Bydgoska Szkoła Wyższa

STUDIA PODYPLOMOWE

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

STUDIA PODYPLOMOWE

Bydgoska Szkoła Wyższa

ul. Unii Lu­bel­skiej 4C

85-059 Byd­goszcz

tel. (52) 584-11-43

uczelnia@​bsw.​edu.​pl

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Intensywnie poszerzający się katalog obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powstanie nowych organów wymaga głębszego poszerzenia wiedzy. Wskazany obszar pozwala na zdobycie umiejętności obejmujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami oraz zarządzaniem problematyką ochrony środowiska, odpowiedzialnością prawną oraz finansowaniem zadań środowiskowych.

  Słuchacz studiów podyplomowych pozna system unormowań sektorowych obejmujących ochronę jakości środowiska i prawo emisyjne, ochronę powietrza, gospodarowanie odpadami, wodami oraz prawne zagadnienia ochrony przyrody.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest wprowadzenie słuchacza w problematykę bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, zapoznanie go z pojęciami z zakresu porządku publicznego, zadaniami administracji samorządowej i rządowej w tym zakresie.

  W szczególności analizowana będzie problematyka: stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych; określanie zasad zapobiegania przestępczości; rozwijanie polityki i strategii działania w ramach community policing; rozwiązywanie lokalnych problemów bezpieczeństwa; definiowanie elementów kryminologii środowiskowej; wprowadzenie do problematyki kształtowania bezpiecznych przestrzeni; zmienianie kryminogennych aspektów przestrzeni.

  W czasie kształcenia na studiach podyplomowych słuchacz zapozna się z metodami zapobiegania przestępczości, sposobami aktywizacji grup społecznych, działania na rzecz bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DERMATOLOGIA W KOSMETOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­po­sa­że­nie uczest­ni­ków w wie­dzę i umie­jęt­no­ści po­zwa­la­ją­ce wy­ko­ny­wać za­bie­gi z za­kre­su ko­sme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­nej (za­cho­waw­czej), lecz­ni­czej i upięk­sza­ją­cej. Głów­nym ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest przy­go­to­wa­nie naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów pra­cu­ją­cych bez­po­śred­nio z klien­tem w ośrod­kach SPA, Day-SPA, ME­DI-SPA, w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych, cen­trach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, uzdro­wi­skach.Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych przede wszyst­kim uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i ko­sme­to­lo­gii. Ab­sol­went stu­diów jest przy­go­to­wa­ny do udzie­la­nia po­rad i kon­sul­ta­cji z za­kre­su sze­ro­ko ro­zu­mia­nej ko­sme­to­lo­gii we współ­pra­cy z le­ka­rzem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIAGNOSTYKA WAD POSTAWY Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest zdo­by­cie po­trzeb­nej wie­dzy do kom­plek­so­wej ana­li­zy i dia­gno­sty­ki z za­kre­su wad po­sta­wy, jak rów­nież i na­by­cie umie­jęt­no­ści do prze­pro­wa­dze­nia i zin­ter­pre­to­wa­nia wy­ni­ków no­wo­cze­snych sys­te­mów ba­daw­czych, ta­kich jak: BTS SMART, PO­DO­SKOP, SYS­TEM MO­IREA, SYS­TEM DE­AS. Stu­dent zdo­bę­dzie wie­dzę o moż­li­wo­ściach pro­fi­lak­ty­ki oraz naj­bar­dziej efek­tyw­nych for­mach le­cze­nie pa­cjen­ta. Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych, przede wszyst­kim uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i wy­cho­wa­niu fi­zycz­nym. Rów­nież prze­zna­czo­ne są dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i osób sa­mo­dziel­nie pro­wa­dzą­cych usłu­gi re­ha­bi­li­ta­cyj­ne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH I METABOLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest uzu­peł­nie­nie, do­sko­na­le­nie i po­głę­bie­nie wie­dzy na te­mat naj­częst­szych cho­rób we­wnętrz­nych, me­ta­bo­licz­nych i no­wo­two­ro­wych, w tym głów­nie cu­krzy­cy i oty­ło­ści oraz za­sa­dy ży­wie­nia w tych cho­ro­bach. Wy­kła­dy bę­dą po­świę­co­ne: etio­lo­gii, kli­ni­ce i le­cze­niu far­ma­ko­lo­gicz­ne­mu naj­częst­szych cho­rób cy­wi­li­za­cyj­nych (cu­krzy­cy, oty­ło­ści, cho­rób prze­wo­du po­kar­mo­we­go, krą­że­nia i no­wo­two­rom zło­śli­wym), le­cze­niu die­te­tycz­ne­mu oma­wia­nych cho­rób, rza­dziej wy­stę­pu­ją­cym cho­ro­bom oraz omó­wie­niu szcze­gó­ło­wych za­sad ży­wie­nia w tych cho­ro­bach i prak­tycz­ne­mu omó­wie­niu przy­pad­ków kli­nicz­nych z pla­no­wa­niem i prak­tycz­nym wy­ko­rzy­sta­niem pra­wi­dło­we­go ży­wie­nia w tych przy­pad­kach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E-ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii, obliguje do proponowania nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem elektronicznej administracji, opierającej się na wykorzystaniu technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej i poza nią.

  Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań związanych z e- usługami pozwala na optymalizację procesów administracyjnych przy jednoczesnym usprawnieniu organizacyjnym funkcjonowania administracji. E- administracja ma stanowić jeden z elementów wpływających na zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym i budowania zaufania do funkcjonujących mechanizmów państwa.

  E- administracja  – studia podyplomowe mają na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem jej realizacji, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

  Istotnym narzędziem z punktu widzenia wdrażania elektronicznej administracji jest szereg programów propagujących polepszenie działania e- usług w różnych branżach i sektorach.

  Student poznaje podstawowe metody, techniki, systemy teleinformatyczne wykorzystywane w administracji –  kierowanie administracją za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych platformy (profil zaufany, elektroniczny obieg dokumentów, dostępne usługi, elektroniczny podpis,), nabywa umiejętność rozpoznawania potrzeb cyfrowych urzędu (kierunki rozwoju informatyzacji w administracji i samorządzie, zarządzanie dokumentami i pracami w urzędzie), zna obsługę systemów operacyjnych urzędu, tworzenia i zabezpieczania baz danych,  potrafi projektować proste systemy typowe dla administracji, potrafi tworzyć i planować (e- usługi związane z bankowością, e- usługi w obszarach pracy i nauki, e- zdrowie, e- sąd, e- recruitment), zdobywa kompetencje cyfrowe (wykluczenie cyfrowe, e- szkoła, kompetencje urzędników).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­ne­go lud­no­ści. Stu­dia sta­no­wią prak­tycz­ne roz­sze­rze­nie ak­tu­al­nych prze­pi­sów ustaw sze­ro­ko ro­zu­mia­nej hi­gie­ny jak i dzia­łal­no­ści prze­ciw­e­pi­de­micz­nej w za­kre­sie cho­rób za­kaź­nych i pa­so­żyt­ni­czych. Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów stu­diów wyż­szych kie­run­ku: le­kar­skie­go, pie­lę­gniar­stwa, che­mii, bio­lo­gii, fi­zy­ki, far­ma­cji, zdro­wia pu­blicz­ne­go, die­te­ty­ki, fi­zjo­te­ra­pii, ko­sme­to­lo­gii, bu­dow­nic­twa, bio­tech­no­lo­gii, tech­no­lo­gii żyw­no­ści, ana­li­ty­ki me­dycz­nej, ana­li­ty­ki mi­kro­bio­lo­gicz­nej, pro­mo­cji zdro­wia oraz in­nych kie­run­ków stu­diów po uprzed­nim uzy­ska­niu zgo­dy kie­row­ni­ka stu­diów po­dy­plo­mo­wych. W szcze­gól­no­ści kie­ro­wa­ne są do pra­cow­ni­ków jed­no­stek Pań­stwo­wej In­spek­cji Sa­ni­tar­nej, któ­rzy chcą po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę oraz zy­skać kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce mię­dzy in­ny­mi awans za­wo­do­wy. Po­nad­to stu­dia prze­zna­czo­ne są dla pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, w tym tak­że sa­mo­rzą­do­wej, a  zwłasz­cza wy­dzia­łów za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, pod­mio­tów zdro­wot­nych i oświa­to­wych. Ad­re­sa­ta­mi stu­dium mo­gą być tak­że pra­cow­ni­cy firm z prze­my­słu spo­żyw­cze­go za­in­te­re­so­wa­ni po­sze­rza­niem spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy z za­kre­su bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści oraz oso­by za­in­te­re­so­wa­ne sa­mo­do­sko­na­le­niem i pod­no­sze­niem wła­snych kwa­li­fi­ka­cji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie obszernej wiedzy w zakresie nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych słuchacze będą mieli możliwość wykształcenia umiejętności niezbędnych przy współpracy z lekarzem medycyny estetycznej i umiejętności samodzielnego wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej, stosowanych  w celu utrzymania estetycznego wyglądu twarzy i ciała.