• ARANŻACJA WNĘTRZ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia prezentują ogólną wiedzę na temat aranżacji wnętrz. Podczas zajęć słuchacz zdobywa podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu rysunku odręcznego i technicznego, profesjonalnej aranżacji wnętrz prywatnych i komercyjnych (także z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego) – mieszkania, apartamenty, wnętrza biur, hoteli, sklepów – fachową wiedzę dotyczącą teorii barw, kompozycji plastycznej, podstaw branżowego materiałoznawstwa, elementów wyposażenia i dekoracji (w tym materiału roślinnego), uzupełnioną wprowadzeniem do historii sztuki i architektury, aktualnych trendów w designie, oraz popartą zagadnieniami psychologii sprzedaży, kontaktu z klientem czy kreatywnymi technikami pracy umysłowej.

  Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Aranżacja wnętrz posiada podstawy teoretycznej oraz praktycznej wiedzy dotyczącej sztuki projektowania i dekoracji wnętrz, rękodzieła amatorskiego; rozumie i stosuje popularną terminologię branżową, w tym także z zakresu historii sztuki czy wzornictwa przemysłowego. Otrzymując dyplom ukończenia studiów absolwent przygotowany jest do pracy na rynku usługowym, posiada kompetencje umożliwiające mu fachową obsługę klienta – od nawiązania kontaktu, przez przygotowanie oferty, po jej prawidłową realizację.

  Studia na kierunku Aranżacja wnętrz przeznaczone są dla osób zainteresowanych profesjonalną wiedzą branżową z zakresu architektury wnętrz, designu oraz usług projektowych, osób związanych z branżą budowlaną, meblarską, które pragną rozwijać swój warsztat i umiejętności w pracy opartej na bezpośrednim kontakcie z klientem – pracownicy marketów budowlanych, sieci meblarskich, sklepów z asortymentem dekoracji wnętrz, pracowni projektowych i dekoratorskich, jak również osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej we wskazanym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ASYSTENT RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy, doradztwa i rozwiązywania problemów w rodzinie, które są niezbędne do profesjonalnego realizowania zadań zawodowych przypisanych asystentowi rodziny. Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny zgodnie z zapisami ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - EDUKACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą znaleźć pracę jako:

  • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
  • doradca w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii
  • wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • specjalista świadczący usługi w zakresie BHP (postępowania
  • powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego itp.) .

  Jak prognozują analitycy, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematyczne rosnąć. Wraz z wejściem w życie w 2005 roku nowych przepisów dot. służb BHP, obowiązki inspektora BHP może pełnić jedynie osoba, która ukończyła studia kierunkowe w tym zakresie (w tym studia podyplomowe). Studia te pozwolą na przekwalifikowanie się, zdobycie dodatkowego atrakcyjnego zawodu, dającego szansę na awans i wyższe zarobki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki obrony narodowej, zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa państwa a także roli i zadań instytucji i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do analizowania oraz zdobycia umiejętności planowania i organizowania działań w obszarze bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa. Zrozumienie zachodzących zmian w środowisku bezpieczeństwa oraz planowanie i wdrażanie adekwatnych rozwiązań wynikających z antycypacji zmian lub reakcji na nie. Zdobycie umiejętności oceny zagrożeń związanych z ewoluowaniem środowiska bezpieczeństwa państwa oraz regionu jak również bezpieczeństwa globalnego.

  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania organizowania pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Przygotowanie Słuchaczy do funkcjonowania i realizacji zadań w złożonym środowisku bezpieczeństwa i osiągania przezeń celów organizacji (wojska, służb, straży i inspekcji), zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach stresu i zagrożenia. Przygotowanie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, działaniach ratowniczych oraz zwalczania kryzysów, a także likwidacji ich skutków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA BIBLIOTECZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • Nabycie kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkolnych oraz szkolnych centrach informacji;
  • nabycie umiejętności tworzenia nowoczesnej biblioteki z uwzględnieniem wszechstronnej informacji oraz sprawnego opracowania zbiorów poprzez stosowanie technologii informacyjnej;
  • zapoznanie się z elementami dydaktyki bibliotecznej, dającymi podstawę do prowadzenia zajęć Edukacja czytelnicza i medialna.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Przygotowanie profesjonalnych kadr świadczących usługi z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończenie kierunku uzyskują możliwość pracy między innymi na stanowiskach doradców zawodowych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego. Absolwenci nie posiadający przygotowanie pedagogicznego uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w Wojewódzkich/Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poza sferą budżetową, możliwość zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ DAWNIEJ SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest studiów nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

  Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Warunki i tryb rekrutacji:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ DAWNIEJ TYFLOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przedszkolach, placówkach i szkołach wszystkich typów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej na każdym etapie edukacyjnym,
  • wspomagania rozwoju każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności do diagnozowania możliwości psychofizycznych ucznia, określania jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych, projektowania oraz wdrażania indywidualnych programów mających na celu udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, a także do udzielania wsparcia jego rodzicom/opiekunom.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej na każdym etapie edukacyjnym,
  • wspomagania rozwoju każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności do diagnozowania możliwości psychofizycznych ucznia, określania jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych, projektowania oraz wdrażania indywidualnych programów mających na celu udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, a także do udzielania wsparcia jego rodzicom/opiekunom.

  Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych w obszarze posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, samodzielnej pracy w redakcjach i agencjach prasowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach komputerowych przygotowujących publikacje do druku (DTP), szkołach i wszystkich firmach, w których istnieje potrzeba projektowania i obróbki materiałów graficznych. Absolwenci studiów nabędą praktyczne umiejętności opracowywania grafiki na potrzeby stron WWW, obróbki zdjęć, przygotowywania materiałów reklamowych, składu i łamania tekstu, a także przygotowania dokumentów do druku. W trakcie studiów uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się narzędziami graficznymi, typu: CorelDraw, Gimp, Adobe PhotoShop, Illustrator, Indesign, Bridge, Lightroom, Flash, Acrobat Professional, Google SketchUp, Pinnacle Studio. Słuchacze mają udostępniony pakiet multimedialnych materiałów dydaktycznych (platforma e-learningowa), w oparciu o które są realizowane zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM FIRMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wobec zmieniającej się regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uruchomione zostaną studia podyplomowe , których celem będzie nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w firmie, zarządzaniem danymi osobowymi, gospodarowaniem posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę w zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - DIAGNOZA I TERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Studia podyplomowe „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu metody integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia pełnej diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzyma świadectwo studiów podyplomowych oraz certyfikat potwierdzający przygotowanie do pracy metodą integracji sensorycznej. Zajęcia dydaktyczne oraz praktyki odbywać się będą w placówkach partnerskich, w których realizowana jest terapia integracji sensorycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, placówkach służby zdrowia, a także prowadzenia prywatnej praktyki. Studia dają możliwość ubiegania się o certyfikat logopedy zawodowego. Podjęcia studiów podyplomowych w specjalizacji m. in. neurologopedia i surdologopedia.

  Podstawa prawna studiów:

  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do pracy na stanowisku logopedy w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, placówkach służby zdrowia, a także prowadzenia prywatnej praktyki. Studia dają możliwość ubiegania się o certyfikat logopedy zawodowego. Podjęcia studiów podyplomowych w specjalizacji m. in. neurologopedia i surdologopedia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) oferowane w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie to propozycja dla wszystkich, którzy dążą do znaczącego podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie menedżerskim.

  Ich celem jest uzupełnienie dotychczasowego wykształcenia tak, aby z powodzeniem realizować karierę zawodową zarówno w biznesie, jak i w instytucjach zarządzania publicznego. Ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA) otwiera drzwi, ale również stanowi warunek niezbędny, do obejmowania najważniejszych stanowisk w firmach i instytucjach publicznych.

  Tytuł MBA jest również bardzo pomocny dla tych, którzy planują karierę zawodową w przedsiębiorstwach zagranicznych. Jest on bowiem międzynarodowo rozpoznawalnym i uznanym potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Ogólne cele kształcenia: Celem kształcenia jest przygotowanie psychologa do samodzielnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej z chorymi, u których biologiczna patologia mózgu spowodowała zaburzenia w szeroko rozumianym zachowaniu.

  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu neuroanatomii, neurologii, neuroradiologii i neuropsychologii. Studia dadzą teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do diagnozy oraz terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego oraz deficytami neuropsychologicznymi w przebiegu chorób psychicznych, somatycznych, dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej profesjonalnej ochrony informacji niejawnych. Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu m.in. prawnych aspektów ochrony informacji niejawnych, funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych, bezpieczeństwa w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz uprawnień do korzystania z informacji niejawnych. Słuchacz nabędzie umiejętności związane z właściwym stosowaniem  procedur ochrony informacji, a także z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA KOREKCYJNA (TERAPIA PEDAGOGICZNA) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji:

  • do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych,
  • do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA LECZNICZO – TERAPEUTYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zdobycie umiejętności, diagnozowania, organizowania, planowania pracy i działań pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą przewlekle chorą, z niepełnosprawnością ruchową w jednostkach: oświatowych, oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w podmiotach opieki społecznej.

