutacyjnych.

3. Oceny ze świadectwa dojrzałości oraz oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej przeliczane są na punkty rekrutacyjne według zasad zawartych w tabeli Nr 3.

4. O przyjęciu na studia w ramach planu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów

§ 5

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała Senatu PWSZ w Płocku z dnia 15 maja 2012 roku.

§ 6

1. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę za granicą, oraz uzyskali świadectwo maturalne uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym na zasadach określonych dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest uznawane za świadectwo równorzędne świadectwu dojrzałości na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.

2. W razie braku odpowiednich umów międzynarodowych, świadectwa maturalne mogą być w drodze nostryfikacji uznane za równorzędne świadectwom dojrzałości, o ile uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zasady i tryb nostryfikacji określają odrębne przepisy.

3. Wynik lub ocenę uzyskaną przez obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę za granicą wyraża się w procentach, a następnie przelicza na punkty rekrutacyjne według zasad obowiązujących osoby, które zdawały egzamin maturalny na poziomie podstawowym.

4. Kandydaci, o których mowa w ustępie 1 i 2 dostarczają świadectwo maturalne ( bądź świadectwo równorzędne) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, w przypadku natomiast gdy świadectwo podlegało nostryfikacji kandydat dostarcza także zaświadczenie wydane przez właściwego kuratora oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora ważne jest łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą albo jego zalegalizowanym duplikatem.

5. Cudzoziemcy, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce, uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym z zachowaniem zasad ustalonych dla obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce.

6. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określonego w niniejszej uchwale.

7. Obywatel polski, który ukończył studia za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem, lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

8. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na pierwszy rok studiów drugiego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określonego w niniejszej uchwale.

§7

Kandydaci posiadający dyplom Matury Międzynarodowej (IB) traktowani są, jak osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego.

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB):

1. Obowiązują takie same kryteria jak kandydatów z egzaminem maturalnym (Tabela Nr 2)

2. Poziom SL traktowany jest jako poziom podstawowy (PP)

3. Poziom HL traktowany jest jako poziom rozszerzony (PR)

4. Jeśli na danym kierunku stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki egzaminu maturalnego, dla odpowiedniego poziomu.

5. Przelicznik wyników na świadectwie matury międzynarodowej określa tabela Nr 4.

§ 8

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci co najmniej pierwszego stopnia studiów.

2. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego   stopnia,   drugiego   stopnia   lub   jednolitych   studiów   magisterskich   (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz ocena na dyplomie przeliczona na punkty rekrutacyjne), z zastrzeżeniem ust. 3 (tabela nr 5 i 6).

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia / na kierunek Pedagogika otrzymuje dodatkowo dwa punkty w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku.

4. O przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje miejsce kandydata  na liście rankingowej, ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.

5. W przypadku, gdy kandydat na studia drugiego stopnia ukończył studia na innym kierunku, niż ten na który obecnie ubiega się, może być zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminie ustalonym przez Dyrektora Instytutu.

§ 9

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz studia pomostowe dokonują rejestracji na stronie internetowej uczelni i składają do dnia 10 lipca 2015 roku w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki następujące dokumenty:

 • formularz podania na studia,
 • kopię świadectwa dojrzałości (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
 •  kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
 • oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu  (dotyczy  kandydatów,  którzy  w  postępowaniu    kwalifikacyjnym    będą  korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad  i konkursów przedmiotowych),
 • oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, poświadczoną przez Uczelnię (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
 • 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zdjęcie w wersji elektronicznej.

2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczyna się od 22 czerwca 2015 r., a na studia pomostowe od 11 maja 2015 r.

3. Kandydaci na studia pomostowe dodatkowo do dokumentów wymienionych w ust. 1 winni dołączyć:

 • kopię dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej ( zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
 •  zaświadczenie o zatrudnieniu

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia dokonują rejestracji na stronie internetowej uczelni i składają do dnia 10 lipca 2015 roku w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki następujące dokumenty:

 • formularz podania na studia,
 •  kopia świadectwa dojrzałości (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia),
 • kopia suplementu do dyplomu (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach w których był on wydawany,
 • zaświadczenie z ukończonej Uczelni, z wyliczoną średnią z toku studiów ( do dwóch miejsc po przecinku)
 • oryginał dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
 • kopię dowodu osobistego (zgodność z oryginałem potwierdza Uczelnia), 
 • 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zdjęcie w wersji elektronicznej

5. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia kandydat zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie właściwego instytutu oświadczenia o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.