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KYNO/DOGOTERAPIA STOSOWANA Z ELEMENTAMI BEHAWIORYSTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym upośledzonych umysłowo, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi. Studia zapewniają uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie kynoterapii oraz przygotowują słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem psa z osobami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA WOJSKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy, bę­dą­cych ofi­ce­ra­mi lub pod­ofi­ce­ra­mi w służ­bach mun­du­ro­wych a tak­że oso­by za­in­te­re­so­wa­ne służ­bą w ta­kich jed­nost­kach, do ob­ję­cia sta­no­wisk służ­bo­wych w dzia­łach i pio­nach lo­gi­stycz­nych. Stu­dia sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do wy­ko­ny­wa­nia głów­nych za­dań ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych w ta­kich służ­bach jak woj­sko i po­li­cja, do ja­kich na­le­ży mię­dzy in­ny­mi pro­wa­dze­nie go­spo­dar­ki ma­te­ria­ło­wo-tech­nicz­nej, ko­or­dy­no­wa­nie dzia­łal­no­ści in­we­sty­cyj­nej, re­mon­to­wej i ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, a tak­że pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań ad­mi­ni­stra­cyj­nych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING CYFROWY I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i kosz­to­wo-efek­tyw­ne­go planowania i prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi i metod marketingu cyfrowego, integracjii marketingu cyfrowego i tradycyjnego. Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą wie­dzę od­no­szą­ca się do wszyst­kich eta­pów re­ali­za­cji kampanii marketingowych, efektywnym i skutecznym wykorzystywaniem możliwości, jakie daje marketing cyfrowy w takich obszarach, jak SEO, media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin), marketing mobilny, responsywne strony firmowe, monitorowanie i analiza i wiele innych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest za­po­zna­nie słu­cha­czy z pro­ble­ma­ty­ką ochro­ny da­nych oso­bo­wych, ta­jem­nic pań­stwo­wych, za­wo­do­wych, w fir­mach i przed­się­bior­stwach, jak rów­nież in­nych, któ­re chro­nio­ne są przez obo­wią­zu­ją­ce pra­wo. Słu­cha­cze w cza­sie kształ­ce­nia za­po­zna­ją się ze środ­ka­mi i me­to­da­mi ochro­ny in­for­ma­cji i da­nych oso­bo­wych. Stu­dia te ma­ją na ce­lu przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy do zdo­by­wa­nia do­ku­men­tów i cer­ty­fi­ka­tów w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa, prze­wi­dzia­nych w naj­now­szych prze­pi­sach praw­nych, oraz uzy­ska­nie od­po­wied­nich umie­jęt­no­ści do­ty­czą­cych ochro­ny da­nych oso­bo­wych i do­ku­men­tów. Stu­dium po­dy­plo­mo­we po­zwa­la zdo­być wie­dzę prak­tycz­ną i teo­re­tycz­ną ko­niecz­ną do pra­cy na sta­no­wi­skach ad­mi­ni­stra­to­rów bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji, peł­no­moc­ni­ków do spraw ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych, kie­row­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych i in­nych pra­cow­ni­ków pio­nów ochro­ny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest udo­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści oraz po­sze­rze­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej w za­kre­sie pro­ble­ma­ty­ki or­ga­ni­za­cji i za­rzą­dza­nia w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej. Pro­po­no­wa­ne przed­mio­ty od­zwier­cie­dla­ją aspek­ty za­rzą­dza­nia w wy­bra­nej jed­no­st­ce ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej. Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ka­dry kie­row­ni­czej wszyst­kich szcze­bli i funk­cji wy­bra­nej jed­nost­ki ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, a więc dla osób kie­ru­ją­cych mniej­szy­mi bądź więk­szy­mi ze­spo­ła­mi pra­cow­ni­czy­mi, a tak­że osób zaj­mu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią ka­dro­wą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest za­po­zna­nie z pro­ble­ma­ty­ką funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce oraz omó­wie­nie no­wo­cze­snych me­tod za­rzą­dza­nia uspraw­nia­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie tych pla­có­wek. Stu­dia przy­go­to­wu­ją do peł­nie­nia funk­cji kie­row­ni­czych w od­nie­sie­niu do or­ga­ni­za­cji jed­no­stek opie­ki zdro­wot­nej oraz za­rzą­dza­nia ni­mi w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce re­gu­la­cje praw­ne. Pro­gram po­ru­sza za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji sys­te­mu ochro­ny zdro­wia w  Pol­sce oraz praw­nych aspek­tów funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek opie­ki zdro­wot­nej. Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla osób peł­nią­cych lub przy­go­to­wu­ją­cych się do spra­wo­wa­nia funk­cji kie­row­ni­czych w sek­to­rze pu­blicz­nym i nie­pu­blicz­nym opie­ki zdro­wot­nej, in­sty­tu­cjach zwią­za­nych ze zdro­wiem pu­blicz­nym, ubez­pie­cze­nia­mi zdro­wot­ny­mi, zdro­wiem śro­do­wi­sko­wym oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką za­rzą­dza­nia w ochro­nie zdro­wia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i kosz­to­wo-efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia łań­cu­chem do­staw oraz re­la­cja­mi mię­dzy wszyst­ki­mi part­ne­ra­mi wcho­dzą­cy­mi w je­go skład. Waż­nym aspek­tem jest roz­wi­nię­cie zrów­no­wa­żo­ne­go po­dej­ścia do pro­ce­sów za­cho­dzą­cych w łań­cu­chu. Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą wie­dzę o wszyst­kich pro­ce­sach za­cho­dzą­cych w łań­cu­chach do­staw, od­no­szą­cych się do za­rzą­dza­nia i pla­no­wa­nia wie­lo­kie­run­ko­we­go prze­pły­wu to­wa­rów, pro­duk­tów, usług, in­for­ma­cji i środ­ków fi­nan­so­wych. Stu­dia ad­re­so­wa­ne są do osób za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką opty­ma­li­za­cji za­rzą­dza­nia i pla­no­wa­nia łań­cu­chów do­staw, któ­re ma­ją ukoń­czo­ne stu­dia I lub II stop­nia na kie­run­kach tech­nicz­nych i ad­mi­ni­stra­cyj­nych a tak­że pra­cow­ni­cy dzia­łów za­opa­trze­nia, pro­duk­cji, dys­try­bu­cji, lo­gi­sty­ki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Przywództwo i zarządzanie zespołem„, kierowane są przede wszystkim do: menedżerów, team liderów, kierowników jak również osób zarządzających zespołami czy projektami, ale również do osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Studia pozwolą Ci określić własny potencjał i typ przywódcy jakim jesteś. Zdefiniować mocne strony jak również wskazać Twoje słabości i pomóc Ci je zniwelować, tak abyś sprawnie zarządzał zespołem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia skierowane są do: dietetyków, technologów żywienia, psychologów i psychoterapeutów, pedagogów oraz lekarzy i pielęgniarek.