  Zdobycie umiejętności organizowania systemów wsparcia psychospołecznego dla dzieci i ich rodzin. Zdobycie umiejętności komunikowania się z dzieckiem i jego bliskimi na każdym etapie choroby. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkołach sanatoryjnych, szkołach przyszpitalnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach opieki paliatywnej i hospicyjnej, placówkach opieki społecznej, domach dziennego pobytu.

  Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

  Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w:

  • świetlicach – szkolnych i środowiskowych,
  • szkołach, na stanowisku pedagoga szkolnego,
  • domach dziecka,
  • pogotowiach opiekuńczych,
  • bursach, internatach,
  • ogniskach wychowawczych, schroniskach,
  • placówkach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki oraz metodyki pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania. Absolwent będzie miał uprawnienia do: pracy w placówkach profilaktyczno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich, a także w strukturach policji i wojska.

  Miejscem zatrudnienia absolwentów może być także system pomocy społecznej, a w tym takie placówki jak: ośrodki pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki interwencji kryzysowej, ośrodki wspierające bezdomnych, uzależnionych, ośrodki pomocy postpenitencjarnej. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM I UTALENTOWANYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem wybitnie uzdolnionym, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania i stymulowania zdolności uczniów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  studia podyplomowe na kierunku Programowanie komputerów skierowane są do osób chcących nabyć lub poszerzyć umiejętność programowania komputerów. Studia mają charakter studiów doskonalących. Oferta skierowana jest zarówno do osób poszukujących zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT zwłaszcza w obszarze programistki jak i do nauczycieli informatyki, przed którymi planowane zmiany w podstawie programowej wymuszają m.in. znajomość nowego języka programowania tj. języka Python.

  Umiejętności, które nabędzie słuchacz po ukończeniu tego kierunku:

  • formułowanie i rozwiązywanie zadań algorytmicznych,
  • badanie poprawności i efektywności algorytmów,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku Scratch,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku Python,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku C++,
  • tworzenie i uruchamianie programu na Androida,
  • zastosowanie w nauczaniu programowania odpowiednich metod dydaktycznych,
  • przetwarzanie i wizualizowanie danych oraz tworzenie aplikacji GUI w różnych językach programowania

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  studia podyplomowe na kierunku Programowanie komputerów skierowane są do osób chcących nabyć lub poszerzyć umiejętność programowania komputerów. Studia mają charakter studiów doskonalących. Oferta skierowana jest zarówno do osób poszukujących zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT zwłaszcza w obszarze programistki jak i do nauczycieli informatyki, przed którymi planowane zmiany w podstawie programowej wymuszają m.in. znajomość nowego języka programowania tj. języka Python.

  Umiejętności, które nabędzie słuchacz po ukończeniu tego kierunku:

  • formułowanie i rozwiązywanie zadań algorytmicznych,
  • badanie poprawności i efektywności algorytmów,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku Scratch,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku Python,
  • tworzenie i uruchamianie programów w języku C++,
  • tworzenie i uruchamianie programu na Androida,
  • zastosowanie w nauczaniu programowania odpowiednich metod dydaktycznych,
  • przetwarzanie i wizualizowanie danych oraz tworzenie aplikacji GUI w różnych językach programowania,
  • tworzenie stron internetowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego uzyska odpowiednio:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DLA PSYCHOLOGÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Absolwent studiów na kierunku psychologia uzyska przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYWÓDZTWO WOJSKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W wojsku, jak i w innych organizacjach, posiadanie dobrego dowódcy (kierownika) zasługującego na miano przywódcy potrafiącego kontrolować, prowadzić i narzucać swoją wolę innym jest wysoce pożądane. Bez kompetentnego dowódcy obdarzonego odpowiednimi cechami i umiejętnościami sprawność dowodzenia może zostać zakłócona. Dobrze funkcjonująca organizacja powinna opierać się na zasadach, które znacząco akcentują przywództwo jako integralną i niezbędną składową kompetencji osoby kierującej. 

  Sukces przywódcy, zależny jest od kompetencji, umiejętności i potencjału, który posiada. Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących doskonalić umiejętności przywódcze i komunikacyjne.

  Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia kompetencji w zakresie rozpoznawania i doskonalenia własnego potencjału przywódczego. Słuchacz pozna m.in. zasady komunikacji interpersonalnej i strategicznej, taktyki i techniki negocjacyjne, mechanizmy wywierania wpływu społecznego, metody organizacji pracy zespołów roboczych oraz sposoby diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z pracą zespołową. Zdobędzie wiedzę na temat kreowania właściwych relacji interpersonalnych z podwładnymi oraz w kontaktach z otoczeniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA KRYMINALNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czym jest profil nieznanego sprawcy przestępstwa jak się tworzy na podstawie wywiadów wiktymologicznych oraz pozostawionych śladów zachowania sprawcy ? W jaki sposób zabezpieczyć materiał biologiczny znaleziony na miejscu przestępstwa? Jaką rolę odgrywają zabezpieczone a następnie badane ślady kryminalistyczne z miejsc zdarzeń ? Jak buduje się wersje kryminalistyczne? Na te oraz inne pytania odpowiedź można znaleźć studiując psychologię kryminalną na studiach podyplomowych.

  Studia te mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, socjologii i prawa. Pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają przestępstwa, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy sprawcom. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw.

  Zaletą tych studiów podyplomowych jest ich praktyczny charakter – oznacza to, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia kształtujące praktyczne umiejętności i kompetencje. W ramach zajęć studenci m.in. nauczą się metod profilowania nieznanych sprawców przestępstw, poznają warsztat technika kryminalistyki podczas symulowanych oględzin miejsca zdarzenia, nauczą się skutecznie przesłuchiwać świadków i podejrzanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA PENITENCJARNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Psychologia sportu i rekreacji przygotowują do pracy psychologiczno-coachingowej z osobami uprawiającymi sport, zawodnikami sportowymi, trenerami personalnymi, trenerami amatorskich i zawodowych grup sportowych, a także z osobami, które korzystają np. z rehabilitacji czy odnowy biologicznej.

  Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą psychologii sportu i rekreacji, sposobów rozwiązywania problemów, kryzysów i konfliktów występujących podczas treningów, zawodów sportowych i w sytuacji, gdy zawodnik musi zrezygnować z dotychczasowej aktywności sportowej.

  Absolwent studiów podyplomowych Psychologia sportu i rekreacji może podjąć pracę w takich miejscach jak: kluby sportowe i fitness; sanatoria, uzdrowiska i ośrodki SPA; media; kliniki i ośrodki rehabilitacji; ośrodki sportu i rekreacji; publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.); placówki edukacyjne; prywatne poradnie kliniki i gabinety; może również samodzielnie realizować różnego rodzaju działania z zakresu animacji rozrywki i projektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA TRANSPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Psychologia zarządzania i biznesu wyposażają w wiedzę dotyczącą zarządzania firmą i zarządzania w przestrzeni biznesowej, trendów związanych ze współczesnym zarządzaniem, a także w umiejętności dotyczące pracy z zasobami ludzkimi, kierowania pracownikami i zespołami pracowników. Słuchacz zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne w biznesie i pracy z pracownikami oraz managerami, potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, mediacji i negocjacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem i konfliktem. Słuchacz potrafi też wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą motywowania pracowników, prowadzenia tak zwanych trudnych rozmów, pracy z tak zwanym trudnym klientem, twórczego podejścia do wyzwań i problemów oraz tworzenia i realizowania planów działania w sytuacjach kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOONKOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wiadomość o rozpoznaniu choroby nowotworowej to dopiero początek, ciężkiej, bolesnej, wyczerpującej zarówno fizycznie jak i psychicznie walki z chorobą. Scenariusz nie zawsze jest taki sam. Bez względu na wynik podjętej walki, przygotowanie i pomoc w przejściu przez kolejne rundy jest często kluczem do sukcesu. Jak przygotować chorego do najważniejszej walki w życiu, jak pomóc zaakceptować to straszne piętno losu. W jaki sposób wyposażyć bliskich w narzędzia pozwalające udzielić wsparcia osobie ciężko chorej? Jak trudne są to kwestie wiedzą bardzo dobrze nie tylko rodziny chorych, ale także personel medyczny, do którego również skierowana jest nasza propozycja. Wiedzą oni doskonale jak trudne i złożone jest otarcie się o swoiste sacrum bólu, cierpienia i śmierci. Nie można stanąć naprzeciw nich nie będąc wyposażonym w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające zrozumieć, co dzieje się z człowiekiem, który usłyszał wyrok, często ostateczny.
  Psychoonkologia to studia skierowane do absolwentów medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, socjologii, pedagogiki, nauk o rodzinie oraz pracy socjalnej. W programie m.in.:

