ul. Mickiewicza 36 B,

06-100 Pułtusk

tel. (23) 692 97 94

b.mroziewicz@vistula.edu.pl

ul. Mickiewicza 36 B,

06-100 Pułtusk

tel. (23) 692 97 94

b.mroziewicz@vistula.edu.pl

 • ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   Przedmioty:

  • bezpieczeństwo danych osobowych
  • bezpieczeństwo informacji
  • bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • ochrona informacji niejawnych
  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • postępowanie administracyjne
  • prawo konstytucyjne
  • system organów właściwych w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • teoria informacji
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji elektronicznej

  Perspektywy zawodowe:

  • administracja publiczna
  • administracja prywatna
  • organizacje pozarządowe  
  • Policja
  • Straż Graniczna
  • Biuro Ochrony Rządu
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedmioty:

  • etyka w administracji
  • finanse i prawo finansowe
  • instytucje i źródła prawa UE
  • kontrola w administracji
  • nauka administracji
  • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  • postępowanie administracyjne
  • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
  • prawo administracyjne
  • prawo konstytucyjne

  Perspektywy zawodowe:

  • administracja publiczna
  • administracja prywatna
  • przedsiębiorstwa
  • stowarzyszenia
  • spółdzielnie
  • własna działalność gospodarcza

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

   Wybrane przedmioty:

  • etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • metodyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • patologie społeczne
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • podstawy prawne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • praktyka zawodowa
  • psychologia dziecka
  • współpraca asystenta z rodziną
  • wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny

  Perspektywy zawodowe:

  • asystent rodziny
  • koordynator pieczy zastępczej
  • pracownik w placówkach pomocy społecznej
  • pracownik w placówkach opieki społecznej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E-ADMINISTRACJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedmioty:

  • Biuletyn Informacji Publicznej i inne formy elektronicznego udostępniania informacji publicznej
  • dokument elektroniczny w administracji publicznej i podpis elektroniczny
  • elektroniczna Platforma Administracji Publicznej (e-PUAP) i inne elektroniczne usługi publiczne
  • faktury elektroniczne i płatności elektroniczne
  • finansowanie projektów informatycznych z funduszy UE
  • środki komunikacji elektronicznej i dokumenty elektroniczne w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
  • uwarunkowania prawne e-administracji w Polsce
  • uwarunkowania UE w zakresie e-administracji
  • wykorzystanie technologii informacyjnych – przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych
  • zamówienia publiczne w formie elektronicznej

  Perspektywy zawodowe:

  • administracja publiczna
  • administracja prywatna
  • przedsiębiorstwa
  • stowarzyszenia
  • spółdzielnie
  • własna działalność gospodarcza

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • biomedyczne podstawy rozwoju
  • diagnostyka psychopedagogiczna
  • edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • metody terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • metodyka prowadzenia zajęć kompensacyjno-korekcyjnych
  • pedagogika specjalna
  • psychologia kliniczna
  • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • współpraca nauczyciela z rodziną

   Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel terapeuta w: szkołach, przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunków humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne jak również dla uczestników seminariów doktorskich, którzy nie są absolwentami kierunku historia, przygotowujące do podjęcia pracy badawczej nad dysertacją doktorską.

  Przedmioty: dydaktyka przedmiotów historia; epoki historyczne; historia regionalna; ojczysty panteon i ojczyste spory; swojskość i obcość; vademecum studiów historycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTERWENCJA KRYZYSOWA W RODZINIE, OŚWIACIE I W PRACY Z OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • komunikacja interpersonalna
  • mediacje w rodzinie
  • patologie społeczne
  • pedagogika opiekuńcza
  • pedagogika społeczna
  • polityka socjalna
  • prawa człowieka i ich ochrona
  • profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym
  • profilaktyka w szkole
  • profilaktyka uzależnień
  • psychologia rodziny
  • sekty i subkultury młodzieżowe
  • warsztaty neutralizacji agresji i rozładowywania negatywnych emocji

  Perspektywy zawodowe:

  • pracownik w: instytucjach opieki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach opieki nad osobami w podeszłym wieku, ośrodkach interwencji kryzysowej

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONTROLA I AUDYT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedmioty:

  • audyt wewnętrzny
  • budżet państwa i administracji publicznej
  • etyka zawodowa
  • metodyka kontroli
  • organizacja kontroli w Polsce i w wybranych państwach europejskich
  • podstawy rachunkowości budżetowej
  • psychologia stosunków międzyludzkich
  • ustrój administracji publicznej
  • zarządzanie informacją w administracji

  Perspektywy zawodowe:

  • administracja publiczna w zakresie prowadzenia kontroli, kontrolingu i audytu

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • afazja i dysfazja
  • anatomia i fizjologia rozwoju człowieka
  • diagnoza i terapia dyslalii
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • elementy neuropsychologii
  • fonologia i fonetyka
  • diagnoza i terapia jąkania
  • klasyfikacja zaburzeń mowy
  • metodyka pracy logopedycznej
  • nauka o języku
  • podstawy surdologopedii
  • rozwój mowy dziecka

   Perspektywy zawodowe:

  • logopeda w przedszkolach i szkołach
  • logopeda w placówkach ochrony zdrowia

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO NA POZIOMIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • dziecięca literatura anglojęzyczna
  • historia i kultura USA
  • historia i kultura Wielkiej Brytanii
  • język angielski
  • kompetencje nauczyciela języka obcego
  • metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu
  • metodyka nauczania języka obcego w szkole
  • nauczanie języka obcego na etapie edukacji elementarnej z wykorzystaniem gier i zabaw przy muzyce
  • praktyki zawodowe
  • seminarium dyplomowe

  Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel języka obcego na pierwszym etapie kształcenia (w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej) po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1264 j.t.)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • diagnozowanie potrzeb szkoły
  • elementy prawa pracy
  • komunikacja interpersonalna
  • nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia
  • praktyka zawodowa
  • prawo oświatowe
  • technologie informacyjne w zarządzaniu placówką oświatową
  • wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli
  • zarządzanie finansami publicznymi
  • zarządzanie zasobami ludzkimi

  Perspektywy zawodowe:

  • dyrektor przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej, po spełnieniu warunków wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r.,  nr 184, poz. 1436 z późn. zm.)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przedmioty:

  • aplikowanie o fundusze pomocowe
  • archiwizacja dokumentacji projektowej
  • audyt i kontrola projektu
  • audyt i kontrola środków pomocowych
  • krajowe środki pomocowe
  • księgowość w projektach dla niefinansistów
  • podstawy prawa europejskiego
  • pozaunijne środki pomocowe
  • przygotowanie projektów
  • wykorzystanie technik informatycznych
  • założenia unijnej perspektywy finansowej 2014-2020
  • zamówienia publiczne
  • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze źródeł pomocowych

  Perspektywy zawodowe:

  • pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi i innymi funduszami:


  - w administracji publicznej

  - w administracji gospodarczej

  - w firmach prywatnych

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • diagnoza pedagogiczna
  • dydaktyka ogólna
  • emisja głosu
  • etyka zawodowa
  • pedagogika ogólna
  • pedagogika specjalna
  • praktyka pedagogiczna
  • psychologia rozwojowa
  • podstawy prawa oświatowego
  • teoria wychowania
  • wprowadzenie do pedagogiki
  • wprowadzenie do psychologii

  Perspektywy zawodowe:

  • absolwenci zdobywają przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli w rozumieniu rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego
  • metodyka pracy doradcy zawodowego
  • planowanie kariery
  • podstawy prawne poradnictwa zawodowego
  • podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • rynek pracy-informacja edukacyjna i zawodowa
  • seminarium dyplomowe
  • zawodoznawstwo

   Perspektywy zawodowe

  • doradca edukacyjno-zawodowy w: szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ochotniczych hufcach pracy

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA I ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • arteterapia
  • diagnoza i terapia dyskalkulii
  • diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii
  • diagnoza i terapia logopedyczna
  • diagnoza i terapia uczniów z ADHD
  • diagnostyka psychopedagogiczna
  • drama
  • metodyka terapii pedagogicznej
  • psychologia uczenia się
  • psychologia rozwojowa
  • praktyka zawodowa
  • psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży
  • terapia przez muzykę
  • terapia przez plastykę

  Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel terapeuta w: szkołach, przedszkolach, gabinetach terapii pedagogicznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TUTORING I COACHING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • komunikacja interpersonalna
  • kształtowanie własnego wizerunku
  • umiejętne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
  • psychologiczne podstawy coachingu i tutoringu
  • trening umiejętności społecznych
  • współczesne problemy pedagogiki i psychologii w procesie edukacyjnym-metody, techniki i narzędzia

   Perspektywy zawodowe:

  • doradca i konsultant w przedsiębiorstwach, firmach, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dostosowane są do założeń zreformowanej podstawy programowej. Jako studia podyplomowe kwalifikacyjne uprawniają do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zreformowanego systemu oświaty.

  Przedmioty (360 godz.) m. in.: dydaktyka wos – szkoła podstawowa; dydaktyka wos – szkoła ponadpodstawowa; psychologia społeczna; integracja europejska; stosunki międzynarodowe, podstawy demografii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wybrane przedmioty:

  • emisja głosu
  • integracyjne kształcenie i wychowanie
  • komunikacja interpersonalna
  • metodyka edukacji językowej, polonistycznej
  • metodyka edukacji matematycznej
  • metodyka edukacji muzycznej
  • metodyka edukacji plastycznej
  • metodyka edukacji przyrodniczej
  • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
  • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
  • pedagogika kultury
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • praktyka pedagogiczna

  Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
  • wychowawca/ nauczyciel w placówkach wychowania, kształcenia oraz opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Przedmioty Perspektywy zawodowe
  • prawne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem państwa
  • bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • obrona cywilna
  • zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego
  • stany nadzwyczajne w państwie
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • zarządzanie kryzysowe
  • siły zbrojne i policja w sytuacjach kryzysowych
  • bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych
  • służby ratownicze
  • bezpieczeństwo informacyjne
  • jednostki organizacyjne i instytucje podległe:

  - Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

  - Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

  - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  - Agencji Wywiadu

  - Straży Granicznej

  - Siłom Zbrojnym RP

  • organizacje europejskie i euroatlantyckie (m.in. UE, NATO, OBWE)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Przedmioty Perspektywy zawodowe
  • prawo pracy
  • public relations i publicity
  • zasoby ludzkie w organizacji
  • komunikacja interpersonalna w ZZL
  • rynek pracy
  • strategia personalna firmy
  • psychologia działań zespołowych
  • zakładowy system płac
  • kierowanie zachowaniami w organizacjach
  • budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń
  • systemy motywacyjne
  • ocena pracownicza
  • konflikty i strategie ich rozwiązywania
  • planowanie rozwoju pracowników; polityka szkoleniowa
  • rekrutacja i selekcja
  • kultura i etyka organizacji
  • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w administracji
  • kierowanie jednostkami organizacyjnymi w biznesie
  • działy personalne firm
  • agencje konsultingowe
  • specjalista ds. HR

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Opinie (0)