Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

ul. Narutowicza 17A,

70-240 Szczecin

tel. (091) 444 28 26

fax. (091) 444 28 46

e-mail: wpia@mec.univ.szczecin.pl

http://wpiaus.pl/

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów administracja

  Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej, wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
  • technik negocjacji i mediacji w administracji,
  • technik pracy biurowej.
  Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja ochrony i obsługi prawnej
  • Administracja samorządowa
  • Administracja zatrudnienia
  • Administracja morska
  • Doradztwo podatkowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja samorządowa
  • Administracja ogólna
  • Administracja bezpieczeństwa publicznego
  • Administracja ochrony środowiska
  • Administracja gospodarowania nieruchomościami
  • Administracja finansowa i gospodarcza
  • Administracja ochrony zdrowia

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister
  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo

  Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu prawa,
  • rozumieć teksty prawne i tworzyć je,
  • prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej itp.
  Poza tym dzięki modułowi „Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych” będziesz mógł już w trakcie studiów „zmierzyć” umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo internetu i ochrony informacji

  Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, której istotą jest pozyskiwanie, przetwarzanie informacji, a także ochrona danych uzyskanych w związku z codzienną aktywnością zawodową. Student może zdobyć wiedzę z zakresu: prawa, ekonomii, informatyki i ochrony
  danych w świecie wirtualnym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • przygotowywania umów i innych dokumentów oraz aktów (np. regulaminów, procedur i polityki),
  • prawidłowego definiowania założeń prawnych działalności gospodarczej odnoszących się do usług informatycznych i innych aktywności w świecie wirtualnym,
  • identyfikowania zachowań nieuczciwych, przestępstw i wykroczeń w internecie, takich jak spamming, patostreaming,
  • ustalania statusu prawnego informacji, rygorów prawnych, w tym danych osobowych, informacji niejawnych,
  • przeprowadzania analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
  • zasad postępowania w razie naruszeń prywatności i innych dóbr osobistych przez nieuczciwe i bezprawne działania w Internecie oraz nieuprawnione pozyskiwanie informacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informacja w sektorze prywatnym
  • Informacja w sektorze publicznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informacja w sektorze prywatnym
  • Informacja w sektorze publicznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawo internetu i ochrony informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, informatyka, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO MEDYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo medyczne

  Nowoczesne studia przygotowujące do pracy w podmiotach leczniczych, jak i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne. Studia te przygotowują także do pracy w podmiotach działających na rynku farmaceutycznym i pokrewnych. Studia na kierunku Prawo medyczne pozwalają również na świadczenie usług doradczych względem tych podmiotów, z pełną znajomością reguł prawnych związanych z ochroną praw pacjentów  oraz osób wykonujących zawody medyczne.

  Wraz ze wzrostem świadomości prawnej wśród pacjentów, świadczenie usług zdrowotnych i pokrewnych stanowi coraz częściej źródło roszczeń rozstrzyganych tak na drodze sądowej, jak i w wykorzystaniem form pozasądowych. Z tego też względu w toku studiów problematyka roszczeń pacjentów stanowi istotny obszar analizy.

  Uzupełniającą rolę odgrywają zagadnienia istotne z punktu widzenia ważnych kompetencji miękkich takie jak marketing, zarządzanie i finansowanie tego rodzaju usług, jak również kwestia ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo ochrony zasobów naturalnych

  Jest to unikatowy kierunek w skali kraju. Program studiów przygotowano z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zasobów naturalnych. Absolwent zdobędzie wiedzę obejmującą elementy: prawa, ekonomii, stosunków międzynarodowych, geografii i ochrony środowiska.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu prawa i ekonomii,
  • wykładni przepisów,
  • technik pracy biurowej.
  Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy
  z zakresu ekonomii i zarządzania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja ochrony zasobów naturalnych
  • Ochrona zasobów naturalnych a prowadzenie działalności gospodarczej
  • Prawo ochrony biosfery, klimatu, lasów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo służb mundurowych

  To unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  • zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
  • przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
  • zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
  • praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
  • zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
  • udzielania pierwszej pomocy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kryminalno – penitencjarna
  • Ochrony interesów ekonomicznych państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Kryminalno – penitencjarna
  • Ochrony interesów ekonomicznych państwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku prawo służb mundurowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO TRANSPORTOWE I UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Szczecinie - Uniwersytet Szczeciński - kierunek studiów prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych

  Prawo transportowe i ubezpieczeń  transportowych to kierunek, dzięki któremu studenci będą przygotowani do pracy w sektorze TLS (transport, logistyka, spedycja). Studia na tym kierunku poszerzą wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności transportowej i ubezpieczeń transportowej we wszystkich gałęziach gospodarki. Jest to naturalna reakcja na wzrost znaczenia transportu w gospodarce oraz na wzrost roli Szczecina jako miasta położonego na styku ważnych europejskich szlaków transportowych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • zawierania i wykonywania umowy przewozu we wszystkich gałęziach transportu,
  • procedur sądowych w sprawach dotyczących roszczeń transportowych,
  • zawierania umów ubezpieczeń transportowych i komunikacyjnych oraz zasad dotyczących likwidacji szkód,
  • interpretacji międzynarodowych konwencji przewozowych,
  • zasad administracyjnych i procedur dotyczących działalności transportowej, związanych z ochroną środowiska, konkurencją czy ochroną danych osobowych w transporcie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; ocena na dyplomie i średnia z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Prawnik Ocena odpowiedz

Bardzo dobra jakość kształcenia, wysoki poziom , duża ilość zajęć w oparciu o ustawy i rozporządzenia- jednak o to chodzi na tym kierunku. Dodatkowym atutem jest odpowiednie podejście wykładowców mimo ogromnej liczby studentów. Praca z promotorem czasami bywa męcząca, jednak równie obfitująca w efekty.

Martyna Ocena odpowiedz

Nie polecam. Nie jestem rozżalonym studentem, ale osobą, której to kolejny skończony już kierunek, na kolejnej uczelni. Studenci traktowani przez kadrę jak g.... Brak kultury i traktowanie w sposób uwłaczający osobom inteligentnym. Biurokracja okrutna. Jak macie pieniądze i duuuużo samozaparcia, ok. Ale szkoda czasu. Kadra zadufana w sobie, większość to hipokryci. Garstka wykładowców prezentuje poziom akademicki, ale okazało się, że to wykładowcy z Poznania, więc jasne, że część szczecińska jest odpowiedzialna za stan tego wydziału. Mam nadzieję, że szybko padnie. Żałuję, że inwestowałam pieniądze w ten wydział. Duża uznaniowość w ocenianiu prac. Nie ważne są umiejętności, ale cwaniactwo. Jeśli ktoś ściąga i jest sprytny, podlizuje się, da sobie radę. Nie pozdrawiam.