  • Rodzina i chory w okresie umierania – problemy psychologiczne
  • Komunikacja w chorobie nowotworowej (lekarz-chory i jego rodzina; rodzina-chory)
  • Zmaganie się z bólem oraz jakość życia w trakcie chorowania i umierania – chory i jego rodzina – aspekt medyczny
  • Scenariusze umierania w chorobie nowotworowej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIUM TRENERÓW GRUPOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają praktyczny, warsztatowy charakter. Koncentrują się przede wszystkim na pracy z tzw. „umiejętnościami miękkimi”. Uczestnicy studiów podyplomowych będą uczyć się jak rozpoznawać potrzeby szkoleniowe, projektować programy adekwatne do potrzeb grupy, korzystać z nowoczesnych metod nauczania, badać efektywność szkoleń, rozumieć dynamikę grupową, opracowywać trudne sytuacje w pracy.

  Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami w obszarach biznesowych, warsztatowych, związanych z działalnością NGO, pomocą psychologiczną, edukacją, animacją społeczno-kulturową. Trenerzy prowadzący zajęcia mają doświadczenie w pracy z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii, nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy, przygotowanie do terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy w placówkach takich jak:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • poradnia logopedyczna,
  • poradnia foniatryczna i rehabilitacyjna,
  • szpitale, sanatoria,
  • przedszkola, szkoły i ośrodki dla dzieci z wadami słuchu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:
  Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii, nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie logopedy, przygotowanie do terapii logopedycznej osób z zaburzeniami mowy w placówkach takich jak:

  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
  • poradnia logopedyczna,
  • poradnia foniatryczna i rehabilitacyjna,
  • szpitale, sanatoria,
  • przedszkola, szkoły i ośrodki dla dzieci z wadami słuchu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER PERSONALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  • zdobycie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i przede wszystkim praktycznej w zakresie m. in. kształtowania sylwetki ciała, fizjologii wysiłku;
  • nabycie umiejętności planowania nowoczesnych metod treningowych;
  • zapoznanie się z elementami dietetycznego i suplementacyjnego wspomaganie treningów;
  • przygotowanie młodych, sprawnych fizycznie osób do profesjonalnego wykonywania zawodu trenera personalnego;
  • poznanie zasad właściwego podejścia do klienta od strony treningu i aktywności psychofizycznej;
  • uzyskanie szczegółowych umiejętności prowadzenia profesjonalnych sesji treningowych z wykorzystaniem nowoczesnego, aktualnie stosowanego sprzętu do ćwiczeń;
  • kompleksowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście Trenera personalnego z elementami marketingu, pozyskania i utrzymania klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

  Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych Przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Przygotowujemy nie tylko doFCE, ale również do innych egzaminów dających uprawnienia do nauczania i będących na poziomie B2, na przykład PTE level 3.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. niemieckiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
  Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

  Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
  Przygotowanie do zdania egzaminu B2 w Instytucie Goethego, dającego kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka. Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA NATO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy pozwalającej na planowanie i realizację zadań współpracy cywilno wojskowej w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym (religijnym i etnicznym). Program studiów uwzględnia zagadnienia jak m.in.: elementy świadomości międzykulturowej, kulturowe ramy zachowań społecznych, wyznaczniki dialogu międzykulturowego, podstawową wiedzę w zakresie religioznawstwa, prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad realizacji CIMIC we współczesnych operacjach stabilizacyjnych, regulacji prawnych dotyczących organizowania i realizowania akcji humanitarnych, podstawy języka obcego (do wyboru język niemiecki, j angielski, j. rosyjski).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku, obniżoną sprawnością intelektualną, niesprawnością ruchową, niesprawnością sprzężoną ograniczającą funkcjonowanie psychospołeczne. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć (w zależności od wykształcenia kierunkowego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, w warsztatach terapii zajęciowej, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych, świetlicach terapeutycznych, domach dziecka.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE + TRENER GRUPOWY TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do skutecznego realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska społecznego w szkole. Program proponowanej formy doskonalenia zawodowego nawiązuje do założeń drugiego celu szczegółowego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego treść odnosi się do zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, szczególnie w odniesieniu do infrastruktury krytycznej. Zostanie wyposażony w umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

  Będzie przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Proponowany kierunek studiów podyplomowych gwarantuje multidyscyplinare podejście do przekazania wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem każdej jednostki organizacyjnej (rządowej, samorządowej, prywatnej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Opinie (0)


PODYPLOMOWE