Nie złożenie w/w dokumentu w określonym w decyzji terminie oznaczać będzie rezygnację z podjęcia studiów na danym kierunku.

§ 10

1. Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora PWSZ na  konto:

PKO BANK POLSKI S.A.  II Oddział  w Płocku, Nr 46 1020 3974  0000 5102 0084 8077 z dopiskiem opłata rekrutacyjna, podając stopień i formę studiów ( stacjonarne, niestacjonarne) oraz specjalność.

W przypadku składania dokumentów na kilka specjalności kształcenia kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

2. Kandydatów przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 obowiązuje zasada częściowej odpłatności za studia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z poźn. zm.).

3. Kandydatów przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2015/2016, które są drugim lub kolejnym kierunkiem studiów w formie stacjonarnej obowiązuje zasada pełnej odpłatności za kształcenie.

4. Szczegółowe zasady odpłatności, o której mowa w ust. 2 i 3 oraz czesnego zostaną określone przez Senat PWSZ w Płocku i podane do wiadomości nie później niż do 8 czerwca 2015 r.

§ 11

1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się 15 lipca 2015 roku.

2. Rekrutacja na studia (w tym dodatkowa) winna zostać zakończona do dnia 15 września 2015 roku.

§ 12

1.  Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 • prorektor ds. studenckich i dydaktyki,
 • kierownik działu spraw studenckich i dydaktyki,
 •  sekretarz komisji, wyznaczony przez rektora spośród nauczycieli akademickich.

3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor ds. studenckich i dydaktyki.

4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • organizacja i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w Uczelni,
 • koordynacja pracy Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych,
 • nadzór nad pracą Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych,
 • koordynacja prac związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w sprawie przyjęcia kandydata na I rok studiów w Uczelni.

5. Rekrutację kandydatów na poszczególne kierunki studiów (specjalności kształcenia), przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne.

6. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Dyrektor Instytutu.

7. Przewodniczącym Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor właściwego Instytutu.

8. Do zadań Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:

 • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
 • przyjmowanie na studia w ramach przewidywanej liczby miejsc,
 • zawiadomienie (w formie listu poleconego) kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia niestacjonarne osób, które przeszły pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i nie zostały przyjęte na studia stacjonarne z powodu braku miejsc.

9.Komisje Rekrutacyjne nie mogą zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat PWSZ.

§ 13

1. Określone w § 3 ust. 1 i § 8 ust. 2 postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza trzy-osobowy zespół nauczycieli akademickich wyłonionych spośród członków Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, powoływany przez dyrektora instytutu.

2. Zasady powoływania i pracy oraz wynagradzania członków Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych określa Rektor.

§ 14

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne.

2. Kandydaci mają prawo w obecności przewodniczącego lub członka  Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej wglądu do wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy wstępnie zakwalifikowanych, w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób nie budzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.

§ 15

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego.

§ 16

1. Na swój wniosek kandydat, który przeszedł pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, lecz nie został przyjęty na daną specjalność studiów stacjonarnych, może ubiegać się o przyjęcie na tę samą specjalność studiów niestacjonarnych bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna.

3. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć minimalną liczbę punktów wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie w tym trybie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

4. Liczbę miejsc przewidzianych na danej specjalności studiów niestacjonarnych zwiększa się o liczbę kandydatów przyjętych w trybie przewidzianym w ust. 1.

§ 17

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ustala liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, a następnie sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów w kolejności wynikającej z uzyskanych punktów i podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów.

2. W ramach liczby miejsc ustalonej dla każdej specjalności Instytutowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejności przyjęć  kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych w § 5, a następnie dokonuje przyjęć kandydatów według liczby uzyskanych punktów.

3. Uchwały Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Od decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

5. Po zatwierdzeniu listy przyjętych przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną zostaje ona opublikowana poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od tego kandydaci powiadamiani są pisemnie za pośrednictwem poczty o ostatecznym wyniku postępowania kwalifikacyjnego i decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, w którym wpisuje się uzyskane punkty.

7. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z posiedzenia zatwierdzającego listy przyjętych kandydatów.

§ 18

1. W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne specjalność w tym trybie nie będzie uruchomiona.

2. W przypadku nie wykonania naboru podczas postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w lipcu 2015 r. dopuszcza się możliwość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego uzupełniającego we wrześniu 2015 r.

§ 19

Dyrektorzy Instytutów PWSZ w Płocku w terminie do 10 maja 2015 r. powołują Instytutowe Komisje Rekrutacyjne i wyznaczają ich przewodniczących.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Komentarze (0)