  Cel: 

  • poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innym niż tylko somatyczne, przyczyn odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,
  • zdobycie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych, dotyczącej wpływu czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób,
  • wskazanie czynników psychologicznych w występowaniu zaburzeń odżywiania,
  • zapoznanie się z możliwościami skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie odżywiania,
  • nabycie umiejętności motywowania do leczenia dietetycznego,
  • umiejętne przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPA & WELLNESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest uzy­ska­nie wie­dzy w za­kre­sie pie­lę­gna­cji cia­ła opar­tej na fi­lo­zo­fii SPA i Wel­l­ness jak tez po­zna­nie za­sad i za­gad­nień zwią­za­nych z kom­plek­so­wy­mi za­bie­ga­mi oraz or­ga­ni­za­cją i pro­wa­dze­niem ga­bi­ne­tów oraz ośrod­ków SPA. Głów­nym ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych SPA & Wel­l­ness jest przy­go­to­wa­nie naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów na sta­no­wi­ska kie­row­ni­cze oraz or­ga­ni­za­cyj­ne wy­mie­nio­nych jed­no­stek. Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych przede wszyst­kim uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i ko­sme­to­lo­gii. Rów­nież prze­zna­czo­ne są dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i osób sa­mo­dziel­nie pro­wa­dzą­cych usłu­gi re­ha­bi­li­ta­cyj­ne oraz ko­sme­to­lo­gów pra­cu­ją­cych bez­po­śred­nio z klien­tem w ośrod­kach SPA, Day-SPA, ME­DI-SPA, w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych, cen­trach od­no­wy bio­lo­gicz­nej czy uzdro­wi­skach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIZAŻ I STYLIZACJA W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest na­by­cie wie­dzy i prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w za­kre­sie wi­za­żu i cha­rak­te­ry­za­cji do kre­owa­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go wi­ze­run­ku czło­wie­ka w róż­nych dzie­dzi­nach ży­cia. Stu­dia po­dy­plo­mo­we kie­ro­wa­ne są do ko­sme­to­lo­gów, pla­sty­ków, dzien­ni­ka­rzy, ar­ty­stów, dla osób zaj­mu­ją­cych się za­wo­do­wo wi­ze­run­kiem czło­wie­ka, pra­cu­ją­cych w re­kla­mach, przy se­sjach zdję­cio­wych, w te­atrze i na pla­nach fil­mo­wych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i kosz­to­wo-efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia pro­jek­to­we­go, naj­lep­szych prak­tyk z za­rzą­dza­nia pro­jek­tem prze­nie­sio­nych do za­rzą­dza­nia pro­ce­sa­mi. Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą wie­dzę od­no­szą­ca się do wszyst­kich eta­pów re­ali­za­cji pro­jek­tu, od pla­no­wa­nia po­przez or­ga­ni­za­cję ze­spo­łów i prze­pły­wu czyn­no­ści, za­rzą­dza­nia cy­klem ży­cio­wym pro­jek­tu, ry­zy­kiem i ra­to­wa­niem za­gro­żo­nych pro­jek­tów do ich za­my­ka­nia. Stu­den­ci za­po­zna­ją się z naj­now­szy­mi tren­da­mi i me­to­da­mi w za­rzą­dza­niu pro­jek­ta­mi, ta­ki­mi jak zwin­ne za­rzą­dza­nie pro­jek­tem czy wy­szczu­plo­ne za­rzą­dza­nie pro­jek­tem (agi­le, scrum, le­an).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OPIECE SENIORALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest na­by­cie no­wych prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do pra­cy z se­nio­ra­mi. Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla osób ko­or­dy­nu­ją­cych opie­ką me­dycz­ną (le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek, fi­zjo­te­ra­peu­tów), osób za­trud­nio­nych w ośrod­kach po­mo­cy spo­łecz­nej, klu­bach se­nio­ra, za­kła­dach pie­lę­gna­cyj­no-opie­kuń­czych, w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, pe­da­go­gów, so­cjo­lo­gów, psy­cho­lo­gów, die­te­ty­ków, opie­ku­nów oraz in­nych osób wy­ko­nu­ją­cych świad­cze­nia na rzecz se­nio­rów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Opinie (2)

SusanSaria Ocena odpowiedz

Watch my home video clit torture video

SusanSaria Ocena odpowiedz

Watch my home video clit torture video