• DZIENNIKARSTWO SPORTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Dziennikarstwo sportowe
  Studia podyplomowe „Dziennikarstwo sportowe" mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów magisterskich do profesjonalnego wykonywania zawodu dziennikarza sportowego w redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych. Mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz współpracą z podmiotami zajmującymi się przekazem informacji sportowych. Wskazują konkretne możliwości wykorzystania dobrych praktyk dziennikarskich w obszarze funkcjonowania wspomnianych podmiotów. Łączą ustalenia teorii z praktycznymi zastosowaniami, na co pozwala zarówno metodyka zajęć, jak i struktura zespołu wykładowców.
  W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności związane ze sportem i kulturą fizyczną, co dotyczy między innymi społecznych i ekonomicznych aspektów sportu, zasad organizacji imprez sportowych, wiedzy dotyczącej treningu sportowego, elementów teorii sportu oraz teoretycznych i praktycznych aspektów zespołowych gier sportowych. W ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych słuchacze są natomiast wyposażani w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące m.in. teorii komunikowania społecznego, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, etyki dziennikarskiej, form dziennikarskich, prawo prasowego i autorskiego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WYCHOWANIU FIZYCZNYM I ZDROWOTNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym
  Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego, przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej z dzieci z wadami postawy ciała w placówkach oświatowych. Absolwent studiów będzie umiał podejmować działania w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy ciała na różnych etapach rozwoju dziecka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Psychologia sportu
  Cele studiów podyplomowych Psychologia sportu jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego. Ponadto wskazanie możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej. Słuchacze studiów zdobędą także wiedzę z wybranych nauk o kulturze fizycznej, zostaną wskazanie możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Szkolne wychowanie fizyczne
  Studia podyplomowe Szkolne wychowanie fizyczne mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności związane z wychowaniem fizycznym i sportem dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Po ukończeniu studiów podyplomowych Szkolne wychowanie fizyczne absolwent będzie posiadał kompetencje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TANIEC - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Taniec
  Studia podyplomowe  mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych form tanecznych. Słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu różnych form tanecznych. Po ukończeniu studiów podyplomowych Taniec absolwent będzie posiadał kompetencje do prowadzenia zajęć tanecznych z różnymi grupami wiekowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER PERSONALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Trener Personalny
  Celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Trener przygotowania motorycznego mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć indywidualnych i w grupach – z osobami w różnym wieku i w różnych dyscyplinach sportowych. Ze względu na swoją interdyscyplinarność i własną tożsamość studia zostały umiejscowione w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Takie miejsce studiów wynika ze wspólnego zainteresowania różnymi aspektami wymienionych zakresów w kontekście kształcenia motorycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem   studiów na kierunku Wczesna profilaktyka zdrowotna jest przygotowanie   kadr kreujących rozwój zachowań prozdrowotnych jednostek i grup społecznych,   posiadających kompetencje do wykonywania różnych funkcji wynikających z   powiązań pomiędzy promocją, diagnozowaniem, organizacją, realizacją i   monitorowaniem działań prozdrowotnych. Celem studiów jest dostarczenie   absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu:

  • głównych zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych, politycznych i środowiskowych na świecie i w Polsce, związanych z prozdrowotnością;
  • wybranych aspektów bio-psycho-społecznego rozwoju człowieka, uwarunkowań budowania zdrowia, żywienia, profilaktyki stresu, budowania i utrzymania sprawności funkcjonalnej, odnowy biologicznej, ekologii i ochrony środowiska, podstaw ekonomii i finansów, prawa, socjologii, statystyki,  rekreacji, przede wszystkim w zakresie związanym z rozwojem zachowań prozdrowotnych;
  • funkcjonowania jako podmiot programujący, realizujący i monitorujący zachowania prozdrowotne dla różnych grup populacyjnych;
  • identyfikacji podstawowych problemów rozwojowych związanych z budowaniem i utrzymaniem zdrowia;
  • obiektywnej oceny wybranych aspektów rzeczywistości i rozwiązywania problemów związanych z rozwojem wczesnej profilaktyki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Warszawa - studia podyplomowe na kierunku Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie
  Studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia i wspomagania dietetycznego osób podejmujących aktywność fizyczną w zwiększonym wymiarze czasu. Studia te również służą pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego  aktywność fizyczną. Wskazują konkretne możliwości rozwiązań praktycznych z zakresu układania jadłospisów, stosowania odżywek i suplementów w diecie osób uprawiających różne dyscypliny sportu. Wskazują również na zagrożenia związane ze stosowaniem dopingu w sporcie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Opinie (0)